De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ad de Gruijter …en het eeuwig leven. Amen. Voortlevingsvoorstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ad de Gruijter …en het eeuwig leven. Amen. Voortlevingsvoorstellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Ad de Gruijter …en het eeuwig leven. Amen. Voortlevingsvoorstellingen
in een seculiere [?]tijd

2 Jacob zegent zijn zonen Jan Victors 1619 – 1676

3 De gedroomde dood? Genesis 49,1: Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: ‘Kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan……. Genesis 49,28-32: Dit waren alle stammen van Israël, twaalf in getal, en met deze woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen. Toen gaf Jakob zijn zonen de volgende opdracht: ‘Als ik straks met mijn voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de Hethiet Efron, in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, in Kanaän, de akker die Abraham van Efron heeft gekocht omdat hij daar een eigen graf wilde hebben. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven, daar zijn Isaak en Rebekka begraven, en daar heb ik Lea begraven. Het stuk land waarop die grot ligt, is van de Hethieten gekocht.’ Na zijn zonen deze opdracht te hebben gegeven trok Jakob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders. Vgl. Gen.25,8 (Abraham): Hij stierf in gezegende ouderdom; na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd. Vgl. Deut, 32,55 (Mozes): 50 Op die berg zul je sterven en met je voorouders verenigd worden, zoals je broer Aäron op de Hor stierf en met zijn voorouders werd verenigd.

4 Job 14, 7-13 Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, al gaat zijn stronk dood in de grond, zodra hij water ruikt, bot hij weer uit en vormt twijgen, als een jonge scheut. Maar een mens sterft en hij ligt terneer. Hij blaast zijn laatste adem uit – waar is hij dan? Water van de zee verdampt, beddingen van rivieren worden dor en droog. Een mens gaat liggen en staat niet meer op. Zolang de hemel zal bestaan, ontwaakt hij niet, hij wordt niet uit zijn slaap gewekt.

5 Psalm 88 4  Ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk. 5  Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf, ik ben als een man aan het eind van zijn krachten, 6  een naamloze dode, ik ben als een gesneuvelde in een massagraf, aan wie u niet langer denkt, losgerukt uit uw hand. 7  U hebt mij onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte, 8  uw toorn drukt zwaar op mij, uw golven slaan over mij heen.  9  Bekenden hebt u van mij vervreemd, afgrijzen roep ik bij hen op, ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer. 10  Mijn ogen zijn dof van ellende, ik roep u aan, HEER, elke dag, en strek mijn handen naar u uit. 11  Doet u aan doden wonderen, staan schimmen op om u te loven?  12  Komt uw liefde in het graf ter sprake of uw trouw in de afgrond?

6 IK GELOOF – HET CREDO VAN DE KERK(EN)
apostolische geloofsbelijdenis – twaalf artikelen van het geloof …..de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. geloofsbelijdenis van Nicea (325) –Constantinopel (381) …..Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. schoolkatechismus  Vraag 1: Waartoe zijn wij op aarde? Antwoord: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

7 DE HEMEL Gustave Doré Hemelvaart van Maria 1446-1497 1832-1883
Francesco Botticini Hemelvaart van Maria

8 arts en ziekentroosters bij Londense pestepidemie 1563

9 Gemiddelde levensverwachting vanaf 1850
Kindersterfte, pest, pokken, tyfus, malaria, dysenterie, tuberculose. Vanaf 1850 verbetering hygiëne, betere zorg, curatieve geneeskunde, antibiotica

10 ?

11 hiernamaals

12 ziel en lichaam

13

14

15

16 Epicurus 341 v. Chr. Samos 271 v. Chr
Epicurus 341 v. Chr. Samos 271 v. Chr. Athene "Als wij er zijn, is de dood niet, en als de dood er is, zijn wij niet.”

17 Inflatie van het individueel voortlevingsgeloof omdat een persoon, individu gekenmerkt wordt door: identiteit, individualiteit, relationaliteit, materialiteit. Het moderne persoonsbegrip definieert een mens als een eenheid en niet als een ‘dualisme’ van bijvoorbeeld lichaam en ziel lichaam en geest

18 De geneeskunde/arts als verlosser – redder – messias of…… aangeklaagde ?
Kruisig hem !

19 TROUW zaterdag 24 januari 2015

20

21 Van horen zeggen: Er wordt op je gewacht.
Ik zie mijn moeder aan het voeteinde van mijn bed staan. Na een BDE: Ik ben aan de andere kant geweest door een tunnel van licht. Ik ben teruggestuurd. Ik werd geroepen. Ga maar…. Straks ben je bij moeder en je broer… Ik ga naar Mary. Ik weet dat ik hier eerder ben geweest. Ik voel dat hij met mij verbonden is. We zullen elkaar weerzien. Ik kom je wel weer ergens tegen. Eeuwig leven? Nee hoor, ik moet er niet aan denken. Het is goed dat er ook een eind is. (een betrokken gelovige kerkganger) Beethoven leeft voort in zijn muziek. Rembrandt leeft voort in zijn schilderijen.

22 HEMEL (HEMELEN, HEMELS KONINKRIJK, KONINKRIJK VAN DE HEMEL)
Genesis 1:1 De schepping van hemel en aarde In het begin schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1:8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. OT hemel is de sfeer van God (de hemelse machten) Matteüs 5:12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. Matteüs 7:21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. NT koninkrijk van de hemel

23 HEMEL Johannes 3:13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 1 Petrus 1:4 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden Openbaring 4:1 Aanbidding van God en van het lam. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 1 Makkabeeën 2:58 Elia werd in de hemel opgenomen omdat hij zich met volle overgave voor de wet had ingezet.

24 Reïncarnatie? Mattheus 17, De leerlingen vroegen hem: ‘Waarom zeggen de Schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen.12 Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Marcus 6, De dood van Johannes Koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden: ‘Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten.’ Maar anderen zeiden: ‘Het is Elia,’ en weer anderen zeiden: ‘Hij is een profeet zoals die er vroeger waren.’ Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: ‘Het is Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.’

25 Eeuwig leven OT/NT 28 keer
18 keer bij Johannes Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

26 voortlevingsvoorstellingen gelovige voortlevingsvoorstellingen seculiere [‘humanistische’] dood is dood geen voortleven Jodendom [?] Christendom Islam Hindoeïsme Boeddhisme Theosofie Antroposofie biologische onsterfelijkheid * creatieve onsterfelijkheid ‘natuurlijke’ onsterfelijkheid ‘psychische’ Onsterfelijkheid memoratieve onsterfelijkheid nuclearisme geen kennis Er is een hiernamaals, hemel; voortleven bij God. Een mens maakt meerdere levens mee; reïncarnatie. Uiteindelijk is de mens bevrijd van deze kringloop van wedergeboorten (moksha, nirwana). Je leeft voort in het nageslacht, de stam, de organisatie, het volk, de natie, de soort. Je leeft voort door je menselijke arbeid, geschriften, kunst, gedachten, instellingen, ontdekkingen; een blijvende beïnvloeding van de evolutie. Je blijft leven door de natuur zelf, het gevoel verder te leven in de elementen van de natuur, zonder beperkingen van ruimte en tijd. Een psychische toestand kan zo intens zijn dat tijd en dood verdwijnen, een transcendentie van de ervaring bijv. beleefd in verschillende vormen van extase (vgl. Freud; eenheidsbeleving met het universum ). (vgl. Lifton; het oceanische gevoel.) Je leeft voort in de herinnering van anderen De aarde en daarmee al het leven zal ophouden te bestaan door een nucleaire ramp, of andere oorzaken: een inslag van een meteoriet, vernietiging door de mens zelf; ooit dooft de zon; elke planeet is eindig Wij weten niets en kunnen dus ook niets zeggen. Er zijn geen signalen van leven na de dood. weten geloven vertrouwen

27 Robert Jay Lifton (1926), psychiater, schrijver (VS) The broken connection, on death and the continuity of life (1979) Grenzen, de mens op zoek naar onsterfelijkheid, Bilthoven (Ambo) ‘Ieder mens moet één of meer symbolische wijzen van onsterfelijkheid tot zijn beschikking hebben om oog in oog met de onvermijdelijke dood toch een gevoel van onsterfelijkheid te hebben en om de band tussen hem/haar en de hele mensengeschiedenis te kunnen ervaren.’

28 Is christelijk geloof denkbaar, mogelijk, zonder het credo van eeuwig leven en de opstanding van het lichaam te onderschrijven? Of moet dit credo anders worden begrepen/gelezen…? Waar sta ik zelf in geloof, opvattingen over voortleven? Wat weet ik? Wat verwacht ik? Waar vertrouw ik op? Wat hoop ik? Ben ik in de loop der jaren van opvatting veranderd? Is voor mij de kern van geloven ‘de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?


Download ppt "Ad de Gruijter …en het eeuwig leven. Amen. Voortlevingsvoorstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google