De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 6 voor 6 augustus 2016. E.G. White (The Ministry of Healing, blz. 143) Hij mengde Zich onder de mensen als iemand die naar hun welzijn verlangde Hij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 6 voor 6 augustus 2016. E.G. White (The Ministry of Healing, blz. 143) Hij mengde Zich onder de mensen als iemand die naar hun welzijn verlangde Hij."— Transcript van de presentatie:

1 Les 6 voor 6 augustus 2016

2 E.G. White (The Ministry of Healing, blz. 143) Hij mengde Zich onder de mensen als iemand die naar hun welzijn verlangde Hij sympathiseerde met mensen Hij kwam tegemoet aan hun noden Hij won het vertrouwen van mensen Toen gebood Hij hen, “Volg Mij” Deze week hebben wij bestudeerd hoe Jezus met de mensen omging die Hij wilde redden. Nu zullen wij zien, hoe Zijn methode na te volgen en Hem te imiteren.

3 “Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?” (Lukas 15:4) Jezus werd beschuldigd van het omgaan met zondaars (Lukas 15:2). Toen vertelde Hij drie gelijkenissen om uit te leggen hoe God van ons houdt en hoe Hij wil dat iedereen wordt gered. Lukas 15:3-7Lukas 15:8-10Lukas 15:11-32 Jezus greep elke gelegenheid aan om zondaars naar zaligheid te leiden, òf Hij zocht ze op (zoals de Samaritaanse vrouw) óf zij kwamen naar Hem (zoals Zacheüs).

4 “Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?” (Mattheüs 9:11) De Farizeeën wilden niet onrein worden door het aanraken van de zondaren. Jezus daarentegen ging om met het volk door Zijn sociale leven met hen te delen. Toen zij Hem berispten, moest Jezus een hoofdpijler van het joods geloof uitleggen aan de leiders van Israël: “Want ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer, in kennis van God meer dan in brandoffers.” (Hosea 6:6). Uiterlijkheden en ceremonieën kunnen niet belangrijker zijn dan hoe wij anderen behandelen. Om dat te kunnen bewerkstellingen moeten wij nederig zijn en ons door de Heilige Geest laten leiden om genadevol te zijn tegenover degenen die falen.

5 “Hoeveel afgedwaalden hebt u, lezer, opgezocht en naar de kudde teruggebracht? Beseft u, dat u wanneer u zich afwendt van hen die weinig belovend en onaantrekkelijk zijn, u zielen verwaarloost waarnaar Christus zoekt? Juist terwijl u zich van hen afwendt, is het mogelijk dat zij het meest behoefte hebben aan uw mededogen. […] Velen van hen zouden voor Christus gewonnen kunnen worden. […] Deze afgedwaalden mogen hard en onverschillig lijken, maar als zij dezelfde voorrechten hadden genoten die anderen hebben gehad, zouden zij een veel grotere zielenadel, een veel groter talent voor bruikbaarheid hebben geopenbaard. Engelen wenen, terwijl menselijke ogen droog zijn en harten zich sluiten en geen medeleven tonen. Och, het gebrek aan diepgaand medeleven voor hen die verzocht zijn en die dwalen. Och, ware er slechts meer van de geest van Christus en minder van het eigen-ik!” E.G. White (Lessen uit het Leven van Alledag, hfdst. 15 - “Deze mens ontvangt zondaars”, “Het verloren schaap” - blz. 112-113)

6 “Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.” (Johannes 17:15-16) Toen het volk van God in het verleden zich met de wereld vermengde, eindigde zij in deelname aan hun zonden. (Numeri 25:1-3). Aan de andere kant: doen wij enig goed indien wij ons verschuilen voor andere mensen opdat wij niet worden besmet door hun manieren? Wij zijn geroepen om als zout met de wereld om te gaan. Hoe kunnen wij dat doen zonder onze smaak te verliezen? Wij moeten de grenzen kennen die wij niet zouden moeten overschrijven wanneer wij relaties opbouwen met niet gelovigen. De Heilige Geest zal ons helpen om gezamenlijke interesses te vinden die ons zullen leiden om met anderen om te gaan zonder afstand van onze principes te doen.

7 Wij leven in een corrupte wereld. Wij zouden in de verleiding kunnen komen om in onze eigen geestelijke comfort zone te blijven en “spiritueel introvert” te worden.” Niettemin, wij zijn geroepen om licht te zijn dat de mensen tot God leidt. Wij zullen nooit licht zijn door onszelf af te sluiten. Wij moeten Gods kracht vertrouwen die in ons werkt, en Zijn boodschap delen met deze verdorven generatie.

8 “Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.” (Filippenzen 2:13-15) Welke van de volgende kerken vervullen onze missie het beste?

9 “De gelovigen in Antiochië waren zich ervan bewust dat het God was, die ‘om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken’ in hen tot stand bracht.’ Filippenzen 2:13. Levend te midden van een volk dat zich maar weinig om de dingen van eeuwige waarde scheen te bekommeren, probeerden zij de aandacht van de oprechten van hart te trekken, en een beslist getuigenis af te leggen omtrent Hem die zij liefhadden en dienden. In hun bescheiden werk van evangeliebediening leerden zij afhankelijk te zijn van de kracht van de Heilige Geest om het woord des levens doeltreffend te maken. En zo legden zij dagelijks onder de verschillende lagen van de bevolking getuigenis af van hun geloof in Christus. Het voorbeeld van Christus’ volgelingen te Antiochië moet alle gelovigen die in de grote steden van de wereld van nu wonen, bezielen. […] Als zulke werkers zich inspannen om zielen voor Jezus te winnen, zullen zij ervaren dat velen die op een andere wijze nooit hadden kunnen worden bereikt, bereid zijn om aan de juiste persoonlijke pogingen gehoor te geven.” E.G. White (“Handelingen der Apostelen (= Van Jeruzalem tot Rome), hfdst. 16 “De Evangelie boodschap in Antiochië”, blz. 119


Download ppt "Les 6 voor 6 augustus 2016. E.G. White (The Ministry of Healing, blz. 143) Hij mengde Zich onder de mensen als iemand die naar hun welzijn verlangde Hij."

Verwante presentaties


Ads door Google