De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 1 voor 2 april 2016. Mattheüs schreef het Evangelie om te introduceren:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 1 voor 2 april 2016. Mattheüs schreef het Evangelie om te introduceren:"— Transcript van de presentatie:

1 Les 1 voor 2 april 2016

2 Mattheüs schreef het Evangelie om te introduceren:

3 Jezus als de Messias, de Zoon van David. Een stamboom die gemarginaliseerde en zondige mannen en vrouwen bevat, In plaats van de eeuwige en goddelijke natuur van de Koning. Jezus is onze Verlosser. Zijn voorouders geloofden al in Hem (Mattheüs 1:21). Heidenen, die buigen om de Koning te eren die hen heeft gered. Jezus identificeert zich met zondaren zoals Mattheüs, de tollenaar. Dan verlost Hij ze en maakt hen tot zonen en dochters van God

4 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1:1) “Hij heeft de werelden gemaakt… en draagt alle dingen door het woord van Zijn kracht.” (Hebreeën 1:2-3) “Wiens oorsprong is van oudsher, van eeuwige dagen af” (Micha 5:1 HSV) Zoals het Oude Testament begon met een boek over de Schepping van de wereld, begint Mattheüs (hier het Nieuwe Testament zelf) met een boek over de Schepper Zelf, en over het werk van Verlossing dat alleen door de Schepper kon worden volbracht.

5 “Het boek van het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.” (Mattheüs 1:1) Aanvankelijk schreef Mattheüs aan de joodse lezers, dus introduceerde hij Jezus als de Messias; het zaad van Abraham (Genesis 22:18), de Zoon van David (Jesaja 9:7). David was een vaste en eeuwige troon beloofd (2 Samuël 7:17). Die belofte werd vervuld in zijn nazaat (Handelingen 2:29-30) Jezus van Nazareth, “de Wortel en het Nageslacht van David.” (Openbaring 22:16).

6 “Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar … Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth … David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was.” (Mattheüs 1:3, 5-6) Vrouwen worden niet genoemd in oude geslachtsregisters. Niettemin, neemt Mattheüs vier vrouwen op in het geslachtsregister van de Messias. Zij waren een voorbeeld van geloof onder de zonde en uitsluiting van Gods volk. Zij waren waardig om de moeder van de Verlosser te zijn. Tamar: Incestueus (Gen. 38) “En Juda kende ze, en zeide: ‘Zij is rechtvaardiger dan ik.’” (Gen. 38:26 SV) Rachab: hoer (Joz. 2:1) “Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen.” (Heb. 11:31) Ruth: Moabiet (Deut. 23:3) “uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan zeven zonen.” (Ruth 4:15) Bathseba: Echtbreekster (2 Sam. 11:2-3) “Zij baarde een zoon, die hij de naam Salomo gaf. De HEERE had hem lief.” (2 Sam. 12:24 )

7 Jezus kwam naar de aarde om zondaars te redden. Goddeloze mannen kunnen worden gevonden in zijn genealogie. Sommigen van hen bekeerden zich, maar anderen niet. Eigenlijk was de aarde al vanaf Eden gevuld met zondaars: “Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt.” (Prediker 7:20). Daarom kwam Jezus om mensen als ons te redden; zondaars die redding nodig hebben.

8 “Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” (Mattheüs 2:2) Lukas legde uit hoe Jezus werd geboren in een nederig kribbe en aanbeden werd door herders, die buiten in het veld voor hun kudde zorgden (dat kon niet op 25 december zijn geweest — wintertijd op het noordelijk halfrond). Mattheüs laat zien dat Jozef en Maria in een huis wonen. Zij waren bereid om Bethlehem tot hun nieuwe thuis te maken. (Mattheüs 2:11). Het opmerkelijke in dit verhaal is dat sommige heidenen Jezus erkenden als de koning van de Joden, terwijl de Joden de komst van de koning negeerden of er bang voor waren.

9 “De belijdende gemeentes van Christus in deze generatie zijn verhoogt tot de grootste voorrechten. De Here is aan ons geopenbaard in een altijd groeiend licht. Onze voor- rechten zijn veel groter dan die van Gods volk uit vroegere tijden. Niet alleen bezitten wij het grote licht dat aan Israël is toevertrouwd, wij hebben ook het toegenomen bewijs van de grote zaligheid die Christus ons bracht. Wat voor de joden type en zinnebeeld was, is voor ons werkelijkheid. Zij hadden alleen de geschiedenis van het Oude Testament, wij hebben daarnaast ook het Nieuwe Testament. Wij hebben de zekerheid van een Heiland die gekomen is, een Heiland die opgevaren is en die boven het open graf van Jozef heeft gezegd: ‘Ik ben de opstanding en het leven.’ In onze kennis van Christus en Zijn liefde is het koninkrijk Gods midden onder ons. Christus wordt ons geopenbaard in predikaties en van Hem wordt tot ons in liederen gezongen. Het geestelijk feestmaal staat in overvloed voor ons gereed.” E.G.White - Lessen uit het Leven van Alledag hfd. 24 “Zonder bruiloftskleed” blz. 194-195 )


Download ppt "Les 1 voor 2 april 2016. Mattheüs schreef het Evangelie om te introduceren:"

Verwante presentaties


Ads door Google