De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 1 Pedagogische conferentie 25 oktober 2006 8.00 uurOntbijt 9.00 uurbezinning 9.05 uursituering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 1 Pedagogische conferentie 25 oktober 2006 8.00 uurOntbijt 9.00 uurbezinning 9.05 uursituering."— Transcript van de presentatie:

1

2 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 1 Pedagogische conferentie 25 oktober 2006 8.00 uurOntbijt 9.00 uurbezinning 9.05 uursituering - verantwoording 9.25 uurgroepswerk 1 10.15 uur pauze 10.25 uurvoorstelling groepswerk 1 11.10 uurgroepswerk 2 11.15 uur afronding ”De schat verborgen op onze school”

3 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 2 Het gaat met het koninkrijk der hemelen Als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, En van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat En kocht die akker. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen Als met een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, Ging hij alles verkopen wat hij had En kocht hij haar. Mt. 13, 44- 46 Bezinning : beelden van schatten

4 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 3 Een school is een schatkamer met veel voorraden Een school is een organisatie die werkt met verschillende voorraden. Dat kan zakelijk klinken, maar dat is het allerminst. Mensen in actie Iedere leerkracht heeft zo een eigen manier van lesgeven: rekenoefeningen begeleiden, kinderen leren lezen en schrijven, communicatie in de godsdienstles,… maar ook de wijze waarop men een kind beloont of straft, de manier van omgaan met ouders, de” aanwezigheid in een korps,… Dat is een hele voorraad aan gedragingen, houdingen, kenmerken, typisch voor elke persoon. Som kan die voorraad verstarren en wordt het voor die persoon moeilijk om te veranderen. Maar die voorraad is ook een schat, tenminste voor wie die schat ziet en waardeert. Mensen met elkaar Binnen een school werken mensen met sympathieën en antipathieën, met wensen, verlangens, drijfveren en ambities. Die spelen mee in de verhoudingen tussen de verschillende personen. “Het klikt” of “Het klikt niet”. Wanneer mensen elkaar vinden, houdt dat mogelijkheid in. Ze kunnen een positieve, maar ook een negatieve invloed uitoefenen op het geheel.

5 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 4 Mensen en waarden Waarden zijn diepverankerde beweegredenen die het gedrag van mensen bepalen. Kiezen voor een waarde is steeds een persoonlijk identificatieproces. We zijn er ons niet altijd bewust van. Voor elke leerkracht is het belangrijk dat hij zijn eigen waarden terug vindt in de waarden van de school. Dat bevordert de betrokkenheid. Daarom is het belangrijk dat er over waarden kan gepraat worden: De waarden van ieder persoonlijk, de waarden van de school. Die waarden worden zichtbaar in de structuur en in de dagelijkse school- en klaspraktijk. Enkel door over waarden te filosoferen en door regelmatige toetsing van de waarden aan de structuren en de praktijk, bekomt men dat mensen zich met de school (en haar waarden) identificeren. Visies en woorden voor mensen Elke school werkt met “modellen”: een schoolwerkplan, leerplannen, … Inhouden die in de opleiding, nascholing en permanente vorming worden meegegeven. Modellen zijn voorraden. Ze moeten herkenbaar zijn voor alle betrokkenen. Wanneer die betrokkenen geloven in hun eigen mogelijkheden, kunnen modellen in de praktijk gerealiseerd worden, aangepast aan de situatie. De school vormt een arena waar die 4 voorraden met elkaar in wisselwerking treden. Het komt er op aan te zien hoe die voorraden in mensen leven. Wie daar aandacht voor heeft, benut de rijkdom in ieder van die mensen. Dan kan ieder bijdragen van “zijn rijkdom en zijn armoede”, van “wat men heeft om van te leven”. Waar leven kinderen en ouders van op school ?

6 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 5 God, Iedere mens draagt in zich Heel wat mogelijkheden. Ieder mens Heeft ook grenzen en beperkingen. Met die “voorraden” Leven en werken wij, Elk op zijn eigen plaats En ook samen. Help ons die mogelijkheden Te zien en te benutten. Help ons rekening te houden Met onze grenzen en beperkingen. Laat dat ons persoonlijke En ons gezamenlijke inzet zijn Voor onze school, Voor de kinderen, Voor onze collega’s Voor allen die wij ontmoeten. Moge onze school Op die manier Een plaats zijn Waar wij allen gelukkig kunnen zijn En mogen groeien aan elkaar. Amen.

7 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 6 Situering en Verantwoording 1.SITUERING 1.Het project Gelijke OnderwijsKansen 2.Onze GOK-visietekst en doelstellingen 2.VERANTWOORDING 1.De eindtermen 2.De Opdracht voor de Katholieke Basisschool 3.Het leerplan Wero 4.Het Ontwikkelingsplan 5.Het leerplan godsdienst & het vormingsplan 6.Het resultaat van onze opiniepeiling

8 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 7 Omzendbrief GOK Doelstellingen GOK: Uitbouw van een onderwijs - praktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van iedere leerling. Uitbouw van een krachtige leeromgeving, waarin geen uitvallers zijn. Bevorderen van de leer - en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken. Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen.

9 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 8 Doelstellingen op drie niveaus Leerlingenniveau: - streven naar een optimale ontplooiing van al de leerlingen - bijzonder veel aandacht voor de kwetsbare leerlingen Leerkrachtniveau: - streven naar krachtige leeromgevingen - professionaliseren van leerkrachten Schoolniveau: - streven naar betrokkenheid van het volledige team - organiseren van overleg - optimaliseren van de teamwerking

10 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 9 GOK visietekst Welbevinden wordt het kernwoord naar kinderen én naar leerkrachten toe. 1.Naar de kinderen. Op schoolniveau merken we dat kinderen, onder invloed van verschillende maatschappelijke tendensen, meer en meer nood hebben aan duidelijke structuren inzake leefhouding en omgangsvormen. We kiezen voor een brede en gefundeerde aanpak en we betrekken ook de ouders in de stappen die we zetten. Aan de uitbouw en implementatie van deze structuren wensen we ook een sanctiebeleid te koppelen. …een pleidooi houden voor het projectwerk en de interessegebonden thema’s in de klassen. Alle leerkrachten zijn ervoor te vinden om toegepaste projecten uit te werken rond “pesten” en “sociale vaardigheden”.

11 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 10 GOK - visietekst 2. Naar de leerkrachten De betrokkenheid en het welbevinden van de leerkrachten is van primordiaal belang. Leerkrachten hebben meer dan eens het gevoel dat ze niet meer worden gerespecteerd. Het invoeren van (hernieuwde) structuren inzake leefhouding en omgangsvormen, met daaraan gekoppeld een sanctiebeleid, moet ervoor zorgen dat de leerkrachten zich (opnieuw) geruggensteund weten bij hun opvoedingstaak. De school is geen eenmanszaak (meer) van de directeur. Een moderne schoolorganisatie is er een van gedeelde verantwoordelijkheden. De taak van de leerkracht beperkt zich niet meer tot de klas. Het is de taak van elke leerkracht om zich te engageren in het team en om “samen school te maken”. … We denken daarbij aan het werken met kerngroepen en het integreren van de kwaliteitscirkel.

12 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 11 GOK - doelstellingen …daarom willen wij : SO 1: de leerkrachten stimuleren en informeren rond het werken aan een open sfeer en relatie om zo gevoelens van de kinderen bespreekbaar te maken. SO 2 : afspraken maken rond het werken met materialen om te werken aan een open sfeer en relatie om de gevoelens van de kinderen bespreekbaar te maken. SO3 : het werken rond interessegebonden thema’s en projectwerk bevorderen. SO 4 : de structuren binnen de school op vlak van levenshoudingen en omgangsvormen versterken met daaraan gekoppeld een sanctiebeleid. SO 5 : de organisatie van de middagpauze optimaliseren SO 6 : de open sfeer en relatie onder de leerkrachten optimaliseren SO 6 : de gezamenlijke verantwoordelijkheidszin onder de leerkrachten versterken SO 7 : een huishoudelijk reglement per afdeling opmaken.

13 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 12 Verantwoording : OD TE 1. Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen 1.1 De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen. 1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 1.7 De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. 1.8 De leerlingen kunnen zich discreet opstellen. 1.9 De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren. 2 Sociale vaardigheden - domein gespreksconventies 2. De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet- verbale gespreksconventies naleven. 3 Sociale vaardigheden - domein samenwerking 3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

14 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 13 Christelijke naastenliefde, uitgedrukt is in de volgende 12 grondwaarden van het katholiek basisonderwijs (OKB basistekst blz. 12): respect voor de eigenheid van ieder mens verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen Menswaardigheid Solidariteit vreugde om het leven en de schepping Dankbaarheid verwondering respect en zorg voor mens en natuur vertrouwen in het leven vergeving schenken en ontvangen hoop op de toekomst zorgzame nabijheid en troost Verantwoording : OKB

15 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 14 4.0Overkoepelende doelstellingen 0.4Kinderen leven waardengericht. 0.5Kinderen werken samen. 4.2Mens en zingeving 2.10Kinderen denken na over de eigen mogelijkheden en keuzes. 2.11Kinderen nemen een voorbeeld aan de levenswijze van inspirerende persoonlijkheden. 4.4Mens en medemens 4.2Kinderen ontwikkelen vertrouwen in eigen mogelijkheden. 4.3Kinderen ontwikkelen een genuanceerde kijk op hun eigen gevoelens en gaan er op een adequate wijze mee om. 4.5Kinderen kunnen zich verplaatsen in de gedachten, gevoelens en waarnemingen van anderen en houden daar rekening mee. 4.6Kinderen kunnen zich als persoon present stellen. 4.7Kinderen kunnen respect en waardering opbrengen. 4.8Kinderen gaan op een adequate wijze om met de menselijke behoefte aan lichamelijk contact. 4.9Kinderen kunnen leiding volgen of meewerken. 4.10Kinderen kunnen leiding geven. 4.11Kinderen kunnen een ander helpen door zich dienstbaar op te stellen. 4.12Kinderen kunnen hulp vragen en zorg aanvaarden. 4.13Kinderen kunnen constructief kritisch zijn. 4.14Kinderen kunnen zich op een passende manier weerbaar opstellen. 4.15Kinderen kunnen zich discreet opstellen als derden daar niet door benadeeld worden. 4.16Kinderen kunnen ongelijk of onmacht toegeven. Verantwoording : WERO

16 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 15 Positieve ingesteldheid –Zich emotioneel goed voelen –Zich als persoon present stellen –Zich geborgen voelen –Zich verbonden voelen –Interesse hebben voor anderen –Initiatief nemen Emotionele ontwikkeling –Gevoelens bij zichzelf en bij anderen inlevend herkennnen –Gevoelens uitdrukken en verwerken Verantwoording : OWP Sociale ontwikkeling –De eigenheid van anderen respecteren –De eigen wijze van omgaan met anderen aanvoelen en verfijnen –Rollen spelen –Tot interactie komen –Samenwerken –Zich inleven in anderen Morele ontwikkeling –Regels en afspraken naleven en waarderen –Zich oriënteren op waarden –Evalueren of gedragingen goed zijn Godsdienstige ontwikkeling –Zich identificeren met inspirerende figuren –Vertrouwd worden met christelijke waarden

17 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 16 Verantwoording : leerplan en werkplan rk godsdienst

18 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 17 Resultaten van de peiling

19 Daarom kozen we met de kerngroep om de schat, verborgen op onze school, te zoeken met :

20 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 19 Omwille van : Het enthousiasme van alle leerkrachten De rijke eenvoud De sterke beeldtaal De muzische benadering De verbondenheid met de OKB …

21 Groepswerk : de figuren voorstellen Opdracht : (van 9.é25 uur tot 10.15 uur) 1.Lees met het groepje het verhaaldeel voor. 2.Omschrijf op een muzische manier uw figuur. Geef Uiterlijke en innerlijke kenmerken. 3.Stel voor elk van uw niveaus 1 klasactiviteit voor om de leerlingen kennis te laten maken met de figuur. 4.Zoek een passend lied en/of gedicht bij de figuur. 5.Breng dit voor de groep. (na de pauze)

22 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 21 Groepjes : 2KM4L3LM 1KM2L 5LM PKM1L 6LM 3KM3L4LM EllenMarliesKris OKA6L2LM JKA5L 1LM Aan de slag !

23 PAUZE

24 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 23 You with the sad eyes don't be discouraged. Oh I realize, it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all and the darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colours shining through, I see your true colours and that's why I love you So don't be afraid to let them show, your true colours. True colours are beautiful like a rainbow. Show me a smile then, don't be unhappy; can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear you call me up because you know I'll be there. And I'll see your true colours shining through I see your true colours and that's why I love you. So don't be afraid to let them show, your true colours True colours are beautiful like a rainbow. Jij met je droevige ogen, wees niet ontmoedigd O, ik weet het wel het is moeilijk moed te hebben in een wereld vol mensen Je kan het overzicht verliezen en de duisternis in je maakt dat je je heel klein voelt. Maar ik zie je ware kleuren overal doorheen schijnen Ik zie je ware kleuren en daarom hou ik van je Dus wees niet bang ze te laten zien, je ware kleuren. Echte kleuren zijn prachtig net als die van een regenboog. Lach eens naar me wees niet ongelukkig, ik weet niet meer wanneer ik je voor 't laatst zag lachen Als deze wereld je gek maakt en je niet nog meer verdragen kan, bel me dan op want je weet dat ik er voor je ben En dan zie ik je ware kleuren overal doorheen schijnen Ik zie je ware kleuren en daarom hou ik van je Wees dus niet bang om ze te laten zien, jouw echte kleuren Echte kleuren zijn schitterend, net als die van een regenboog.

25 Even Waardig Geweldig Alsjeblieft Dankjewel Hou vastMispunt Blind Vertrouwen Heer Eerlijk MISS –’ SCHAT’ Groepswerk : de figuren voorstellen

26 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 25 Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden: zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die toont hoe het zijn of worden kan en hoe het beter kan. Een schat die verborgen is maar die je makkelijk kunt vinden in jezelf.

27 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 26

28 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 27 Blind Vertrouwen kleurde helderrood en was erg geliefd. Ze luisterde naar je, begreep je en vertrouwde je zoals je ook haar kon vertrouwen. Door haar kwamen we met elkaar overeen, en wisten we dat we vrienden waren.

29 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 28

30 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 29 Een van de vrienden was Hou Vast. Die zocht steeds wat we samen konden doen, in plaats van elk apart, en hoe we de handen in elkaar konden slaan zodat we één groep werden waarin niemand werd vergeten.

31 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 30

32 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 31 Het was leuk samenwerken, dankzij Alsjeblieft Dankjewel. Die glimlachte en zei steeds gemeend wat ze mooi en goed vond, alsof dat vreemd en wonderlijk was. En als je door haar ogen keek, Dan merkte je dat het ook zo was. De taal die ze gebruikte was bemoedigend, aangenaam en gaf steun en kracht.

33 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 32

34 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 33 We probeerden ook eerlijk te zijn tegenover elkaar. Dat hadden we van Heer Eerlijk gezien. Daar kon je gewoon Dwars doorheen kijken. Die had niets te verbergen voor ons. Hij meende wat hij zei, en hield zich glashelder aan de afspraken die we samen hadden gemaakt. Een voorbeeld, vonden we.

35 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 34

36 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 35 Geweld kenden wij in ons groepje niet. Behalve dan als naam: Geweldig. Maar die vond het net geweldig dat we alle problemen bij ons zonder ruzie en harde vuisten maar door te luisteren konden oplossen.

37 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 36

38 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 37 Wij hebben geen baas. We beslissen samen. Dat was een idee van Even Waardig. Hij kon het best luisteren. “Als ieder kleur bekent, kunnen we pas de mooiste schilderijen maken,” zei hij. Niet doordat de kleuren gelijk zijn, maar wel doordat we ze allemaal de moeite waard vinden.

39 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 38

40 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 39 Maar op een dag ging net daar iets fout. Een van ons werd bang en wou dat we haar kleur mooier vonden, en haarzelf belangrijker, beter en groter. Ze was niet groter, Dus maakte ze ons kleiner. Pesten en pijnigen met harde woorden en spitsvondige daden werden haar wapens, haar sterkste punten. Maar het waren mispunten.

41 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 40

42 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 41 Mispunt, zoals we haar gingen noemen, stapte op Geweldig af, en noemde haar Geweldig dom. Waarom praten als je je zin kunt krijgen met een welgemikte trap. Geweldig wou iets opmerken, maar kreeg een klap en een stamp, en sloeg bijna terug.

43 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 42

44 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 43 Beleefd vragen deed Mispunt nu niet meer. Een mep kon je krijgen, of een pijnlijke opmerking. Alsjeblieft Dankjewel vroeg nog vriendelijk of het niet wat zachter kon. Maar Mispunt lachte haar vierkant uit. Zo hard en zo vierkant, dat Alsjeblieft huilde, en opeens iets heel smerigs terugriep.

45 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 44

46 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 45 Heer vond het niet eerlijk, wat Mispunt deed, en zei het ook. “Oh, wil je eerlijkheid?”, vroeg Mispunt, “welnu, ik vertrouw jou niet. Jij wil dat we jou alles vertellen, maar wie zegt dat jij wel alles zegt? “ De twijfel was gezaaid en Iedereen begon de waarheid Met de leugen te verwarren.

47 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 46

48 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 47 Blind Vertrouwen vroeg ons nog elkaar te vertrouwen. Maar waarom zouden we? Gisteren nog had ze samen met Mispunt in een hoekje staan praten. En toen we haar dat zeiden, keek ze wantrouwig vanonder haar blinddoek, want wij kwamen ook van Mispunt.

49 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 48

50 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 49 We lieten onze handen los en keken mekaar bang aan. En die paar handen die Hou Vast nog vast had, werden door Mispunt hard losgemaakt. We hielden elkaar in de gaten, stapten achteruit en dreven zo langzaamaan uit elkaar.

51 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 50

52 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 51 Mispunt grijnsde. “Ben je nu blij?” vroeg Even Waardig. Mispunt knikte. “Is dit de beste manier om ons te gedragen?” “Voor mij wel,” zei Mispunt. “Oh, maar dan is het dat ook voor ons,” zei Even Waardig. En hij stelde voor dat we ons allemaal zo zouden gedragen.

53 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 52

54 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 53 We gedroegen ons allen zoals Mispunt. We sloegen, riepen, logen, scholden met de meest kwetsenden en pijnlijke woorden, pestten en vertrouwden niemand. En ‘s avonds? ‘s Avonds waren we allemaal, ook Mispunt, Alleen. Helemaal alleen. En bang, want er was niemand die van ons hield, Dachten we. En toen hoorden we Iemand hartverscheurend huilen. Mispunt!

55 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 54

56 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 55 Mispunt begreep opeens dat niemand nog Alsjeblieft dankjewel zou zeggen als zij dat niet zelf deed, dat niemand haar geweldig zou vinden, als zij gewelddadig bleef, dat niemand haar blind zou vertrouwen, als zij niet vertrouwde, dat niemand eerlijk zou zijn, als zij dat ook niet was, dat niemand je evenveel waar zou vinden, als je dat zelf niet vond, en dat niemand je lief kan vasthouden, als je dat ook niet deed. En dus deed ze het. En ze voelde zich beter.

57 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 56

58 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 57 “Kunnen we niet gewoon doen?” vroeg ze aan Alsjeblieft en Geweldig. En toen zei ze: “Alsjeblieft?” Geen bevel, maar een vraag. Die twee waren heel verwonderd en blij. “Natuurlijk,” zeiden ze. “Dankjewel,” zei Mispunt. “Alsjeblieft,” zei Alsjeblieft. En Geweldig vond het geweldig en gaf Mispunt een zoen.

59 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 58

60 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 59 Toen ging ze aarzelend bij Blind Vertrouwen en Heer Eerlijk staan. “Kom je ons afluisteren?”, vroegen die. “Nee,” zei Mispunt, “dat hoeft ook niet, want ik wil jullie blindelings vertrouwen en dat meen ik eerlijk. Ik wil alleen iemand om mee te praten.” Heer keek haar lang aan. “Ik geloof je,” zei hij. En Blind Vertrouwen lachte breed.

61 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 60

62 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 61 Hou Vast stond een eindje verder met zijn handen in zijn zakken. Die begonnen te tintelen. Hij wou handen vastnemen, en een kring maken. Maar waar zou hij beginnen? Toen kwam Mispunt op hem af, en ze stak haar hand uit.

63 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 62

64 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 63 “Maar al jouw rode vlekken zijn van je lichaam gevallen,” Merkte Heer Eerlijk op. “Wat een prachtige, groene huidskleur heb jij!” zei Alsjeblieft Dankjewel “Ik voel dat ik met deze vlekken iets moois kan vormen!” tastte Blind Vertrouwen En ja hoor! In een mum van tijd had zij met de zeven rode vlekken een prachtig hart gevormd!

65 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 64

66 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 65 “Ik dacht het al,” zie Even Waardig, “wij hebben allen een hart, jij verdient er ook één!” Geweldig gaf Mispunt een parelwitte duif en Hou Vast vroeg om elkaar de hand te geven.

67 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 66

68 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 67 Zo waren we weer samen, lachend op weg. En ‘s avonds was er feest, een supergroot feest. We zongen, dansten en klonken op onze vriendschap. Mispunt werd nog tot Miss verkozen. Maar iedereen noemde haar ‘Schat’, want dat had ze zelf gevonden.

69 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 68

70 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 69 Vanaf dit moment was het echt leuk vertoeven in deze groep. We willen dit uitdragen over de hele wereldbol, waar het goed kan zijn om te wonen, waar pesten onbestaand is, waar er geen ruzie of oorlog is, waar vrede en vriendschap welig tieren …

71 25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 70 Groepswerk 2 : per parochie Opdracht : welke ideeën heeft het team : (webschema) 1.… om op het einde van het schooljaar de nieuwsgierigheid van de kinderen op te wekken ? 2.… om het project aan te brengen bij de kinderen ? 3.… om het project aan te brengen bij de ouders ? 4.… om aan alleparticipanten duidelijk te maken waar we voor gaan ? 5.… om de ‘afstand’ tussen de vestigingen te overbruggen ? 6.… naar tips voor de kerngroep ? 7.… over mogelijke struikelblokken voor de kerngroep ?


Download ppt "25 oktober 2006Taborschool Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug 1 Pedagogische conferentie 25 oktober 2006 8.00 uurOntbijt 9.00 uurbezinning 9.05 uursituering."

Verwante presentaties


Ads door Google