De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AWBZ-begeleiding naar WMO één van 3 decentralisaties in Sociale Agenda Quintus Sirag / afdeling Mienskip Burgum – 26 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AWBZ-begeleiding naar WMO één van 3 decentralisaties in Sociale Agenda Quintus Sirag / afdeling Mienskip Burgum – 26 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 AWBZ-begeleiding naar WMO één van 3 decentralisaties in Sociale Agenda Quintus Sirag / afdeling Mienskip Burgum – 26 april 2012

2 Inhoud presentatie:  waarom, wat, hoe decentralisatie AWBZ  hoe zit dat in onze gemeente  vanuit welke visie aanpakken  de 3 B’s  enkele specifieke aandachtspunten  planning

3 Decentralisatie AWBZ: aanleiding  kabinet zet extra in op stelselwijziging Zorg èn op decentraliseren taken naar gemeenten  beide waren al in gang (zie Wmo, W&B): minder Rijk, meer Burger, gemeente 1e overheid / vangnet  uitdijen van kosten zorg voorkomen (bezuiniging)  bestuursakkoord met Gemeenten + Provincies: div. decentralisaties naar gemeenten (Jeugdzorg, AWBZ, WerkenNaarVermogen, Milieuhandhaving)

4 3 grote decentralisaties in Sociale Agenda  gemeente verantwoordelijk voor ± alle ondersteuning (niet-medisch) aan burger  grootse deel van het gemeente-budget bestemd voor het sociale domein Als decentralisatie AWBZ rond is (+ ook WetWerkenNaarVermogen en Jeugdzorg):

5 Bedoeling decentralisatie AWBZ: wat ?  AWBZ terugbrengen naar kern: echte zorg, waar geen verzekering voor is  Burgers-met-beperkingen ondersteunen vanuit perspectief ‘participatie’ (meedoen), minder vanuit perspectief van ‘zorgrecht’  Daarom WMO uitbreiden: gemeenten kunnen beter (dan zorgkantoor) verbindingen leggen met participatie- mogelijkheden andere gemeente-taken

6 Bedoeling decentralisatie AWBZ: hoe ?  wetsvoorstel: begeleiding-zonder-verblijf en kort-verblijf ( logeren ter ontlasting mantelzorger ) toevoegen aan WMO-compensatieplicht  budgetten - nu hiermee gemoeid - gaan naar gemeenten (doelmatigheidskorting)  vanaf 1-1-2013 moeten nieuwe aanvragen door gemeenten worden behandeld  vanaf 1-1-2014 ook alle bestaande gevallen

7 Wat gaat de decentralisatie van AWBZ-begeleiding betekenen ?  somatische en psychogeriatrische aandoeningen (veelal ouderdom)  psychiatrische aandoeningen  verstandelijke beperkingen  lichamelijke handicaps gemeente krijgt dan in haar WMO-aanpak ook mensen met matige en ernstige beperkingen :

8 Wie voeren nu AWBZ-begeleiding uit?  Skewiel, Berghiem, Bennemastate, NieuwToutenburg (ouderen)  Talant (verstandelijke beperking)  Noorderbrug (diverse beperkingen)  GGZ-Fryslân (psychiatrische aandoeningen)  Tal van particuliere zorginitiatieven en ZZP’ers (diverse beperkingen)  Maatschappelijk Werk, MEE, Welzijn (signalering, cliëntondersteuning, toeleiding naar zorg)

9 Waarover hebben we het feitelijk ? van welzijnsactiviteiten tot zeer specialistische zorg, want: –individuele begeleiding, d.w.z. hulp bij dagstructuur - financien/administratie - huishouden voeren - persoonlijke verzorging - reguleren gedrag –groepsbegeleiding, d.w.z. dagopvang, dagbesteding –èn: GGZ-inloop, palliatieve zorg, logeerhuis, vervoer  400 tot 500 mensen in onze gemeente  Kosten nu: 4,5 miljoen  Hoeveel moeten we besparen: 5 tot 15%

10 Waarom naar gemeente / WMO ?  gemeente staat dichter bij burger  gemeente meer gericht op mogelijkheden tot participatie/meedoen  gemeente kan verbinding/samenhang maken: complete ondersteuning burger  gemeente kan met WMO beter kosten in hand houden dan Rijk met AWBZ

11 Vanuit welke visie pakken we het aan ?  3 decentralisaties : integraal  Sociale Agenda : basis  WMO/Kanteling : aanpak  Welzijn-nieuwe-stijl : innovatie

12 Afstemming decentralisaties  Afstemmen met andere decentralisaties: Jeugdzorg, Wet Werken Naar Vermogen, en met Passend Onderwijs  In de aanpak is niet het domein bepalend (of werk, of zorg, of jeugd, of onderwijs)  maar wèl de situatie van de persoon op al zijn levensgebieden

13 Uitgangspunten Sociale Agenda  85% geen problemen, kan anderen ondersteunen, 10% ondersteuning nodig bij nemen/houden regie, 5% heeft permanente steun/zorg nodig  Uitgangspunt: eigen kracht+mogelijkheden burger  1 familie, 2 mienskip, 3 professionele voorziening  beleid samen met burgers en professionals  samenwerking/vertrouwen locale instellingen  minder overheid, minder 2e lijn, méér mienskip

14 Uitgangspunten Kanteling  Basis: vraag/behoefte van burger-met-beperking  Middel: in gesprek thuis bespreken wat nodig is voor compensatie van beperking  Doel: bevoerderen van zelfredzaamheid en meedoen-in-mienskip  Resultaat: compensatieoplossingen–in– maatwerk, samenhangend, dicht-bij-burger

15 Uitgangspunten Welzijn-nieuwe-stijl  Preventie en faciliteren vóór hulpverlenen  Informeel waar kan, formeel waar moet  Collectief waar kan, individueel waar moet  Ruimte voor professional: vertrouwen waar kan, procedures waar moet  Niet vrijblijvend, doorgaan tot resultaat  Bij risico’s: niet afwachten, maar er op af

16 Burgers / gebruikers betrekken  WMO-raad tussentijds informeren + tijdig advies vragen  Communiceren met burgers (o.a. WMO-krant)  Inspraak op verordening regelen  Belangrijk in verantwoording: tevredenheidsonderzoeken gebruikers

17 Professionals betrekken  Functionele netwerken opbouwen  Netwerken rol geven in samenhang, samenwerking, afstemming, signalering, beleidsontwikkeling  Wèl: vertrouwen op professionaliteit van de professionals Niet: wantrouwen organiseren in procedures

18 Gemeente regisseert  formuleert visie èn draagt die uit  draagt zorg voor samenhang / integraal benutten van wetten + regelgeving  draagt zorg voor effectieve en efficiënte uitvoering door derden  draagt zorg voor medeverantwoordelijkheid burgers / gebruikers  verantwoordt zich naar burgers en locale professionele partners

19 Hoe de sturing inrichten ?  Niet: sturen op zo goedkoop mogelijk product  Wèl: sturen op resultaat, dus arrangementen met zoveel mogelijk zelfoplossend vermogen (is duurzaam: maatschappelijk èn op langere termijn goedkoper)

20 Hoe omgaan met indicatiestelling ? Eenvoudige aanvragen:  op basis van gesprek toekennen  zo min mogelijk bureaucratie  mogelijk: mandateren aan professionals Complexe aanvragen:  integraal indiceren voor meerdere voorzieningen uit verschillende wetten/regelingen tegelijk Achteraf controleren (d.m.v. steekproeven) Mogelijk experimenteren: professionals beoordelen wat nodig is

21 Inkoop/contracten/PGB  Er zal niet één vorm van inkoop zijn.  Contractering moet op maat, afhankelijk van wat nodig is ter compensatie van beperking.  Collectieve voorzieningen: kunnen in subsidievorm.  Individuele voorzieningen: kunnen aanbesteed.  Voorwaarde in contracten: samenwerking met locale ketenpartners.  Voor zeer gespecialiseerde begeleiding: raamcontract op provinciaal niveau.  PGB (= maatwerk bij uitstek): voorwaarden + controle goed regelen.

22 Planning  Oriëntatie: t/m voorjaar 2012  Visie, strategie, keuzes: september opiniërend in raad  Beleidsregels, verordening: november besluitvormend in raad  Nieuwe aanvragen: vanaf 1-1-2013  2013 = overgangsjaar  Alle aanvragen via WMO: 1-1-2014

23 Vragen?

24 Contactpersoon: Quintus Sirag Telefoon: 14 0511 E-mail: qsirag@t-diel.nl


Download ppt "AWBZ-begeleiding naar WMO één van 3 decentralisaties in Sociale Agenda Quintus Sirag / afdeling Mienskip Burgum – 26 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google