De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger:ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Handelingen 13 : 1 – 12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger:ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Handelingen 13 : 1 – 12."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger:ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Handelingen 13 : 1 – 12

2 Vers 1 Psalm 75 : 1 en 2 U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land al de wondren van uw hand.

3 Vers 2 Psalm 75 : 1 en 2 'Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, Ik kies de tijd ten gericht. Lijkt het of de aarde zwicht, wankelt recht en zekerheid, Ik bewaar het wereldrond, op mijn trouw is het gegrond.'

4 Vers 3 Psalm 75 : 3 en 4 Allen die hoogmoedig zijt, en onrecht pleegt, toomt u in. Gij die goddeloos van zin heft de hoorn der ijdelheid, spreekt niet met zo hoge hals, al uw praal is voos en vals.

5 Vers 4 Psalm 75 : 3 en 4 Of gij oost- of westwaarts ziet, om hulp zoekt in de woestijn, alle grootheid is slechts schijn: God is Rechter die gebiedt. Hij verhoogt en Hij slaat neer naar zijn recht, Hij is de Heer.

6 Vers 1 Gezang 285 : 1, 2 en 4 (LvdK) Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

7 Vers 2 Gezang 285 : 1, 2 en 4 (LvdK) Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

8 Vers 4 Gezang 285 : 1, 2 en 4 (LvdK) Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

9 Vers 1 Gezang 297 : 1 en 2 (LvdK) Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht.

10 Vers 2 Gezang 297 : 1 en 2 (LvdK) O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan. Uit aard' en hemel opgerezen, vangt dan het nieuwe loflied aan, als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt.

11 Vers 7 Psalm 75 : 7 God is 't die ik loven zal, ik loven zal als mijn Heer. Ik vermeld zijn roem en eer, ik bewerk der bozen val. Al wie in Gods recht gelooft, gaat met opgeheven hoofd.

12 Vers 1 ELB 203 : 1, 2, 3 en 4 Genade, zo oneindig groot, dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.

13 Vers 2 ELB 203 : 1, 2, 3 en 4 Genade, die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook, als ik mij tot Hem keer, dat God mij nooit verlaat.

14 Vers 3 ELB 203 : 1, 2, 3 en 4 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

15 Vers 4 ELB 203 : 1, 2, 3 en 4 Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.

16 Gemeente van Christus, volgende week vieren wij het heilig Avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven. Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover hem groter. Voorbereiding Heilig Avondmaal

17 Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf: Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de heilige Geest? Voorbereiding Heilig Avondmaal

18 Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze Heiland. Belijd in gehoorzaamheid aan zijn Woord de drie- enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn. Voorbereiding Heilig Avondmaal

19 Vers 9 Psalm 34 : 9 De HEER verlost en spaart het leven van wie Hem bemint. Al wie bij God zijn toevlucht vindt wordt schuldeloos verklaard.

20 Vers 1 ELB 263 : 1, 2, 3 en 4 Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: 'Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.'

21 Refrein ELB 263 : 1, 2, 3 en 4 Here God, wij zijn vervreemden door te luist'ren naar uw stem. Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

22 Vers 2 ELB 263 : 1, 2, 3 en 4 Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed. Die bij wat op aarde leeft nu geen burgerrecht meer heeft.

23 Refrein ELB 263 : 1, 2, 3 en 4 Here God, wij zijn vervreemden door te luist'ren naar uw stem. Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

24 Vers 3 ELB 263 : 1, 2, 3 en 4 Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had. Eeuwig heimwee spoort hem aan laat ook hem het woord verstaan.

25 Refrein ELB 263 : 1, 2, 3 en 4 Here God, wij zijn vervreemden door te luist'ren naar uw stem. Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

26 Vers 4 ELB 263 : 1, 2, 3 en 4 Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang.

27 Refrein ELB 263 : 1, 2, 3 en 4 Here God, wij zijn vervreemden door te luist'ren naar uw stem. Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

28 Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Voorganger:ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Handelingen 13 : 1 – 12."

Verwante presentaties


Ads door Google