De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort

2 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Gemand. voorz. VK OCJ Gerecht. jeugdhulp SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter

3 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 3 H1 De procesvoering in de toegangspoort

4 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 4 H1 De procesvoering in de toegangspoort aanmelding alle jeugdhulpverleners voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via A-document contactpersoon-aanmelder indicatiestelling consensusdossiers (MDT) besprekingsdossiers mogelijkheid van intersectorale combinaties jeugdhulpregie registreren prioriteren matching vraag en aanbod (3 fases) samenwerken met IRPC

5 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 5 H1 De procesvoering in de toegangspoort Jeugdhulpregie: wat komt er binnen? ( gewone) indicatiestellingsverslagen ISV dienst gerechtelijke jeugdbijstand versnelde indicatiestelling en toewijzing (VIST) PAB aanvragen hoogdringendheid jeugdrechtbank melding vrije plaatsen vragen afwijking opname prior melding opstart jeugdhulp melding afgebroken hulp aanvragen verlenging of hernieuwde jeugdhulpregie

6 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 6 H1 De procesvoering in de toegangspoort Jeugdhulpregie: de opdrachten Registreren van de aanvraag Wel/niet prioriteren van de aanvraag Regisseren: –Matching vraag en aanbod –Jeugdhulpregiebespring –Fase prioritair toe te wijzen hulpvragen

7 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 7 H1 De procesvoering in de toegangspoort Registreren van de aanvraag Intersectorale registratielijst Omzetting ISV typemodules naar modules Inzetten van 'onderliggend aanbod' door JHR: enkel binnen zelfde doelgroep en functie (bv. Verblijf, begeleiding)

8 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 8 H1 De procesvoering in de toegangspoort Registreren van de aanvraag Op basis van shortlist: cliënt en contactpersoon-aanmelder kiezen een voorkeurvoorziening per typemodule Voorkeurvoorziening bekend: check bij voorziening: kan aanvraag op wachtlijst?

9 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 9 H1 De procesvoering in de toegangspoort Prioriteren van de aanvraag Toekennen prioriteit: beslissing van team jeugdhulpregie Bij typemodules handicap: beslissing van IRPC (behalve bij JRB) Werken met een quotum: % van het aantal te verwachten open plaatsen Prioriteit wordt toegekend per typemodule

10 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 10 H1 De procesvoering in de toegangspoort Prioriteren van de aanvraag 2 feitelijke criteria: –migratievraag naar inzet zelfde module bij andere voorziening –samen houden van broers en zussen: krijgt 1 van beide al hulp - gelijkaardige hulpvraag van broer of zus krijgt prioriteit 4 te beoordelen en af te wegen criteria: –Integriteit in gevaar? –Aan/afwezigheid van eigen kracht bij minderjarige en context –Effect van lopende hulp –Het doorlopen hulp/zorgtraject

11 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 11 H1 De procesvoering in de toegangspoort Prioriteren van de aanvraag Informatie invoegen in het A-document –"Moet de gevraagde hulp prioritair worden aangeboden?" –"Wat zijn de redenen waarom de hulpvraag van deze jongere voorrang moet krijgen op de hulpvragen van andere minderjarigen?" Team JHR kan bijkomende info vragen om urgentie van aanvraag in te schatten / te actualiseren

12 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 12 H1 De procesvoering in de toegangspoort De regie voeren Matching vraag en aanbod Jeugdhulpregiebespreking Fase prioritair toe te wijzen hulpvragen

13 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 13 H1 De procesvoering in de toegangspoort De regie voeren: matching vraag en aanbod Binnen 15 dagen: opmaak jeugdhulpverleningsvoorstel voor cliënt en contactpersoon-aanmelder Cliënt en voorziening zijn beide akkoord 14 dagen vooraf: aangeven vrije plaats Hulp start op van zodra het aanbod beschikbaar is - eventueel na intake (weigering enkel situationele omstandigheden) Voorziening laat binnen 24u weten wanneer hulp opstart Voorziening laat weten indien jongere niet wenst op te starten (prior weg - bevragen of aanmelding blijft behouden)

14 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 14 H1 De procesvoering in de toegangspoort De regie voeren: matching vraag en aanbod Fase 1 jeugdhulpregie Opmaak jeugdhulpverleningsbeslissing Bezorgen van beslissing aan voorziening, contactpersoon-aanmelder, cliënt (niet bij JRB) Eventueel op wachtlijst voor andere voorziening Mogelijk nieuwe contactpersoon-aanmelder: van voorziening die NRTJ hulp start ('verhuis' doorgeven) Schakelen in de voorziening: kan enkel tussen de geïndiceerde typemodules Melding bij schakelen: enkel i.f.v. kinderbijslag (overgang van verblijf naar ambulant/mobiel)

15 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 15 H1 De procesvoering in de toegangspoort De regie voeren: jeugdhulpregiebespreking Fase 2 jeugdhulpregie Overlegtafel o.l.v. jeugdhulpregie of cliëntoverleg externe voorzitter In situaties: waarbij jongere niet op wachtlijst geraakt of hulp niet opgestart geraakt Voorzieningen kunnen niet weigeren om deel te nemen Doel: via collectieve bespreking met cliënt en contactpersoon-aanmelder erbij situatie uitklaren en hulp mogelijk maken Verslag: naar betrokkenen en cliënt Uitkomst: jongere kan op wachtlijst of afspraak om hulp op te starten Overleg mislukt: overgang naar fase 3 JHR

16 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 16 H1 De procesvoering in de toegangspoort De regie voeren: prioritair toe te wijzen hulpvragen Fase 3 jeugdhulpregie Kan ook vorm van prioritering zijn Meer uitgebreide overlegtafel met ev. externe expertise (bv. Jeugdpsychiater) Jeugdhulpregisseur: toewijzingsmandaat Mogelijkheid tot inzetten van extra individueel budget

17 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 17 H1 De procesvoering in de toegangspoort De regie voeren: prioritair toe te wijzen hulpvragen Mogelijkheid tot inzetten van extra individueel budget: –Opmaak handelingsplan door betrokken jeugdhulpaanbieders; –Aanstellen van hulpcoördinator –Toelichting bij geïndividualiseerd aanbod waarvoor budget wordt ingezet –Samenwerkingsafspraken tussen partners –Toekomstgericht: wat na inzet middelen? Resultaat fase 3: opstart van de hulp

18 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 18 H1 De procesvoering in de toegangspoort Samenwerking met de jeugdrechtbank Jeugdrechter gaat niet via team indicatiestelling SDJ levert A-document met indicatiestellingsverslag af aan JHR. ISV is geen 'voorstel', wel beslissing jeugdrechter Communicatie met cliënt verloopt uitsluitend via SDJ, niet via toegangspoort

19 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 19 H1 De procesvoering in de toegangspoort Samenwerking met de jeugdrechtbank Jeugdrechter gevat door hoogdringendheid: –meteen fase 3 JHR –Uitbreiding maatregelenpakket JRB –bij verblijf: inzet van min. 7 dagen aaneensluitend –onderzoek naar vrijwilligheid: door SDJ –bij overgang naar vrijwilligheid: ISV van SDJ biedt geldige basis voor hulpverlening

20 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 20 H1 De procesvoering in de toegangspoort Samenwerking met de jeugdrechtbank Opstart hulp: jeugdrechter stelt vonnis op. Mogelijkheid tot plaatsing in schoolinternaat, ziekenhuis en voorziening buiten Nederlandstalig taalgebied: niet via toegangspoort Gemeenschapsinstelling: via CAP, niet via toegangspoort

21 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 21 H1 De procesvoering in de toegangspoort Versnelde indicatiestelling en toewijzing (VIST) Versnelde procesgang in de toegangspoort In urgente situaties Geen automatische prioriteit Vier categorieën: 1.Tekort aan diagnostiek 2.Bij inzet time-out 3.Na module verblijf in crisisjeugdhulp 4.Aanvraag voor inzet specifieke acties voor versterking draagkracht Akkoord cliënt Niet voor jeugdrechtbank

22 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 22 H1 De procesvoering in de toegangspoort VIST diagnostiek Inzet van diagnostiek achter de toegangspoort Rechtstreeks toegankelijke diagnostiek nog niet verkregen - omwille van externe factoren moet hulp toch al kunnen starten (bv. Koppeling onderwijs) Urgentie aantonen ISV: beperkt in duur

23 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 23 H1 De procesvoering in de toegangspoort VIST time-out Tijdelijke overname door andere voorziening Hulp moet binnen ISV vallen Voorziening moet zelf time-out voorziening zoeken en afspraken maken Time-out voorziening meldt opstart binnen 24u aan JHR Opmaak jeugdhulpverleningsbeslissing Maximumduur: 2 maanden

24 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 24 H1 De procesvoering in de toegangspoort VIST crisisjeugdhulp Enkel na inzet module verblijf via crisismeldpunt Nood aan aaneensluitende hulp verblijf A-document via meldpunt CJ na overleg met alle betrokkenen Nog geen a-document ingediend bij de toegangspoort (indien wel: prior vragen) Urgente nood aan onmiddellijke hulp ISV: max. 120 dagen geldig

25 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 25 H1 De procesvoering in de toegangspoort VIST specifieke acties Voorheen gekend als 'preventieve sociale actie' (PSA) Financieren van inzet van hulp- zorg en dienstverleners die professioneel betrokken zijn bij cliënt (niet gemoduleerd aanbod) Versterken van draagkracht minderjarige en gezin Doel: meer ingrijpende hulp vermijden Vb: internaat, zomerkampen, huishoudelijke hulp, maaltijden op school, …

26 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 26 H1 De procesvoering in de toegangspoort VIST specifieke acties Opmaak van een ondersteuningsplan (met werkafspraken voor betrokken partijen) Niet louter financiële steun Combinatie met (N)RTJ hulp mogelijk Niet om ononderbroken uithuisplaatsing te vermijden Nagaan alternatieve financiële mogelijkheden (bv. OCMW) Opvolging en evaluatie door aanmelder

27 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 27 H2 De procesvoering naar en in de toegangspoort enkele casussen

28 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP KENNY IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie CKG K&G pleegzorg

29 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP SAM IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie CLB MPI

30 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP MAXIME IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie A-doc ism CLB CKG MPI hulpregiebespreki ng CLB

31 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP KEVIN IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie thuisbegeleiding Aanvraag herindicatiestelling GES- voorziening


Download ppt "Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort."

Verwante presentaties


Ads door Google