De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie St. Anthonis Paul Smolders 13 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie St. Anthonis Paul Smolders 13 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie St. Anthonis Paul Smolders 13 april 2016

2 Programma Trends in retail Regionale detailhandelsvisie Retailagenda Gebiedsontwikkeling Stakeholders Pauze: Wat, Hoe en Wie Concrete acties

3 Trends Internet winkelen en etalages Schaalvergroting (grotere winkels, filialisering, verzorgingsgebieden) Afname zelfstandige winkeliers Krimp en vergrijzing (minder bestedingen) Branchevervaging - functiemix Samenwerking Balans tussen vraag en aanbod verstoord

4 Doel regionale detailhandelsvisie Land van Cuijk Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor verdere profilering van de regio en de toekomstige positie van grote en kleine centra en winkelontwikkelingen Instrument om met stakeholders te bouwen aan een vitale regionale detailhandels- structuur

5 Regionale positionering Stabilisatie inwonertal Vergrijzing en ontgroening Veel kernen (20) met minder dan 2.000 inwoners Zelfredzaamheid – verenigingsleven Dag- en verblijfstoerisme Bovenregionale context (beperkte aantrekkingskracht)

6 Vervolg Ca. 140.000 m2 winkelopp. (ca. 500 winkels) 12% leegstand (100 panden) 8 winkelgebieden St. Anthonis: De Brink centrale plaats; Lokaal toeristisch 20 winkels, leegstand Lokaal verzorgingsgebied Geen potenties voor een ruimer aanbod

7 Gevolgen Minder winkels en leegstand Kansrijke gebieden: a. Hoofdcentra (vrijetijds-besteding) b. Boodschappencentrum; Kwetsbare gebieden: klein, geen onderscheid, prijs en ‘run’. Ladder voor duurzame verstedelijking (nut en noodzaak, regionale winkelstructuur)

8 Uitgangspunten Keuzes in locaties: centrumgebieden Kansen: lokale binding, toerisme, compleet, functiemix Bundeling potenties en beperkt aantal centra Arbeidsmarkt en woonkwaliteit

9 Ambitie Vitale winkelstructuur: leefbaarheid en winkelvoorzieningen Aantrekkelijk profiel met onderscheidende centrumgebieden Ruimte voor dynamiek Behoud kleinschalige voorzieningen Regionale spreiding Transitie van verspreide bewinkeling

10 Detailhandelsstructuur Hoofdwinkelstructuur: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, St. Anthonis Basiswinkelvoorziening Compacte kernwinkelgebieden Ruimte voor nieuwe initiatieven/concepten Boxmeer en Cuijk gemeente overstijgend Benutten lokale kwaliteiten Spreiding PDV-winkels

11 Profilering hoofdcentra Verschillen tov elkaar Eigen diversiteit en kwaliteit St. Anthonis: gemoedelijk, kunst, fietsen, brink, bos en hei, agrariers Actielijnen: toetsingsprocedure winkelplannen, reductie planologische ruimte, visie kader voor lokaal beleid, profilering hoofdcentra

12 Thema’s retailagenda – match?! Op basis van visie keuzes maken: kansrijk – niet kansrijk Lokale samenwerking voor toekomstgerichte winkelstraten Regierol provincies Compact en vitaal (kansarm- kansrijk) Flexibiliteit in vastgoedmarkt (marktconforme flexibele huren) Investeren in mensen (houding, vaardigheden, kennis) Nieuwe concepten binnenstad (vernieuwing – beleving = mix)) Social media vaardigheden (e-Academy) Minder regeldruk Financiering Actief kennisnetwerk/platform PPS vormen voor implementatie

13 Gebiedsontwikkeling Eigen initiatief en draagvlak (actoren) Financiering organiseren Transparantie en communicatie Gebiedsmarketing professionaliseren en excelleren in marktkennis Verbinden: combineren van functies en (nieuwe) partners Gebiedsondernemen

14 ondernemersvereniging nieuwe stijl Versterken professionalisering van de organisatie van de detailhandel in centrum Belangenbehartiging maar ook over ‘ de schutting kijken’ Hybride organisatievormen = flexibel (wisselende participaties), gebaseerd op ambities en gericht op thema’s en resultaten

15 Rol van de overheid Visie Flexibel bestemmingsplan Marketing stad – gebied Openbare ruimte - Beeldkwaliteitsplan Aanschrijvingsbeleid Reduceren onzekerheid

16 Bijdrage derden Vastgoedeigenaren: exploitatie pand, kwaliteit vastgoed en functie, verhuurbaarheid en rendement, waardeontwikkeling vastgoed Ondernemers: kwaliteit winkels, marketing en acquisitie, solidariteit Corporatie: aankoop en exploitatie woningen Banken: financiering Provincie en overige: regionale aanpak, financiering

17

18 Ondernemersfonds - BIZ Gebiedsafbakening Extra kwaliteit en iedereen doet mee Heffing WOZ of eigen tarief Formeel wordt dit een belasting Financiële vertaling van activiteiten Besluit over heffingstotaal als subsidie aan stichting/vereniging

19

20 Trends en ontwikkelingen Karakteristiek gebied Ambities stakeholders Beleid Effecten en keuzes Visie Plan van aanpak : Openbare ruimte Vastgoed Economie Financiën Regelgeving Aandachtspunten: organisatie, prioriteiten, marketing, financiële enginering (PPS), flexibilisering, ondernemerschap, functiemix, online,… Proces met stakeholders De kunst van het combineren

21

22 Pauze

23 Ambitie: wat moet het winkelhart zijn? Boodschappencentrum Recreatief, toeristisch centrum Duurzaam (fietsen – bos en hei) centrum Profiel en mix Anders…

24 Wat is daarvoor nodig Samenwerking met partijen (ook buiten St. Anthonis) Evenementen uitbouwen Kwaliteit openbare ruimte Bereikbaarheid en parkeren Marketing en acquisitie: meer winkels en consumenten Anders, …

25 Wie moet wat gaan doen Gemeente Ondernemers Vastgoedeigenaren Bewoners/consumenten Overige partijen…..

26 randvoorwaarden Organisatie Korte – lange termijn Middelen Anders, …

27 Concrete acties 1.Wat 2.Hoe 3.Wie 4.Wanneer 5.Kosten en dekking 6.Overige randvoorwaarden

28 Een praktijkvoorbeeld Herontwikkeling Vlaardingen Centrum

29 Missie Een aantrekkelijke en verrassende binnenstad door een grote diversiteit aan functies en goede uitstraling van het vastgoed.

30 Aanleiding Leegstand in historische binnenstad Eenzijdige branchering en lage kwaliteit Overbewinkeling Relatief hoge huurprijzen en kleine panden Lage kwaliteit uitstraling panden Stimuleren wonen boven winkels Versnipperd eigendom Geringe investeringsbereidheid Gebrekkige handhaving Beschermd stadsgezicht

31 Waarom actieve aanpak: verbinden en versnellen Kwaliteitsverbetering binnenstad Breed draagvlak en langdurige betrokkenheid Inzet middelen FSV – marktinvesteringen Mobiliseren van kennis en netwerken Combineren economie en vastgoed Versterken, aantrekken ondernemingen Bouwhistorie van de stad Aantrekken externe financieringsbronnen

32 Resultaten per Instrument Verwerven (0) (bijdrage Leski) Renoveren (43 panden) Huurbijdrage (18 eigenaren/ondernemers) Evenementen (20) Nieuwe ondernemers (18) Tijdelijke invulling (4)

33 33

34 stichting Stadsherstel Nederland N.V. Impuls voor economie en vastgoed 34

35 Huidige stand van zaken 14 aanvragen pand- en gevelrenovatie 4 huursuppleties 3 nieuwe ondernemers Onderhandelingen Leski-pand Presentatie Hoogstraat en SSV op 8 oktober

36 Hoogstraat nr. 39 VoorNa

37


Download ppt "Presentatie St. Anthonis Paul Smolders 13 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google