De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derde Informatiebijeenkomst Onderzoek en herstel Vlaketunnel 14 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derde Informatiebijeenkomst Onderzoek en herstel Vlaketunnel 14 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Derde Informatiebijeenkomst Onderzoek en herstel Vlaketunnel 14 januari 2011

2 Rijkswaterstaat 2 Programma  Start bijeenkomst Jon Herselman  Inleiding en stand van zakenEllen Visser  Onderzoeksresultaten (kijkproef) Bart Hendrix  Herstelproject Dick Schaafsma  Pauze?  Invloed op omgevingHans van Meerten  Nulmetingen en Monitoring Pieter de Bode  Vragen  Afsluiting

3 Rijkswaterstaat 3 Inleiding & Stand van Zaken  Activiteiten sinds vorige info-avond: In de praktijk aan oplossing gewerkt: Zichtbaar Kijkonderzoek uitgevoerd oostelijke toerit: (verwijderen, trekproeven, laboratoriumproeven, etc) Bemaling na kijkproef weer teruggebracht naar minimale omvang Geleiderail verplaatst (opheffen breedtebeperking) Westelijke toerit preventief voorzien van ballast

4 Rijkswaterstaat 4 Niet-zichtbaar Overleg met diverse belanghebbenden m.b.t. te kiezen oplossing Aannemers geselecteerd en oplossingen besproken Contract aanbesteed en planning voorbereid Uitvoeringswijze getoetst en vastgesteld Voorlopig ontwerp gemaakt herstelmaatregelen Conclusies getrokken uit kijkonderzoek Bestek opgesteld met voorlopige “scope” Alle werkzaamheden zijn met hoge prioriteit uitgevoerd en in een zeer kort tijdsbestek (parallelspoor)

5 Rijkswaterstaat 55 Kijkproef Oostelijke toerit Eerst een overzichtje van de constructie:

6 Rijkswaterstaat 66 Kijkproef Oostelijke toerit Eerst een overzichtje van de locatie: moot 9 is op 12 november opgedreven

7 Rijkswaterstaat 77 Kijkproef Oostelijke toerit Waarom een kijkproef? Verloop tijdspad: keuze eerste deel kijkproef Waarom dit eerste deel van de kijkproef eerder en wat houdt dit in? opzoeken plaat ankerkoppen testen uitvoeringsmethoden tbv. eigenlijke kijkproef primair: roest ankerkop?

8 Rijkswaterstaat 88 Kijkproef Oostelijke toerit Eerste deel kijkproef dinsdag 14 december waarom op moot 12? bevindingen: 5 ankers beproefd – 1 gebroken

9 Rijkswaterstaat 99 Kijkproef Oostelijke toerit Start bemaling tevens op dinsdag 14 december traject met verwijderen ballast op Oostelijke toerit bemaling op beoogde verlaging op vrijdagavond 17 december Hoeveelheid t.b.v. kijkproef: ca. 500 m³ / uur gedurende 1 week Kijkproef van zondag 19 december t/m dinsdag 21 december merendeel staven moot 9 gebroken moot 8 &10 eveneens meeste staven gebroken of overrekt totaal: 23 staven onderzocht, 13 gebroken brosse breuk – oude en nieuwe breuken willekeurig mechanisme, hierdoor zijn alle ankers in de toeritten verdacht

10 Rijkswaterstaat 10 Kijkproef Oostelijke toerit Bemaling na de kijkproef & ballast Analyse originele input berekeningsgegevens waterstand & fluctuatie t.g.v. getijde Conclusies onderzoek / kijkproef: lagere staalkwaliteit dan aangehouden in de berekeningen trigger: hogere grondwaterstand in combinatie met getijde

11 Rijkswaterstaat 11 Aanbestedingsproces Parallel aan kijkproef is al met herstelproject begonnen  7 aannemers geselecteerd met ervaring  Gekozen voor een ontwerp met nieuwe ankers (snelst klaar!)  Selectieprocedure gestart van de uiteindelijke aannemer  Selectie op basis van minimale impact op de omgeving, dwz.  Zo kort mogelijke herstelperiode  Zo min mogelijk bemalen  Zoveel mogelijk doorstroming van het verkeer  24 december heeft aannemer Heijmans dit project gegund gekregen Herstelproject

12 Rijkswaterstaat 12 Herstelproject Herstel omvat volgende zaken Gehele Oostelijke en westelijke toerit voorzien van extra trekankers. Dit doen we door: Bemalinginstallatie Westzijde te installeren 1 tunnelbuis per keer aan te pakken Dus 1 buis open voor verkeer, altijd 1 rijstrook beschikbaar in beide richtingen Nieuwe ankers boren tegen waterdruk in, met geringe bemaling ca. 1000 trekankers aanbrengen 24 uur per dag werken met 5 boorinstallaties (10 werkploegen, 100 man) Doelstelling: voor de Pasen klaar te zijn Parallel aan uitvoering kleine kijkproef op West om vermoedens te bevestigen

13 Rijkswaterstaat 13 Wat staat er te gebeuren? (schematisch) Herstelproject betonvloer grond en grondwater 2. Plaatsen grondwatersluis 1. Inboren van de betonvloer 3. Doorboren laatste beetje beton 4. Boren van gat in de grond met avegaar 5. Storten betongrout 6. Verwijderen avegaar 7. Plaatsen GEWI ankerstang 8. Plaatsen grondwaterstoppers 9. Aanbrengen ankerschotel en ankermoer 10. Aanvullen beton

14 Rijkswaterstaat 14 Planning volgorde werkzaamheden Ontwerp afgelopen periode Eerste bestelling van ankersafgelopen week Installatie bemaling westdit weekend Start bemaling Verwijderen ballast Nachtafsluiting & daarna verkeer door 1 tunnelbuis volgend weekend Boren ankers in afgesloten toeritten Asfalteren Nachtafsluiting & daarna verkeer door 1 tunnelbuis begin maart Boren ankers in afgesloten toeritten Asfalteren zuidbaan AfrondingPasen Herstelproject

15 Rijkswaterstaat 15 Bemaling grondwater tbv herstel Vlaketunnel Inhoud Bodem en grondwater Zuid-Beveland: Bodemopbouw Principe bemaling Inrichting bemaling Metingen en voorspellingen: Resultaten bemaling tot nu toe Verwachting bemaling herstel Vlaketunnel Vervolg monitoring effecten

16 Rijkswaterstaat 16 Geologische doorsnede

17 Rijkswaterstaat 17 Principe bemaling Brondiepte -20 tot -35 m-MV Onttrekking Toerit O Mt 9: 180 a 500 m 3 /uur Ondiep grondwater Droog NAP -8 m Diep grondwater

18 Rijkswaterstaat 18 Technische data onttrekking grondwater Aanleg 1972 Gelijktijdige bemaling bouwdok + toeritten Bemaling 800 tot 1.000 m 3 /uur Duur 1,5 jaar Effect diep grondwater: op 2,5 km verlaging tot 1 m Herstel 2011 Afzonderlijke bemaling Aparte moot / toerit per keer Bemaling 100 tot 500 m 3 /uur Duur veel korter Effect diep grondwater: op 2 km verlaging < 0,05 m

19 Rijkswaterstaat 19 Vlaketunnel bemaling Onttrekking en lozing -Inregelen systeem -7 tot 14 december ingeregeld. pompproeven gedaan. Min. debiet 40 m 3 /uur ivm bevriezing. -Bemaling tijdens funderingsonderzoek -onderzoeken moot 9 Oost in den droge. 14 december debiet geleidelijk verhoogd, 2 putten 20 m 3 /uur > 6 putten 80 m 3 /uur [480 m 3 /uur]. 23 december afbouw tot veilig niveau 6 putten 30 m 3 /uur [180 m 3 /uur]. -Bemaling ten behoeve van herstel -24 januari 2011 onttrekking weer opvoeren. Oostzijde: uitvoeren van herstel moot 9 droog met 6 putten, waarvan 4 putten 80 en 2 putten 30 m 3 /uur [380 m 3 /uur]. Westzijde: beveiliging opdrijven 6 putten 20 m 3 /uur [120 m3/uur] Totale onttrekking: 500 m 3 /uur.

20 Rijkswaterstaat 20 Vlaketunnel metingen bemaling en omgeving Metingen -Hoogten -Hoogtebouten op gebouwen -Hoogtebouten op bruggen en hoogspanningsmasten -Zakbaken op en nabij leidingen -Zakbaken nabij peilbuizen -Meetraaien hoogte maaiveld agrarisch gebied -Grondwaterstanden en – stijghoogten -Peilbuizen rondom de toeritten -Peilbuizen in de omgeving -12 aan de oostzijde van het kanaal (landbouwbuis en diep) -11 aan de westzijde van het kanaal (landbouwbuis en diep) -Debieten -Onttrekking per pomp -Lozing op het kanaal

21 Rijkswaterstaat 21 Vooropname en nulmetingen

22 Rijkswaterstaat 22 Bemaling tot nu toe Proef moot 9 440 m 3 /uur Beveiliging oost 180 m 3 /uur

23 Rijkswaterstaat 23 Vlaketunnel monitoring omgeving Overzichtskaart peilbuizen in de omgeving Grondwatermetingen omgeving tot en met 5 januari 2011

24 Rijkswaterstaat 24 Vlaketunnel monitoring omgeving Overzichtskaart zakbaken bij ‘objecten’ Max zetting = 5 mm Max zetting = 2 tot 4 mm Zettingsmonitoring omgeving tot en met 5 januari 2011

25 Rijkswaterstaat 25

26 Rijkswaterstaat 26 Stand van zaken Vooropname  Alle rapportages (ca. 105 stuks) van de uitgevoerde vooropnames zijn inmiddels verstuurd.  Aantal eigenaars hebben inmiddels gereageerd met het verzoek om de genomen foto’s ter beschikking te krijgen.  Iedereen die een vooropname heeft gehad krijgt binnenkort een DVD met de foto’s waarna verwezen wordt in de rapportages.  De genoemde reactietermijn van 14 dagen geldt vanaf dat alle informatie beschikbaar is gesteld.

27 Rijkswaterstaat 27 Stand van zaken Metingen  Alle meetbouten zijn aangebracht. (totaal ca. 500 stuks)  Extra meetbouten zijn aangebracht op verzoek van enkele eigenaars.  Inmiddels zijn 3 meet- of controle ronden uitgevoerd.  Er zijn zettingen gemeten echter zijn er geen significante verschillen.  Er zijn geen verschil-zettingen gemeten van > 10 mm.

28 Rijkswaterstaat 28 Stand van zaken Planning vooropname  Er zijn voldoende vooropnames uitgevoerd.  Voldoende referentiepanden zijn er opgenomen in het bestand:  Onderheide huizen (i.c.m. bijgebouwde verblijven)  Niet onderheide huizen  Bedrijven  Kerk  Monumentale of historische panden  Nieuwbouwpanden  Resultaten metingen geven geen aanleiding om nu meer vooropnames uit te laten voeren.

29 Rijkswaterstaat 29 Stand van zaken Planning metingen  De panden binnen de (0,50 m-grens) ongeveer 1 km-grens worden gemiddeld 1 keer in de week opgemeten.  Voor de panden buiten deze cirkel tot de 2 km-grens wordt de frequentie teruggebracht naar gemiddeld 1 keer in de twee weken.  Voor panden buiten de 2 km-grens wordt de frequentie teruggebracht naar gemiddeld 1 keer in de maand.  We blijven meten zolang de bemaling draait en water wordt weggepompt.  Na stop bemaling worden de metingen nog ca. 3 maanden doorgezet. (ongeveer tot aan de zomervakantie)  De frequentie van de metingen zal eveneens na verloop van tijd weer gaan afnemen. (1 e maand wekelijks, 2 e maand om de twee weken, 3 e maand 1 keer)  Alle panden krijgen nog een eindmeting.  De resultaten van de metingen worden verstrekt aan de eigenaars van de panden en worden ter beschikking gesteld aan de gemeentes en RWS.

30 Rijkswaterstaat 30 Vervolg / vragen Alle sprekers kunnen na afloop nog beschikbaar voor individuele vragen Hoe wordt u verder geinformeerd? Website RWS media Website gemeente Nog een informatie-avond nodig > voorstel in maart 2011 Informatie altijd te verkrijgen via www.rijkswaterstaat.nl/actueel (knop vlaketunnel) of via gratis nummer 0800-8002www.rijkswaterstaat.nl/actueel


Download ppt "Derde Informatiebijeenkomst Onderzoek en herstel Vlaketunnel 14 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google