De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VO-raad 2008 / 2009 Code goed onderwijs goed bestuur “…in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VO-raad 2008 / 2009 Code goed onderwijs goed bestuur “…in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een."— Transcript van de presentatie:

1 VO-raad 2008 / 2009 Code goed onderwijs goed bestuur “…in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van overheidstoezicht, en de verbetering van intern toezicht” Ingangsdatum 1 augustus 2010 Overgangstermijn tot 1 augustus 2011

2 Wet “goed onderwijs goed bestuur” Voorwaarden: De functies van intern toezicht en bestuur moeten gescheiden zijn Het intern toezicht moet deugdelijk zijn en onafhankelijk van het bestuur functioneren Leden van het intern toezicht worden benoemd op basis van vooraf gemaakte profielen en competenties

3 Scheiding intern toezicht en bestuur Bekostigingsvoorwaarde Vormgeving staat vrij Raad van Toezicht is wettelijk mogelijk Minimum taken en bevoegdheden van toezichthouder in de wet Benoeming toezichthouder op basis van openbare profielen Adviesrecht (G)MR bij profiel Voordrachtsrecht (G)MR voor één lid (bij RvT) De wetgeving verplicht niet tot het inrichten van een ander bestuursmodel, de wetgever verplicht voor goed intern toezicht te zorgen, een toezichthouder in te richten. Daarbij is van belang dat de bestuurder geen toezicht houdt en de toezichthouder niet bestuurt.

4 Voorbeelden van vormgeving MvT Bestuur delegeert of mandateert bestuurlijke taken aan management en treedt op als toezichthouder ALV van vereniging is toezichthouder Dagelijks bestuur bestuurt, algemeen bestuur houdt toezicht Binnen het bestuur zijn een of meer bestuurders belast met het toezicht Eén orgaan belast met het bestuur (CvB), een ander orgaan belast met het houden van toezicht (RvT)

5 Functionele of organieke scheiding Functionele scheiding: -Feitelijke scheiding binnen één orgaan: bestuur van de rechtspersoon - voorbeeld: bestuur kent algemeen bestuur en dagelijks bestuur -Dagelijks bestuur bestuurt (directeur-bestuurder) en algemeen bestuur is toezichthouder -Statutair te regelen taken- en bevoegdhedenverdeling Organieke scheiding: -Twee organen: bestuur van de rechtspersoon en de toezichthouder -Raad van toezicht en college van bestuur statutair geregeld -Gangbare bestuursmodel in non-profitorganisaties, waaronder onderwijssectoren -Groeiende populariteit in voortgezet onderwijs en primair onderwijs

6 3 basismodellen Instructiemodel: bestuur, directie, mandaat of delegatie One tier model: binnen het bestuur zijn uitvoerende en toezichthoudende bestuurders Two tier model: twee organen: college van bestuur en raad van toezicht Beter: Bestuur – directie model (huidig), vrijwilligersbestuur Raad van Toezicht model Raad van Beheer model

7

8 Concept Plan van Aanpak BC Bestuur kiest bestuursmodel eind 2011 Keuze voor zowel beheer-model (one tier) als toezicht- model (two tier) noopt tot aanpassing statuten. De belangrijkste verschillenzijn de organieke scheiding van bestuur en toezicht (bij two tier) en daarmee de allocatie van de bestuursaansprakelijkheid, alsmede de bij two tier grotere afstand (zowel formeel als materieel) van toezichthouders tot het besturen. De keuze moet met gezag kunnen worden verdedigd t.o.v. handhaving van de status quo (vrijwilligersbestuur met mandatering van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) i.v.m. een gewijzigde relatie met (= status van) de vereniging.

9 Pan van Aanpak BC vervolg in 2012 Bestuur spreekt zich uit over: 1. Handhaven van de vereniging (en statutenwijziging;, 2. Omzetten van de vereniging in een stichting of 3. Stichting oprichten en school overdragen; vereniging krijgt rol in de horizontale verantwoording (klankbordfunctie) In geval van 2 of 3: Bestuur stemt in met heroverweging grondslag ten aanzien van personeelsbeleid. In dat laatste geval dienen de statuten van de vereniging ook gewijzigd te worden, namelijk in de richting van een ‘vereniging vrienden van’.

10 Plan van Aanpak BC vervolg 2012 Bestuur voltooit stukken. Naast ijkpunten voor toezicht zijn dat: profiel + wervingsprocedure toezichthouders, huishoudelijk reglement toezichthouder, integriteitscode, klokkenluidersregeling en (aanpassing van) directiestatuut. Extern en advies door Jos van Elderen, check fusietoets: inbegrepen.

11 Plan van Aanpak BC januari 2012 Bestuur bespreekt met MR de nieuwe bestuursvorm plus rechtspersoon. Bestuurlijke amendering/accordering van conceptstatuten.

12 Plan van Aanpak BC maart 2012 Briefing van de vereniging over de gemaakte keuzes.

13 Plan van Aanpak BC voorjaar 2012 Voorbereiden besluitvorming vereniging en medezeggenschap. Speciale aandacht voor het personeel, dat mogelijk een nieuwe werkgever krijgt. Indien vereist: inzending fusie-effectrapportage aan Ministerie OCW. Regelen van alles dat komt kijken bij een nieuwe rechtspersoon (KvK, Brinetc) Doen opstellen van notariële acten Voorbereiden benoeming leden AB (RVT) nu de termijn van 2 leden van het huidige bestuur afloopt.

14 Plan van Aanpak BC juni 2012 Besluitvormende algemene ledenvergadering Voordracht leden nieuw AB (RVT)

15 De ALV heeft een besluitvormende of goedkeurende bevoegdheid in de volgende actuele kwesties: - wijziging van de statuten (2/3 meerderheid aanwezige leden) - vaststelling/wijziging van het huishoudelijk reglement - ontbinding van de vereniging (4/5 meerderheid aanwezige leden) en voorts: - herziening van een besluit tot opzegging/ontzetting van een lid - vaststelling van de contributie - benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden - verlenen van goedkeuring aan kopen of vervreemden van onroerend goed - verlenen van goedkeuring aan borgstelling - verlenen van goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening Niet uitdrukkelijk geregeld zijn bijvoorbeeld de volgende besluiten: - overdracht van de onder de vereniging ressorterende school - omzetting van de vereniging in een stichting - juridische fusie van de vereniging met een andere vereniging Echter, ook deze besluiten lijken tot de competentie van de algemene vergadering (en dus niet rechtsgeldig alleen door het bestuur kunnen worden genomen

16 De MR heeft op basis van de WMS een formeel adviesrecht ten aanzien van de volgende elementen van bijgaand huishoudelijk reglement: - de profielschets voor de AB-leden - de benoemingsprocedure voor de rector-bestuurder - de bevoegdheidsregeling voor de rector-bestuurder ( het 'managementstatuut') - de klokkenluidersregeling De rest geldt voor de MR formeel als 'informatie', maar MR wordt uitgenodigd eventuele opmerkingen over andere ter kennis van het bestuur te brengen.


Download ppt "VO-raad 2008 / 2009 Code goed onderwijs goed bestuur “…in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een."

Verwante presentaties


Ads door Google