De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie zorgvraagzwaarte grz Doel, opzet en concrete uitwerking Presentatie informatiebijeenkomst 24 april 2014 Pieter Le Rutte Verenso Mariette Kraayvanger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie zorgvraagzwaarte grz Doel, opzet en concrete uitwerking Presentatie informatiebijeenkomst 24 april 2014 Pieter Le Rutte Verenso Mariette Kraayvanger."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie zorgvraagzwaarte grz Doel, opzet en concrete uitwerking Presentatie informatiebijeenkomst 24 april 2014 Pieter Le Rutte Verenso Mariette Kraayvanger DBC-Onderhoud

2 Inhoud 1.Aanleiding 2.Wat willen wij ermee bereiken? 3.Gevolgd proces 4.Gekozen model 5.Concrete uitwerking 2

3 Aanleiding: Waar staat de grz nu? Vanaf 2013 Zvw en hiermee DBC-systematiek Overgangsstructuur gebaseerd op zorg zoals verleend onder de AWBZ Zorgproducten afgeleid op basis van diagnose en ingezette zorgactiviteiten (verpleegdagen en behandeluren) Diagnose minder relevant; beperkingen en participatie ambitie bepalend voor in te zetten soort behandeling 3

4 Beoogd eindperspectief Medisch herkenbare en kostenhomogene productstructuur gebaseerd op specifieke patiëntengroepen en hieraan gekoppelde zorgpaden / behandelprogramma’s  Uniformering en standaardisering van de zorg  Meer inzicht / transparantie verleende zorg 4

5 Insteek voor de doorontwikkeling 1.Inzichtelijk maken te onderscheiden specifieke patiëntengroepen  Uitwerking zorgvraagzwaarte classificatie 2.Ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten op basis van beschikbare zorgpaden / behandelprogramma’s  Uitwerking modulestructuur 5

6 Wat willen wij ermee bereiken? Definitie Onder zvz wordt verstaan de (combinatie van) specifieke patiëntkenmerken die van invloed zijn op de in te zetten soort behandeling Doel 1.Inzichtelijk maken patiëntengroepen die voorspellend zijn voor in te zetten zorg Zorgtoewijzing Zorginkoop Interne bedrijfsvoering 2.Aangrijpingspunt voor standaardisering zorgprestaties / bekostiging 6

7 Positionering zorgvraagzwaarte Relatie met triage-instrument Relatie met behandelkader, zorgpaden / behandelprogramma’s 7

8 Gevolgd proces bij uitwerking 1.Inhoudelijke uitwerking door expertgroep Specialisten ouderengeneeskunde, managers zorginstellingen, Actiz, Verenso, ZN, RN en DBC-O Identificeren meest relevante patiëntkenmerken Operationalisatie van de factoren 2.Consultatie veld en commissie Kwaliteit Verenso 3.Afstemming technische uitwerking ICT- leveranciers 8

9 Model zvz grz: (1) gemaakte keuzen 1.Ontwikkeling generiek model Doet recht aan doelgroep Grz-patiënt meerdere diagnosen Per diagnosegroep sprake van grote variabiliteit 2.Bepaling zvz eenmalig bij start behandeling 3.Betrekking op integrale grz traject zowel intramuraal als ambulante grz- vervolgbehandeling 9

10 Model zvz grz: (2) hoofdfactoren 1.Omvang en ernst van de beperkingen (participatiedoelstellingen) 2.Belastbaarheid van de patiënt 3.Omgevingsfactoren Toelichting: Niet ziekte maar hieruit voortkomende beperkingen en participatieambitie bepalend voor behandeling Naast hulpvraag complicerende factoren van invloed intensiteit en duur Persoonlijke factoren: bepalend intensiteit  Belastbaarheid patiënt Externe factoren : bepalend duur van de behandeling  Patiëntsysteem en voorzieningen en hulpmiddelen 10

11 Model zvz grz (3) 11

12 Uitwerking Participatiedoelstellingen ICF behandeldomeinen: 1.Communicatie 2.Mobiliteit 3.Zelfverzorging 4.Zelfmanagement 5.Maatschappelijk en sociaal leven 6.Patiëntsysteem en fysieke omgeving Score:  Overzicht hulpvragen / behandeldoelen  Wel / geen doelstellingen geformuleerd  Ondergrens 2 uur 12

13 Uitwerking Belastbaarheid (1) Fysieke belastbaarheid: 1.Medische stabiliteit: invloed comorbiditeit op revalidatieproces Score: gering / gemiddeld / zwaar Klinisch oordeel SO evt. t.z.t. klinimetrie 2.Medische complicaties Score: wel / geen aanwezig / te verwachten Klinisch oordeel SO evt. t.z.t. limitatieve lijst 13

14 Uitwerking Belastbaarheid (2) Psychische belastbaarheid: 1.Leer- en trainbaarheid Score: laag / gemiddeld / hoog Klinisch oordeel SO evt. t.z.t. klinimetrie 2.Motivatie Score: laag / gemiddeld / hoog Klinisch oordeel SO evt. t.z.t. klinimetrie Beoordeling overall belastbaarheid: Laag (< 3 behandeluren) Gemiddeld (3 en 6 behandeluren) Hoog (> 6 behandeluren) 14

15 Uitwerking Omgevingsfactoren Patiëntsysteem Aan-/afwezigheid belastbare partner/kinderen/mantelzorg Score: belemmerend/neutraal/bevorderend Klinisch oordeel SO evt. t.z.t. klinimetrie Voorzieningen Woning, aanwezigheid aanpassingen/voorzieningen/hulpmiddelen Score: belemmerend/neutraal/bevorderend Klinisch oordeel SO evt. t.z.t. klinimetrie Beoordeling overall invloed externe factoren Score: belemmerend/neutraal/bevorderend Klinisch oordeel SO 15

16 Aantal behandeldomeinen waarop behandeldoelen zijn geformuleerd Eindscore externe factoren: 1. Ondersteunend, 2. Neutraal 3. Belemmerend Eindscore belastbaarheid 1. Laag, 2. Gemiddeld, 3. Hoog  Belastbare partner, kinderen boven 18, mantelzorg Woning, aanpassingen, hulpmiddelen, voorzieningen Patiëntsysteem Voorzieningen Per item: 1 = ondersteunend 2 = neutraal 3= belemmerend Omgeving Invloed functiebeperkende comorbiditeit 1 = zwaar 2 = gemiddeld 3 = licht Medische complicaties door interventie 0 = ja 1 = nee Invloed cognitieve, zintuigelijke, psychiatrische problemen 1 = laag 2 = gemiddeld 3 = hoog Invloed persoonlijkheid en copingstijl 1 = laag 2 = gemiddeld 3 = hoog Medische stabiliteit Medische complicaties Leer- en trainbaarheid Motivatie Belastbaarheid Begrijpen, uiten, gebruik middelen en technieken Verandering/handhaven lichaamshouding, dragen, verplaatsen, manipuleren, zich lopend verplaatsen, zich met vervoermiddel verplaatsen Wassen en verzorgen, toiletgang, aan- en uitkleden, eten en drinken, zorg voor eigen gezondheid/veiligheid, huishouden Enkelvoudige of meervoudige taken doen, routinehandelingen, omgaan met stress, overige algemene taken en eisen Maatschappelijk leven, vrije tijd Mantelzorg, begeleiding naar andere woonomgeving Communicatie Mobiliteit Zelfverzorging Zelfmanagement Maatschappelijk, sociaal, burgerlijk leven Systeem en omgeving Per item: 0 = geen doelstellingen 1 = wel doelstellingen Participatiedoelen Score zorgvraag- zwaarte grz

17 www.dbconderhoud.nl 1.Document ‘Zorgvraagzwaarte geriatrische revalidatiezorg’ d.d. 23 december 2013 Toelichting model Format en nadere toelichting voor de registratie 2.Document ICT-eisen d.d. 20 februari 2014 Registratie Rapportage 3.Scorekaart Zorgvraagzwaarte grz 17

18 Vragen? 18


Download ppt "Introductie zorgvraagzwaarte grz Doel, opzet en concrete uitwerking Presentatie informatiebijeenkomst 24 april 2014 Pieter Le Rutte Verenso Mariette Kraayvanger."

Verwante presentaties


Ads door Google