De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vpb: algemeen oktober 2010 Drs Edwin de Witte © accon■avm 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vpb: algemeen oktober 2010 Drs Edwin de Witte © accon■avm 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Vpb: algemeen oktober 2010 Drs Edwin de Witte © accon■avm 2007

2 Tarief ■Winst tot €200.000 belast tegen 20%, daarboven tegen 25% ■Let op optimaliseren tariefopstapje

3 Verliescompensatie ■Tijdelijke verruiming achterwaartse verliesverrekening gaat ook gelden voor 2011 ■Verlenging achterwaartse verliesverrekening (3 jaar i.p.v. 1 jaar) met een maximum van €10 miljoen in ruil voor inkorting carry forward (6 jaar i.p.v. 9 jaar) ■Let op toekomstige verliesverdamping

4 Verliescompensatie (2) ■Verscherping anti–misbruik tegen lege BV´s ■Verrekening van winst en verlies binnen hetzelfde jaar kunnen niet meer worden verrekend indien uiteindelijk belang in belangrijke mate (30%) wijzigt. ■Let op toekomstige verliesverdamping

5 Innovatiebox ■Van toepassing op: – immateriële activa, ontstaan uit een octrooi na 2006 – inkomsten uit kweekrechten – immateriële activa afkomstig uit S&O activa na 2007en voldaan aan bepaalde voorwaarden ■Voor 2010 en 2011: 5% (was 10%) ■M.i.v. 2011: voordeel ook van toepassing op winsten uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi (patent of kweekrecht)

6 Dividenduitkeringen ■Dividendnota verplicht bij dividenduitkeringen. Verschaft inzicht in ingehouden dividendbelasting en hoogte van de uitkering. ■Kan voortaan achterwege blijven bij: - dividenduitkeringen aan een dga - in geval sprake is van een fiscale eenheid - bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling

7 Kwalificatie leningen: ■Jurisprudentie – bodemloze putlening: aanstonds duidelijk dat vordering niet inbaar was ■– schijnlening: partijen hebben in werkelijkheid een kapitaalverstrekking beoogd – deelnemerschapslening: vergoeding winstafhankelijk, lening is achtergesteld en geen afspraken omtrent looptijd. ■Belang met name voor afwaardering vordering!

8 Kwalificatie leningen (2): ■Deelnemerschapslening gecodificeerd in artikel 10, lid 1, letter d: vergoeding en waardemutaties van leningen die gezien de voorwaarden feitelijk functioneren als eigen vermogen zijn niet aftrekbaar. Artikel 10b Wet Vpb: herkwalificatie van renteloze en laagrentende leningen met een lange looptijd ■Jurisprudentie Hoge Raad 9 mei 2008: “indien en voorzover een geldver– strekking plaatsvindt aan een aandeelhouder onder voorwaarden en omstandigheden dat een derde dit debiteurenrisico niet zou hebben genomen": afwaarderingsverlies ligt in de aandeelhouderssfeer. Geldt ook voor lening “omlaag“ en “opzij"

9 Kwalificatie leningen (3): ■Conclusie AG Wattel 14 juli 2010: maakt onderscheid tussen onzakelijke leningen en leningen die slechts qua rente onzakelijk zijn. OR–lening: onzakelijke rente lening: kan worden beschouwd als een gewone lening ODR–lening: onzakelijk debiteurenrisico lening: afwaardering komt allereerst ten laste van het onzakelijke deel van de lening

10 Rente–aftrek en Vpb ■Vreemd vermogen wordt fiscaal gunstiger behandeld dan eigen vermogen ■Lappendeken aan wettelijke regelingen om rente–aftrek te beperken: – thin cap regeling ex art 10d Wet Vpb – regelingen tegen winstdrainage ex art 10a Wet Vpb ■Consultatiedocument Vpb: invoering van groepsrentebox, ontvangen en betaalde groepsrente effectief belast tegen een tarief van 5%. Alternatief: specifieke maatregelen ten aanzien van deelnemingsrente (rente en kosten mbt deelneming en/of groepsvordering niet langer aftrekbaar) en ten aanzien van rentelasten bij overnames (rente slechts aftrekbaar tot bedrag eigen winst van de overnameholding). Huidige thin cap komt te vervallen. of regeling waarbij rente niet aftrekbaar is voorzover saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps en derden)rente meer bedraagt dan 30% van de fiscale winst voor aftrek van rente en afschrijvingen (ebitda )

11 Rente–aftrek en Vpb (2) ■Alternatief: specifieke maatregelen ten aanzien van deelnemingsrente (rente en kosten mbt deelneming en/of groepsvordering niet langer aftrekbaar) en ten aanzien van rentelasten bij overnames (rente slechts aftrekbaar tot bedrag eigen winst van de overnameholding). Huidige thin cap komt te vervallen. of regeling waarbij rente niet aftrekbaar is voorzover saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps en derden)rente meer bedraagt dan 30% van de fiscale winst voor aftrek van rente en afschrijvingen (ebitda )

12 Reorganisaties en anti–misbruik: ■Reorganisatie–faciliteiten in de Vpb: fusies, splitsingen. Faciliteit: doorschuiving fiscale claim. ■Reorganisatie die is ingegeven door belastingontwijking wordt niet fiscaal gefaciliteerd. Vervreemdingsverbod: oogmerk van vervreemding ten tijde van de fusie. ■Hoge Raad 18 oktober 2008: “verkoopvoornemen wettigt nog niet het vermoeden dat belastingontwijking het doel van de fusie is“. Bloot verkoopvoornemen staat toepassing van een reorganisatiefaciliteit derhalve niet in de weg.

13 Reorganisaties en anti–misbruik (2): ■Hoge Raad 11 juli 2008: vraag of anti misbruikbepaling kan worden ingeroepen als reorganisatie is gericht op het ontwijken van andere belastingen (in casu overdrachtsbelasting). Voorgelegd aan Europese Hof

14 Vragen?


Download ppt "Vpb: algemeen oktober 2010 Drs Edwin de Witte © accon■avm 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google