De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag 2015. Van de redactie Wij nodigen je van harte uit om verder te bladeren in het jaarverslag 2015 van de Ondernemingsraad van PWN. Dit jaarverslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag 2015. Van de redactie Wij nodigen je van harte uit om verder te bladeren in het jaarverslag 2015 van de Ondernemingsraad van PWN. Dit jaarverslag."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag 2015

2 Van de redactie Wij nodigen je van harte uit om verder te bladeren in het jaarverslag 2015 van de Ondernemingsraad van PWN. Dit jaarverslag wordt je, net als voorgaande jaren, digitaal aangeboden via SharePoint. Met dit verslag voldoen we niet alleen aan de wettelijke verplichting om te laten zien waar de Medezeggenschap zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Het is tevens een manier om de OR te helpen op het spoor te blijven. Het nodigt uit tot vragen over taakverdeling, de relatie met de directie en het contact met onze achterban. En dat sluit weer mooi aan op een van de doelstellingen van onze OR: vernieuwen. Met vriendelijke groet, Wendy van der Eem, Ellen Roosloot, Fabienne van der Vis

3 Inhoudsopgave 2Van de redactie 4Voorwoord voorzitter 5OR-team Drinkwater 6OR-team Klant en Markt 7OR-team Natuur en Recreatie 8OR-team Ondersteunende Stafafdelingen: Mensen en Middelen en Financiën en Informatievoorziening 10Onderwerpen 2015 11OR Verkiezingen 12Vertrekkende leden 13Bezetting medezeggenschap 2015

4 Vernieuwing Tijd Tijd is een relatief begrip, maar het lijkt alsof deze steeds sneller gaat: we hebben er weer een jaar op zitten! Een jaar vol veranderingen. Niet alleen binnen PWN, maar ook binnen de ondernemingsraad. Verandering zorgt vaak ook voor vernieuwing. En daar staan we in dit jaarverslag bij stil: vernieuwing. Dit is in 2015 voor ons de rode draad in onze werkzaamheden geweest. Zo hebben we een nieuwe opzet van de Medezeggenschap ontwikkeld en deze na de verkiezingen in oktober ook doorgevoerd. De grootste vernieuwing? De Medezeggenschap is geslonken van 31 naar 11 leden. Om zo daadkrachtiger en wendbaarder te zijn en mee te bewegen op alle organisatieontwikkelingen binnen PWN. In goed overleg met de directie is de OR van negen naar elf zetels gegaan. De OR-teams en OR-commissies zijn opgeheven. Zo hebben we een bijdrage willen leveren aan het opheffen van de eilandencultuur binnen PWN en het verbeteren van sectoroverschrijdend samenwerken. Per sector zijn portefeuillehouders benoemd: OR-leden die aanspreekpunt zijn voor de sectormanagers. Deelname aan commissies zal op ad-hoc basis gebeuren: bij elk dossier zal gevraagd worden welk OR-lid hier tijd voor heeft. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft zich dienend leiderschap eigen gemaakt. Hij biedt ondersteuning aan de OR-leden en staat hen met raad en daad bij. Het DB voert regelmatig informeel overleg met de (nieuwe) bestuurder en koppelt de resultaten hiervan terug in het OR-overleg. Met deze vernieuwingen willen we ook inspelen op veranderende wensen en behoeften van de medewerkers in de organisatie en die van PWN. Wij Bij moderne, nieuwe vormen van samenwerken horen moderne, nieuwe vormen van participatie en (mede)zeggenschap. Geen klassieke, reactieve ondernemingsraad, maar een frisse, actieve OR die vernieuwend samenwerkt met de bestuurder. Het WIJ staat centraal staat in plaats van zij & de OR. Uiteraard houdt de OR hier wel de belangen van jou, onze PWN-collega, in het oog. Vooruitblik 2016: inwerken van onze nieuwe Ambtelijk Secretaris (welkom Jolanda Kok!), vernieuwing van de OR-site, inzet van andere communicatiemiddelen. Samenwerken aan vernieuwing doen we ook door jou, PWN-collega, meer te betrekken bij lopende dossiers. En de verbinding te zoeken met de organisatie waarin balans een sleutelwoord is. Vernieuwing staat tevens voor: "Vooruit kijken en bijsturen". Dit proces staat voor 2016 ook op de agenda. Heb je een vraag? Stel deze gerust aan een van de OR-leden. Kelly Hoogeland Voorzitter OR

5 OR-team DW Het OR-team heeft in 2015 een goede relatie onderhouden met het managementteam (MT) van DW. Het eerste overleg OR-DW heeft eind 2015 eveneens in goede sfeer plaatsgevonden. Vernieuwingen voor DW: Consignatiedienst. Het OR-team heeft meegedacht over de frequentie van dienst en vergoedingen. Omdat dit een sector overstijgend onderwerp betrof, is de besluitvorming door de OR opgepakt en afgehandeld. O+F-plan DW. Deze is eind september opgesteld en besproken met het OR-team. Vanwege de gewijzigde OR-structuur is het conceptplan ook met de portefeuillehouders en OR-leden besproken. Met als resultaat een goedgekeurd O+F-plan inclusief een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zullen samen met het MT DW in Q1 2016 verder worden uitgewerkt. Protocol autovolgsysteem. Met deze nieuwe tool is eventueel op te vragen waar de PWN-medewerker zich in het veld bevindt. Voordelen: evt. vragen van de belastingdienst kunnen worden beantwoordt en het kan in de toekomst leiden tot efficiencyverbetering. Nadeel kan zijn: PWN-medewerker is te traceren. In verband met het waarborgen van de privacy houdt de OR, ook in de toekomst, die persoonlijke belangen in de gaten. Ontwikkelingen Andijk III (PS Martien den Blanken). We zijn het afgelopen jaar steeds bijgepraat over de ontwikkelingen, omdat de werkdruk voor collega’s DW hierdoor kunnen oplopen. Wij proberen dit op tijd te signaleren en aan te geven bij MT DW om uitval door ziekte, stress etc. te voorkomen. Verwachtingen voor 2016 e.v.: De goede samenwerking met DW die er was, continueren en dat wij een goede bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van PWN (m.n. DW)

6 OR-team KM De samenwerking tussen het OR-team en managementteam van KM is in 2015 prettig verlopen, ook al varieerde de samenstelling van het OR-team nogal. Dit zorgde overigens wel voor een bijzondere dynamiek. Vernieuwingen voor KM: De telefoon coaching voor KCC is afgerond, wat betekent dat de medewerkers KCC dit onderling oppakken of de teamleider hiervoor benaderen. Hoewel hier het afgelopen jaar nog weinig gebruik van is gemaakt, weet elke medewerker de juiste weg te bewandelen mocht die hier behoefte aan hebben. KM 3.0 wordt gefaseerd opgeleverd. Wat in 2015 is opgeleverd, loopt, na het oplossen van de benodigde kinderziektes, nu goed. Door KM 3.0 was de werkvoorraad erg opgelopen. Deze is eind 2015 grotendeels weggewerkt, mede door de inzet van ingehuurde krachten. Hoewel langdurend ziekteverzuim is gestegen, kunnen we melden dat kortdurend verzuim, door de gezamenlijke aanpak, is afgenomen. Voor de Servicemedewerkers bij KM is het autovolgsysteem vernieuwd. Het oude systeem was op verschillende onderdelen verouderd (zowel gebruikte terminologie als deels op inhoud). Tussen instemmingsaanvraag en instemming van de OR zat een dag! Verwachting voor 2016: Zoals het er nu naar uitziet wordt de gestelde einddatum van KM 3.0 verlegd van mei naar december 2016. Het O+F-plan KM wordt Q2 opgeleverd.

7 OR-team NR Het OR-team NR heeft altijd goed overleg met de sectormanager. De onderwerpen worden in het overleg in alle openheid besproken. De portefeuillehouders hebben eind 2015 kennis gemaakt met het MT en met de teams. Vernieuwingen voor NR: Verhuizing Fochteloo naar de Hoep à la model Zuid-Kennemerland (werkplekken boswachters in het bezoekerscentrum). De verhuizing is goed gevallen en goed verlopen. De betrokken collega's zijn tevreden. Pilot team NHD: Samenvoeging team midden en team noord. Aanleiding hiervoor is als eerste dat de externe invloeden op NR groot zijn en dit wordt alleen maar groter. Een andere aanleiding hiervoor is dat twee managers hebben besloten hun aandachtsgebieden binnen NR te verleggen. Voor de duur van de pilot (1 jaar) is een andere manager aangesteld. Gereedkomen project regio Zuid: Noordwest Natuurkern. Dit heeft veel energie gevergd van de collega's. Het resultaat is geweldig. De verstuiving die nu al plaatsvindt, had men pas over 50 jaar verwacht. Samenwerking met DW: project ICAS/IKIEF afgerond. Een mooi voorbeeld van de uitstekende samenwerking tussen groen en blauw die door de jaren heen ontstaan is. Verwachtingen voor 2016 e.v.: Evaluatie van de pilot team NHD, antistikstofdepositie door nieuwe zeesluis, nieuwe PAS-maatregel 3x 6 jaar, bouw van 2 natuurbruggen, start opruimen vervuilde puinpaden.

8 OR-team OS De voorzitter van het OR-team heeft eind 2015 het stokje overgedragen aan de portefeuillehouders FI en MM. Vernieuwingen voor FI: De pilot Centraliseren Inkoop en Contractmanagement. Samen met DW en de Centrale OR is een werkgroep gevormd en is er in 2015 een pilot gestart. Deze pilot duurt een jaar en zal in augustus 2016 geëvalueerd worden. Nieuwe manager IV: In 2015 is een nieuwe manager a.i. aangetrokken. Het vernieuwende hierbij is dat deze manager niet alleen kijkt naar de bits en bytes maar juist ook goed kijkt naar het menselijk kapitaal. Werkdruk binnen IV: Door het (tijdelijk) invullen van vacatures en herschikking van projecten en IV-werkzaamheden is de werkdruk gestabiliseerd. De ingebruikname en ontwikkeling van nieuwe ICT-programma’s (SharePoint, MFA, Digifact, TopDesk etc.) zijn nauwlettend gevolgd en waar nodig zijn hier kritische vragen over gesteld Werkdruk binnen EZ: dit is diverse malen ter toetsing met de manager besproken.

9 Vernieuwingen voor MM: Alle werkzaamheden voortvloeiend uit PWNext (verbouwing hoofdkantoor, verhuizing van medewerkers van Heemskerk naar Velserbroek etc.) heeft voor een hoge werkdruk gezorgd bij het FM. Door de goede signalering zijn er passende oplossingen gezocht om het werkbaar te houden (inzet stagiaires, tijdelijk interne medewerkers etc.) Werkwijze MO: na de verhuizing naar Velserbroek hebben de MO’ers de ingezette vernieuwingen nog verder doorgevoerd. Door het OR-team is dit gevolgd en we hebben dit ook als voorbeeld aangedragen aan de manager MM ter promotie van de PWNext-gedachte: de individuele kwaliteiten optimaal benutten Werkdruk HR: In tegenstelling tot de verwachting is de werkdruk niet afgenomen maar veranderd. Er wordt vanuit de teamleider goed op geanticipeerd. Voor het OR-team is dit een terugkerend onderwerp op de agenda geweest het afgelopen jaar. Nieuwe teamleider bij HR-Services: De huidige teamleider onderzoekt mogelijkheden om de samenwerking met diverse teams binnen mensen en middelen te versterken. Dit zal zijn uitwerking hebben in 2016. HR-Pro: Dit is een terugkerend onderwerp op de agenda geweest om de stand van zaken en voortgang te toetsen. DE verwachting is dat het in 2016 volledig geoptimaliseerd is. OR-team is betrokken geweest bij de Strategische Personeels Planning. Deze planning zal in 2016 invulling krijgen in de vorm van een nieuw O+F plan. Ook hier zal de OR bij aangesloten zijn. Verwachtingen voor 2016 e.v.: De SPP zal vertaald worden naar nieuwe O+F plannen, IV is bezig met een nieuwe Visie. Einde pilot Inkoop- en contractmanagement, uitrol nieuwe laptops, intensivering samenwerking HR en FM

10 Onderwerpen 2015 Afgehandelde dossiers: Consignatieregeling IV dossier Protocol autovolgsysteem O+F-plan FI Oprichting PWNT Holding bv Innovatiemanager Contractverlenging bedrijfsarts Lopende dossiers: Firewall met gebruikersidentificatie O+F-plan DW KM 3.0 Beleidsplan 2016 Generieke functies Strategische personeelsplannen en de eventuele daaruit voortvloeiende O&F-plannen IGM-beleid Komende vernieuwingen: Modernisering bedrijfsregelingen RIE gebouw Velserbroek

11 OR-Verkiezingen d.d. 29-10-2015 De OR-verkiezingen 2015 zijn voor de tweede keer digitaal gehouden. Men kon nu alleen stemmen voor OR-leden. De commissies (Or-team en –commissies zijn voor aanvang van de verkiezingen opgeheven. Het kandidaat aanbod was groot; in totaal hadden 11 kandidaten zich verkiesbaar gesteld voor zeven zetels. Van de 580 kiesgerechtigden hebben 299 medewerkers hun stem uitgebracht. Vermeldenswaardig is dat alle sectoren in de nieuwe samenstelling vertegenwoordigd zijn. November is gebruikt om de kennis over te dragen en elkaars kwaliteiten te ontdekken. Met als resultaat een slagvaardige en dynamische OR. In december heeft de OR voor het eerst kennisgemaakt en overleg gehad met de nieuwe bestuurder, Joke Cuperus. Tijdens dit overleg hebben we afspraken gemaakt over onze samenwerking en zijn onze verwachtingen naar elkaar uitgesproken. We gaan met een goed gevoel 2016 in!

12 Priscilla Beemsterboer Monique van den Broek André Dam Linda Doedens Wendy van der Eem Marjolein de Haas Yvonne Hooft Geert Jonkheer Ton van der Meij Walter Oosterom Nico Otte Gert-Jan van der Poel Melissa Post Floor Schmitz Bert Spier Bas Stoop Sultan Tugrul Karaburun Roel Winter Ger Zwart Afgelopen jaar heeft een aantal collega’s de OR en/of een OR- team vaarwel gezegd. Onverenigbaar met (werk)tijd, gezondheid, OR-beleid of vanwege de verkiezingsuitslag. Welke reden er ook aan het vertrek ten grondslag lag, namens de medezeggenschap bedank ik je hartelijk voor je inzet en betrokkenheid. Namens de medezeggenschap, Kelly Hoogeland

13 Medezeggenschap PWN Situatie per 01-01-2015 Kelly Hoogeland (voorzitter OR) Hans Spaans (tweede voorzitter OR) Fabienne van der Vis (Secretaris OR) John Hollenberg Marjolein de Haas Berend de Jong Nico Otte Johan Schol Nico Spaarkogel Yvonne Hooft (ambtelijk secretaris) Situatie per 29-10-2015 Kelly Hoogeland (voorzitter OR) Fabienne van der Vis (vicevoorzitter OR) Joop van der Dungen John Hollenberg Kelly Huisman Berend de Jong Remco Koolbergen Ellen Roosloot Johan Schol Hans Spaans Nico Spaarkogel Vacature (ambtelijk secretaris) OR-teams en commissies zijn opgeheven

14 Medezeggenschap PWN - vervolg Situatie per 01-01-2015 OR-team KM Priscilla Beemsterboer André Dam Sultan Tugrul Karaburun (stagiair) Floor Schmitz Nico Spaarkogel (afvaardiging OR) Roel Winter (stagiair) Ger Zwart (voorzitter) OR-team DW Joop van der Dungen (voorzitter) Ton van der Meij Melissa Post Hans Spaans (afvaardiging OR) Bas Stoop Situatie per 01-01-2015 OR-team NR Linda Doedens Walter Oosterom Nico Otte (afvaardiging OR) Bert Spier (voorzitter) OR-team OS Monique van den Broek Wendy van der Eem (voorzitter) Geert Jonkheer Gert-Jan van der Poel Ellen Roosloot Johan Schol (afvaardiging OR) Op 30-10-2015 zijn de OR-teams en -commissies, met instemming van de leden, opgeheven.


Download ppt "Jaarverslag 2015. Van de redactie Wij nodigen je van harte uit om verder te bladeren in het jaarverslag 2015 van de Ondernemingsraad van PWN. Dit jaarverslag."

Verwante presentaties


Ads door Google