De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijlage 1 – Uitkomsten raadsdiscussie De thema’s gevisualiseerd vanuit het perspektief van bewoners en bedrijven: ‘Wonen, leefomgeving’ en ‘Werk en zorg’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijlage 1 – Uitkomsten raadsdiscussie De thema’s gevisualiseerd vanuit het perspektief van bewoners en bedrijven: ‘Wonen, leefomgeving’ en ‘Werk en zorg’"— Transcript van de presentatie:

1 Bijlage 1 – Uitkomsten raadsdiscussie De thema’s gevisualiseerd vanuit het perspektief van bewoners en bedrijven: ‘Wonen, leefomgeving’ en ‘Werk en zorg’ hebben dezelfde kleur vanuit de gedachte dat dit een primaire behoefte is. De ‘Voorzieningen’ en ‘Economie en milieu’ maken een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Vandaar dat deze twee thema’s ook eenzelfde kleur hebben. De ‘Gemeentelijke organisatie’ heeft verbinding met alle vier andere thema’s en regelt en faciliteert; vandaar een positie in het midden. In de uiteindelijke visualisatie is er een ‘kompas-element’ ingebracht. De uitkomsten moeten immers richtinggevens zijn voro de toekomt. Bovendien symboliseert het de situationele regiefucntie van de gemeentelijke organisat ie.

2 ‘2022’ end state stellingen En hoe gaan we komen tot vaststelling van kerntaken? De ‘2022’ end state stellingen vormen de basis voor vragen die de gespreksleider in een ronde tafel gesprek stelt. Bij elke thema staan aan het eind ook de stakeholders die voor de ronde tafel gesprekken worden uitgenodigd. Uitwerking van de ‘2022’ end state stellingen zoals gezamenlijk verwoord in de bijeenkomsten geclusterd in de vijf thema’s: 1.Voorzieningen 2.Wonen, leefomgeving 3.Economie en milieu 4.Werk en zorg 5.Gemeentelijke organisatie Bedoeling is om deze uitkomsten goed te keuren / valideren. De stellingen zijn het begin van een visie: “Hoe ziet Zaltbommel er in 2022 uit?” Verwacht mag worden dat verschillende stakeholders een rol pakken bij realiseren hiervan. Dit zal dan het takenpakket van de gemeente beinvloeden. Immers wanneer bedrijven, organisaties, individuele burger gaan participeren om zaken voor elkaar te krijgen in onze gemeente, dan kan de gemeente haar kerntaken hier op aanpassen. Dus aan het eind van de ronde tafel gesprekken ontstaat er een beeld van wat de kerntaken de gemeente zouden kunnen zijn. In het publieke debat (Stap 3 in ons processchema) kan de daadwerkelijke discussie over de kerntaken dan gevoerd worden. Vragen van de gespreksleiders van de ronde tafel gesprekken zullen dus ingaan op bedoelingen en mogelijke bijdragen van de verschillende stakeholders. De werkgroep zal zorgen dat de gespreksleiders een goede voorbereiding krijgen. Hierbij horen ook mogelijke vragen op basis van de stellingen.

3 Thema: Voorzieningen 1. Onderwijs: Lager en middelbaar onderwijs Nu: Lager en middelbaar onderwijs. Alle leerlingen vervoer wordt betaald; ruim (geen km beperking) de wettelijke plicht 2022: Onderwijs wordt naar Zaltbommel toegehaald: Zaltbommel heeft een uitgesproken onderwijs profiel. Vraag is met welk aanbod. (mogelijk MBO) Uitstekend functionerend brede school concept. 2. Sport: Bewegingssport, andere sporten Nu: Breed aanbod in alle kernen, met veel wensen voor verbeteringen door voor veel verenigingen. 2022: Het instand houden van sportvoorzieningen is geen kerntaak. Echter harde eis is dat vanwege waterrijk gebied de gemeente zorgt voor voor instructie zwemmen. Subsidie enkel om beweging en maatschappelijke deelname te stimuleren. Doelgroep gericht (jeugd, minder validen, ouderen, alleenstaanden en dus niet: de groep van 20-65 jaar.). 3. Cultuur: Faciliteiten (Bijvoorbeeld theater, bibliotheek), Cultureel erfgoed. (Bezit dorpshuizen, monumenten zorg) Nu: Veel discussie over mogelijkheden, nut en noodzaak. 2022: Gemeente faciliteert dat cultuur benut wordt om de indentiteit van de gemeente te versterken. Voortbouwend op een rijke traditie. Cultuur versterkt de creativiteit van ondernemers, onderwijs.

4 Thema: Voorzieningen (1/2) Stakeholders (55) College, raad Zaltbommel, gemeentesecretaris, ambtenaren, inwoners, combinatiefunctionaris, wijks- en dorpscoordinatoren wijkplatforms/wijkverenigingen, gemeente Maasdriel, buurgemeenten, Provincie, Regio, scholen, monumentencommissie, (secretaris), VNG commissie cultuur, besturen dorpshuizen, streekarchief, Cultuur in de Waard, Bibliotheek Rivierenland, Poorterij, bezitters monumentpanden, directies musea, culturele organisaties, initiatief groep, Buitenstad, marktpartij die sportlokaties exploiteert, NSF, Sportdocenten Cambium, GGD, sportservice, bestuur Nivo Sparta, bestuur Tennisvereniging, bestuur Hockeyvereniging, Sportfondsen NV over besturen sportverenigingen, zwembad, gym volleybal, voetbal, ambtenaar onderwijs (leerlingenvervoer), directeur/voorzitter Toermalijn, GGD ivm naschoolse opvang, vertegenwoordigers uit verschillende groepen die hun kinderen pas vanaf de wettelijk verplichte leeftijd naar school sturen, ondersteunende organisaties, onderwijsvertegenwoordigers, verenigingen, PSZ-en, KDV-en, inwoners, gemeentesecretaris, VNG onderwijsoverleg, org Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, Regiogemeenten, schooldirecties- en besturen, CJG, besturen van ouders die een kind op de basisschool hebben, medezeggenschapsraden. Algemene afspraak over stakeholders bijeenkomsten: Iedereen wordt uitgenodigd, Eis: Er moet een goede discussie gevoerd kunnen worden. Werkgroep kerntaken regelt hoe dit praktisch wordt uitgewerkt.

5 Thema: Wonen, leefomgeving (1/2) 1. Infrastructuur: Vervoer mogelijk maken (te voet, fiets, openbaar vervoer, auto) En ook de utilities (Afvalwater, glasvezel) Nu: Infra volgt ontwikkeling 2022: Infra gaat vooraf aan de ontwikkeling. Gevolg is sturen, regie, in ontwikkeling: “Clustering van activiteiten is noodzakelijk, bijvoorbeeld sport, om infra op het goed niveau te brengen. Niet alle voorzieningen zijn dan in alle kernen.” 2. Groen: Planten, bomen, struiken. Niet: milieu beleid Nu: Gemeente maakt planning voor groen aanleg en onderhoud met als als gevolg weinig tot geen groen in nieuwbouw wijken. 2022: Gemeente stimuleert en faciliteert dat Zaltbommel een groene gemeente wordt. Individuen en groepen steken tijd in groenvoorziening. De gemeente stelt bomen, planten, struiken ter beschikking. Gemeente haalt regels en bezwaren weg. Bestaande wijken krijgen een “groeningsbeurt”, elke nieuwe wijk wordt groen opgeleverd. 3. Veiligheid: Openbare orde en veiligheid. Persoonlijke veiligheid, je veilig voelen. Verkeersveiligheid: Veilig fietsen. Relatie tussen politie en burger. Nu: Zoeken tussen de balans preventief (achter de voordeur, betrokkenheid centrum jeugd en gezin) en repressief (handhaven, boetes). 2022: Prioriteren in handhaving op basis van risico’s (impact * gevolg) gericht. Het versterken wijkgericht veiligheidsbeleid; inzet van burgers, woning corporaties. Zaltbommel benut ten volle de mogelijkheden van de nieuwe politie organisatie.

6 Thema: Wonen, leefomgeving (2/2) 4. Ruimte en wonen: Keuze vrijheid bij bouwen en inrichting van wijken. Grondbeleid. Nu: Veel regelgeving, welstandstoets. Risicomijdend grondbeleid 2022: Vereenvoudigde welstandstoets; minder regels. En de regels die er dan zijn, streng handhaven. Aktief grondbeleid. Grondposities benutten om geld te verdienen, ruimtelijke inrichting naar je hand zetten. Nodig: Professionele organisatie. Stakeholders (60) College, raad Zaltbommel, gemeentesecretaris, ambtenaren, inwoners, wijks- en dorpscoordinatoren, wijkplatforms/wijkverenigingen, gemeente Maasdriel, buurgemeenten, Provincie, Regio, ondernemers, woonlinie, de kernen, Wijkagenten, OVZ, parkbeheer, alle wettelijke veiligheidsketendeelnemers, alle ondersteunende organisaties, corperaties, brandweercluster B'waard, politie, inwoners, winkeliers, overige ondernemers, veiliger wijkteam, ambulance, buurtouders, parkeerwachters, (risico) jongeren, Orion, projectontwikkelaars ivm wijkgericht veiligheidsbeleid, deskundige op gebied van actief grondbeleid (accountant?), LTO, OVZ, makelaars, projectontwikkelaars, welstandscommissie, milieuraad, VVN, Rijk, VVE's, buurtverenigingen (onderhoud en veiligheid in de buurt), KvK, Provincie ROV (Regionaal Overlegorgaan, Verkeersveiligheid), regiovertegenwoordiger VVN, fietsersbond, OVZ (onderwerp parkeren en gladheidsbestrijding), Ing bureau over onderhoud wegen en over groen, beleidsambtenaar beheer openbaar groen (beheer en onderhoud) gemeente Utrecht, RWS, politie, leveranciers, ambtenaren mbt schaalvoordelen van inkoop & onderhoud, (wijk/fiets) verenigingen, corporaties, RBT, PPB, ambtenaren van de buitendienst

7 Thema: Economie en milieu (1/2) 1. Economie: Bedrijvigheid, werk. MKB is motor werkgelegenheid. Gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats. Nu: Bedrijvigheid in alle kernen. Locatie aan A2, spoor en de Waal. Veel MKB. Nieuwe bedrijven terrein. Bedrijvigheid geeft locaal leven. 2022: Clustering van productie en transport aan de A2. Economie is geen kerntaak van de gemeente en wordt regionaal geregeld voor grote ontwikkelingen / bedrijven. Grote bedrijven zijn verhuisd (door gemeentelijke verleiding) vanuit de kernen langs de A2. Wethouder als acquisiteur voor de invulling: Bevordering toerisme, benadrukken wat Zaltbommel te bieden heeft. MKB Maakt het gebied interessant. Niet: Ambtelijk apparaat voor de uitvoering.

8 Thema: Economie en milieu (2/2) 2. Milieu: Het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier en mens. Nu: Integraal opgepakt thema. Breed over meerdere aspecten. Bijvoorbeeld energie, CO2 uitstoot. Over elk aspect wil de gemeente een steentje bijdragen. Gevaar van “green washing only” (= symbool politiek, window dressing) ligt op de loer. Discussies over wat te handhaven. 2022: Focus die in lijn ligt met: Dat wat we significant kunnen beïnvloeden. Een te klein steentje bijdragen aan het grotere geheel wordt vermeden. Handhaving op water/geluid/lucht.  In 2022 wordt energie neutraal gebouwd (energie neutraal in exploitatie) in onze gemeente. Stakeholders (40) College, raad Zaltbommel, raad ZB en Maasdriel, gemeentesecretaris, ambtenaren, inwoners, buurgemeenten, Provincie, Regio,scholen, woonlinie, regionaal acc manager KvK, nationaal Bureau voor Toerisme, VNO-NCW, Adecco, Schouten & nelissen, bedrijvenkringen, georganiseerde ondernemers, TRIP, vertegenwoordigers (lokaal) van "trekpleisters", marktkooplieden, OVZ, PPB, beleggers, bedrijfskring, sociale dienst, parkmanagement, SER, LTO glastuinbouw, Avri, Waterschap (waterkwaliteit glastuinbouw), Agentschap NL, Rijk, bedrijven, (belangen)verenigingen, natuur- en milieu organisaties, milieuraad, tuindersorganisatie, projectbureau herstructurering VNG, agrariers, expertise centrum energieneutraal bouwen, projectontwikkelaars.

9 Thema: Werk en zorg 1. Werk en inkomen: Nu: Beperkte sturingsmogelijkheden lokale overheid. Faciliterend in plaats van stimulerend 2022: Toename sturingsmogelijkheden door in te zetten op intensivering samenwerkingpartners waaronder Lander, UWV, SDB en regionale samenwerking Bommelerwaard. Efficiency samenwerking. Sociale werkvoorzieningen zijn commercieel opgezet. Alternatieven tav inzet werk /vrijwilligerswerk /leerprojecten 2. Maatschappelijke zorg en welzijn: Grote vraag die speelt is: “Kan het anders?” Participatie in werk en zorg wordt van wezenlijk belang geacht. Het faciliteren en stimuleren mantelzorgers/vrijwilligers. Nu: Evaluatie Wmo verordening. Hoe afhankelijk zijn grote zorginstellingen van (gemeentelijke )subsidie? (Door-)ontwikkeling Centrum voor jeugd en gezin. Positionering van de inzet combinatiefunctionaris mede in relatie met andere beleidsvelden 2022: Zorg is in mindere mate een kerntaak van de gemeente Overname uitvoering zorg voor jeugd en welzijn door sociale netwerken in wijken Stakeholders (29) College, raad Zaltbommel, gemeentesecretaris, ambtenaren, inwoners, wijks- en dorpscoordinatoren, gemeente Maasdriel, Buurgemeenten, Provincie, Regio, scholen, directeur sociale dienst, VNO/NCW, UWV, coordinator werkplein, corporaties, WMO raad, Politie, verenigingen, Koepel welzijn, combinatiefunctionaris, steunpunt vrijwillgerswerk Bommelerwaard, sociale recherche, KvK, streekarchief, SDB, WMO raad, ROC, Koepel welzijn

10 Thema: Gemeentelijke organisatie Opmerking: De discussies over de andere thema’s raken in veel gevallen natuurlijk de gemeentelijke organisatie. 1. Contact & communicatie Intensivering contact in interne en externe communicatie. Samenwerkingsrelaties (boven)lokaal verder onderzoeken en versterken Nu: Aanbod gericht handelen, transitieproces van analoog naar digitaal. 2022: Vraaggestuurd handelen dmv intensivering burgerparticipatie. Loketten worden gesloten en ambtenaren gaan naar de burger toe. (=Model “Liesdijk”) 2. Bestuurlijke en bedrijfsefficiency Nu: Veranderingproces naar vraaggestuurd handelen. Uitdagingen ten aanzien van landelijke opgaven. 2022: Focus op goede (Digitale) informatievoorziening die toegankelijk is voor een ieder binnen deze gemeente. Hierdoor ontstaat flexibiliteit tbv burgers en organisatie en levert bestuurlijke efficiency- voordelen op bij gebruik van gebouwen en de inzet personeel. Gemeente benut de inbreng (kennis, know how) van partijen in de samenleving met als effect: 1.De efficiency vergroten 2.De communicatie verbeteren Stakeholders (16) College, raad Zaltbommel, werkgroep "Een Goede Raad", griffie, gemeentesecretaris, MT, ambtenaren, wijks- en dorpscoordinatoren, wijkplatforms/wijkverenigingen, commissies, buurgemeenten, externe leveranciers (10 grootste van de gemeente), rekenkamercommissie, lokale omroep, redacties kranten, algemeen publiek

11 Bijlage 2 – Impressieverslagen Ronde Tafel Gesprekken Zeven ronde tafel gesprekken zijn er gevoerd over de vijf thema’s: 1.Voorzieningen: – Sport – Onderwijs – Cultuur 2.Wonen, leefomgeving 3.Economie en milieu 4.Werk en zorg 5.Gemeentelijke organisatie


Download ppt "Bijlage 1 – Uitkomsten raadsdiscussie De thema’s gevisualiseerd vanuit het perspektief van bewoners en bedrijven: ‘Wonen, leefomgeving’ en ‘Werk en zorg’"

Verwante presentaties


Ads door Google