De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen strategisch goederenvervoermodel Basgoed Noortje Groot, RWS Onno Miete, RWS PLATOS-colloquium 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen strategisch goederenvervoermodel Basgoed Noortje Groot, RWS Onno Miete, RWS PLATOS-colloquium 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen strategisch goederenvervoermodel Basgoed Noortje Groot, RWS Onno Miete, RWS PLATOS-colloquium 2016

2 Rijkswaterstaat 2Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Wat is BasGoed? Basismodel voor Goederenvervoer Strategisch goederenvervoermodel: hoeveelheid goederen binnen Nederland vervoerd over weg, spoor, water Doel: effecten economische ontwikkelingen en beleidsmaatregelen in kaart (strategische studies, invloed investeringen en benuttingsmaatregelen) BasGoed beschrijft: –hoeveel goederen geproduceerd en geconsumeerd worden –hoeveel hiervan vervoerd moeten worden, en van welke herkomst naar welke bestemming –met welke vervoerswijze dit gebeurt –hoeveel ritten dit voor het wegvervoer oplevert

3 Rijkswaterstaat 3Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Agenda Introductie BasGoed Werking Toepassingen –Gebruik van BasGoed –Recente en geplande toepassingen –WLO 2015 –Implementatie nieuwe WLO in basisprognoses –NMCA Ontwikkelingen -Corridorkeuzemodule (containervervoer) -Distributiecentra -Vervoermiddelkeuzemodule

4 Rijkswaterstaat 4Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Werking van BasGoed

5 Rijkswaterstaat 5Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Hoe werkt BasGoed? Modulair opgezet –Makkelijk nieuwe modules toe te voegen cq. bestaande aan te passen –Per gewenste goederengroep Modaliteiten –Weg –Water (binnenvaart, zeevaart) –Spoor Van basisjaar naar toekomstjaar middels pivot point methode ECONOMIE DISTRIBUTIE MODAL SPLIT LMS/ NRM BIVASSPOOR los RITTEN RGM

6 Rijkswaterstaat 6Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Groeifactoren in BasGoed Economiemodule, distributiemodule en modal split module maken gebruik van pivot point methode: waarde toekomstjaar = waarde basisjaar * synthetische waarde toekomstjaar synthetische waarde basisjaar ECONOMIE DISTRIBUTIE MODAL SPLIT LMS/ NRM BIVASSPOOR los RITTEN RGM

7 Rijkswaterstaat 7Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Modules in BasGoed De economiemodule vertaalt handelstabellen naar de hoeveelheid geproduceerde en geconsumeerde goederen per goederengroep, per zone De distributiemodule bepaalt het aantal ton goederen dat tussen deze gebieden vervoerd zal worden (de distributie van de vervoersstromen over de herkomst-bestemmingsrelaties) De module Modal Split verdeelt het tonnage goederen over de verschillende vervoerswijzen De rittenmodule bepaalt het aantal ritten wegvervoer dat nodig is om de te vervoeren tonnen te verplaatsen. Momenteel voor gemiddelde vrachtwagen

8 Rijkswaterstaat 8Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Distributiemodule Koppelt de te vervoeren tonnen aan HB-relaties Invoer: –HB-matrix basisjaar (basisbestand goederenvervoer, CBS) –Prognosematrix (randen HB) uit economiemodule –LOS per HB Zwaartekrachtmodel, #tonnen=P*A*weerstand Simpele exponentiele weerstandsfunctie

9 Rijkswaterstaat 9Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Modal-Split / vervoerwijzekeuzemodule Bepaalt met welke vervoerswijze de goederen vervoerd zullen worden: spoor, binnenvaart of weg Invoer: –Goederenstromen per HB uit distributiemodule –LOS per HB en kentallen vervoerwijze Multinomiaal logitmodel. Nutsfuncties afhankelijk van: –Containerisatiegraad (per HB en goederengroep) –Reistijd (per HB en vervoerwijze) –Laad- en loskosten (per H/B, vervoerwijze en goederengroep) –Kilometertarief (per vervoerwijze en goederengroep)

10 Rijkswaterstaat 10Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD 10 Nstr1 goederengroepen 40 Corop-zones NL 29 EU regio’s 8 Overzee regio’s Detailniveau BasGoed NSTR1 0 Landbouw 1 Voeding 2 Vaste mineralen/brandstof 3 Aardolie 4 Ertsen 5 Metalen, halffabrikaten 6 Ruwe mineralen 7 Meststoffen 8 Chemie 9 Overig

11 Rijkswaterstaat 11Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Toepassingen

12 Rijkswaterstaat 12Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Rijkswaterstaat (eigenaar van het model) gebruikt BasGoed voor eigen taken en in opdracht van beleidsdirecties I&M Uitvoering rekenwerk vaak door marktpartijen Ook andere instanties / opdrachtgevers kunnen het model gebruiken (onder bepaalde voorwaarden) Aanvraag bij Steunpunt Verkeersprognoses van Rijkswaterstaat WVL (beheerder BasGoed) Gebruik van BasGoed

13 Rijkswaterstaat 13Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Nationale Energieverkenning (ECN/PBL) Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RWS) WLO2015 - Toekomstverkenning Welvaart & Leefomgeving (CPB/PBL) Basisprognoses weg en binnenvaart o.b.v. WLO (RWS) Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (I&M) Recente en geplande toepassingen

14 Rijkswaterstaat 14Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Nieuwe lange termijn toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (opvolger van editie uit 2006) WLO 2015 Twee referentiescenario’s (Laag en Hoog) voor Nederland in 2030-2050 Uitgevoerd door planbureaus (CPB en PBL) Basis voor veel beleids- en investeringsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving, waaronder mobiliteit Onderdeel Goederenvervoer en Zeehavens uitgevoerd met BasGoed (rekenwerk door Significance, in opdracht van planbureaus)

15 Rijkswaterstaat 15Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD BasGoed WLO 2015 Economie Module Distributie Module Modal Split Module Basisbestanden Goederenvervoer Prognoses - Sectorontwikkelingen - Demografie - Arbeidsplaatsen - Export - Dematerialisatie - Afstanden - Reistijden - Logistieke efficiency - Kosten Weg Spoor Binnenvaart H-BProd, Attr H-B per mode Scenarioveronderstellingen (wereldhandel, klimaatbeleid, … )

16 Rijkswaterstaat 16Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD WLO 2015 Bron: CPB/PBL (2016)

17 Rijkswaterstaat 17Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD WLO 2015 Bron: CPB/PBL (2016)

18 Rijkswaterstaat 18Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Implementatie nieuwe WLO in basisprognoses RWS vertaalt scenarioveronderstellingen WLO door naar gedetailleerdere basisprognoses voor het gebruik van haar netwerken Hiervoor nodig: –toetsen plausibiliteit modeluitkomsten op lager detailniveau –verwerken actuele beleidsuitgangspunten (onder andere t.a.v. gereed veronderstelde infra) –verder uitwerken modeluitkomsten voor bepaalde aspecten –evt.: bijstellen resultaten voor specifieke regionale ontwikkelingen Basis voor verkenningen, planuitwerkingen, beleidsstudies, milieuprogramma’s Regelmatige actualisatie

19 Rijkswaterstaat 19Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD NMCA 2016/2017 Om de paar jaar: landelijke inventarisatie van bereikbaarheids- opgaven (NMCA: Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) Basis voor o.a. Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Knelpuntenanalyses voor –weg –binnenvaart –spoor –regionaal OV Modelberekeningen uitgevoerd door Rijkswaterstaat en ProRail

20 Rijkswaterstaat 20Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD NMCA - modelinstrumentarium Vervoervraag Toedeling/ verkeersafwikkeling binnenvaart wegverkeer spoor LMS/NRM (QBLOK) Spoor- modellen SIVAKBIVAS (ProRail) personen goederen LMS/NRM (GM) BasGoed Uitgangspunten (WLO + beleid) RGM Wachttijd sluis

21 Rijkswaterstaat 21Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Ontwikkeling

22 Rijkswaterstaat 22Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD 1. Corridorkeuzemodel (containervervoer) In BasGoed worden multimodale transportketens (reeks van na elkaar gebruikte vervoerwijzen met overslaglocaties) nog niet expliciet gemodelleerd. Doelen: –Inzicht in effecten van het verbeteren van achterlandverbindingen –Inzicht in effecten van nieuwe terminals Corridorkeuzemodule: –Modellering van containerstromen; overslag in terminals Inrichten database goederenstromen Schatten van het complete ketenmodel Ketenkeuzemodel inrichten Corridor keuzemodel aanpassen voor eigen gebruik Kalibreren van het complete ketenmodel Opnemen in BasGoed

23 Rijkswaterstaat 23Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD 1. Corridorkeuzemodel (containervervoer) Gebaseerd op proefschrift van Mho Zang Momenteel in uitvoering: modelspecificatie door TNO/Significance Volgende stap: module implementeren In 2017 opnemen in BasGoed Zeehaven Binnenvaart (t,d,€) Weg (t,d,€) Weg (t,d,€/ton) Spoor (t,d,€) Bestemming Overslagterminal (t,€)

24 Rijkswaterstaat 24Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD 2. Distributiecentra Ketens binnen het wegtransport komen momenteel niet voor in BasGoed en hetzelfde geldt voor consolidatie- en distributiecentra. Doelen: –Inzicht in effecten van locaties, bereikbaarheid en kosten van distributiecentra op het weggebruik –Inzicht in beleidsmaatregelen t.b.v. wegvervoerstromen –Doorrekenen van lokale investeringseffecten Status: -O.b.v. distributiecentra-data wordt een nieuwe zone-indeling afgeleid Inzamelen data distributiecentra Wegtransportmodel ontwikkelen Wegtransportmodel schatten en kalibreren Opnemen in BasGoed Aanpassen vervolg- berekeningen RGM/LMS/NRM Zone-indeling ontwerpen, opnemen in BasGoed

25 Rijkswaterstaat 25Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD 2. Distributiecentra Inzamelen data distributiecentra Wegtransportmodel ontwikkelen Wegtransportmodel schatten en kalibreren Opnemen in BasGoed Aanpassen vervolg- berekeningen RGM/LMS/NRM Zone-indeling ontwerpen, opnemen in BasGoed Selectieproces DC op PC4-niveau: REACH database voor SBI-codes –Goederenvervoer over weg –Opslag in distributiecentra –Expediteurs, bevrachters e.a. tussenpersonen in goederenvervoer –Groothandel Aantal werknemers per DC (≥15) BAG-database Kadaster –Oppervlakte in m2 (≥ 5000) –Functie ‘industrie’ i.t.t. ‘winkel’

26 Rijkswaterstaat 26Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD 3. Vervoermiddelkeuzemodel Er kan nu geen rekening gehouden worden met ontwikkelingen in beladingsgraad van type voertuigen of ontwikkelingen in de keuze van type voertuigen. Doelen: Efficiëntie en doorstroming wegvervoer modelleren –Inzicht in verdeling over typen vrachtwagen, berekenen van milieu-effecten van beleidsmaatregelen –Betere schatting van aantallen ritten en daardoor drukte op de weg en reistijden d.m.v. inzet van grote en kleine vrachtwagens Vervoermiddelkeuzemodel: –Uitbreiding rittenmodule met keuze voertuigtype –O.b.v. model ViaGoed (TNO, PBL, RWS)

27 Rijkswaterstaat 27Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD 3. Vervoermiddelkeuzemodel Modellering van verdeling ritten over 7 voertuigtypen -Bestelauto’s worden niet gemodelleerd Kostenfuncties afhankelijk van: -Afstand en ladingsgewicht -Brandstof- en personeelskosten, afhankelijk van afstand en ladingsgewicht Lege ritten worden gemodelleerd als een functie van beladen ritten Aanname: vloot is afgestemd op benodigd aantal vrachtwagens Ton0-33-88-1818-27>27 KmVrachtwagen 0-2554%44%40%47%41% 25-6046%31%26%32%26% 60-13538%22%10%11%7% 135-31526%14%4%1%0% >31513%5%1% 0% Trekker-oplegger 0-2531%39%45%39%45% 25-6041%50%53%49%58% 60-13535%56%65%69%78% 135-31545%65%79%88%91% >31548%72%84%86%89% % lege ritten 0-25-60-135->315 2560135315km Vrachtauto49%47%42%18%4% Vrachtauto met aanhangwagen 44%47%42%24%8% Trekker met oplegger48%45%39%20%6% Speciaal voertuig63%38%23%19%7% Langere en zwaardere vrachtautocombinatie 58%39%32%17%11% Bron: TNO (2014) o.b.v. CBS basisbestanden 2011

28 Rijkswaterstaat 28Ontwikkelingen BasGoed RWS ONGECLASSIFICEERD Nog vragen? BasGoed aanvragen kan via steunpunt-verkeersprognoses@rws.nl


Download ppt "Ontwikkelingen strategisch goederenvervoermodel Basgoed Noortje Groot, RWS Onno Miete, RWS PLATOS-colloquium 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google