De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnskader 2016-2019 Beeldvormende avond 22 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnskader 2016-2019 Beeldvormende avond 22 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnskader 2016-2019 Beeldvormende avond 22 september 2015

2 Opzet avond Concept evaluatie Welzijnsprestatieplan 2012-2015 Concept gezondheidsprofiel Eersel Beeldvorming over accenten toekomst Vervolgstappen totstandkoming welzijnskader 2016-2019

3 Concept Evaluatie Welzijnsprestatieplan 2012 – 2015

4 Opzet presentatie Totstandkoming evaluatie Resultaten Conclusies Aanbevelingen Welzijnsprestatieplan als onderlegger voor Subsidieprogramma

5 Totstandkoming evaluatie Onderzoeken Waarstaatjegemeente? 2014 Jaarverslag 2014 Interviews (intern en extern) Monitoren GGD Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013

6 Totstandkoming evaluatie interviews -Adviesraad Wmo -GOW Welzijnswerk -GGD -MFA’s/Gemeenschapshuizen -Dorpsraden/leefbaarheidsgroepen -Adviescommissie beeldende kunst -Combinatiefunctionaris kunst en cultuur -Platform voor mensen met een beperking -Raadsleden -Beleidsmedewerkers/wethouder

7 Resultaten 14 gestelde normen (prestatieveld en beleidsterreinen die hieronder vallen) zijn behaald 2 normen zijn deels behaald - verklaarbaar 6 normen zijn niet behaald – waarbij een aantal mogelijk verklaarbaar is

8 Resultaten - onderdeel niet behaalde normen - In “oranje” (2) aantoonbaar verklaarbaar: -Uitgesteld omdat noodzaak voor aanpassing beleid in het betreffende jaar ontbrak (Minimabeleid) -Gecompliceerder dan verwacht (Ketenzorg in de dorpen)

9 Resultaten - onderdeel niet behaalde normen - In “rood” met name voorzieningen voor specifieke doelgroepen Wmo: -Mantelzorgondersteuning -Informatie en advies (weten waar men terecht kan) -Tevredenheid zorg- welzijnsvoorzieningen -Inzet voorzieningen als bijdrage aan het kunnen blijven meedoen aan de maatschappij

10 Resultaten - onderdeel niet behaalde normen - Mogelijke verklaringen: -grote veranderingen in de zorg – negatieve beeldvorming -gemeente heeft niet in alle gevallen invloed op de voorzieningen -een aantal normen is met bestaande onderzoeken niet goed te meten (vertekend beeld)

11 Conclusies Overgrote deel van de normen is behaald Burgers zijn tevreden over het brede terrein van welzijn (cijfer 7,2) Op onderdelen is “nog werk aan de winkel” o.a.: a. voortzetting opgestarte activiteiten (bijv. ketenzorg) b. extra inzet gemeente (bijv. mantelzorgondersteuning)

12 Aanbevelingen - op inhoud - -Betere afstemming vraag en aanbod activiteiten jeugd en jongeren -Versterken mantelzorg- en cliëntondersteuning -Verdere uitwerking ketenzorg in de dorpen -Verdere implementatie Eerselvoorelkaar -Bereiken doelstellingen dementievriendelijke gemeente -Versterken voorliggende voorzieningen – speciale doelgroepen -Verdere implementatie activiteiten Agenda 22.

13 Aanbevelingen - algemeen- Normen moeten concreet worden geformuleerd Normen moeten te meten zijn met de onderzoeken waar de gemeente voor kiest

14 Welzijnsprestatieplan als onderlegger voor Subsidieprogramma In Welzijnsprestatieplan zijn keuzes gemaakt nl. : Gemeente is financieel (mede) verantwoordelijk voor: -voorzieningen die bijdragen aan doelstellingen in het Wpp genoemd; -ondersteuning in de voorwaardelijke sfeer. Dit betekent: (gedeelte) organisatie en huisvestingskosten subsidiabel. Kosten van activiteiten komen voor rekening van gebruikers.

15 Welzijnsprestatieplan als onderlegger voor Subsidieprogramma Organisaties > € 1.000,-- subsidie leggen jaarlijks inhoudelijke en financiële verantwoording af - jaarverslagen In de afgelopen jaren geen signalen (m.u.v. 2 mfa’s) ontvangen dat gemaakte keuzes bij organisaties “problemen” opleveren: -In financiële zin; -In deelname aan activiteiten.

16 Opzet avond Concept evaluatie Welzijnsprestatieplan 2012-2015 Concept gezondheidsprofiel Eersel Beeldvorming over accenten toekomst Vervolgstappen totstandkoming welzijnskader 2016-2019

17 Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning 2015 Wordt 1 keer per vier jaar door de GGD opgesteld Gewijzigde opzet t.o.v. de vorige toekomstverkenning: – Vorm: e-books – Inhoud: gegevens uit andere bronnen toegevoegd

18 Gezondheidsprofiel Gezondheidsprofiel is de basis voor de toekomstverkenning Profiel nu in concept gereed, geplaatst op de website van de gemeente

19 Definitie gezondheid ‘Oude‘ definitie gezondheid: Afwezigheid van ziekte

20 Nieuwe definitie : Positieve gezondheid Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber)

21 Positief opvallend in gezondheidsprofiel Eersel Vrijwilligerswerk Lid van een vereniging Sociale cohesie Eenzaamheid is lager dan in de regio, maar wel ongeveer 30%

22 Positief opvallend in profiel (2) Hulp beschikbaar van huisgenoot Jeugd sport meer dan in de regio

23 Negatief opvallend in profiel Overgewicht 12-18 jaar Alcoholgebruik zowel onder jongeren als onder volwassenen Bezorgd over invloed van de omgeving op de gezondheid

24 Negatief opvallend (2) Bezorgd over infectieziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens en/of resistente bacteriën en/of fijnstof Moeite met rondkomen, wel minder moeite dan in de regio Volwassen en ouderen voldoen niet aan de norm gezond bewegen

25 Trends Zullen meer mantelzorgers zijn in 2030 Zullen meer mensen met dementie zijn in 2030 (2020: 399 -> 2030: 539) Zullen meer mantelzorgers zijn van mensen met dementie in 2030 (2020: 1196 -> 2030: 1618)

26 Beeldvorming accenten toekomst: bronnen Evaluatie Welzijnsprestatieplan Gezondheidsprofiel Toekomstvisie Eersel Coalitieakkoord 2014-2018 Duurzaamheidsmonitor gemeenten Bestaand beleid: kaders en thema’s

27 Huidige kaders Eersel is een zorgzame, actieve en sociale gemeente met voorzieningen die bijdragen aan: Participatie van allen Goede gezondheid, welbevinden en ontwikkeling Sociale cohesie en medemenselijke betrokkenheid Behoud van cultuur in de dorpen Voorzieningen zijn voorliggend en onderdeel van (zorg)keten Herkenning, aanpassing en aanvulling?

28 Leefbaarheid Multifunctionele accommodaties en multifunctioneel gebruik

29 Participatie Vrijwilligerswerk Inclusief beleid Sociale duurzaamheid

30 Gezondheidszorg Sporten en bewegen (in de buurt) Preventie, voorlichting en vroegsignalering Kwetsbare groepen Via integrale aanpak en burgerparticipatie

31 Wmo Voorliggende voorzieningen Cliëntondersteuning Mantelzorg en Ketenzorg Dementie Maatwerkvoorzieningen Wmo  Arrangementen

32 Jeugd en Onderwijs Multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Voor- en vroegschoolse educatie Positief opgroeien, doorgaande ontwikkeling

33 Sport en Cultuur Samenwerken sportverenigingen stimuleren en faciliteren Sportstimulering Cultuureducatie, muziekonderwijs

34 Content?

35 Vervolgstappen Eerste oordeelsvorming : 10 november 2015 Inspraaktraject: januari 2016 Commissie en raad: maart 2016 Informatieve bijeenkomst organisaties en belangstellenden: begin april 2016

36 Afsluiting


Download ppt "Welzijnskader 2016-2019 Beeldvormende avond 22 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google