De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonsvolgende financiering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonsvolgende financiering"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonsvolgende financiering
Februari 2016 Afdeling Zorginspectie

2 Hoe gaan we naar het nieuwe systeem?
Waar gaan we naartoe? Waar staan we? Hoe gaan we naar het nieuwe systeem? Inhoud

3 Waar gaan we naartoe?

4 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)
GETRAPT SYSTEEM Persoonsvolgend budget (PVB) Basisondersteuningsbudget (BOB)

5 TRAP 1: BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB)
Wat? 300 euro/maand als garantie op basisondersteuning besteding moet niet verantwoord worden, kan gebruikt worden voor poetsdienst, thuiszorg, speciaal vervoer, vrijwilligers … combineerbaar met RTH, met zorgpremie en met tussenkomst hulpmiddelen wordt niet gezien als inkomen Persoonsvolgend budget (PVB) Basisondersteuningsbudget (BOB)

6 TRAP 1: BASISONDERSTERSTEUNINGSBUSDGET
Voor wie? mensen met een erkende handicap en vastgestelde ondersteuningsnood Door wie? uitbetaling door zorgkassen/ Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) tot 2018 enkel automatische toewijzing Persoonsvolgend budget (PVB) Basisondersteuningsbudget (BOB)

7 TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING
Voor wie? Mensen met een handicap of een vermoeden van handicap met een beperkte handicapspecifieke ondersteuningsnood Door wie? Diensten RTH erkend door het VAPH voor een bepaald aantal personeelspunten Diensten thuisbegeleiding erkend door het VAPH Wat? Dagbesteding Woonondersteuning Ambulante/mobiele ondersteuning Max. 8 personeelspunten/persoon/jaar Persoonsvolgend budget (PVB) Basisondersteuningsbudget (BOB)

8 TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING
Voor wie? Mensen met een handicap of een vermoeden van handicap met een beperkte handicapspecifieke ondersteuningsnood Door wie? Diensten RTH erkend door het VAPH voor een bepaald aantal personeelspunten Diensten thuisbegeleiding erkend door het VAPH Wat? Dagbesteding Woonondersteuning Ambulante/mobiele ondersteuning Max. 8 personeelspunten/persoon/jaar Persoonsvolgend budget (PVB) Basisondersteuningsbudget (BOB)

9 TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)
Wat? verschillende budgetcategorieën: persoonsvolgend & op maat inzetbaar als cash, voucher of een combinatie geeft toegang tot niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (n-RTH: VAPH) besteding moet verantwoord worden Persoonsvolgend budget (PVB) Basisondersteuningsbudget (BOB)

10 TRAP 2: PVB Voor wie? Door wie?
persoon met een handicap met een ondersteuningsnood die qua intensiteit, frequentie of tijd de rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning overschrijdt Door wie? toewijzing en uitbetaling door VAPH Persoonsvolgend budget (PVB) Basisondersteuningsbudget (BOB)

11 Waar staan we?

12 Status van wat we vertellen
WAAR STAAN WE? Status van wat we vertellen situatie zoals vandaag gekend voorstellen zoals in ontwerp-regelgeving feitelijke uitvoering gekend bij definitief goedkeuren BVR’s Afbakening scope presentatie enkel over zorg & ondersteuning, niet over IMB voornamelijk over meerderjarigen

13 MIJLPALEN IN 2016 1 januari 2016 1 april 2016 1 september 2016
bijstandsorganisaties aanpassingen RTH aanpassingen DOP 1 april 2016 nieuwe toeleidingsprocedure nieuwe RPC-werking kader voor transitie 1 september 2016 eerste persoonsvolgende budgetten, kader voor besteding vergunde aanbieders

14 PVF VOOR MEERDERJARIGEN IN 2017
1 januari 2017 huidige cliënten verdeeld over trap 1 en trap 2 omgezet naar PVF wachtenden omgezet capaciteit aanbieders binnen nRTH wordt losgelaten CRZ wordt omgezet naar PVF

15 IMPLEMENTATIE PVF TRAP 1
Eerste BOB’s worden toegekend: 01/09/16 nominatieve lijst Meerderjarigen met een actieve vraag bij de CRZ op 31 december 2014 EN op 1 januari 2016 Nog geen VAPH-ondersteuning nRTH op moment van toekenning datastroom naar zorgverzekering BOB voor vrijwillige uitstromers trap 2: vanaf 2017 Eerste BOB’s voor minderjarigen: vanaf 01/01/2017 2018: geen nieuwe toekenningen, evaluatie 2019: afhankelijk van evaluatie nieuwe toekenningen

16 AANPASSINGEN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING
Aanpassingen vanaf 1/1/2016 (goedkeuring 19/2/2016?) Flexibiliteit in ondersteuningsfuncties Maximum 8 personeelspunten ondersteuning per jaar per cliënt Zowel bij RTH-diensten als thuisbegeleidingsdiensten Zowel erkende diensten als hun onderaannemers kunnen prestaties registreren Binnen erkenning thuisbegeleiding: geen aanpassing van subsidiëring per prestatie Geen registratie van prestaties Ambulante begeleiding 0,155 Mobiele begeleiding 0,220 Dagopvang (dag) 0,087 Verblijf (nacht) 0,130

17 AANPASSINGEN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING
Aanpassingen vanaf 1/1/2016 (goedkeuring 19/2/2016?) Minimumcapaciteit van 35 personeelspunten Vanaf 2016 voor nieuwe erkenningen Vanaf 2019 voor alle RTH-erkenningen Aanpassing aan subsidiëring 100% subsidiëring van erkenning indien minimum 90% prestaties met een maximum van 20 personeelspunten Onderzoek RTH (ook thuisbegeleiding) tijdens 2016

18 FAM/MFC Regelgeving gebaseerd op beheersovereenkomsten FAM/MFC Voorstel: Met ingang van 1/1/2016 Principiële goedkeuring van BVR’s Registraties zoals vorig jaar, maar ter discussie (Z&A) Grote uitdaging voor FAM’s ligt in 2016 op transitie naar PVF (1/1/2017) PVF voor minderjarigen volgt later, eventuele concrete aanpassingen aan werkwijze/ opvolging van MFC in de praktijk

19 AANPASSINGEN DIENSTEN ONDERSTEUNINGSPLAN (DOP)
01/01/2016: verandering werking DOP (BVR definitief goedgekeurd) Uitbreiding takenpakket: opmaak ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) Aanpassingen in kader van OP PVB Uitbreiding groep: ook personen met erkende handicap die reeds ondersteuning krijgen vanuit VAPH Aantal begeleidingen voor personen die vanuit VAPH worden doorverwezen Uitbreiding maximale duur begeleidingstraject: 18 maanden (in 5% van begeleidingen)

20 Stap 1: ondersteuningsplan PVB (OP PVB)
TOEWIJZEN PVB N-RTH 01/04/2016: nieuwe aanvraagprocedure meerderjarigen (BVR definitief goedgekeurd) Stap 1: ondersteuningsplan PVB (OP PVB) formuleren en motiveren van vraag naar n-RTH proces van vraagverheldering: zelf of met begeleiding OP PVB = vraag in cirkel 5 vertaald in Ondersteuningsfuncties met een bepaalde frequentie Indienen OP PVB = registratie van vraag naar n-RTH Als OP PVB wordt goedgekeurd en MDV binnen de zes maanden wordt ingediend

21 Stap 2: Multidisciplinair verslag
TOEWIJZEN PVB N-RTH 01/04/2016: nieuwe aanvraagprocedure meerderjarigen Stap 2: Multidisciplinair verslag Door multidisciplinair team Bestaat uit aantonen dat persoon tot doelgroep VAPH behoort (handicap) objectivering ondersteuningsnood o.b.v. de vraag Beschrijvende objectivering Inschaling zorgzwaarte leidt tot P-waarde (nood aan permanentie) B-waarde (nood aan begeleiding) budgetbepaling op basis van OP PVB en objectivering elementen voor prioriteitsbeoordeling beoordeling handicap door Provinciale EvaluatieCommissie (PEC) beoordeling prioriteit door Regionale PrioriteitenCommissie (RPC)

22 Stap 3: beslissing door VAPH
TOEWIJZEN PVB N-RTH 01/04/2016: nieuwe aanvraagprocedure meerderjarigen Stap 3: beslissing door VAPH of je erkend wordt als persoon met handicap of je voldoet aan voorwaarden voor PVB n-RTH of je op korte termijn PVB n-RTH zal ontvangen of langer moet wachten hoe hoog PVB n-RTH zal zijn

23 TOEWIJZEN PVB N-RTH 12 budgetcategorieën
uitgedrukt in euro en in personeelspunten

24 BVR Regie principieel goedgekeurd
PRIORITERING Op cliëntniveau in principe één ondersteuningsplan per persoon uitzondering: als cliënt zelf kiest om ondersteuningsplan op te splitsen in twee delen waarvan urgentie verschilt BVR Regie principieel goedgekeurd

25 Intersubjectieve beoordeling: door RPC
PRIORITEITENGROEPEN Intersubjectieve beoordeling: door RPC 3 prioriteitengroepen: PG 1, PG 2, PG 3 2 afwegingen afweging 1: ondersteuningskloof en dringendheid afweging 2: bovengebruikelijke zorg Terugvalbasis: prioriteitengroep 1

26 PRIORITEITENGROEPEN PG 1: steeds budget op korte termijn PG 2 & 3: termijn afhankelijk van totale budget Minister bepaalt de verhouding van budgetten tussen prioriteitengroepen

27 Wie de keuze maakt om PVB niet langer in te zetten
TERUGVALBASIS Wie de keuze maakt om PVB niet langer in te zetten van trap 2 naar trap 1: BOB (en RTH) Binnen de 2 jaar: “wens terug naar trap 2” Voor zelfde of kleiner bedrag: prioriteitengroep 1 Eventuele verhoging budget wordt geprioriteerd Opstart: begin 2017.

28 PRIORITERING: AUTOMATISCHE TOEKENNING
Groepen voor wie steeds prioritair budget voorzien wordt spoedprocedure (snel degeneratieve aandoeningen) noodsituaties PVB na noodsituatie maatschappelijke noodzaak overgang VAPH-minderjarigen naar meerderjarigen

29 Snelle toekenning door VAPH o.b.v. medische attestering
SPOEDPROCEDURE Voor snel degeneratieve aandoeningen Snelle toekenning door VAPH o.b.v. medische attestering Vaste budgetcategorie X ( euro) Besteding: cash of voucher of combinatie Steeds voldoende budget voorbehouden Inschatting: 65 à 100 personen per jaar Opstart: onmiddellijk

30 Aanvraag door de persoon zelf Checklist Tijdelijk budget voor 22 weken
NOODSITUATIE Aanvraag door de persoon zelf Checklist Tijdelijk budget voor 22 weken Toekenning van bepaalde budgetcategorie dag- en woonondersteuning: cat. X dagbestedingsondersteuning: cat. IV mobiele, ambulante ondersteuning: cat. II Voor besteding zelfde regelgeving als PVF keuze tussen cash of voucher of combinatie

31 NOODSITUATIE Overgangsmaatregel
alle goedgekeurde noodsituaties die aangevraagd zijn vanaf 1 januari en die niet van tijdelijke aard zijn, worden begin april door het VAPH geëvalueerd als ze nog voldoen aan de criteria, wordt een noodsituatie toegekend voor 22 weken vanaf 1 april 2016 komen in aanmerking voor PVB na noodsituatie op 2 september 2016

32 Noodsituatie niet van tijdelijke aard
PVB NA NOODSITUATIE Noodsituatie niet van tijdelijke aard Doorlopen aanvraagprocedure tijdens 22 weken opmaak ondersteuningsplan objectivering handicap (ZZI) budgetbepaling geen prioritering Toe te kennen door VAPH Middelen steeds beschikbaar aansluitend op noodsituatie Opstart: voor alle goedgekeurde noodsituaties, die ingediend zijn vanaf 1 januari 2016

33 MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK
Aangetoonde integriteitsschending van persoon met een handicap door persoon met een handicap van mantelzorger of inwonend gezinslid Gegevens van MDT via checklist Beoordeling door RPC Steeds middelen beschikbaar budgetbepaling via OP en objectivering Opstart: 2017

34 OVERGANG MINDERJARIGEN - MEERDERJARIGEN
Wie VAPH-ondersteuning minderjarigen in trap 2 geniet Nieuw ondersteuningsplan en objectivering van ondersteuningsnood Indien bedrag kleiner of gelijk aan reeds toegekende budget bij minderjarigen: naadloze overgang Eventuele verhoging budget wordt geprioriteerd Opstart: geleidelijk gespreid over 3 jaar: 2017, 2018, 2019.

35 TER BESCHIKKING STELLEN PVB N-RTH
VAPH stelt budget PVB n-RTH ter beschikking rekening houdend met toegewezen prioriteit (aan de persoon) beschikbare middelen per prioriteitengroep Achterliggend proces ‘beheer macrobudget’ middelen die vrijkomen door uitstroom extra middelen uitbreidingsbeleid benodigd budget voor verschillende prioriteitengroepen

36 INZETTEN, BESTEDEN, VERANTWOORDEN PVB N-RTH
01/09/2016: kader voor besteding & verantwoording (BVR besteden naar IF) keuze tussen besteding cash, voucher of combinatie cash/voucher beheer en opvolgen eigen budget via mijnvaph.be bijstand bij beheer budget door bijstandsorganisaties (opstart 01/01/2016, BVR bijstand definitief goedgekeurd)

37 Cliënt krijgt PVB toegewezen Geen oplossing na 3 maanden
OPVOLGING VANUIT VAPH Cliënt krijgt PVB toegewezen Geen oplossing na 3 maanden telefonisch contact eventueel aanbevelen bijstandsorganisatie uitzonderlijk: collectieve bemiddeling Als na 6 maanden geen oplossing omdat cliënt hiertoe geen of te weinig inspanningen heeft gedaan budget kan stopgezet worden door het VAPH kan toegekend worden aan andere aanvrager

38 VERGUNDE ZORGAANBIEDERS
01/09/16: vergunde aanbieders naast erkende FAM’s en MFC’s 01/01/2017: geen erkende FAM meer, enkel vergunde aanbieders (geen capaciteit) BVR vergunnen naar IF

39 Hoe gaan we naar het nieuwe systeem?

40 (BVR Transitie deel 1: positief advies IF)
Lopende aanvragen Scoop van deze presentatie: meerderjarigen! Wachtenden (BVR Transitie deel 1: positief advies IF) Huidige gebruikers PAB PGB Persoonsvolgende convenants FAM (BVR Transitie deel 2 moet nog naar IF)

41 TRANSITIESYSTEEM VOOR PERSONEN DIE WACHTEN OP ZORG EN ONDERSTEUNING
Pragmatische vertaling naar PVF Actieve vragen met PEC-ticket geregistreerd op CRZ Aanvragen ingediend voor 01/04/2016

42 OMZETTEN CRZ-VRAGEN: INHOUDELIJKE STAPPEN
meerdere zorgvragen omzetten naar één zorgvraag in klassieke termen Stap 2 deze zorgvraag omzetten in ondersteuningsfuncties frequentie bepalen omzetten naar budgetcategorie op basis van aandeel zorggebonden kosten Stap 3 prioriteit bepalen m.i.v. datum

43 WIE KOMT OP DE PRIORITEITENLIJSTEN PVF? Actieve vraag bij de CRZ
VOORWAARDEN WIE KOMT OP DE PRIORITEITENLIJSTEN PVF? Actieve vraag bij de CRZ binnen PVF wordt enkel gewerkt met actuele vragen Geldige tenlasteneming integratie van inschrijvingsprocedure en prioritering Nog niet beschikken over (voldoende) ondersteuning PVF is persoonsvolgend, als er al ondersteuning is, dan kan men binnen het budget zelf kiezen om te veranderen Vraag naar trap 2: PVB n-RTH binnen PVF worden enkel prioriteitenlijsten door het VAPH bijgehouden op persoonsniveau in trap 2, niet voor RTH

44 VOLDOEN NIET AAN DE VOORWAARDEN
Worden dus NIET meegenomen toekomstgerichte vragen vragen waarvoor geen geldig PEC-ticket is migratievragen vragen binnen de grenzen van RTH 8 personeelspunten of minder COMMUNICATIE VANUIT HET VAPH brief aan zorgvragers die niet voldoen aan de voorwaarden

45 LOPENDE PEC-AANVRAGEN
Voor 1 april 2016 A001 ingediend Tegen 1 juli 2016 moet A002 ingediend zijn en bij PAB-vragen ook het aanvraagformulier en het inschalingsverslag VAPH handelt de vraag verder af Wordt meegenomen in de vertaaloefening CRZ

46 TRANSITIESYSTEEM VOOR PERSONEN DIE AL GEBRUIK MAKEN VAN ONDERSTEUNING
Uitgangspunten Huidige gebruikers kunnen hun ondersteuning continueren binnen PVF, hetzij binnen RTH of met een persoonsvolgend budget (PVB) Alle middelen in de sector worden herverdeeld over de voorzieningen (macrobudgettair neutraal) Elke cliënt krijgt saldo zorggebonden personeelspunten dat vanaf 1/1/2017 persoonsvolgend kan worden ingezet .

47 TRANSITIESYSTEEM VOOR PERSONEN DIE AL GEBRUIK MAKEN VAN ONDERSTEUNING
ZORG IN NATURA Wie? Gebruikers van niet-rechtstreeks toegankelijke ZiN Cliënten FAM (reguliere opname of PVC) Volwassen cliënten thuisbegeleiding NIET: Observatie-units en units voor geïnterneerden Na toekenning van een PVB Ondersteuning anders organiseren, wijzigen inzet binnen budget  Geen aanvraagprocedure doorlopen Vraag naar meer ondersteuning  Opmaken OP PVB en objectiveren ondersteuningsnood en ‘meervraag’ prioriteren

48 TRANSITIESYSTEEM VOOR PERSONEN DIE AL GEBRUIK MAKEN VAN ONDERSTEUNING
Stappen in transitieoefening (ZiN) Inschatting van zorgzwaarte door zorgaanbieders In kaart brengen geboden ondersteuning (frequentie en ondersteuningsfuncties) Omzetting naar theoretisch saldo zorggebonden personeelspunten per cliënt (PVB) of middelen nodig voor RTH RTH afsplitsen van te verdelen punten binnen trap 2 Cliënten onder budgetcategorie 1 van PVF en geholpen kunnen worden binnen RTH Erkenning RTH aanpassen om ondersteuning te kunnen continueren Som van theoretische saldo’s over heel de sector lineair aanpassen aan middelen die macrobudgettair beschikbaar zijn. aanpassingen over 3 jaar op niveau voorzieningen Gebruikers krijgen vanaf 2017 punten waar ze na transitie recht op zouden hebben

49 TRANSITIESYSTEEM VOOR PERSONEN DIE AL GEBRUIK MAKEN VAN ONDERSTEUNING
PAB OF PGB Pragmatische vertaling van huidige jaarbudget naar PVB i.f.v. continueren huidige ondersteuning Rekening houdend met combinaties binnen FAM (omzetting naar voucher) Onder laagste PVF-categorie krijgt men toch een PVB

50 COMMUNICATIE NAAR STAKEHOLDERS
Opleidingssessies MDT’s: jan – feb 2016 Infosessies zorgregie: feb 2016 Infosessies gebruikers: feb - maart 2016 Opleidingssessies OP PVB: maart 2016 Infosessies transitieoefening voorzieningen: maart 2016 Infosessies vergunnen-besteden: juni 2016 Vernieuwde website, filmpjes, folders, Q&A,…

51 Dank voor uw aanwezigheid en aandacht
Einde


Download ppt "Persoonsvolgende financiering"

Verwante presentaties


Ads door Google