De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 4 8 september 2015. Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 4 8 september 2015. Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 4 8 september 2015

2 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken

3 Het rooster van groep 4 Maandag 08.30- 08.45vrij lezen/ralfi lezen 08.30 – 09.15 estafette lezen 09.15 – 09.30kring 09 30 – 10.15 rekenen 10.30 – 11.00taal 11.00 – 11.30 spelling 11.30 -- 12.00 muziek 12.00 – 12.30 eten en buiten spelen 12.30.– 13.00schrijven 13.00 – 14.30zwemmen

4 Vanaf dit schooljaar komen de kinderen zelf vanaf 8.20 naar binnen. Technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen wordt gegeven op drie niveaus. Leerkrachten maken een didactisch groepsoverzicht waarop de niveaus van behoeften van kinderen uitgebreid omschreven worden. Vanuit daar wordt per vak een groepsplan opgesteld.

5 Didactisch groepsoverzicht Vakgebied Technisch lezen Periode Leerkracht Naam leerlingToetsgegevens (ParnasSys) Hoe werkt het kind? Signaal Geen basis- aanbod Onderwijsbehoeften Mutaties + waarom? Meting 1 E6 Meting 2 M7 Meting 3 Vloeiend en vlot AVI DMT Leestempo AVI DMT Leestempo Woorden score Observaties en gesprekken geven input DoelAanpak

6 Didactisch groepsplan Groep: Datum:Vakgebied:Materialen: Leerkracht: Periode:Methode: Groep/namenWat wil ik bereiken? Doel?Inhoud. Wat? Aanpak/methodiek Hoe? Organisatie Op rooster Evaluatie Basisaanbod Aanpak 2 Subgroep 1 (namen) Aanpak 1 Subgroep 2 (namen) Aanpak 3 Leerling x

7 Thematisch werken zoals vorig jaar is opgestart krijgt dit jaar een vervolg. Voor groep 4 start dit pas na de kerstvakantie. De eerste helft van het school jaar gaat groep 4 op maandag middag zwemmen. De kinderen hebben dan gym alleen op donderdag. Later in het schooljaar, als de zwemles gestopt is, ook op vrijdag. Zelfstandig werk is twee keer per week ingepland, dan heeft de leerkracht de mogelijkheid om te werken met de handelingsplannen. Juf Linda werkt op maandag, dinsdag en woensdag in de groep, Juf Brigit werkt op donderdag en vrijdag.

8 Donderdagmiddag De groepen 3,4 en 5 geclusterd gym en crea.

9 Werken in een thema In teams van 6 leerlingen wordt gewerkt aan een taakkaart. Opdrachten zijn voor tweetallen, soms drietallen, soms individueel. In de teams zitten leerlingen van groep 3, 4 en 5. Vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde vormen de basis voor de projecten. We werken niet meer met deze methodes. Taakkaarten zijn gekoppeld aan kerndoelen.

10 Taal Vanaf vorig schooljaar werken we met de nieuwe Taalactief. De methode kent de leerlijnen taal, spelling en woordenschat. Vooral woordenschat onderwijs zal het komende jaar extra aandacht krijgen.

11 Wereld in getallen In groep 4 wordt een begin gemaakt met de tafeltjes. Groep 4 verkent de getallen tot en met 100 : optellen, aftrekken,  Handig rekenen  Hoofdrekenen  Project taken Het bijbehorend computerprogramma wordt hierbij ingezet. Ook wordt er gebruikt gemaakt van het zgn. pluswerkboek en het bijwerkboek.

12 Schrijven Groep 4 gaat verder met de leerlijn pennenstreken. De kinderen schrijven met potlood, waarbij gelet wordt op zithouding en penhantering. Er zullen motorische oefeningen ingezet worden en diverse schrijfopdrachten naast het bekende schrijfschrift.

13 Lezen Technisch lezen → Estafette Begrijpend en studerend lezen → Goed gelezen

14 Technisch lezen met 4 hoofddoelen:  Nauwkeurig, correct lezen  Op natuurlijke toon lezen  Duidelijk en vloeiend lezen  In het juiste tempo, vlot lezen Minder vlotte lezers krijgen meer instructie. Begrijpend en studerend lezen: De methode bestaat uit 6 blokken van 5 instructielessen uit het leerlingenboek de zgn. boekles en 4 verwerkingslessen uit de kaartenbak de zgn. bakles. De baklessen zijn er op drie niveaus zodat er gedifferentieerd gewerkt kan worden. Er wordt gewerkt met een consequente opbouw →stappenmodel, waardoor de leerlingen goed en gestructureerd leren omgaan met teksten: hoe vind je weetjes, de volgorde, lijstjes maken, wat is de hoofdgedachte ? Etc. Verder wordt er ook gewerkt met nieuwsbegrip.

15 Leerlingen zorg IB: Marian van Hulten LVS: Cito eind januari / begin juni Van individuele handelingsplannen naar groepsplannen voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen Parnassys: administratieprogramma Soc.volgsysteem: Zien

16 Sociaal volgsysteem zien: Soc.volgsysteem: Zien Zien helpt leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te brengen en hoe er vervolgens naar te handelen. Twee keer per jaar door leerkrachten in te vullen. De zeven dimensies: 1.Welbevinden (komt opgewekt ontspannen over, gaat graag naar school ) 2.Betrokkenheid ( heeft plezier in school en toont belangstelling) Sociale vaardigheden: 3. Sociaal initiatief: stapt uit eigen beweging op anderen af 4. Impulsbeheersing : praat niet voor zijn beurt, houdt zich aan de regels 5. 5. 5. Sociale autonomie: zegt wat het ergens van vindt, regelt eigen zaken 6. Sociale flexibiliteit: sluit makkelijk een compromis 7. Inlevingsvermogen: luistert met aandacht, toont belangstelling

17 Creatieve vakken  Muziek Moet je doen  Tekenen en handvaardigheid wordt gekoppeld aan de thema’s op dinsdag en donderdag middag.

18 Algemene zaken  Aandacht voor lezen en ‘tafeltjes’ in de thuissituatie.  Klassenbeurt.  Klassenregels en schoolregels.  Werk afmaken & huiswerk.  Materialen van thuis.  Goede samenwerking tussen ouders en school., korte lijntjes  Klassenouders.  Luizenouders  Hulpouders, zwemmen  Verkeersveiligheid

19 Tussendoortje

20 Vragen/opmerkingen


Download ppt "Informatieavond groep 4 8 september 2015. Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google