De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsinformatieavond Werk & Inkomen De medewerkers van Loket Werk & Inkomen heten u van harte welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsinformatieavond Werk & Inkomen De medewerkers van Loket Werk & Inkomen heten u van harte welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Raadsinformatieavond Werk & Inkomen De medewerkers van Loket Werk & Inkomen heten u van harte welkom!

2 Presentaties van vanavond Werk Consulent Re-integratie Michael Hohensee Inkomen Consulent InkomenGwen Ritsma Handhaving Sociaal rechercheurRaymond Verhaegen Financieringsystematiek Wwb BeleidsmedewerkerGeert Cuijpers

3 Presentaties van vanavond UWV-werkbedrijf Manon Tubee WestromJo Kunnen

4 Werk Michael Hohensee Wet Werk en Bijstand Ingangsdatum 1 januari 2004 als vervolg op de Algemene bijstandswet Belangrijke verandering t.o.v. de Algemene bijstandswet: Het woord WERK is in de naam opgenomen Nog voor het woord Bijstand…. Met andere woorden:” Werk gaat boven Bijstand “…..(tenzij)

5 Werk boven bijstand in de Gemeente Leudal: Alle bijstandsaanvragen in principe via UWV Leudal fungeert als back-office Naast de uitkeringsintake (claimbeoordeling): Eerste arbeidsmarktbeoordeling aldaar middels de z.g.. "werkintake" waarbij reeds diverse instrumenten kunnen worden ingezet. De participatieladder De missie van de gemeente Leudal op het gebied van de re-integratie is dat de cliënt wordt begeleid, gecoacht, getraind naar een hogere trede op de ladder om uiteindelijk naar regulier werk te komen.

6 Begeleiding, Coaching en Ondersteuning…. Hoe? Ondersteuning door: het aanbieden van een traject, waarbij zo nodig voorzieningen kunnen worden ingezet door het bieden van praktische hulp het geven van advies doorverwijzing naar andere instanties

7 Trajecten en activiteiten in relatie tot de participatieladder: Arbeidstoeleiding Wie: Personen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan Hoe: Bemiddeling, jobhunting, sollicitatiecursus, netwerkcursus

8 Arbeidsactivering Wie: Personen die nog aanvullende vaardigheden nodig hebben om reguliere arbeid te kunnen verrichten Hoe: Tijdelijke gesubsidieerde arbeid, stages en proefplaatsingen, integrale re-integratietrajecten

9 Sociale activering Wie: Personen die op (zeer) lange termijn aan het arbeidsproces kunnen deelnemen Hoe: Maatschappelijk nuttige activiteiten, vrijwilligerswerk, permanent gesubsidieerde arbeid

10 Zorg/Hulpverlening Wie: Personen die niet in staat zijn tot reïntegratie door ernstige geestelijke en/of lichamelijke beperkingen Hoe: Doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties

11 Flankerende voorzieningen: Inburgering en Web Scholingstrajecten voor inburgeraars en scholing richting Staatsexamen -In de vorm van een voortraject -In de vorm van een duaal traject

12 TENSLOTTE.... Maatwerk Korte lijnen met zowel - UWV werkcoach - Re-integratiepartner - Inkomensconsulent

13 Inkomen (Wwb en Wij)Gwen Ritsma Wwb is per 1-10-2009 onderverdeeld Wij (<27 jaar) Wwb (>27 jaar) Huidige omvang uitkeringsbestand: 285 Gemiddelde omvang uitkeringsbestand 2009: 230 Aanvragen levensonderhoud 2009 : 112 Aanvragen levensonderhoud t/m heden: 110

14 Centraal uitgangspunt van de Wwb/Wij: ‘Werk boven inkomen’

15 Deze aanpak is op een aantal manieren uitgewerkt: duidelijk stelsel van rechten en plichten gemeente is verantwoordelijk voor een actief re-integratiebeleid versterkt oplossend vermogen op lokaal niveau door vermindering en vereenvoudiging regelgeving

16 De Wwb/Wij is het sluitstuk van het stelsel van sociale zekerheid

17 Uitgangspunten van de Wwb/Wij: er bestaat een afdwingbaar recht: het zogenaamde rechtskarakter van de Wwb in eerste instantie is iedereen zelf verantwoordelijk voor de voorziening in het bestaan bijstand is slechts aanvullend de bijstand beperkt zich tot noodzakelijke kosten bijstand wordt afgestemd op de mogelijkheden en middelen van een persoon/gezin geen recht op bijstand bestaat voor personen die (te lang) in het buitenland verblijven

18 Handhaving Raymond Verhaegen Handhaving door preventie en repressie

19 rechtmatige verstrekking van WWB-uitkeringen te bevorderen Fraude voorkomen /bestrijden Daartoe noodzaak controle op de naleving van regels. Doelstelling:

20 Handhavingsinstrument : Programmatisch handhaven Centrale doelstelling hiervan is het verhogen van de nalevingsbereidheid van de Wwb. De kans dat mensen zich spontaan aan de regels houden wordt groter wanneer zij: goed en tijdig geïnformeerd zijn de regels accepteren pakkans als hoog wordt ervaren voldoende worden afgeschrikt door opgelegde en uitgevoerde maatregels

21 Wat betekent dit in de uitvoeringspraktijk? De sociale dienst heeft de taak om: Vroegtijdig informeren Optimalisering dienstverlening Vroegtijdige detectie Daadwerkelijk sanctioneren

22 Controleonderzoek naar de rechtmatige verstrekking Klantmanagers/inkomensconsulenten voeren regulier controleonderzoek uit. Toezichthouders doen onderzoek van signalen waarbij te verwachten nadeel < € 10.000,= klantmanagers/inkomensconsulenten en toezichthouders werken op basis van de inlichtingenverplichtingen zoals opgenomen in de WWB (art. 17, 53a, 54 en 63, 64).

23 Soorten controles Aanvangscontrole (poortwachtersfunctie) Controlehandelingen die gericht zijn op het vaststellen van het recht op uitkering (vergaren, verwerken en verifiëren van gegevens) Voortgangcontrole Controlehandelingen die verricht worden na het ontstaan van het uitkeringsrecht (hercontrole door consulenten) Specifieke controle Controlehandelingen op een specifieke groep/situatie (gerichte huisbezoek bij twijfel woonsituatie)

24 Soorten controles (vervolg) Thema controle Controlehandelingen naar klanten die aan een bepaald risicoprofiel voldoen. Signaalgestuurde controle Controlehandelingen naar aanleiding van gegevens of documenten, fraudemeldingen door externe bronnen

25 Toezicht: “Met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast de bij besluit van het College aangewezen ambtenaren”. Toezicht moet worden beschouwd als een bestuurlijke activiteit. Toezichthouders voeren toezicht uit op basis van hetgeen is opgenomen afd. 5.2 Awb.

26 Fraudeonderzoek Verwachten nadeel > € 10.000. Strafrechtelijk onderzoek sociale recherche. buitengewoon opsporingsambtenaar o.b.v. 142 WvSv. Maakt gebruik van strafvorderlijke bevoegdheden ( BOB artikelen) bv vorderen inlichtingen financiële administraties, stelselmatige observaties. Leiding strafrechtelijk onderzoek Officier van Justitie

27 Bezetting Gemeente Leudal maakt deel uit van een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen, Maasgouw. Omvangrijk werkgebied Bij de gemeente Leudal zijn twee sociaal rechercheurs/toezichthouders in dienst. De kosten worden prorata gedragen.

28 Jaarcijfers 2009 GEMEENTEBEDRAGFRAUDEBESPARING Echt-Susteren€ 6.398,72€ 88.267,08 Leudal€ 0,00€ 84.449,36 Maasgouw€ 39.543,00€ 27.972,00 Roerdalen€ 1.600,00€ 100.605,52 Totaal€ 47.541,72€ 310.293,96

29 FinancieringGeert Cuijpers Financieringssystematiek binnen de Wwb

30 Financiering Budgetten Inkomensdeel WWB Werkdeel WWB

31 Inkomensdeel WWB Sedert 1-1-2010 Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten WWB WIJ IOAW IOAZ BBZ (startende ondernemers: uitkering voor levensonderhoud)

32 Berekening budget Vaststelling landelijk budget (september voor jaar daarna) In mei van het jaar opnieuw vaststelling landelijk budget In september definitieve vaststelling Verdeling landelijk budget Op basis van objectieve verdeelmaatstaven

33 Werkdeel Participatiebudget Werkdeel Educatie (WEB-gelden) Inburgering

34 Werkdeel Bedoeld voor re-integratie Op basis van objectieve verdeelkenmerken

35 Budgetten Inkomensdeel BudgetUitgaven 2007€ 2.511.333€ 2.642.175 2008€ 2.614.659€ 2.780.659 2009€ 2.638.061€ 2.782.720 2010€ 3.107.538 € 3.550.000 2011 € 3.197.373 (voorlopig)

36 Budgetten Werkdeel 2007€ 996.474 2008€ 995.408 2009€ 575.365 2010€ 720.153 2011€ 777.393

37 Einde Voor vragen kunt u terecht bij onze medewerkers op het “marktplein” Forum Leudal in de centrale hal


Download ppt "Raadsinformatieavond Werk & Inkomen De medewerkers van Loket Werk & Inkomen heten u van harte welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google