De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgangsrapportage gebiedsplan Periode: eerste 4 maanden 2015 Uitwerking in 2 gebieden (Kralingen en Crooswijk) Per gebied gesorteerd op 4 thema’s: Sociaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgangsrapportage gebiedsplan Periode: eerste 4 maanden 2015 Uitwerking in 2 gebieden (Kralingen en Crooswijk) Per gebied gesorteerd op 4 thema’s: Sociaal."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgangsrapportage gebiedsplan Periode: eerste 4 maanden 2015 Uitwerking in 2 gebieden (Kralingen en Crooswijk) Per gebied gesorteerd op 4 thema’s: Sociaal Woningvoorraad Voorzieningen Schoon, heel en veilig Rapportage op hoofdlijnen Voor verdieping en verduidelijking aparte avonden (indien nodig)

2 CROOSWIJK ERdoelen Betere sociaal economische positie De wijk is leefbaarder Betere en gevarieerdere woningvoorraad

3 Sociaal Programma Aanpak Jeugd Uitwerking van een plan van aanpak jeugd, waarin een repressieve en preventieve aanpak wordt gecombineerd door MO en Directie Veilig. De preventieve aanpak moet op een aantal onderdelen nog verder worden uitgewerkt. De focus ligt op dit moment op Oud Crooswijk. Terugkoppeling naar de stuurgroep ‘Crooswijk Werkt’ en de gebiedscommissie rond de zomer met een uitgewerkt plan van aanpak. Taalachterstand Subsidieaanvragen konden worden ingediend tussen 1 februari en 1 april door organisaties op het gebied van taal. Deze worden nu beoordeeld. In juni wordt beschikt en daarna kan aangegeven worden wat er op dit terrein in Crooswijk gaat gebeuren. Tegenprestatie Gestart in 2011 in Oud Crooswijk, uitgebreid met Nieuw Crooswijk in 2012 en 2015 Kralingen West. Samenwerking met Vrijwilligerswinkel. Voor aanpak is extra capaciteit beschikbaar. Ambitie: iedereen met een WWB uitkering die niet op een traject zit, levert tegenprestatie.

4 VGZ Samen met verzekeraar VGZ wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn naar aanleiding van de geconstateerde aandachtspunten: dikke kinderen, hoog medicijngebruik, niet actieve moeders. Rond de zomer wordt de gebiedscommissie nader geïnformeerd Eenzaamheid De wijken Oud en Nieuw Crooswijk zijn in het programma Voor Mekaar - aanpak tegen eenzaamheid en sociaal isolement - gekozen als pilotwijken. Een startbijeenkomst heeft eind april 2015 plaatsgevonden. Crooswijk is binnen dit programma ook uitgekozen als pilotgebied voor het vormgeven van de zgn Signaleringsfunctie.

5 Woningvoorraad Nieuw Crooswijk De uitvoering van de resterende bouwprojecten in Nieuw Crooswijk is de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen. Na de succesvolle verkoop van Blok F in het Wandeloordgebied is de planvorming voor de blokken D en E aansluitend opgepakt. De verkoop van Blok E is gestart op 18 mei. De aanleg van het plantsoen zal nog in 2015 plaatsvinden. De versnelling heeft consequenties voor de tijdelijke inrichting van het zogenaamde Crooswijkse zand, dat betreft de locaties van de blokken D en E. Het Paradijshof is inmiddels gesloopt en Woonstad heeft een architect geselecteerd die het bouwplan maakt. Start verkoop is rond de jaarwisseling voorzien. In het Schutterskwartier zal na de zomer worden gestart met het renoveren van de eerste woningen en rioolvervanging en herinrichting van straten. Dit zal stapsgewijs gebeuren en naar verwachting zo'n 3 jaar beslaan. Duurzaam Rubroek Havensteder werkt aan plannen voor het verduurzamen van (delen van) Rubroek. Op dit moment zijn er nog geen financieel haalbare plannen.

6 Opknappen woningen Poot- en Van Rheinstraat Havensteder voert op dit moment gesprekken met de bewoners van de woningen. Opknappen van de woningen moet dit jaar geschieden. Hendrik de Keizer Start nieuwbouw woningen aan de locatie Hendrik de Keizer door Havensteder is voorgenomen voor derde kwartaal van dit jaar. Nieuw Kralingen Haalbaarheidsstudie naar nieuwe woonwijk op bedrijventerrein Boezembocht en Uitvoeringslocatie Stadsbeheer wordt voor de zomer afgerond. Daarna kan bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.

7 Voorzieningen Huis van de wijk Met de herijking van het NRW zal in Crooswijk één huis van de wijk worden gerealiseerd. De Branding lijkt het meest kansrijk en geschikt voor het vervullen van de functie van Huis van de Wijk. Wijkservicepunt Rubroek zou als huiskamer van de wijk behouden kunnen blijven. Schuttersveld De aanbesteding heeft niet geleid tot een nieuwe exploitant voor zwembad Schuttersveld. Dat betekent dat er een alternatieve invulling komt. Hiermee gaat medio mei 2015 een werkgroep aan de slag waarin o.a. ook vertegenwoordiging gebiedscommissie en Sportsupport zitting hebben. In juni organiseert de gebiedscommissie een avond om met ideeën te komen. Ontwikkeling Tamboerlocatie Er ligt een financieel eindbod bij de ontwikkelaar. Voor de zomer helderheid over wel of niet doorgaan van de ontwikkeling.

8 Aanpak Jonker Fransstraat De stedelijke aanpak leegstand is in 3 pilotstraten, niet zijnde de Jonker Frans. Eventuele resultaten (welke maatregelen kan gemeente treffen) kunnen ook benut worden in aanpak leegstand Jonker Fransstraat. Voormalige schoolgebouwen Groot Trapezium Nieuw Crooswijk Idee van ombouw naar zorg heeft nog niet tot een financieel haalbaar plan geleid, hierover worden nog gesprekken gevoerd. Crooswijkse bocht Onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden is onderdeel van stedelijk programma Rivieroevers. Voortgang hangt af van beschikbaarheid van middelen. Er ligt een claim bij het college voor het programma Rivieroevers. Verkeersstudie Boezemroute Eerst moeten stedelijke kaders worden uitgewerkt in een nieuw verkeersplan. Daarin zal waar nodig en mogelijk aandacht worden besteed aan de Boezemroute. Opknappen Oostplein Procesmanager start in mei met opstellen plan van aanpak.

9 Schoon, heel en veilig Jeugdoverlast Oud Crooswijk is geprioriteerd tot jeugdhotspot en er is tijdelijk een kernteam onder voorzitterschap van wethouder Eerdmans actief. Er is extra inzet van stedelijk jongerenwerk en sinds kort jeugdhandhavers van STZ. Twee groepen jongeren vallen onder de Beke-aanpak. Het is relatief rustig. Inbraak Nieuw Crooswijk is afgeschaald als hotspot als gevolg van een aanzienlijke daling van het aantal inbraken. Crooswijk als geheel blijft aandachtsgebied voor inbraken waarin met name aandacht voor Oud Crooswijk. Plan van aanpak is gemaakt en in uitvoer. Horeca In een aantal straten wordt horeca-overlast aangepakt door controles en handhaving op naleving van regels en het nieuwe horecagebiedsplan.

10 Woonoverlast In Oud Crooswijk wordt met corporaties en MO bekeken hoe de meldingsbereidheid van bewoners vergroot kan worden. In Rubroek is het aantal meldingen gestegen, dat wordt geanalyseerd. Schoon Het gemiddelde cijfer voor schoon is boven de afgesproken 4 (op een schaal van 5). Zwerfvuil blijft voortdurend de aandacht vragen. Er komt een stedelijk zwerfvuiloffensief. De gebiedscommissie wordt binnenkort geïnformeerd.

11 Kralingen ER doelen Versterken Sociaal economische positie bewoners Toename kansrijke gezinnen Behoud van kwaliteit Bruisend Struisenburg

12 Sociale programma Aanpak Jeugd Voor Kralingen West komt ook een gecombineerde aanpak met preventie en repressie voor jeugd, deze aanpak sluit aan bij de aanpak Jeugd Crooswijk, die op dit moment verder uitgewerkt wordt. Prioriteit ligt in 2015 bij de aanpak in Crooswijk, daarna volgt de uitrol in 2016 naar Kralingen West met de lessen die daaruit geleerd zijn. Waar mogelijk wordt nu al aangesloten in Kralingen West bij de aanpak in Crooswijk. Taal Subsidieaanvragen konden worden ingediend tussen 1 februari en 1 april door organisaties op het gebied van taal. Deze worden nu beoordeeld. In juni wordt beschikt en daarna kan aangegeven worden wat er op dit terrein in Kralingen (West) gaat gebeuren.

13 Tegenprestatie In 2015 extra capaciteit beschikbaar voor inzet van tegenprestatie in Kralingen West, iedere bewoner uit Kralingen West met een WWB- uitkering, die niet op een traject zit levert een tegenprestatie.

14 Voorzieningen Huizen van de wijk. Met de herijking van het NRW zullen in Kralingen naar alle waarschijnlijkheid 2 huizen van de wijk worden gerealiseerd. Elke wijk krijgt 1 huis van de wijk. De fysieke afstand van de Esch tot andere delen van Kralingen heeft geleid tot een keuze voor 2 huizen van de wijk in dit gebied. De uiteindelijke keuze voor de locatie hangt af van de aanbesteding in het kader van de NRW. Daarbij zal in de aanbesteding worden meegenomen dat de Nieuwe Plantage als optie wordt onderzocht. Lekker Fit Gymzaal Er is een fysiek geschikte locatie gevonden, die op loopafstand is voor de basisscholen die er gebruik van kunnen maken. Voor de zomer zal de participatie plaatsvinden. De gymzaal krijgt een groene uitstraling. Arentschool De studie naar een locatie voor de nieuwbouw van de Arentschool is gaande, in nauw overleg met Woonstad en schoolbestuur. In 2019 komen er gemeentelijke financiële middelen beschikbaar voor de nieuwbouw.

15 Melanchthon Voor het Melanchthon Kralingen is het noodzakelijk dat er nieuwbouw komt. Er is een nieuwe locatie gevonden. Het gebouw past binnen het bestemmingsplan. Het schoolbestuur gaat een bouwplan uitwerken. Zodra de uitwerking van het eerste bouwplan van de school gereed is, zal de omgeving betrokken worden. Beatrix Bad Er resteert geen budget na renovatie van Oostelijk Zwembad en van Maanenbad. Nog geen zicht op oplossing van knelpunt. Middelpunt, aanpak Vlietlaan en Goudse rijweg Planvorming voor de aanpak van de buitenruimte is gestart. Programma van Eisen is vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een integrale aanpak: volgt na toekenning budget voor o.a. buitenruimte in de voorjaarsretraite. Met Woonstad wordt een samenwerkingsverband (zoals Alliantie West Kruiskade) onderzocht. Start uitvoering vanaf jan 2016. Tropicana Begin april heeft rechtbank Tropicana failliet verklaard.. Afspraak is dat curator en SO komende maanden samen de haalbaarheid van verschillende toekomstscenario’s onderzoeken. In de tussentijd zal huidige exploitatie met tijdelijk gebruik worden voortgezet om verloedering te voorkomen.

16 Woningvoorraad Kansrijke Wijk Kralingen West De bouwplannen voor met name Jaffa en de Aegidiusstraat liggen goed op koers. De planvorming voor de volgende fases van Jaffa verloopt volgens planning en er is veel animo voor de woningen. Tegen het bouwplan voor de Aegidiusstraat lijken omwonende geen bezwaar in te dienen. Tegen de bouwplannen voor de Palestinastraat hebben omwonenden wel bezwaar gemaakt. De Algemene Bezwaarcommissie heeft de indieners in het ongelijk gesteld. Enkele indieners hebben nu beroep aangetekend bij de rechtbank. Dit leidt tot uitstel start bouw. Faciliteren ombouw Kantoren De ombouw van de Admiraliteit van kantoren naar woningen ligt op schema. Het streven om de woonfunctie in Struisenburg te versterken krijgt daarmee een grote impuls.

17 Schoon, Heel en Veilig Aanpak Jeugdoverlast (i.s.m. MO). Er is een aantal aandachtslocaties (metrohaltes en pleinen) in Kralingen West. Deze worden gemonitord en besproken tijdens het veiligheidsoverleg tussen gemeente, politie, RET, corporaties en welzijnsorganisaties. Woninginbraken Het aantal woninginbraken in Kralingen West is het afgelopen jaar gedaald. Kralingen West blijft wel een aandachtslocatie. Er is een Plan van Aanpak samen met politie en corporaties opgesteld en in uitvoering. Binnen Kralingen Crooswijk is een top 9 van straten geselecteerd (o.a. in Kralingen West) die worden meegenomen in de aanpak. In de aanpak wordt er sterk ingezet op voorlichting en preventie. Woonoverlast, analyse voor specifieke buurten in de Esch Vanuit Directie Veilig en MO (samen met de wijkteams) wordt momenteel gewerkt aan een specifiekere analyse van de sociale problematiek en de daaraan gerelateerde woonoverlast in specifieke buurten in de Esch. N.a.v de analyse worden uiterlijk eind 2015 gerichtere acties zowel op vlak van sociaal als veilig gestart.

18 Fietsenaanpak (diefstal, weesfietsen etc) Met de politie wordt de komende periode gesproken over de aanpak van diefstal. Na accordering van het ingediende aanwijsbesluit m.b.t. wees- (brom)fietsen kan Toezicht en Handhaving de handhaving gaan organiseren. Horeca aanpak Er ligt een nieuw horeca gebiedsplan. Horecaoverlast wordt aangepakt middels controles en handhaving van de regels. Specifieke aandacht voor straten in Kralingen West waar procentueel meer horeca zit. Kleinschalige vergroening In 2014 en 2015 zijn meerdere initiatieven van bewoners door de gebiedscommissie gehonoreerd voor kleinschalige vergroening en zelfbeheer in Kralingen. Schoon en Heel Het gemiddelde cijfer voor schoon is boven de afgesproken 4 (op een schaal van 5). Het zwerfvuil blijft in Kralingen West een aandachtspunt. Op korte termijn zal de stedelijke campagne voor zwerfvuil in Kralingen Crooswijk worden uitgerold.

19 Vragen? Inventarisatie verdiepende vragen voor 4/ 11 juni


Download ppt "Voortgangsrapportage gebiedsplan Periode: eerste 4 maanden 2015 Uitwerking in 2 gebieden (Kralingen en Crooswijk) Per gebied gesorteerd op 4 thema’s: Sociaal."

Verwante presentaties


Ads door Google