De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pal in Internationalisering Tutortraining Robert Vierendeels, Inge Vervoort – Leuven – 12/10/12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pal in Internationalisering Tutortraining Robert Vierendeels, Inge Vervoort – Leuven – 12/10/12."— Transcript van de presentatie:

1 Pal in Internationalisering Tutortraining Robert Vierendeels, Inge Vervoort – Leuven – 12/10/12

2 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Internationalisering = studentenmobiliteit? 2 -Zelfs als we de doelstelling van 20% behalen, zal 80% van de studenten niet mobiel zijn -Oplossing = Manieren vinden om thuis een internationale ervaring op te doen -> I@H

3 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven 3 Internationalisering@home

4 PAL PROJECTEN

5 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Competenties -Onderscheid internationale/interculturele en algemene competenties -Studies wijzen aan dat ze extra ontwikkeld worden dankzij een internationale ervaring -Een integrale/optimale begeleiding van studenten om competenties te maximaliseren -Inzet van Buddy-werking en PAL-technieken om nog extra competenties te ontwikkelen (bv. coachend-faciliterende vaardigheden, teamwerk, motiveren) 5

6 BUDDY WERKING EN BETREKKEN STUDENTEN

7 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Doel Buddy-programma -Inkomende studenten: -ondersteunen bij de voorbereiding van hun komst -persoonlijk opvangen bij aankomst -helpen integreren met het oog op een zo aangenaam mogelijk verblijf -Eigen studenten: -Een I@H ervaring aanbieden -Soms ter voorbereiding van hun eigen uitwisseling -Ontwikkeling van internationaal-interculturele competenties bij niet-mobiele studenten 7

8 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Ideaalscenario -Buddy en inkomende student hebben contact met elkaar voor de eigenlijke mobiliteit start (via e-mail, Facebook, Skype,…). Een band voor arriveren is belangrijk. -Het buddy programma staat voor het bieden van “een persoonlijke service“ aan inkomende studenten door eigen studenten om de integratie te vergemakkelijken. -Integratie kan verder worden bevorderd door: -Eigen studenten die bij de organisatie van “groepsactiviteiten” ook aandacht hebben voor de inkomende studenten (studentenverenigingen, studentenraden, …) en bv. hun communicatie ook in het Engels voeren, lidmaatschap mogelijk maken,… 8

9 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Ideaalscenario -Integratie kan verder worden bevorderd door: -Het aanbod van een centraal programma (onthaal, uitstappen, …) om inkomende studenten wegwijs te maken en cultuur aan te bieden. Bij deze activiteiten worden idealiter de buddy’s betrokken. -Inkomende studenten de weg te wijzen naar organisaties in de regio (sportverenigingen, muziekacademie, kunstacademie, …) en hun lidmaatschap mogelijk te maken -Inkomende studenten de weg te wijzen naar organisaties in de regio die focussen op dit publiek (ESN, Serve the city, …) en een aanbod hebben voor vrije tijdsbesteding - weekend 9

10 IN CLASS PAL

11 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Aanpak Voor de start heeft men: -Het fiat en de medewerking van de docent -Gemotiveerde Vlaamse studenten -Inkomende studenten die de meerwaarde zien van deze werkvorm -Aanpassing structuur les: theorie – oefeningen 11

12 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Analyse proefproject 12

13 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Analyse proefproject 13

14 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Analyse proefproject 14

15 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Analyse pilootproject -De aanpak werd grotendeels gekopieerd uit OOF “PAL scoort op vele velden” (terminologie tutor – tutee) -De piloot werd heel positief beoordeeld door de tutoren, zijnde de Vlaamse studenten -De piloot werd negatief beoordeeld door de tutees, zijnde de inkomende studenten -De I@H doelstelling werd ruim bereikt -Anders kaderen: wederkerigheid inbouwen 15

16 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Aanpak “tweede ronde” -Engelstalige nieuwe PAL-opleiding die de lessenreeks voorafgaat voor allen (kennismaking & inhoudelijk: samenvatten, feedback geven, vragen stellen, coachen, teamwork, culturele aspecten,…) -Reciproque werkvorm, ieder is tutor op zijn/haar beurt -Intervisiemomenten met de PAL-coördinator -Regelmatige feedback door de docent 16

17 PAL IN STAGE (TANDEM)

18 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Context en visie Ziekenhuis Koppeling Vlaamse student aan een Maltese student op vraag van het ziekenhuis Als instelling zagen we hierin ook meerwaarde: -Als anderstalige stage lopen in het Nederlands is moeilijk -Koppeling aan een Vlaamse student om een deel van de taalproblemen op te vangen en de manier van werken/gewoonten te kaderen -Vlaamse student verwerft thuis internationaal- interculturele competenties 18

19 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Voorwaarden De context van de stage moet het toelaten (bv. thuisverpleging, met 3 op ronde zou moeilijker zijn dan in een ziekenhuis) Beide studenten moeten “praktijkervaring” kunnen opdoen (ze mogen niet het gevoel hebben elkaars concurrent te zijn voor het uitvoeren van handelingen) 19

20 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Bevindingen na afloop Gelijkaardig aan In class PAL 20

21 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Aanpak voor de toekomst -Reciproque werkvorm (1 op 1), peers zijn evenwaardig -Rollen wisselen -Voorafgaandelijke opleiding zoals bij In class PAL -Formuleren van taken bij PAL in stage -Intervisiemomenten met PAL-coördinator -Regelmatige feedback van stagebegeleider en – mentor 21

22 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Mogelijke taken Opmaak woordenlijsten vakterminologie en inoefenen in twee richting Engels/Nederlands. Elkaar stimuleren om uiting te geven aan hun leerproces, hun vragen, hun antwoorden, hun interpretatie van dingen en hun gevoelens daarbij, … “Coaching”: handelingen in vraag stellen: waarom doe je dat zo? Hoe zou je dat anders kunnen doen? Bij ons … in beide richtingen. De IS wordt gevraagd te beschrijven hoe de dingen in zijn land anders aangepakt worden. 22

23 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Mogelijke taken Samen reflecteren op interculturele ervaringen: De inkomende student wordt gevraagd situaties of momenten te beschrijven die hij vreemd vind. De Vlaamse student tracht dit te verklaren/verduidelijken. De Vlaamse student wordt gevraagd te beschrijven wat hij vreemd vindt of wat hem opvalt aan de manier van werken van de inkomende student. De IS tracht dit te verklaren/verduidelijken. 23

24 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Andere vastelling Stages liggen moeilijk: -Weinig aanbod voor inkomende studenten -Taalproblematiek -Onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden -Vnl. social profit sector 24

25 Tutor training

26 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Probleem 1 Misverstanden rol Tutor - Pal beantwoordt niet aan de vragen inkomende student Deeloplossing: De doelen communiceren -Eigen doelen als instelling -Doelen tutoren -Doelen inkomende studenten -Faciliterende stijl 26

27 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Probleem 2 Pal wordt als betuttelend ervaren Deeloplossing: Interculturele vaardigheden ontwikkelen in de tutortraining -Wat is cultuur? -Interculturaliteit 27

28 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Inhoud Wat is cultuur? 28 Figuur : Het ui-model van Sanders en Neuijen

29 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Inhoud Wat is cultuur? 29

30 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Interculturele en internationale competenties International competence: knowledge about and ability in international relations (eg foreign language skills and knowledge about the political, social and economic development of countries/regions). Intercultural competence: the development of understanding, respect and empathy for people with different national, cultural, social, religious and ethnic origins. 30

31 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Interculturele en internationale competentielijst Expertisecompetenties verbreedt en verdiept zijn kennis en vaardigheden i.v.m. zijn beroepsuitoefening in een internationale context inzicht in verschillen en gelijkenissen van de beroepsuitoefening in een internationale context (PAL in STAGE) Taalvaardigheid in vreemde talen (SELECTIE) Interculturele competenties wat cultuur inhoudt, zich bewust van de invloed van cultuur op gedrag en gewoonten. Met open en respectvolle houding zich inleven in de standpunten en gedragingen van mensen met een andere cultuur ( culturele empathie ). Global Awareness: internationaal bewustzijn De student heeft inzicht in globaliseringsprocessen en de gevolgen 31

32 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Probleem 2 Pal wordt als betuttelend ervaren Deeloplossing: Perceptie Naamgeving Tutoren Pal-maatje Buddy 32

33 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Probleem 2 Pal wordt als betuttelend ervaren Deeloplossing: Wederkerigheid inbouwen Reciproke varianten Iedereen heeft een aangepaste training 33

34 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven PAL varianten: De ideale buddy Contact voor aankomst E-mail/skype/ facebook praktische vragen Onthaal - Eerste kennismaking: Wegwijs op de campus, in wijde omgeving De Vlaamse cultuur Regelmatige contacten Integratie in studentengroep – vereniging Vrijetijdsbesteding Contact behouden Opleiding: Doelen – multicultureel - integreren 34

35 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven PAL varianten: Tandem “Zuivere” peter-meter: langdurige buddy variant. Stage: inkomende student met student@home. Doel: integratie Academische wereld Stageplaats, Taalhulp voor beiden multiculturele competenties Gevaar: wordt ervaren als betuttelend. Reciproke te maken – Pal maatje – training voor beiden Ervaringen uit het thuisland te delen met de Vlaamse student, ook in stageopdracht Gevaar: minder praktijkervaring voor student@home 35

36 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven PAL varianten: Reciproke “in class” Klassiek: verschil in instroom De “betere” studenten ondersteunen de zwakkere Voor een ander vak kan dit omgekeerd zijn, reciprociteit mogelijk. VRIJWILLIGE basis. Internationalisering Inkomend student sterker dan student@home? Taalprobleem Probleem met de integratie Reciproke te maken – Pal maatje – training voor beiden Groepsleider, coach, verantwoordelijk groepswerking, de timing, maar niet voor de inhoud; De leider voor ontwikkeling van de multiculturele competenties. 36

37 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven PAL varianten: Taalbegeleiding Klassieke PAL : verschil in rol Pal maatje of tutoren – training voor tutoren Zwaardere PAL-opleiding Deel van internationale competenties Klassieke PAL op basis van vrijwilligheid kan ook ingericht worden. De internationale competenties zijn extra voor beide partijen. 37

38 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven 38

39 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven “Zuivere” PAL opleiding Voorbereiding Praktisch-organisatorisch Inhoudelijk Didactisch De opstart van een sessie De sessie zelf Verkenningsfase De studenten zelf aan het werk Samenvatten van het leerproces Afsluiten van de sessie 39

40 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven “Zuivere” PAL opleiding Tutortechnieken : faciliterende stijl Vragen stellen Omgaan met vragen Soorten vragen Wijze van vragen stellen Discussie Houding Reflectie achteraf 40

41 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven “Zuivere” PAL opleiding Nog enkele aandachtspunten Actief luisteren Wat met fouten? MULTICULTUREEL Als het goed is Reflectie op het leerproces en feedback TUTOR 41

42 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Contactinformatie K.H.Kempen Projectcoördinator: Inge Vervoort inge.vervoort@khk.be Promotor: Agnes Dillien agnes.dillien@khk.be agnes.dillien@khk.be Co-promotor: Rob Vierendeels rob.vierendeels@khk.be 42


Download ppt "Pal in Internationalisering Tutortraining Robert Vierendeels, Inge Vervoort – Leuven – 12/10/12."

Verwante presentaties


Ads door Google