De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sabbat 2 april 2016 De grootste misleiding ooit. De eerste leugen van satan, sprak hij tegen Eva Genesis 3:4 “Gij zult niet sterven”. De eerste misleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sabbat 2 april 2016 De grootste misleiding ooit. De eerste leugen van satan, sprak hij tegen Eva Genesis 3:4 “Gij zult niet sterven”. De eerste misleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Sabbat 2 april 2016 De grootste misleiding ooit

2 De eerste leugen van satan, sprak hij tegen Eva Genesis 3:4 “Gij zult niet sterven”. De eerste misleiding over onsterfelijkheid.

3 Gods woord is duidelijk: Ezechiël 18:20 “De ziel die zondigt zal voorzeker sterven” Hebreeën 9:27 “ Ieder mens zal één keer sterven. Daarna zal God zijn oordeel over hem uitspreken.

4 1 Tim. 6:16 “die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.” God alleen is onsterfelijk

5 Jakobus 4:14 “gij, die niet (eens) weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt;”

6 De mens heeft geen ziel, de mens is een ziel – 1 Korintiërs 15:45 “Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel;” De ziel kan huilen – Jeremia 13:17. De ziel kan gevangen genomen worden – Jeremia 52:28-30. De ziel kan gedoopt worden – Handelingen 2:41. De ziel die zondigt zal sterven. Ezechiel 18:20

7 Genesis 2:7 “toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.”

8 Stof + Levensadem  Levende ziel Job 33: 4 “De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven.”

9 Dood: Het is een toestand van volkomen onbewust zijn, in de Bijbel wordt het met slaap vergeleken: 2Kron.21:1 ”te ruste gaan” Job 14:10-12 “Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap.”

10 Wat moeten wij ons voorstellen? 1. Toestand van buiten bewustzijn Prediker 9:5 “De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten”. 2.Denken houd op Psalm 146:4 “gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.” 3.Fysieke activiteiten houden op Prediker 9:10 “Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.”

11 Wat moeten wij ons voorstellen? 4.Geen contact met de levenden Prediker 9:6 “Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.” 5.Geen emoties (idem) 6.God wordt niet geprezen (Psalm 115:17,) Jes. 38”18 “Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.” 7.Er volgt een ontwaking Dan. 12:2 “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”

12 Bij het intreden van de dood vindt het tegenover gesteld proces plaats als bij het scheppen Gen. 3: 19 “totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”

13 Dood  Levensadem ^ t naar God -- Lichaam terug naar Stof Prediker 12:7 “ Dan gaat je lichaam terug naar de aarde waaruit je gemaakt bent. Dan gaat je levensadem terug naar God die je het leven gegeven heeft.”

14 Spiritisme --is een theorie die stelt dat de mens na zijn dood als geest voort bestaat, en dan in staat is om met andere, nog levende mensen te communiceren. Spiritisme gaat er van uit dat de dood geen wezenlijke verandering in de geest van de mens teweegbrengt.

15 Romeinen 6:23 “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”

16 “Het feit dat ze enkele dingen zeggen die waar zijn, en soms ook feiten over de toekomst kunnen voorspellen, geeft aan hun woorden een schijn van betrouwbaarheid.” Blz 496 uit G.C.

17 Lev. 19:31 “Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. ; Lev. 20:27 “Wanneer een man of een vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hen, hun bloedschuld is op hen. ; Jes. 8:19 “En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen - zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden (vragen)?”

18 1 ste dood en 2 de dood De 1 ste dood is de dood die wij allen ondergaan omdat wij erfelijk belast zijn door de zonde. Wij hebben hierin geen invloed of keus. De 2 de dood is de uiteindelijke straf voor alle niet bekeerde zondaren. Na deze dood is er geen opstanding. (Openbaring 2:11)

19 De opstanding Psalm 49:16 “Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen”; Jes. 26:19 “Herleven zullen uw doden - ook mijn lijk -, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.”

20 1Thess. 4: 13-17 “13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”

21 De opstanding van Jezus is cruciaal geweest De reden voor het evangelie, voor geloof, voor de toekomst

22 Opstanding tot leven Joh. 5:28, 29a “Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven,”; (Hand 24:15) Degene die hieraan deel hebben worden gezegend en heilig genoemd Openb. 20:6. Verheerlijkt lichaam Filippenzen 3:21 “die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.”

23 Opstanding tot leven 1 Kor. 15: 51-54 “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.”

24 Opstanding tot de eeuwige dood Joh. 5:29b “wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.” Openbaring 20:14,15 “En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

25 “De gehele wereld zal meegesleept worden in de gelederen van deze misleiding, maar zij die bewaard worden door de kracht van God en door het geloof in zijn woord zullen ontkomen.” Blz 504 uit G.C.

26 Gods verklaring Satans verklaring↓ Gij zult zeker sterven Gij zult niet sterven↓ Jezus is de weg naar het Eeuwig Leven De dood is de weg naar het Eeuwig Leven

27 Wees voorbereid!

28 De grootste misleiding ooit: SATAN KOMT ALS …….


Download ppt "Sabbat 2 april 2016 De grootste misleiding ooit. De eerste leugen van satan, sprak hij tegen Eva Genesis 3:4 “Gij zult niet sterven”. De eerste misleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google