De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

profetische tijden “het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken” (Egypte, Syrië, Libanon, Perzië, Israël, Jeruzalem, ‘Filistijnen’, etc.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "profetische tijden “het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken” (Egypte, Syrië, Libanon, Perzië, Israël, Jeruzalem, ‘Filistijnen’, etc.)"— Transcript van de presentatie:

1

2 profetische tijden “het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken” (Egypte, Syrië, Libanon, Perzië, Israël, Jeruzalem, ‘Filistijnen’, etc.) 1 2

3 profetische tijden de termijn van “twee dagen” (2x duizend jaar) verstrijkt… 2 3

4 profetische tijden grenzeloze technologie (zoals ooit in Babel: “…niets zal voor hen onuitvoerbaar zijn”.) 3 4

5 profetische tijden explosieve toename natuurlijke rampen 4 5

6 profetische tijden etc. 5 6

7 1Thes.4 1Kor.15 Mat.24 2Thes.2 Openb.12 Dan.12 Dan.9 1Thes.5 7

8 13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 8

9 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. = terugbrengen, nl. uit de dood 9

10 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren… 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden… 1Korinthe 15 1010

11 15 … wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 1 Gr. ‘parousia’ ≠ aankomst =aanwezigheid

12 16 want de Here zelf zal op een teken… 1212 = een commando

13 16 … bij het roepen van een aartsengel … 9 Maar Michael, de aartsengel… Judas 1313

14 16 … bij het roepen van een aartsengel … 7 En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Openbaring 12 1414

15 16 … bij het roepen van een aartsengel … 1 TE DIEN TIJDE zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een TIJD VAN GROTE BENAUWDHEID zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Daniël 12 1515

16 16 … en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel… de strijd gaat beginnen! 8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? 1Korinthe 14 1616

17 16 … en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 52 … want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden… 1Korinthe 15 1717

18 17 …daarna zullen wij, levenden, die achterbleven… 51 … Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin… 1Korinthe 15 1818

19 17 …daarna zullen wij, levenden, die achterbleven… 1919 “de bazuin Gods” 1Thes.4 = de doden worden opgewekt “de laatste bazuin” 1Kor.15 = de levenden worden veranderd

20 17 … samen met hen op de wolken … 2020

21 17 … in een oogwenk weggevoerd worden… lett. weggerukt 2121

22 Gr. ‘harpazo’ in NBG weergegeven met: plunderen roven uit rukken meeslepen plotseling wegvoeren met geweld meevoeren met geweld meesleuren 2

23 > St.Vert. ‘opname’ ??? 2323

24 17 … in een oogwenk weggevoerd worden… 52 … uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost (=bergt, beveiligt) uit de komende toorn. 1Thessalonika 1 2424

25 17 … de Here tegemoet in de lucht… Mat.25 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Hand.28 15 En vandaar kwamen de broeders, die van onze aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum Appii en Tres Tabernae tegemoet…. 2525

26 17 … de Here tegemoet in de lucht… NIETde Heer komt ons tegemoet MAARwij gaan de Heer tegemoet 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij MET HEM verschijnen in heerlijkheid. Kolosse 3 2626

27 17 … en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Niet slechtsbij Hem maarZijn positie delend (=bestemd voor de troon!) 2727

28 18 Vermaant elkander dus met deze woorden. St. Vert.:vertroost Gr.para kaleo = naast roepen > aanmoedigen 2828


Download ppt "profetische tijden “het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken” (Egypte, Syrië, Libanon, Perzië, Israël, Jeruzalem, ‘Filistijnen’, etc.)"

Verwante presentaties


Ads door Google