De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom raadsleden gemeenten IW4 19 mei 2014. Programma 19.30 uur - IW4 nu - IW4 en de Participatiewet - 10 aandachtspunten 20.45 uur - Napraten met drankje.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom raadsleden gemeenten IW4 19 mei 2014. Programma 19.30 uur - IW4 nu - IW4 en de Participatiewet - 10 aandachtspunten 20.45 uur - Napraten met drankje."— Transcript van de presentatie:

1 welkom raadsleden gemeenten IW4 19 mei 2014

2 Programma 19.30 uur - IW4 nu - IW4 en de Participatiewet - 10 aandachtspunten 20.45 uur - Napraten met drankje - mogelijkheid korte rondgang bedrijf IW4

3 IW4 = leerwerk- en plaatsingbedrijf - Voor Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen en Leersum) - IW4 = IW4 Beheer NV gemeenschappelijke regeling = 100% aandeelhouder IW4 Medewerkers (500) en deelnemers trajecten (ca 95): - Wet sociale werkvoorziening450 - Wet werk en bijstand (gemiddeld) 50 - Aan de Slag: voortijdige schoolverlaters 10 - Arbeidstrainingscentrum i.s.m. CSV 35 - Regulier 50 - Totaal595 Kern = WERK!

4 Organisatie IW4 Verpak/ MontageMetaalGroen Schoon maak Groeps- detach. Begel/ Ontwik./ Detach. Reïnte- gratie P&O Alg. dir. Bedrij- ven FinAlg. Z. Pers. diensten

5 Resultaten 2012 en 2013 Basis: sociaal-economisch contract russen GR-IW4 en IW4 Beheer NV prestatie20122013 Realiseren taakstelling - AJ398400 Wachtlijst - aantal10884 Plaatsing extern - %3835 Individuele detachering/BW - %2018 Ziekteverzuim - %10.09.5 Herindicaties; tijdigheid e.d. - %100 Mensontwikkeling; pop’s e.d. - %100 Activiteiten Wwb x € 1.000600350 Financieel resultaat NV x € 1.000+ 63-/- 14* * Inclusief vrijval voorziening + € 714.000

6 Werkladder + % plaatsing Wsw individuele ontwikkeling (persoonlijk ontwikkelplan) ambitie: zo hoog mogelijk op de werkladder! begeleiding training opleiding regulier werk (ongesubsidieerd) begeleid werken (loonkostensubsidie) individuele detachering groepsdetachering + werken op locatie interne plaatsing binnen proefplaatsing werkstage arbeidsoriëntatie interne plaatsing buiten 37% 28% 17% 14% 4%

7 Participatiewet en Sociaal Akkoord: 1-1-2015 Enkele hoofdpunten: -Gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen met afstand tot arbeidsmarkt: Wsw, Wwb, Wajong (nieuwe instroom); UWV voor huidige Wajong -Iedereen plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt, m.u.v. ‘beschut werken’ (ca 30% huidige Wsw) -Loonwaarde centraal; aanvulling tot minimumloon mogelijk met loonkostensubsidie -Wet sociale werkvoorziening wordt opgeheven; huidige Sw-ers houden arbeidsvoorwaarden -In arbeidsmarktregio FoodValley komt één ‘Werkbedrijf’; rol nog niet volledig uitgewerkt -Totaal ca € 2.0 mrd bezuinigen op participatie, incl. Wsw -Rol bedrijfsleven zeer belangrijk, daarom veel aandacht werkgeversdienstverlening

8 Raadsprogramma Veenendaal - Werk is belangrijk! - Beschut werken wordt verantwoordelijkheid gemeente - Mensen met onvoldoende of geen arbeidsvermogen: zoeken naar middelen om participatie in welke vorm dan ook te ontwikkelen - Bedrijfsleven en sociale werkvoorziening bij betrekken - Beleidskader 2014 – 2015: activeren; relatie werkgever – werkzoekende; ondersteuning die het nodig heeft - Arbeidsmarktregio Food Valley: werkgelegenheid in de regio belangrijk; uitvoering Participatiewet en opgaven Sociaal Akkoord - Gemeente en bedrijfsleven: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) biedt kansen - Sociale leefomgeving: model Veenendaal; wijkgericht werken - Relatie Participatiewet – Jeugdwet - WMO

9 IW4 anticipeert op Participatiewet Beleid afgelopen jaren: -Gezonde bedrijfsvoering en beperken ‘schade’ bezuiniging rijkssubsidie -Professionalisering IW4 als leerwerk- en plaatsingsbedrijf -Verbreding activiteiten naar andere doelgroepen: -Wwb: o.a. Actief naar Werk en Digitale Werkplaats -Onderwijs: project Aan de Slag; praktijkonderwijs -Wmo: experiment arbeidsmatige dagbesteding - Reinaerde -Intensivering samenwerking werkgevers -Nieuwe groepsdetacheringen en uitbreiding individuele detacheringen (= onvoldoende gelukt door economische crisis) -Samen optrekken met eigen gemeenten bij beleidsontwikkeling -Uitwerken rol gemeenten, o.a. opdrachten aan IW4 en social return -Samenwerking Permar in arbeidsmarktregio Food Valley

10 IW4 en sociaal domein IW4 Externe plaatsing: BW – detach. – groepsdetach. Leerwerkbedrijf: Eigen diensten/productie Beschut Werken Actief voor Werk Digitale Werkplaats Jobcarving Externe plaatsing Begeleiding Praktijkonderwijs Arbeidsmatige dagbesteding i.s.m. onderwijs: project Aan de Slag Uitvoering taakstraffen Wijkgericht werken: participatie Participatiewet WMO Jeugdwet Veiligheid Passend onderwijs

11 IW4 en de Participatiewet - Grote bezuinigingen vanaf 2015 (2011-2013 al ca € 1.0 mln bezuinigd) - Bij ongewijzigd beleid tekort 2020: € 1.8 mln - Scenariostudie: 1.Ongewijzigd beleid 2.Brede dienstverlening Participatiewet 3.Beschut Werken 4.Plaatsingbedrijf 5.Samenwerking/integratie Werk & Inkomen 6.Samenwerking/integratie Permar - Verkenning mogelijke bijdrage IW4 aan Werkbedrijf Food Valley i.s.m. Permar

12 Bijzondere aandachtspunten (1) Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Food Valley - Taken nog niet volledig uitgekristalliseerd (landelijke Werkkamer) - Waarschijnlijk: netwerkorganisatie gericht op werkgeversbenadering en uitvoering Sociaal Akkoord (125.000 garantiebanen) - IW4 en Permar trekken samen op - notitie IW4 en Permar: bouwstenen regionaal Werkbedrijf FV - IW4 betrokken via o.a.: - Regionaal Accountteam (RAT) - Directieoverleg FV - Werkgroep regionaal werkbedrijf

13 Bijzondere aandachtspunten (2) Rol werkgeversdienstverlening - Deelname Regionaal Accountteam - Afstemming acquisitie en accountmanagement met Permar - Benutten infrastructuur en expertise IW4, o.a.: - grote netwerk werkgevers - meer dan 150 medewerkers geplaatst bij reguliere werkgevers - ervaring jobcoaching en begeleiding - jobcarving en jobcreation - voorbereiden mensen op plaatsing extern via diagnose, opleiding en ontwikkeling, etc. - vangnet eigen activiteiten bij (tijdelijke) beëindiging externe plaatsing

14 Bijzondere aandachtspunten (3) Wachtlijst Wsw - Vanaf 1 januari 2015 geen instroom Wsw meer - Wachtlijst per 1 januari a.s.: ca 60 personen - Groot deel mensen tijdelijk niet of in onvoldoende omvang beschikbaar; meesten niet geschikt voor garantiebanen, wel (bij beschikbaarheid) voor beschut werken - Plaatsingsmogelijkheden afhankelijk keuze omvang beschut werken vanaf 2015

15 Bijzondere aandachtspunten (4) Beschut werken – nieuw - Krijgen dienstverband bij gemeente (of IW4); arbeidsvoorwaarden mogelijk vergelijkbaar CAO Wsw (kosten 1 fte Wsw wettelijk minimumloon: € 24.650 per jaar) - Keuze aantallen en criteria - Afstemming in regionaal Werkbedrijf - Wie voert uit?

16 Bijzondere aandachtspunten (5) Detacheringen en groepsdetacheringen - Detacheringen zullen belangrijk zijn, omdat werkgevers bang zijn voor de risico’s van een dienstverband - Het is nog niet zeker of detacheringen meetellen voor Sociaal Akkoord; zo niet, dan ontstaat verdringing door garantiebanen - Voor succesvolle externe plaatsingen zullen groepsdetacheringen van zwakkere medewerkers cruciaal zijn; ook nog onzeker of dit telt voor het Sociaal Akkoord - (Groeps-)detacheringen zijn voor ondernemers commercieel het meest overtuigend

17 Bijzondere aandachtspunten (6) Arbeidsmatige dagbesteding - Organisaties dagbesteding streven naar meer invulling arbeidsmatige dagbesteding - Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken liggen dicht bij elkaar; wel cruciaal: - dagbesteding kent ‘zorgcultuur’ en IW4 een ‘werkcultuur’ - dagbesteding = WMO/AWBZ; beschut werken = CAO-loon - Samenwerking Reijnaerde, IW4, Zideris, etc.! - Voornemen: ‘Maatschappelijk Uitzendbureau’ om schotten te slechten in belang cliënt

18 Bijzondere aandachtspunten (7) Project Aan de Slag - Succesvol project voor veelal problematische ‘systeemuitvallers’ onderwijs i.s.m. onderwijs, IW4, gemeente, e.d. - > 90% komt weer op het goede spoor: werk of onderwijs! - Bespaart veelvoud aan toekomstige maatschappelijke kosten - Schoolvoorbeeld van verbinding werk – participatie – onderwijs – jeugdzorg – veiligheid!

19 Bijzondere aandachtspunten (8) All Risk polis - Veel werkgevers zijn bevreesd voor risico’s bij dienstverband mensen met (grote) afstand tot arbeidsmarkt: ziektewet; ontslagrecht; arbeidsongeschiktheid; continuïteit en hoogte loonkostensubsidie, etc. - Een heldere All Risk polis kan deze vrees deels wegnemen - Gemeenten hebben grote vrijheid bij inzetten All Risk polis: zo breed mogelijke inzet is noodzakelijk! - Goede afstemming binnen regionaal Werkbedrijf Food Valley is gewenst

20 Bijzondere aandachtspunten (9) Benutten infrastructuur IW4 - Verschillende scenario’s leiden tot verschillen in benutting van huidige infrastructuur en expertise IW4 - Dit heeft gevolgen financiële resultaten op korte en langere termijn en omvang herstructureringskosten - Brede inzet IW4 kan mogelijk bijdragen aan gewenste schadelastbeperking voor de gemeenten

21 Bijzondere aandachtspunten (10) Gemeenten als opdrachtgever - De rol van de deelnemende gemeenten als opdrachtgever is cruciaal voor de mogelijkheden van IW4 om de financiële schade te beperken! - Gaat nu vooral om groenonderhoud en schoonmaak; meer mogelijkheden bij wijkgericht werken, grijsonderhoud i.s.m. ACV, etc. - Uitvoering beleid Social Return on Investment (SROI) door gemeenten helpt ook - IW4 is blij met de positieve inzet van o.a. verschillende gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in deze!

22 Tot slot Uiteindelijk gaat het om WERK, zoveel mogelijk in een reguliere omgeving. Naast netwerken, acquisitie, samenwerking, etc. zal jobcarving en jobcreation cruciaal zijn voor een succesvolle invoering van de Participatiewet en uitvoering van het Sociaal Akkoord. Een voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=lzqBe3A6bHEhttp://www.youtube.com/watch?v=lzqBe3A6bHE

23 Dank voor uw aandacht raadsleden gemeenten IW4 19 mei 2014


Download ppt "Welkom raadsleden gemeenten IW4 19 mei 2014. Programma 19.30 uur - IW4 nu - IW4 en de Participatiewet - 10 aandachtspunten 20.45 uur - Napraten met drankje."

Verwante presentaties


Ads door Google