De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P RESENTATIE P ARLEMENTAIR O VERLEG K ONINKRIJKSRELATIES 8 Jan 2009 8 januari 2009 College financieel toezicht 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P RESENTATIE P ARLEMENTAIR O VERLEG K ONINKRIJKSRELATIES 8 Jan 2009 8 januari 2009 College financieel toezicht 1."— Transcript van de presentatie:

1 P RESENTATIE P ARLEMENTAIR O VERLEG K ONINKRIJKSRELATIES 8 Jan 2009 8 januari 2009 College financieel toezicht 1

2 I NHOUD Basis van het financieel toezicht Waarom financieel toezicht? Samenstelling van het College Doelstelling van het College Uitgangspunten van het College Verschillende bevoegdheden Wat is er bereikt op de BES Eerste activiteiten voor Land, Curaçao en Sint Maarten Ervaringen met AMvRB’s 8 januari 2009 2 College financieel toezicht

3 B ASIS FINANCIEEL TOEZICHT BES o Basis gelegd in Slotakkoord (10/11 okt 2006)  toezichthouder bij AMvRB instellen. o Per 1 december 2007 AMvRB voor toezicht BES gepubliceerd  officiële begin Cft. o Per 10 december 2008 AMvRB voor toezicht Land, Curaçao, Sint Maarten. 8 januari 2009 3 College financieel toezicht

4 W AAROM TOEZICHT ? Voorkomen dat de situatie die nu bestaat in de toekomst opnieuw ontstaat. Zorgen dat een solide financiële basis ontstaat waarop de toekomst kan worden gebouwd. Behoefte aan onafhankelijke ‘scheidsrechter’. 8 januari 2009 4 College financieel toezicht

5 H ET C OLLEGE BES M. Pandt Voorzitter J. Weitenberg Nederland M. Vliegenthart Nederlandse Antillen A. Romero Curaçao I.P. de Windt St. Maarten R.Tuitt 8 januari 2009 5 College financieel toezicht Eind december 2008 benoemd door Rijksministerraad:

6 D OELSTELLING VAN HET C OLLEGE Het mede helpen op orde brengen van de overheidsfinanciën op de BES-eilanden en Land, Curaçao en Sint Maarten, alsmede het daarbij behorende financieel beheer. Uiteindelijk moet een entiteit het zelf kunnen en het ook daadwerkelijk doen. Proces gaat stapsgewijs. Er is veel te doen en niet alles kan tegelijk (beperkte capaciteit). Gaat niet om te constateren wat (nog) niet deugt, maar om feitelijk (betere) kwaliteit te gaan bereiken. 8 januari 2009 6 College financieel toezicht

7 U ITGANGSPUNTEN C OLLEGE Rapportage-instrumenten moeten passen binnen de reguliere werkprocessen. Van extern naar intern toezicht (op termijn moeten de entiteiten zelf een goed functionerende financiële functie inclusief toezicht neerzetten).  Opbouw van een goed functionerende financiële functie (control + controle). 8 januari 2009 7 College financieel toezicht

8 VERSCHILLENDE BEVOEGDHEDEN (1) Begroting o Bij BES: goed- of (gedeeltelijk) afkeuren begroting. o Geïntegreerd middelenbeheer bij de BES. o Advisering aan de besturen o Bij Land, Curaçao, Sint Maarten: advies geven over de begroting. o Informatie via het ontvangen van afschriften van de bankrekeningen van Land, Curaçao en Sint Maarten. o Advisering aan de besturen. 8 januari 2009 8 College financieel toezicht

9 V ERSCHILLENDE B EVOEGDHEDEN (2) Financieel beheer o Stellen van nadere regelgeving bij de BES. o Aanbevelingen bij Land, Curaçao, Sint Maarten. Governance o Bewaken van good governance bij de BES. o Constateren of er gezamenlijke conclusies getrokken zijn over de regelgeving bij Land, Curaçao, Sint Maarten. 8 januari 2009 9 College financieel toezicht

10 WAT IS ER AL BEREIKT BIJ BES? Begroting 2008 o Uitvoering van de begrotingen van de BES is binnen de kaders gebleven. o Eilanden maken voor het eerst voorstellen voor begrotingswijziging die met Eilandsraad worden besproken. o Eilanden hebben via uitvoeringsrapportages (gericht aan eilandsraden) eerder en beter zicht op begrotingsrealisatie. o Er is een begin gemaakt met het geven van toelichtingen bij de voorgestelde mutaties. 8 januari 2009 10 College financieel toezicht

11 WAT IS ER AL BEREIKT BIJ BES? Echter Sturen op kaspositie moeilijk uit te roeien  door het noodgedwongen betalen van oude rekeningen  Herstel van schade als gevolg van Omar. Beide waren niet in begroting voorzien, dus betalingen gaan ten koste van wel voorziene uitgaven: opnieuw blijven rekeningen liggen. 8 januari 2009 11 College financieel toezicht

12 WAT IS ER AL BEREIKT BIJ BES? 2009 o Samen met de eilanden het budgettaire kader voor 2009 en verder bepaald. o Begroting 2009 is meerjarig. o Begrotingen voor 1 januari 2009 door de eilandsraden, binnen de kaders, vastgesteld. 8 januari 2009 12 College financieel toezicht

13 WAT IS ER AL BEREIKT BIJ BES? Financieel beheer Meer en betere communicatie tussen de diensten. Geïntegreerd middelenbeheer ingevoerd. Professioneler personeelsbeleid, onder andere door voorafgaand toezicht Bonaire. Noodzaak voor (actualiseren) regelgeving en verbeteren uitvoering subsidies onderkend en verbeteringsproces gestart. Dit naar aanleiding van resultaten van 0-meting subsidies. 8 januari 2009 13 College financieel toezicht

14 WAT IS ER AL BEREIKT BIJ BES? Achterstanden jaarrekeningen feitelijk ingelopen. Per 1 januari 2009 nieuw (uniform) financieel systeem in werking. Regeling voor verplichtingen en voorschotten op elk eiland ingevoerd. Mandaatregister opgesteld en gepubliceerd. 8 januari 2009 14 College financieel toezicht

15 WAT IS ER AL BEREIKT BIJ BES? Governance o Het BC van Bonaire heeft een commissie Corporate Governance in het leven geroepen. o Deze commissie heeft een code of good conduct (“Code Corporate Governance”) alsmede conceptstatuten en profielschetsen ontwikkeld, waarbij rekening is gehouden met de soortgelijke ontwikkelingen op de andere eilanden van de NA. 8 januari 2009 15 College financieel toezicht

16 WAT IS ER AL BEREIKT BIJ BES? o Op 10 december 2008 heeft de commissie in Kralendijk een presentatie verzorgd voor de Eilandsraad en het Bestuurscollege. 2009 o De conceptcode is goed ontvangen en zal, met verwerking van ontvangen commentaar van het BC en na instemming van het Cft, op korte termijn worden geïmplementeerd. o Vertalen naar Saba en St. Eustatius 8 januari 2009 16 College financieel toezicht

17 EERSTE ACTIVITEITEN LAND, CURAÇAO, SINT MAARTEN (1) Begroting Informeel advies verstrekt over (ontwerp)begroting 2009 Land, Curaçao en Sint Maarten. Advies over de vastgestelde begroting 2009 van het Land. Begroting van Curaçao (inclusief ontwerp eerste suppletoire begroting 2009) en van Sint Maarten ontvangen. Leningenplafond voor 2009 vastgesteld. 8 januari 2009 17 College financieel toezicht

18 EERSTE ACTIVITEITEN LAND, CURAÇAO, SINT MAARTEN (2) Financieel beheer Gezamenlijk opstellen van een Samenwerkingsconvenant en Toetsingskader inwerking gezet. Aanvang gemaakt met het gezamenlijk opzetten van een rapportagestructuur voor het volgen van de begrotingsuitvoering. Governance Regelgeving inzake corporate governance opgevraagd. 8 januari 2009 18 College financieel toezicht

19 EERSTE BEVINDINGEN AMvRB’s o Transitieperiode voor de BES beslaat 3 jaren, voor Land, Curaçao en St. Maarten is geen transitieperiode vastgesteld. o Leningenplafond: een afspraak over alleen 1 jaar zegt niets over toekomstige houdbaarheid o Onduidelijkheid art. 27 AMvRB: rampen o Aandacht voor artikel 26: volgtijdelijkheid van functies en definitiekwesties. o Niet alle afspraken tussen partijen in het onderhandelingsproces lijken te zijn opgeschreven. 8 januari 2009 19 College financieel toezicht

20 V RAGEN ? 8 januari 2009 20 College financieel toezicht


Download ppt "P RESENTATIE P ARLEMENTAIR O VERLEG K ONINKRIJKSRELATIES 8 Jan 2009 8 januari 2009 College financieel toezicht 1."

Verwante presentaties


Ads door Google