De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0."— Transcript van de presentatie:

1 Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0

2 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP’er Bedrijf of organisatie 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Overeenkomst van aanneming van werk 2 OPTIE 3 1

3 © 2016 Deloitte The Netherlands Deloitte Seminar Wet DBA Kenmerken van een arbeidsovereenkomst Persoonlijk arbeid verrichten Loon In dienst van Werknemer moet zelf de overeengekomen arbeid verrichten. Vervanging is alleen toegestaan met instemming van de werkgever Inhuur via BV Loon kan in geld en in natura voldaan worden Tussen werknemer en werkgever bestaat een gezagsverhouding 2

4 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Kenmerken van de overeenkomst van opdracht Niet persoonlijk Resultaat Aanwijzingen Opdrachtnemer hoeft arbeid niet persoonlijk te verrichten Opdracht gericht op het tot stand brengen van een resultaat Opdrachtgever heeft het recht om aanwijzingen en instructies te geven 3

5 © 2015 Deloitte The Netherlands Hoge Raad 25 maart 2011 Hoge Raad 25 maart 2011 4 Het Gouden Kooi-arrest Deloitte Seminar Wet DBA

6 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Een dunne lijn / PostNL 55 Wat heeft partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen gestaan? − Vervoersovereenkomst −Ongelijkheidscompensatie en beschermingsgedachte van het arbeidsrecht −Ongeschoolde, laag betaalde arbeid met hoog produktiegehalte Op welke wijze hebben partijen feitelijk uitvoering gegeven aan de overeenkomst? −Beloning (ondernemerschap) −Ondernemers- en investeringsrisico −Instructiebevoegdheid Rb. Noord-Holland 18/12/15 Arbeidsovereenkomst Werkte al als zelfstandige en had inzicht in de gevolgen Ondernemerschap −beloning −bedrijfskapitaal −btw nummer −VAR-WUO −inschrijving bij de Kamer van Koophandel Hoge vervanginsgraad (44%) Rb. Noord-Holland 18/12/2015 Géén arbeidsovereenkomst Groen/Schoevers (NJ 1998/149) ABN AMRO/Mahli (NJ 2003/124) Diosynth/Groot (NJ 2005/239) Thuiszorg Rotterdam/PGGM (NJ 2007/449) De Gouden Kooi (NJ 2011/594) Uit de jurisprudentie volgt dat het bij de vraag of een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht is gesloten, gaat om een totaaloordeel van de gezamenlijke omstandigheden. Rb. Noord-Holland 18/12/2015 Arbeidsovereenkomst

7 © 2016 Deloitte The Netherlands Enkele praktijkvoorbeelden Werktijden Productie-eisen Representativiteit Omgang met de klanten Kenbaarheid middels bedrijfskleding Logo’s op vervoermiddelen Visitekaartjes Kerstpakket/borrel Urenstaatjes / voortgangsrapportages Bovib Seminar Wet DBA 6

8 © 2016 Deloitte The Netherlands Deloitte Seminar Wet DBA Arbeidsovereenkomst – overeenkomst van opdracht : verschillende gevolgen Juridische verschillen ArbeidsovereenkomstOvereenkomst van opdracht Wet Werk en Zekerheidn.v.t. Wet Arbeid en Zorgn.v.t. Doorbetaling bij ziekten.v.t. Wet op de ondernemingsradenn.v.t. Pensioenwetgevingn.v.t. Fiscale verschillen ArbeidsovereenkomstOvereenkomst van opdracht Loonbelastingn.v.t. Sociale premies / zorgverzekeringn.v.t. Omzetbelasting 7

9 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Verklaring Arbeidsrelatie 1 VAR Loon De Belastingdienst merkt de arbeidsrelatie aan als een dienstbetrekking 2 VAR resultaat uit overige werkzaamheden Opdrachtgever moet zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking 3 VAR winst uit onderneming Geen inhoudingen. Omschrijving werkzaamheden moet kloppen 4 VAR directeur-grootaandeelhouder Geen inhoudingen. Omschrijving werkzaamheden moet kloppen 8

10 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Handhavingsproblemen VAR Opdrachtgever Freelancers Fraude of te kwader trouw 9

11 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Doelstellingen van de wetgever Wet DBA BESTRIJDING SCHIJNZELFSTAN- DIGHEID VERBETERING HANDHAVING MINDER PAPIER- WERK GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID DUIDELIJKHEID BESTRIJDING SCHIJNZELFSTANDIGHEID Sommige freelancers zijn ten onrechte als zodanig aangemerkt. Derving van belastinginkomsten en sociale premies. VERBETERING HANDHAVING De VAR-systematiek was onuitvoerbaar. Opdrachtgevers kunnen nu ook naheffingsaanslagen krijgen. MINDER PAPIERWERK Wanneer duidelijk is dat geen sprake is van een dienstbetrekking, hoeft niets extra’s gedaan te worden. GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID Opdrachtgever en opdrachtnemer worden samen verantwoordelijk voor de vormgeving van de arbeidsrelatie. MEER DUIDELIJKHEID Een VAR is slechts een beoordeling van de situatie vooraf. Nu wordt achteraf beoordeeld. 10

12 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Verbetering handhaving Opdrachtgever Freelancers 11

13 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Verbetering handhaving – Ogen en oren van de Belastingdienst Opdrachtgever Freelancers 12

14 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Naheffing door de Belastingdienst 20152016 201720192018 VAR BOETE / RENTE Boete maximaal 100% van bedrag aanslag NAHEFFINGSTERMIJN Vijf jaar + jaar waarover aanslag wordt opgelegd BRUTERING AANSLAG Wanneer loonbelasting niet wordt verhaald, volgt brutering AL BETAALDE BELASTING Rekening houden met al betaalde belasting door opdrachtnemer (mits aanslag IB definitief) 13

15 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Bescherming voor opdrachtgevers, twee wegen Vrijwaring Model- overeenkomst Ruling Belastingdienst conform Praktische uitvoering overeenkomst Maatwerk- overeenkomst 14

16 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Modelovereenkomsten Algemeen Beroepsgroep Branches Vervoer Tandarts Verlos- kundige Kunst- educatie Huisarts 13 Thuisorg Disk- jockey Stralings- deskundige Huisarts Gast- docent Software- ontwikkelaar Tennis- leraar Muziek- docent Vrije vervanging Tussenkomst intermediair Geen werkgevers- gezag Tandheel -kunde Vervoer Vrachtwa- genchauf- feur Aanneming van werk Artiest ZZP’er bouw Externe expert 10 15 Bemiddeling

17 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib seminar Wet DBA Modelovereenkomst Geen gezagsverhouding 16 Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW; Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW; Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. Toch een arbeidsovereenkomst?

18 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Maatwerkovereenkomst – Goede en foute bepalingen Vervanging zzp’er alleen in overleg of met zelfs alleen met goedkeuring Zzp’er moet alle aanwijzingen en instructies opvolgen werken volgens de richtlijnen van de opdrachtgever (bedrijfsprotocollen) Zzp’er moet doorlopend verantwoording afleggen Verbod om te werken voor anderen Verbod op contact met klanten of relaties van de opdrachtgever (twee jaar) Vrije vervanging zzp’er Opdrachtgever mag vervanger weigeren indien niet wordt voldaan aan vooraf vastgestelde objectieve criteria Alleen vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten vrijheid om de concrete inhoud van het werk te bepalen en op eigen manier uit te voeren Geheel zelfstandige uitvoering werkzaamheden Geen leiding of toezicht van opdrachtgever Bedoeling is om overeenkomst van opdracht te sluiten Zzp’er neemt klachten van derden over zichzelf en zijn werk zelf in behandeling Zzp’er zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen Zzp’er aansprakelijk voor schade Intellectuele eigendomsrechten blijven bij zzp’er Groene bepalingen Goed en fout Rode bepalingen 17

19 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar wet DBA Voor- en nadelen modelovereenkomsten Beperkte keuze Beperkte mogelijk- heden voor veranderingen Niet compleet Nadelen Gemak Goedkoop Zekerheid, mits realiteit strookt Voordelen 18

20 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Aandachtspunten maatwerkovereenkomst Overdracht intellectuele eigendom aan opdrachtgever mogelijk Relatiebeding opdrachtnemer toegestaan Worst case scenario regelen: verhaal en aansprakelijkheid Duidelijke omschrijving werkzaamheden en overige afspraken Geen rechtsbescherming bij afwijzing. 19

21 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Aandachtspunten ruling WIJZIGING Wet, rechtspraak of beleid LOOPTIJD Vijf jaar GEEN OORDEEL Arbeidsrecht GEEN OORDEEL Ondernemerschap freelancer ABBB RULING 20

22 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Realiteit = papier, hoe te controleren? Controle-mechanisme kiezen dat bij de werkwijze van de onderneming / organisatie past 1 KEUZE Regelmatig controleren / monitoren in samenspraak met opdrachtnemer 2 CONTROL Goede dossieropbouw versterkt positie ten opzichte van Belastingdienst 3 DOSSIER 21

23 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Beperking risico LB / PVV / PWV / ZVW verhalen Reeds geheven IB Incasso-risico’s 22

24 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Positie van intermediairs Freelancer Intermediair Bedrijf Freelancer Intermediair Bedrijf TussenkomstBemiddeling 23

25 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Seminar Wet DBA Inwerkingtreding Voorstel Wiebes aan Eerste Kamer om behandeling wetsvoorstel uit te stellen 19 oktober 2015 Uiterste datum om overeenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst Uitsluitsel vóór 1 april 2016 Uiterste datum om overeenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst Uitsluitsel vóór 1 april 2016 31 januari 2016 Inwerkingtreding Wet DBA Start periode van implementatie Tijd om werkwijze aan te passen Belastingdienst houdt alleen toezicht Inwerkingtreding Wet DBA Start periode van implementatie Tijd om werkwijze aan te passen Belastingdienst houdt alleen toezicht 1 mei 2016 Indien dienstbetrekking aanwezig ná 30 april 2016, dan naheffing mogelijk vanaf 1 mei 2016 Terug naar 1 mei 2016 Einde periode van implementatie Aanvang periode “repressieve handhavingsmaat- regelen” Einde periode van implementatie Aanvang periode “repressieve handhavingsmaat- regelen” 30 april 2017 24

26 © 2016 Deloitte The Netherlands Bovib Webinar Wet DBA Enkele conclusies MODELOVER- EENKOMST NIET HANDIG CONTROLE OP UITVOERING VERHAAL EN VRIJWARING BELANGRIJK SITUATE INTERMEDIAIRS ANALYSEREN VRIJWARING BLIJFT MOGELIJK BETERE HANDHAVING BELASTINGDIENST 25


Download ppt "Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0."

Verwante presentaties


Ads door Google