De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum: juni 2010 Auteurs: Saskia Boelema, Lenny Dekkers & Henk Leenders DE MFA VOOR ACHTMAAL RAPPORTAGE OVER DE HAALBAARHEID 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum: juni 2010 Auteurs: Saskia Boelema, Lenny Dekkers & Henk Leenders DE MFA VOOR ACHTMAAL RAPPORTAGE OVER DE HAALBAARHEID 1."— Transcript van de presentatie:

1 Datum: juni 2010 Auteurs: Saskia Boelema, Lenny Dekkers & Henk Leenders DE MFA VOOR ACHTMAAL RAPPORTAGE OVER DE HAALBAARHEID 1

2 Colofon AreaConsult bv, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling Reduitlaan 33, 4814 DC Breda Telefoon 076 888 00 50 info@areaconsult.nl www.areaconsult.nl Projectnummer: 09084 Projecttitel: Rapport haalbaarheidsstudie multifunctionele accommodatie Achtmaal Opdrachtgever: Gemeente Zundert 2 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

3 Inhoudsopgave 1.Inleiding 1 1.1 Aanleiding 5 1.2 Uitgangspunten van de gemeente 1.3 Aanpak 2.Visie over het gebruik van de MFA 7 3.Functionele wensen van gebruikers 9 4.Ontwerp van een nieuwe multifunctionele Accommodatie MFA 15 4.1 Beschrijving ontwerp 4.2 Ruimtelijke vertaling 4.3 Randvoorwaarden voor het beheer 4.4. Parkeren 5.Realisatie 19 5.1 Bouwkosten 5.2 Exploitatie 5.3 Variabelen in exploitatie 5.4 Voorkeursvariant wat betreft het eigendom 5.5.Vergelijking 0-meting 5.5. Externe financieringsmogelijkheden 6.Conclusies en aanbevelingen 23 6.1 Conclusies 6.2 Aanbevelingen Bijlagen27 1.Betrokken partners 2.Plan van aanpak 3.Overige ontwerpen – uitkomsten bewoners-gebruikers 4.Bouwkosten en exploitatie 5.0 –meting huidige accommodaties 6.Externe financiering 7.Ruimtelijke vertaling 3 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

4 Ligging in het dorp 4 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dorpshuis ‘de Nachtegaal’ en basisschool ‘De Wegwijzer’ in Achtmaal zijn aan vernieuwing toe. In het IDOP van Achtmaal is een Multifunctionele Accommodatie (MFA) als belangrijke pijler benoemd voor de leefbaarheid en het behoud van voorzieningen in Achtmaal. Een eerste stap hierin is een haalbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek is nu uitgevoerd en deze rapportage is daarvan de uitwerking. Kernwoorden voor de studie waren: Praktisch en doelgericht, draagvlak en samenwerking. Kennen van de sleutelactoren en hun belangen. Snelheid in het proces. Wij denken aan de intentie van de kernwoorden tegemoet te zijn gekomen want er ligt een ontwerp dat in nauwe samenwerking met alle betrokkenen tot stand is gekomen en waarvoor veel draagvlak is bij de inwoners van Achtmaal. De meest kenmerkende uitspraak van een burger daarbij is: “Jullie hebben dit gebouw niet ontworpen, dat hebben wij gedaan.” Een mooier compliment kunnen een consultant en architect niet krijgen. 1.2 Uitgangspunten van de gemeente De gemeente heeft eisen gesteld aan de output van de haalbaarheidsstudie. Er moest duidelijkheid komen over: De inhoudelijke wensen van gebruikers Mate van functionele en ruimtelijke samenwerking Clustering van activiteiten en ruimten Een voorkeursvariant voor wat betreft het eigendom Inzicht in de randvoorwaarden die het beheer van het gebouw met zich meebrengt Globale kostenraming De (externe) financieringsmogelijkheden Een exploitatieoverzicht 1.3 Aanpak We hebben gekozen voor een aanpak waarbij inhoud en proces gelijk oplopen. Vanuit de procesmatige aanpak (“kijken onder de waterlijn”) en de inhoud (“in beeld brengen van keuzes”) hebben wij een advies geformuleerd waarbij een goed inhoudelijk eindresultaat gecombineerd wordt met een groot draagvlak bij betrokkenen. De volgende globale stappen zijn doorlopen: 1.Ontwikkelen procesaanpak 2.Zoektocht naar wensen en verlangens 3.Concept programma van wensen en eisen 4.Vastgesteld programma van wensen en eisen 5.Ruimtelijke uitwerking 6.Overzicht beheer, eigendom en exploitatie 7.Kosten en baten in beeld 8.Toetsen betrokkenen 9.Rapportage Inwoners van Achtmaal zijn betrokken door middel van interviews en 3 workshops waarin samen is opgetrokken in het ontwikkelen van het eindresultaat. 5 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

6 Huidige situatie: de Nachtegaal en de Wegwijzer 6 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

7 2. Visie over het gebruik van de MFA Functies behouden Een aantal belangrijke functies, verenigingen en activiteiten in Achtmaal moeten in de toekomst behouden blijven. Er is behoefte aan goede en duurzame faciliteiten om ruimte te geven aan activiteiten in het dorp die de sociale samenhang, en daarmee de leefbaarheid in het dorp, in de toekomst ten goede komen. Deze wensen zijn genoemd in het rapport van het Dorpsontwikkelingsplan Achtmaal (BRO, juni 2009). MFA als ontmoetingsplaats Een van de mogelijkheden om Achtmaal als kleine kern leefbaar en vitaal te houden is het realiseren van een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Een MFA is een gebouw waarbinnen de gevraagde functies een plaats kunnen krijgen. Een van de grote voordelen van zo’n MFA is de mogelijkheid om functies te combineren waardoor mensen elkaar vaker en gemakkelijker ontmoeten. De ontmoeting tussen mensen en de combinatie met het uitvoeren van (gezamenlijke) activiteiten draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van een dorpskern als Achtmaal. Sterker, een MFA is een van de belangrijkste ontmoetingsplekken van de lokale samenleving en heeft daarom een belangrijke lokale smeeroliefunctie. Huiskamer voor ouderen Er is door de inwoners van Achtmaal gevraagd om een voorziening voor ouderen die niet mee willen doen aan een georganiseerde activiteit. Mensen willen elkaar ontmoeten en samenzijn. Een kopje koffie drinken, een kaartje leggen of een krantje lezen, zonder ergens aan mee te hoeven doen. Een ‘huiskamer’ waar het goed toeven is en waar ook een maaltijd gebruikt zou kunnen worden is een voorziening die aan deze behoefte tegemoet komt. Deze voorziening voor ouderen zien wij ook in combinatie met de realisatie van woningen die levensloopbestendig zijn en daarmee geschikt zijn voor mensen met een beperking. De ‘huiskamer’ is daarmee een schakel in de keten van voorzieningen voor de ouderen van Achtmaal om zo lang mogelijk in het eigen huis of in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Eerstelijns zorg Een andere schakel in de keten is het terugbrengen van eerstelijns zorgvoorzieningen zoals de huisarts, apotheek en fysiotherapeut en de mogelijkheid om zorg op maat te ontvangen vanuit de MFA. Daarmee is de MFA ook een middel om meedoen in de samenleving mogelijk te maken. De MFA is een voorziening dichtbij de burger van waaruit noodzakelijke zorg en aandacht gegeven kan worden als voorwaarde om optimaal in de samenleving te kunnen functioneren. Daarmee is de MFA ook een gemeentelijke voorziening om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit te voeren. Basisschool als onderdeel van de MFA De combinatie met de basisschool van Achtmaal biedt de mogelijkheid om functies op een slimme manier te combineren maar is ook de voorwaarde op basis waarvan jong en oud elkaar beter tegenkomen. Deze combinatie maakt het mogelijk te zoeken naar mogelijke combinaties in het gebruik van de schoolruimten, bijvoorbeeld voor vergaderingen en cursussen. De school wordt daarmee een integraal onderdeel van de ontmoetingsplaats van Achtmaal, wat ook de ontmoeting tussen jong en oud zal bevorderen. 7 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

8 Inventarisatie van eisen door architect (bron: interviews) 8 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

9 3. Functionele wensen van gebruikers Inventarisatie van de wensen Middels een interviewronde hebben we de eisen van de huidige en toekomstige gebruikers van gemeenschapshuis de Nachtegaal en basisschool de Wegwijzer geïnventariseerd. Algemeen Waar wij spreken over functies, bedoelen we activiteiten, die voor een belangrijk deel in samenhang kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een samenhangende ruimtebehoefte, waarbij de voorziening voor verschillende doelgroepen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds toegankelijk is. Het ruimteprogramma van de nieuwe MFA is daarmee niet de optelsom van de huidige vierkante meters, maar de optelsom van een nieuw avontuur in activiteiten, dat door de participanten nu en in de toekomst wordt aangegaan. Hieronder volgt een eerste indicatie. Schietbaan De meest in het oogspringende wens is van Gilde Sint Cornelis. Het Gilde is nu nog gehuisvest op de oude Schuttershoflocatie. Vanwege nieuwbouw moet Sint Cornelis daar weg. Zij willen graag een plaats in de nieuwe MFA. De Schietbaan dient 6 banen van elk 60 meter te bevatten. Sint Cormelis beseft dat een schietbaan een dure investering is voor de gemeente Zundert. Echter, Zundert is wel een echt schietsportbolwerk. Op dit moment betaalt Sint Cornelis geen huur voor de huidige locatie. In de gemeente Zundert is een aantal jaren geleden een initiatief geweest voor een nieuwe sporthal met daarbij een trainingscentrum voor kruisboogschieten. De sporthal heeft het niet gehaald, maar wellicht is het trainingscentrum wel in de MFA Achtmaal te realiseren.. Alle schietsportverenigingen zijn nu bij cafés gehuisvest. Indien de horeca verkocht wordt of van eigenaar verandert, is het voor deze verenigingen ongewis wat er met hun trainingslocatie gebeurt. Een schietbaan in de MFA zou dan uitkomst bieden om in de toekomst andere verenigingen ook op te vangen. Eerstelijnszorg Vanuit het project Zorg en welzijn als economische drager in kleine kernen is door burgers van Achtmaal aangegeven dat zij graag eerstelijnszorgvoorzieningen terug zien keren in het dorp. Het gaan dan om de huisartsenfunctie, de prikpost en fysiotherapie. In de MFA is voorzien in een multifunctionele ruimte voor (eerstelijns) zorgfuncties. Met de huisartsen in Zundert en Avoord Zorg is hierover gesproken. Zij zijn bereid verder te praten om deze ontwikkelingen te faciliteren. 9 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

10 10 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

11 3. Functionele eisen en wensen van gebruikers Peuterspeelzaal-kinderopvang Per 1 januari 2010 wordt peuterspeelzaal de Blokkendoos overgenomen door Surplus Welzijn. In de huidige accommodatie voldoet de peuterspeelzaal niet aan de normen, omdat het geen aparte buitenspeelplaats heeft. De eis voor een nieuwe accommodatie is een peuterspeelzaal van 40 m² en een buitenspeelruimte, aangrenzend aan de peuterspeelzaal. Kinderopvang 0-4 en Buitenschoolse opvang is in Achtmaal vooral informeel geregeld, of de Achtmalers dienen een beroep te doen op Zundertse voorzieningen. Surplus Welzijn heeft aangegeven in de toekomst de mogelijkheden voor zowel de peuterspeelzaal als een volwaardige voorziening voor kinderopvang te bestuderen. Als er behoefte is zal dat worden gerealiseerd. Kinderopvang wordt in het project kleine kernen als één van de speerpunten van zorg als economische drager benoemd. Surplus heeft zich vanuit een maatschappelijke taakopvatting zeer betrokken bij de ontwikkeling van de MFA getoond. Zij zijn bereid om marktconforme huurtarieven te betalen. Bibliotheek De ambitie van de bibliotheek Achtmaal om te bouwen tot een servicepunt. Er zal dan ook aanspraak gemaakt kunnen worden op provinciale gelden. Het servicepunt betekent ruimere openingstijden en een hoger serviceniveau. De bibliotheek wil graag een leestafel, om zo ontmoetingen tussen Achtmalers te faciliteren. Muzieklokaal Gemeenschapshuis de Nachtegaal kent het ‘muziekhonk’. Hier maakt muziekvereniging Sint Martinus gebruik van. Zowel voor repetities, groepslessen als individuele lessen en vergaderingen. Het huidige muzieklokaal is te klein en biedt weinig bergruimte. Er is behoefte aan een groter muzieklokaal en mogelijk een aparte vergaderruimte. Grote zaal De huidige grote zaal voldoet in oppervlakte aan de wensen. Wel wordt de wens geuit om de biljarts apart te positioneren, zodat er meer ruimte overblijft. De grote zaal wordt door de school als aula gebruikt en door de toneelvereniging en het cabaret voor voorstellingen. Daarnaast functioneert de zaal als ontmoetingsruimte voor activiteiten van de KBO en KVO. Huiskamerfunctie Vanuit het project “zorg als economische drager voor kleine kernen” is door de Achtmalers aangegeven dat de huiskamerfunctie van een nieuw dorpshuis belangrijk is. Een krantje lezen, een kopje koffie, een warme maaltijd. Deze functie is meegenomen in het ontwerp van de MFA. Gymzaal In de Nachtegaal is nu een gymzaal aanwezig. Deze gymzaal wordt intensief gebruikt door de veteranensport, volksdansen, yoga, majorettes, aerobics en de Wegwijzer. De huidige gymzaal is te klein. Voor een nieuwe MFA geldt dat de eisen die gesteld worden aan de afmetingen een moderne gymzaal voor scholen is gehanteerd. In de gymzaal vinden veelal parallel aan de grote zaal activiteiten plaats. 11 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

12 12 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

13 3. Functionele eisen en wensen van gebruikers Basisschool de Wegwijzer Het huidige gebouw van de Wegwijzer is gebouwd in 1977. Het gebouw is nog niet geheel afgeschreven, maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo zal er op korte termijn geïnvesteerd moeten worden in het gebouw om het aan minimale eisen te laten voldoen. Voor een nieuwe school is behoefte aan 6 lokalen, die qua maatvoering omgebouwd kunnen worden naar wooneenheden. Dit om eventueel teruglopende leerlingenaantallen op te vangen. Daarnaast is er behoefte aan een aantal multifunctionele ruimten voor individuele begeleiding, een lerarenkamer en een directiekamer. In totaal komt het gevraagde door het schoolbestuur neer op 970 m² bruto vloeroppervlak. De gemeente heeft hier haar eigen onderwijshuisvestingsverordening langs gelegd. Op basis van deze berekeningen komt de gemeente op 930 m² bvo waar de Wegwijzer bij nieuwbouw recht op heeft. Bij het bepalen van de oppervlakte is rekening gehouden met de leerling-prognoses in relatie tot de woonvisie (130 leerlingen over 5-10 jaar, huidig aantal 150). In het ontwerp zijn mogelijkheden om deze 930 m² te realiseren. Dit betekent een spreekkamer minder en een iets kleinere directiekamer of personeelskamer Seniorenwoningen De vergrijzing zal ook Achtmaal gaan raken en daarmee zal de zorgvraag in de toekomst toenemen. Bewoners hebben aangegeven dat er behoefte is aan woningen die geschikt zijn voor mensen met een beperking. Deze seniorenwoningen moeten zodanig zijn gebouwd en gesitueerd dat het ouderen in de toekomst de gelegenheid geeft om zo lang mogelijk zelfstandig in de kern Achtmaal te blijven wonen. Overigens zouden deze woningen ook geschikt moeten zijn voor jongere mensen met beperkingen Op de linkerpagina is de ruimtebehoefte visueel weergegeven. 13 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

14 14 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal Nog invoegen variant A+B

15 4. Ontwerp van een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) 4.1 Beschrijving Ontwerp Op basis van de wensen en eisen die in hoofdstuk 3 zijn benoemd zijn er door Grosveld van der Velde architecten drie ontwerpen gemaakt, Deze ontwerpen zijn met de bewoners en gebruikers besproken. Uit deze ontwerpen is uiteindelijk één ontwerp voortgekomen. Op deze variant wordt ingegaan in dit hoofdstuk. De overige ontwerpen zijn als bijlage opgenomen. Met de bewoners is gekozen voor een ontwerp waarin ruimten multifunctioneel inzetbaar zijn en alle eisen uit hoofdstuk drie haar vertaling hebben gekregen. De bebouwing kent twee lagen en drie onderdelen: het gemeenschapshuis, de basisschool en woningen. Het gemeenschapshuis Op de begane grond bevinden zich de ruimten van het gemeenschapshuis (het roze gedeelte). De ingang van het dorpshuis bevindt zich aan het “gouwe plentje” in het hart van het dorp. Door de grote zaal aan de voorkant te positioneren, ontstaat een verbinding met de activiteiten die binnen plaatsvinden met de buitenruimte. Het nodigt uit om binnen te lopen in de ‘huiskamer van Achtmaal’. De biljarts zijn apart gepositioneerd, zodat de grote zaal in drie gedeelten (podium en via schuifwand twee delen) opgesplitst kan worden, zonder elkaar te hinderen en de bar centraal bereikbaar blijft. De bibliotheek, de gymzaal, het muzieklokaal en de eerstelijnszorgfaciliteiten zijn in de nabijheid van de grote zaal gepositioneerd. Zo ontstaat een natuurlijk ontmoetingspunt in het dorp. De peuterspeelzaal is naast het speellokaal van de school gesitueerd. Zo ontstaat een natuurlijke verbinding tussen kinderopvang en school en kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de accommodatie. De schietbaan De schietbaan is opgenomen in de kelder van de MFA. Middels een centrale trap is deze ruimte bereikbaar. Multifunctioneel gebruik Er zijn vier multifunctionele ruimten die overdag door de school gebruikt kunnen worden en ‘s avonds door het dorpshuis. Overdag kunnen deze ruimten functioneren als aparte werkruimte voor bijvoorbeeld remedial teaching en ‘s avonds als vergaderruimte voor het dorpshuis. Basisschool de Wegwijzer Basisschool de Wegwijzer is op de begane grond gesitueerd (het gele gedeelte). De zes lokalen zijn tegenover elkaar rondom een werkplein gepositioneerd. Zo ontstaat er ontmoeting tussen leerlingen en is het schoolgebouw overzichtelijk. Het schoolplein vormt het hart en wordt ingeklemd tussen de school en het dorpshuis. Er is ook voorzien in ruimten voor leerkrachten en directie. De maatvoering van de klaslokalen is zodanig dat er, bij teruglopende leerlingenaantallen, appartementen van gemaakt kunnen worden. De ingang van de school bevindt zich aan de zijkant. Fietsenstallingen zijn meegenomen in het plan. Woningen Op de eerste verdieping van het gebouw bevinden zich 12 woningen. Dit zijn levensloopbestendige woningen met een berging. De woningen zijn met een lift bereikbaar. Aan de voorkant is in een buitenruimte voorzien. Vanuit de entree is er een directe verbinding met het dorpshuis. Zo kan de huiskamer bereikt worden zonder naar buiten te hoeven. 15 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

16 Artist impression van een nieuwe MFA 16 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

17 4. Ontwerp van een nieuwe MFA 4.2 Ruimtelijke vertaling Het bouwvolume is gezien de eisen en wensen groter dan de twee huidige gebouwen. De bebouwing zal zich over de hele strook van de huidige Nachtegaal tot de huidige Wegwijzer uitstrekken. De bouwhoogte van het huidige consoliderende bestemmings- plan is 6 meter. Het bestemmingsplan zal aangepast moeten worden voor de realisatie. Ook is een aanpassing van het bestemmingplan noodzakelijk wegens de bestemming en het bouwvlak. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat de bebouwing zich uitstrekt tot aan de erfgrens met de pastorietuin. Voor het mogelijk maken van onderhoudswerkzaamheden en brand- voorschriften is het wenselijk dat er achter de bebouwing een strook van één of twee meter vrij is. Dat betekent dat de bebouwing een meter richting de straatkant dient op te schuiven. Een andere mogelijkheid is om over een strook van één of twee meter grond aan te kopen van het parochiebestuur. Deze mogelijkheid is verkend met het parochiebestuur. Het parochiebestuur is bereid om aangrenzende gronden te verkopen ten behoeve van de MFA. Vanuit het oogpunt van milieutoetsing zijn er ook randvoorwaarden. Zo zullen er een verkennend bodem- onderzoek, een akoestische onderzoek moeten plaatsvinden. Indien de schietbaan wordt gerealiseerd zijn er extra procedures van kracht vanuit de Wet Milieubeheer. In bijlage 6 worden deze procedures beschreven. 4.3 Randvoorwaarden voor het beheer In overleg met de eigenaars zal een beheerorganisatie moeten worden opgezet. Hiervoor bestaan landelijk al vele vormen. Binnen het beheer wordt er onderscheid gemaakt tussen programmatische afspraken (benutting en bezetting op basis van activiteiten) en contractuele afspraken rond het feitelijk beheer van de eigen ruimten. Contractueel zal tussen de huurders en gebruikers goed afgesproken moeten worden hoe het gebouw gebruikt wordt. Het afsluiten van het schoolgedeelte in het gebouw met een toegangsdeur is belangrijk 4.4 Parkeren In de huidige situatie zijn 21 parkeerplaatsen aan de westzijde van het huidige dorpshuis. Er is extra parkeerruimte nodig, vanwege de functies in het gebouw. Het gaat om 36 parkeerplaatsen extra bij de functies zoals nu beschreven in de haalbaarheidsstudie MFA. Langs het nieuwe gebouw kunnen ongeveer 18 parkeervakken gerealiseerd worden. Voor de overige parkeerplaatsen die benodigd zijn dient in het voorlopige ontwerp nog een oplossing gezocht te worden. Het uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein wordt opgelost. Omdat op dit moment nog niet alle functies zijn vastgesteld, dient bij het opstellen van het voorlopige ontwerp hier rekening mee te worden gehouden. De gemeente zal hiervoor een ontsluitings- en parkeertoets moeten uitvoeren om vast te stellen hoeveel parkeerplaatsen exact nodig zijn bij de realisatie van de MFA. 17 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

18 Artist impression van een nieuwe MFA 18 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

19 5. Realisatie 5.1 Bouwkosten In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bouwkosten en de exploitatie van het ontwerp van de MFA. Op basis van het programma is aan de hand van referentieprojecten en bekende kengetallen een berekening gemaakt van de bouwkosten. Voor ieder afzonderlijke functie is er een aparte eenheidsprijs opgesteld, afhankelijk van programma van eisen en specifieke voorzieningen. Uiteindelijk komt er één bedrag uit voor het gezamenlijke gebouw. Op basis van een standaardpercentage bijkomende kosten zijn uiteindelijk de stichtingskosten berekend. Aangezien de school in eigendom is van Gemeente en Stichting primair onderwijs Zundert en de grond van het dorpshuis in handen is van Stichting de Nachtegaal, zijn de grondkosten niet als een aparte kostenpost opgenomen. Vanuit commercieel perspectief dienen deze wel meegenomen te worden, aangezien de fiscus ook een afrekening zal maken over de bouwrijp opgeleverde grond. De investeringskosten zijn vervolgens vertaald in kapitaalslasten (gebaseerd op wettelijke afschrijvingstermijnen). In het onderdeel exploitatie staat de onderverdeling hiervan weergegeven. Voor de MFA zullen de totale bouwkosten € 4.800.000,00 inclusief BTW bedragen. In de bijlage is te zien hoe dit bedrag is opgebouwd. 5.2 Exploitatie Om de exploitatie inzichtelijk te maken is er gekeken naar: De bouw- en investeringskosten. De investeringskosten zijn vertaald in jaarlijkse kapitaalslasten. De exploitatiekosten om het gebouw te kunnen onderhouden, te voorzien van water en warmte en te verzekeren. De opbrengsten (huur) die de afzonderlijke gebruikers kunnen betalen. Er is alleen gekeken naar alle gebouwgebonden onderdelen. De inhuur van personeel en de omzet die te behalen valt uit drankverkoop zijn daarom niet meegenomen in de berekeningen. Dit is van te voren lastig in te schatten. Kosten Op basis van referenties van onderhoud en servicelasten voor vergelijkbare projecten is een berekening gemaakt van de totale jaarlijkse exploitatiekosten voor het totale gebouw. Deze kosten bedragen € 486.831,00 inclusief BTW op jaarbasis. In de bijlage is te zien hoe dat bedrag is opgebouwd. Opbrengsten Na alle kosten in beeld gebracht te hebben, zijn er ook opbrengsten. Voor iedere functie is er een inschatting gemaakt van een realistisch huurbedrag. Voor de school is hierbij een kostprijsdekkende huurprijs gebruikt. Voor het gemeenschaps- huis is gerekend met een huurprijs die door ICS adviseurs wordt gerekend tot maatschappelijke huurprijs. Dat is hoger dan de huidige huurtarieven. Met een nieuwe accommodatie wordt dat door huidige eigenaar reëel bevonden. De uiteindelijke nieuwe huurprijs wordt vastgesteld in samenspraak met eigenaar en gemeente. Voor de schietbaan is met een huurprijs van 20 euro gerekend. Op dit moment betaalt het Gilde geen huur voor de huidige accommodatie. Die is niet van de gemeente, maar particulier. Het bestuur van Gilde St. Cornelis vindt het wel prematuur om nu uitspraken te doen over de hoogte van de huur. Voor de appartementen heeft er een beknopt marktonderzoek plaatsgevonden naar een marktconforme huurprijs. Op jaarbasis is een totale opbrengst van € 358.379,00 te verwachten. 19 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

20 Architectonische uitgangspunten MFA Achtmaal 20 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

21 5. Realisatie Dat betekent dat de MFA jaarlijks 70% kostendekkend kan functioneren. De maatschappelijke investering in een nieuwe MFA komt daarmee uit op € 128.000,-. Het knoppenmodel van ICS adviseurs biedt de ruimte om de kostendekkendheid van de exploitatie te verhogen of verlagen. Resultaat totale exploitatieperiode Wat in de jaarlijkse berekening niet naar voren komt zijn de opbrengsten die te behalen zijn uit de restwaarde van het gebouw, aan het einde van de exploitatieperiode en de tussentijdse verkoop van woningen (het zogenaamde uitponden van woningen). Indien de woningcorporatie de MFA gaat ontwikkelen is dit interessant om mee te nemen. Na de afschrijvingstermijn van 40 jaar blijft er namelijk een restwaarde van het vastgoed over. De aantrekkelijkheid om te investeren wordt daarmee groter. Op basis van het huidige plan betekent dat er bij de variant van de MFA met een schietbaan een netto contante waarde van - € 172.000,00 is te verwachten. In de variant zonder de schietbaan is een netto contante waarde te verwachten van + € 170.000,00. 5.3 Variabelen in Exploitatie Schietbaan De exploitatie van de schietbaan is niet kostendekkend. De kostendekkendheid kan omhoog als andere verenigingen in Zundert gebruik maken van de baan, hetgeen gestimuleerd zou moeten worden. 5.4 Voorkeursvariant wat betreft het eigendom Voor het gebruik en de exploitatie van het gebouw is het meest wenselijke scenario dat er één eigenaar van de MFA is, inclusief de woningen. Dat kan de gemeente Zundert zijn, immers zij is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en zij heeft een eigen accommodatiebeleid. Dat kan ook een woningbouwcorporatie zijn. Wij adviseren om het beheer van het vastgoed bij een externe partij neer te leggen omdat dit niet tot de kerntaken van de gemeente behoort. Er zijn twee corporaties benaderd om te participeren: Woningstichting Geertruidenberg (WSG) en Thuisvester uit Rucphen/Oosterhout. WSG heeft aangegeven geen interesse te hebben in deze ontwikkeling. Thuisvester heeft aangegeven bereid te zijn om te praten over de realisatie, mede op basis van haar maatschappelijke taken in deze regio. Stichting De Nachtegaal is bereid om haar eigendom ‘om niet’ ter beschikking te stellen. De Stichting geeft daarbij aan dat zij daarvoor in ruil een aantrekkelijke huurprijs voor de diverse verenigingen wil zien. Uitgangspunt daarbij is dat de huurprijs niet veel mag afwijken van de huidige huurprijs. In de exploitatieberekingen is rekening gehouden met deze wens. 5.5 Vergelijking 0-meting Indien er geen nieuwbouw van zowel de Nachtegaal als de Wegwijzer zou plaatsvinden dan zal de gemeente nog steeds investeringen voor de instandhouding van de huidige voorzieningen moeten doen. Op basis van het huidige bezit heeft ICS adviseurs een berekening gedaan (bijlage 5). Op basis hiervan valt te concluderen dat de totale investering € 2.472.500,- is voor de komende 40 jaar. De financieringslast per jaar de komende 40 jaar hiervoor bedraagt € 250.000,- 21 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

22 5. Realisatie 5.6 Externe financieringsmogelijkheden Voor de publieke financiering van de MFA is de provincie de eerste aangewezen ‘contractpartner’. Zij zijn de schakel tussen de regio en het Rijk. In het Provinciaal Meerjarenprogramma landelijk gebied zijn middelen gealloceerd (vanuit diverse ‘subsidiebudgetten’) voor werken, wonen en leefbaarheid. Er is inmiddels op basis van de resultaten van het IDOP, de ‘oplegger IDOP’,een eerste uitvoerings- cq. projectplan voor de MFA, gemaakt. Dit is voor de provincie een eerste toetsing van een subsidievraag. Als deze positief uitvalt dan kan een definitief voorstel worden ingediend in het kader van ‘Subsidie Leefbare Dorpen’. Hierbij trekt de gemeente samen op met de heer Albert van Schaijk (Provincie Noord-Brabant). Parallel hieraan kan voor cofinanciering een beroep worden gedaan op het Europees programma Leader de Baronie. Programmasecretaris mevrouw Heleen van Exsel is graag bereid om ook op basis van een concept projectplan de mogelijkheden te inventariseren om een geschikte vervolgroute te bepalen. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken met de provincie Noord-Brabant en met het programmabureau ‘Leader de Baronie’ kan beter in een later stadium worden bepaald of ook ingezet kan worden op een Interreg programma. Buiten INTERREG om liggen de kaarten momenteel zodanig dat middels de subsidies “Leefbare dorpen”en “Leader de Baronie” maximaal geopteerd kan worden voor een financiering van € 1.150.000,00. Vooraf kunnen hier geen garanties op worden gegeven. Temeer omdat het niet 100% zeker is of begin 2010 extra subsidie ‘Leefbare Dorpen’ beschikbaar komt. Mochten de subsidieaanvragen succesvol zijn, dan resteert op een totale investering van € 4.800.000,00 nog een bedrag van € 3.650.000,00. Ook is gezocht naar subsidies en fiscale maatregelen ten aanzien van milieu- en energie investeringen. Echter, deze regelingen zijn niet van toepassing voor nieuwbouw waarin maatschappelijke partners worden gehuisvest, maar zijn louter bedoeld voor (MKB-)ondernemers. Een uitgebreide beschrijving van alle mogelijke subsidieprogramma’s is in bijlage 6 te vinden. 22 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

23 6. Conclusies en aanbevelingen 6.1 Conclusies Met betrekking tot de haalbaarheid van een Multifunctionele Accommodatie in het dorp Achtmaal, kan een aantal conclusies worden getrokken. Het draagvlak in Achtmaal Er is een groot draagvlak bij de burgers van Achtmaal voor de nieuwe multifunctionele accommodatie. De burgers ervaren het gebouw in zijn omgeving als een product van hun eigen wensen en fantasie en willen liefst dat vandaag nog met de bouw wordt gestart. Burgers voelen zich door de gemeente uitermate serieus genomen, niet in de laatste plaats door de intensieve betrokkenheid van de verantwoordelijke wethouder en haar ambtenaren, in het laatste stadium ook door de betrokkenheid van raadsleden. De wensen van gebruikers Aan de wensen van de basisschool, de verenigingen en andere gebruikers wordt grotendeels voldaan. In ieder geval is er een grote tevredenheid over de wijze waarop wensen zijn vertaald in het gebouw. Er is een hoge samenhang in activiteiten mogelijk. Op termijn kunnen ruimten duurzaam hergebruikt worden. Een en ander zal leiden tot een intensiever gebruik en een betere verhuurbaarheid van het gebouw dan nu het geval is. De bijdrage aan de leefbaarheid De verwachting is dat de nieuwe MFA intensief gebruikt zal gaan worden. Ook zullen de functies in het gebouw worden uitgebreid. Denk daarbij aan de mogelijkheid van kinderopvang en aan de eerstelijns gezondheidszorg voorzieningen. De kwaliteit van het gebouw heeft een aantrekkende werking en is daarmee een belangrijke bijdrage aan de dynamiek in het dorp. Deze dynamiek komt de leefbaarheid ten goede. Door de vraaggerichte opbouw van activiteiten en daarmee ruimten is er sprake van een duurzaam maatschappelijk rendement. De intentie tot samenwerking van maatschappelijke partners De intentie bij maatschappelijke partners om samen te werken bij het realiseren van de multifunctionele accommodatie, en bij het exploiteren van de accommodatie in de toekomst, is groot gebleken. Belangrijke partners zijn de dorpsraad van Achtmaal, het bestuur van het primair onderwijs, Stichting de Nachtegaal, de eerstelijns gezondheidszorg partners (huisartsencollectief Zundert, fysiotherapeut), Avoord Zorg, Surplus Zorg en Welzijn, het parochiebestuur, woningcorporatie Thuisvester en plaatselijke ondernemers (ondermeer de supermarkt). De financiële haalbaarheid van de MFA De financiële haalbaarheid van de MFA is afhankelijk van een aantal variabelen: Ondermeer afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. Hoe meer er gebruik wordt gemaakt van de accommodatie, hoe meer inkomsten er zullen zijn. In dit licht dient de kwaliteit van de schietbaan ook te worden gezien. De gildes zijn belangrijk voor de gemeente. Deze accommodatie zal meer gildes aantrekken en daarmee de financiële haalbaarheid versterken Op basis van een contante waardeberekening over een periode van 40 jaar is het aantrekkelijk om nieuw te bouwen. Op korte termijn is er natuurlijke wel sprake van een hoge investering, die zich in de tijd terugverdient. 23 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

24 6. Conclusies en aanbevelingen De financiële haalbaarheid van de MFA - vervolg Er zijn voldoende mogelijkheden om de exploitatiekosten- en opbrengsten positief te beïnvloeden. De belangrijke componenten daarvan zijn de maatschappelijke bijdrage van Thuisvester, de grotere huuropbrengsten van verenigingen door huurprijzenverhoging (ondermeer de gildes) en de beschikbare subsidies die de provincie verstrekt in het kader van de realisatie van de integrale dorps ontwikkel plannen (IDOP’s). Daarnaast is de omzet van de baractiviteiten niet meegenomen, vanwege het onzekere karakter aan structurele inkomsten hiervan. Het is echter niet ondenkbaar dat dit de exploitatie positief beïnvloed. Afhankelijk van de positie van eigenaar worden de bovenstaande “knoppen” concreet ingevuld. 6.2 Aanbevelingen Ten behoeve van de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie Achtmaal willen wij het gemeentebestuur van de gemeente Zundert de volgende aanbevelingen meegeven: Het draagvlak bij de burgers van Achtmaal Het draagvlak bij de burgers van Achtmaal is erg groot. Wij bevelen u aan om zorgvuldig te blijven communiceren met de burgers over de voortgang en besluitvorming. Zowel in de afwegingsperiode als de mogelijke ontwikkel- en realisatieperiode. Wij adviseren om dit project hoog te prioriteren, gezien de voordelen die te behalen zijn in investering en exploitatie, Het gebruik door de verenigingen Wij bevelen u aan om met verenigingen die gebruik wensen te maken van de MFA in gesprek te gaan over de huurprijzen die in het nieuwe pand van toepassing zijn. Gesprekspartner in deze is de Stichting de Nachtegaal die ook in de toekomst een rol in de exploitatie kan gaan spelen. Ook bevelen wij u aan na te gaan, in overleg met Stichting de Nachtegaal, hoe de bezettingsgraad van het gemeenschapshuis kan worden verhoogd waardoor de huuropbrengsten stijgen. Wij adviseren onderscheid te maken in marktconforme-, kostprijsdekkende en maatschappelijke huurtarieven, om de MFA ook bedrijfsmatig te kunnen beoordelen. Het gebruik door de basisschool Wij bevelen u aan om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Zundert om te komen tot een verdere invulling, en daarmee commitment voor de MFA. Het bestuur van deze stichting staat welwillend tegenover deze ontwikkeling, maar laat het uiteindelijke besluit afhangen van de uitwerking. In deze uitwerking zal, volgens de huisvestings-verordening, uitgegaan moeten worden van een bruto vloeroppervlak van 930 m², waarbij voor een deel van de lokalen rekening is gehouden met een toekomstige herbestemming. 24 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

25 Het gebruik door Surplus Welzijn Surplus Welzijn gaat vorm en inhoud geven aan de peuterspeelzaal en gaat na of er een plaatselijke behoefte is aan reguliere kinderopvang. Surplus Welzijn heeft aangegeven een marktconforme huur te willen betalen voor het gebruik van de daarvoor bestemde ruimten. Wij bevelen u aan om met Surplus Welzijn in gesprek te gaan over hun plannen en afspraken te maken over gebruik en huur in de toekomst. Het gebruik door de eerstelijns gezondheidszorg Het huisartsencollectief, evenals een fysiotherapeutenpraktijk in Zundert, hebben aangegeven mee te willen denken over de invulling van de eerstelijns zorg in de MFA. Wij bevelen u aan om met het huisartsencollectief en overige eerstelijns gezondheidszorg werkers in gesprek te gaan over de invulling van deze functie en de huur die gezamenlijk betaald wordt voor het gebruik van de ruimten. Ook de Stichting Avoord heeft aangegeven mede vorm en inhoud te willen geven, vanuit de MFA, aan een (24-uurs) zorgfunctie. Wij bevelen u aan om ook met de Avoord Zorg in gesprek te gaan bij de verdere realisatie van de MFA. De schietbaan De schietbaan is een belangrijke voorziening in de gemeente Zundert en het dorp Achtmaal. Wij bevelen u aan om in gesprek te gaan met het gilde Sint Cornelis over de huurprijs die het gilde kan betalen. Ook bevelen wij u aan om, met het Gilde in gesprek te gaan met andere verenigingen om na te gaan of zij zich met hun activiteiten willen vestigen in de MFA. Het Gilde wil graag met de gemeente het gesprek aan. Op deze wijze zou de bezetting van de schietbaan in de MFA zodanig kunnen zijn dat de exploitatie van de schietbaan haalbaar is. Parkeren bij de MFA De parkeernorm is multi-interpretabel. Daarom kan op dit moment geen uitspraak gedaan worden over de te hanteren norm en de consequenties daarvan. Wij bevelen u aan om dit binnen de gemeentelijke afdelingen in goed overleg af te stemmen. De uitwerking van de parkeernorm in het definitieve ontwerp kan gevolgen hebben voor de exploitatie en de ruimtelijke inpassing. Aankoop van gronden Ten behoeve van de positionering van de MFA op de grens van het bestaande perceel is het noodzakelijk dat er enige ruimte voor onderhoud is aan de achterzijde van het gebouw. Positionering op de achtergrens is niet strikt noodzakelijk maar wel wenselijk vanwege de parkeerruimte aan de voorzijde. Het parochiebestuur is bereid te praten over verkoop van de gronden. Wij bevelen u aan in gesprek te gaan met het parochiebestuur ten behoeve van verwerving van gronden. De huidige eigenaar van de grond is bereid met de toekomstig eigenaar (en ontwikkelaar) van de MFA afspraken te maken over de overdracht van de grond om niet, in relatie tot duurzame afspraken over een goede huurrelatie. Externe financiering Er zijn meerdere mogelijkheden om externe financiering te regelen voor de realisatie van de MFA. Wij bevelen aan om de financieringsmogelijkheden na te lopen en hier maximaal gebruik van te maken. Het uitvoeringsplan IDOP (oplegger) is gemaakt ten behoeve van een aanvraag voor externe financiering bij de Provincie Noord-Brabant. In totaal is er € 950.000,- aangevraagd voor de realisatie van de MFA. De toekenning hiervan is onzeker. 6. Conclusies en aanbevelingen 25 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

26 Eigendomspositie Thuisvester heeft aangegeven interesse te hebben in de ontwikkeling van een MFA in Achtmaal, gezien haar maatschappelijke betrokkenheid bij het dorp Achtmaal en de mogelijkheid die een corporatie heeft om de investering vanuit een langjarige huurverhouding te betrekken. Deze interesse zal nader onderzocht moeten worden. Wij bevelen u aan om met Thuisvester in gesprek te gaan om nadere voorwaarden rondom mogelijke samenwerking te verkennen. Keuze renovatie of nieuwbouw Er is een aantal voordelen van nieuwbouw ten opzichte van investeren in de huidige accommodaties. Het nieuwe programma heeft de toevoeging van de schietbaan en de woningen, deze zitten niet in de 0-meting, het verschil in jaarlasten is relatief gering. De nieuwe voorziening heeft de mogelijkheid in zich om tot een gezond exploitatiebeeld te komen, in de huidige situatie is dat niet het geval. Het verschil tussen de financiële kosten en opbrengsten in termen van exploitatie worden in het geval van nieuwbouw positief beïnvloed. Er is sprake van een duurzame voorziening voor Achtmaal met een hoog maatschappelijk rendement en goede voorwaarden voor een gezonde verhouding tussen de investering en de exploitatie. Accommodatiebeleid gemeente Zundert Deze haalbaarheidsstudie vormt een onderdeel van het bredere accommodatiebeleidsplan van ICS adviseurs. Het uitgangspunt in dit plan is dat een project tot maatschappelijk en financieel rendement moet leiden en dat het duurzaam in de tijd te exploiteren moet zijn. Om hiertoe te komen introduceert ICS het knoppenmodel. Voor de MFA Achtmaal geldt dat het zeker maatschappelijk rendement oplevert. Voor een duurzame exploitatie kan er nog aan de voornoemde knoppen gedraaid worden. Het is aan de gemeente om deze knoppen te bedienen. Het verdient wel een aanbeveling om de huurprijzen in Achtmaal voor een nieuwe accommodatie gelijk te trekken met andere accommodaties in de gemeente Zundert. Behouden van bestaande bomen Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk bestaande bomen worden behouden. Of dit daadwerkelijk mogelijk is, is o.a. afhankelijk van het type fundering, de onderkeldering van het gebouw. Echter dit kan pas worden bepaald bij de uitwerking van het ontwerp als alle voornoemde uitgangspunten helder zijn. Bij het uitwerken van het ontwerp dient hiermee rekening te worden gehouden. Toename bouwvolume Er treedt een toename van het bouwvolume op, wat gevolgen heeft voor de waterparagraaf, waterberging en de groencompensatie. Bij het uitwerken van het ontwerp dient hiermee rekening te worden gehouden. 6. Conclusies en aanbevelingen 26 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

27 Bijlagen Bijlage 1: Betrokken partners Bijlage 2: Plan van aanpak Bijlage 3: Overige ontwerpen – uitkomsten bewoners-gebruikers Bijlage 4: Bouwkosten en exploitatie Bijlage 5: 0-meting huidige accommodaties Bijlage 6: Externe financiering Bijlage 7: Ruimtelijke vertaling 27 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

28 Bijlage 1: Betrokken partners Interviews en workshops met gebruikers en belanghebbenden: Dorpsraad Toneelvereniging Cabaret Majorettes Peuterspeelzaal Basisschool Bibliotheek Veteranensport Aerobic Muziekvereniging KVO KBO SWO Parochie / kerkbestuur Stichting de Nachtegaal Gilde Sint Cornelis Interviews met maatschappelijke instellingen: Stichting Avoord Thuisvester Surplus Welzijn Huisartsen Fysiotherapeut In diverse overleggen is afstemming gezocht met deskundigen van de gemeente Zundert: Afdeling maatschappij en dienstverlening - welzijn - onderwijs Afdeling bedrijfsvoering - financiën Afdeling projectenbureau: - ruimtelijke ordening en stedenbouw - beheer openbare ruimte Wethouder maatschappij, sport, welzijn, cultuur, onderwijs, werk, inkomen, zorg, jumelage, volksgezondheid. 28 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

29 Stap 1: Ontwikkelen proces aanpak Startgesprek gemeente Randvoorwaarden en rol gemeente Actorenoverzicht Gewenst resultaat studie Achter het bureau Inlezen relevante documenten ontwikkelen procesaanpak StapActiviteitenResultaat Bespreken procesaanpak gemeente Vaststellen aanpak en rollen en organisatie van het proces door opdrachtgever Vastgestelde procesaanpak haalbaarheids- onderzoek MFA Stap 2: Zoektocht wensen en belangen Interviews betrokkenen Helder maken werkwijze en rol in het proces Inzicht verkrijgen in wensen, behoeften en eisen Kijken onder de waterlijn: hoe staat partij erin: “wanneer doet de partij mee en wanneer niet?” Overzicht wensen belangen, behoeften en eisen van betrokkenen Opstellen vragenlijst Op basis van resultaat stap 1 Relevante informatie voor inhoud (bv. € eigendom) Stap 3: Concept programma van wensen Workshop programma van wensen MFA Achtmaal Waaraan moet een MFA voldoen: het wensbeeld ? Wat zijn de minimale eisen voor de MFA: programma van eisen Wat is de gewenste of mogelijke locatie? Welke faciliteiten moeten er in en wat juist niet? Wat kan in één ruimte gedeeld worden? Wat zijn randvoorwaarden of beperkingen? Concept programma van wensen en wensen Voorbereiden workshop Op basis van procesaanpak en overzicht wensen en behoeften Stap 4: Vastgesteld programma van eisen Workshop programma van wensen MFA Achtmaal Op basis van grafische visualisaties het programma van wensen en eisen in beeld in beeld De onmogelijkheden in beeld Gezamenlijk ontwikkelen programma van eisen: wat moet in de MFA Gezamenlijk vaststellen diverse scenario’s voor het plan van eisen Gezamenlijk programma van eisen MFA Voorbereiden workshop Op basis van programma van wensen, ruimtelijke beperkingen, inhoudelijke beperkingen ontwikkelen visualisaties Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal Bijlage 2: Plan van aanpak 29

30 Stap 7: Kosten en baten in beeld In beeld brengen mogelijke (externe) financiering Globale kosten minimale scenario in beeld StapActiviteitenResultaat Kosten en baten voor 2 scenario’s (bouw en exploitatie) Stap 6: Overzicht eigendom beheer en exploitatie Exploitatie overzicht: wat zijn scenario’s voor exploitatie? Randvoorwaarden eigendom, beheer en exploitatie in beeld Randvoorwaarden voor beheer in beeld Stap 8: Toetsen betrokkenen Workshop toetsen haalbaarheidsstudie MFA Achtmaal Reactie op de ruimtelijke uitwerking Informatie over kosten, financiering, eigendom, beheer en exploitatie bespreken en indien nodig nader uitwerken Getoetste haalbaarheidstudie Voorbereiden workshop Op basis van stap 5 tot 7 Stap 9: Rapportage Opmerkingen betrokkenen verwerken Alles samenvoegen in één rapportage Rapportage haalbaarheid MFA in 2 scenario’s Kosten en baten exploitatie in beeld brengen Stap 5: Ruimtelijke uitwerking Programma van eisen en wensen ruimtelijk vertalen, inclusief de beperkingen Visualisatie minimale scenario Ruimtelijke uitwerking van 2 scenario’s Visualisatie wenselijk scenario Kosten wenselijke scenario in beeld brengen Mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het eigendom onder- zoeken Bespreken rapportage met de opdrachtgever Bijlage 2: Plan van aanpak 30 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

31 Bijlage 3: Overige Ontwerpen – uitkomsten bewoners-gebruikers 31 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

32 Bijlage 3: Overige Ontwerpen 32 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

33 Bijlage 3: Overige Ontwerpen 33 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

34 Bijlage 3: Overige Ontwerpen 34

35 Bijlage 4: Bouwkosten en exploitatie 35 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal Investeringskosten overzicht MFA Achtmaal

36 Bijlage 4: Bouwkosten en exploitatie 36 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal Deelnemersm 2 BVOKapitaallasten € Exploitatielasten € Totaal kosten € Totaal m 2 € Opbrengsten € Aantal m 2 in huidig gebouw 0-meting (geen nieuwbouw) School970 74.11645.595119.710123137.362800 Gemeenschapshuis1260113.08459.226172.31113776.4691105 Schietbaan625 18.0959.48327.577 4413.923 Woningen1490 155.295 11.937167.232112131.219 4345€ 360.590€ 126.241€ 486.830€ 112€ 358.9731905€ 250.000,- * Alle bedragen zijn inclusief BTW.€ (127.858) De jaarlijkse financieringslast voor het in stand houden van de huidige accommodatie in Achtmaal komt uit op € 250.000. Zie bijlage 5 (bron ICS adviseurs) Financieel totaal overzicht, jaarlijks resultaat

37 Bijlage 4: Bouwkosten en exploitatie 37 Exploitatiekosten overzicht MFA AchtmaalOpbrengsten overzicht MFA Achtmaal Toelichting bijkomende kosten Onder bijkomende kosten worden kosten verstaan voor adviezen ( zoals architect) rentekosten aanloopkosten etc. Specifieke kosten die te maken hebben met de grondexploitatie, bouwrijp maken, aanpassen van de openbare ruimte en voor de sloop van bestaande opstallen maakt hier geen onderdeel vanuit. Ook eventuele vervangende ruimte tijdens de bouw maken geen onderdeel uit van de bijkomende kosten.

38 Bijlage 5: 0-meting huidige accommodaties Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal 38 Toelichting berekening In de netto contante waardeberekeningen zijn de investerings-, exploitatielasten en de resterende boekwaarde verrekend over een beschouwingsperiode van 40 jaar waarin bovenstaande investering geplaatst is in 2012. Hiermee komt de totale netto contante waarde uit op € 5 miljoen. De netto contante waarde is een bedrag dat alle toekomstige baten en lasten terugrekent naar het tijdstip nu. Wanneer dit bedrag op tijdstip nu uitgegeven/gereserveerd wordt zijn alle huisvestingslasten voor de gemeente voor de komende 40 jaar gedekt. Om dit bedrag de komende 40 jaar te kunnen financieren is het mogelijk hier een financieringslast voor uit te rekenen. De jaarlijkse financieringslast (op basis van een annuitaire afschrijving) voor het in stand houden van de huidige accommodatie in Achtmaal komt uit op € 250.000. Bron: ICS adviseurs SectorRuimtebehoefte m 2 BVO Onderwijs800 Welzijn0 Zorg0 Cultuur1.105 Sport0 Totaal1.905 0-meting Achtmaal Netto contante waarde (40 jaar)€ 5.000.000 Jaarlijkse financieringslast € 250.000 Basis 0-meting De gemeente Zundert heeft een accommodatiebeleid voor alle accommodaties in de gehele gemeenten. In dit beleid is voor alle accommodaties bekeken wat de kosten voor het in stand houden van de gebouwen zal zijn. Hier wordt uitgegaan van gemiddelden voor alle gebouwen en is een sturingsmodel ontwikkeld. Voor de gemeente Zundert is op basis van een model de jaarlijkse financieringslast berekend per accommodatie. Voor de huidige accommodatie in Achtmaal is dat € 250.000. Hoe deze berekening met behulp van het model tot stand is gekomen, kunt u lezen in het accommodatiebeleid van de gemeente Zundert.

39 Bijlage 6: Externe financiering 1. Subsidie Leefbare dorpen 2009-2010 (Programma Landelijk Gebied) De provincie Noord-Brabant heeft te kennen gegeven dat op basis van de uitgewerkte ‘Integrale Dorps Ontwikkelings Plannen’ (IDOP’s) ook voor de uitvoering financiële middelen beschikbaar zijn. Dit in het kader van de subsidieregeling “Leefbare Dorpen”. De uitwerking van de IDOP dient als ‘oplegger’ bij de provincie aangereikt te worden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Vervolgens zal de provincie op basis van een eerste adviesbeoordeling aangeven of het opportuun is om een voorstel in te dienen ten behoeve van de bouw van de MFA. Een ‘verzoek om advies’ en een definitieve subsidieaanvraag dient ook vergezeld te gaan van een rapportage met daarin beschreven welke inspanningen door de gemeente zijn ondernomen om de revitaliseringdoelen te realiseren. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt mede betrokken welke inspanningen door de gemeente zijn ondernomen om andere doelen uit de revitaliseringspannen te realiseren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: de nakoming van de bestuursovereenkomst van juli 2005 en met name de actualisering van bestemmingsplannen buitengebied die de uitvoering van de revitaliseringdoelen ondersteunen; de intrekking van lege milieuvergunningen zoals afgesproken in het verdrag van Cork (juli 2003): de ontwikkeling en inrichting van binnen de gemeente aanwezige landbouwontwikkelingsgebieden; de realisering van de afwaartse beweging; de planologische medewerking aan noodzakelijke functiewijzigingen bij de inrichting en realisering van de ecologische hoofdstructuur; de uitvoering en inrichting van delen van de ecologische hoofdstructuur waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Dit betreft met name de droge ecologische verbindingszones; de planologische medewerking aan noodzakelijke functiewijzigingen bij de inrichting en realisering van regionale waterbergingsgebieden. Voor de gemeente Zundert is de heer Albert van Schaijk de eerste contactpersoon vanuit de provincie Noord-Brabant. Voor de uitvoering van een IDOP (in casu: de MFA) is middels ‘Subsidie Leefbare Dorpen’ maximaal 1 miljoen euro beschikbaar. Momenteel zijn geen financiële middelen beschikbaar, maar de verwachting is dat begin 2010 nieuwe gelden ter beschikking komen. 39 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

40 Bijlage 6: Externe financiering 2.Leader De Baronie Omdat Zundert onder het Europese Leader gebied ‘De Baronie’ valt kan eventueel een beroep worden gedaan op het programma Leader De Baronie. De realisatie van de MFA sluit het beste aan bij het programmathema ‘Leefbaarheid en Zorg’. Specifiek sluit de ontwikkeling van de MFA aan bij de maatregel ‘verbeteren kwaliteit leefomgeving en diversificatie’ (4.1.3) en draagt bij aan de POP doelstelling zoals hierboven genoemd. Het programma loopt tot 2013. Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan, de selectiecriteria zijn: Het project heeft een experimenteel en innovatief karakter, hetgeen betekent dat de aanpak of het resultaat van het project nieuw of vernieuwend is voor de regio; Het project getuigt van een bottom-up benadering, hetgeen betekent dat lokale partijen zijn betrokken bij de vormgeving en/of uitvoering van het project; Het project kan als voorbeeld dienen voor andere gebieden of voor andere groepen die zich met plattelandsvernieuwing bezighouden; Het project moet in overeenstemming zijn met de communautaire, nationale en regionale regelgeving; Het project moet een heldere doelstelling bevatten, waarbij vooraf de verwachte resultaten/indicatoren worden gekwantificeerd; Het project moet een gespecificeerde kostenbegroting bevatten met intentieverklaringen t.a.v. de cofinanciering; POP2/LEADER bijstand is noodzakelijk voor realisatie van het project, er mag geen substitutie van overheidsgeld plaatsvinden; Het project mag geen cofinanciering uit andere Europese programma’s of communautaire regelingen ontvangen; Per project mag niet meer dan € 100.000,00 subsidie worden besteed aan infrastructuur en productieve investeringen; De totale kosten van projecten dienen minimaal € 10.000,- te bedragen; De maximale EU bijdrage bedraagt € 150.000; Projecten mogen niet in strijd zijn met regionale beleidskaders; Het project levert een (in)directe bijdrage tot de economische ontwikkeling van de regio; Geen projecten die gericht zijn op opstellen van beleidsnota’s; Voor zover projecten rechtstreeks op het bedrijfsleven gericht zijn (directe steunverlening) ligt nadrukkelijk het accent op sectoren binnen het Midden- en Kleinbedrijf (bedrijven kleiner dan 250 werknemers); Per project moet een projectplan (aanvraagformulier) worden opgesteld met daarin opgenomen: doel van het project; beoogd eindresultaat; plan van aanpak: activiteiten uitgeschreven; uitvoerende partijen per activiteit; kosten per activiteit en kostensoort; financiering. 40 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

41 Bijlage 6: Externe financiering 3. Plattelands Ontwikkelings Programma (POP) De provincie Noord-Brabant voert voor Noord-Brabant de regie van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP). Binnen het POP bestaat de maatregel ‘Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsontwikkeling’. Deze maatregel heeft als doel het verbeteren van de basisvoorzieningen door het ondersteunen van instanties, organisaties en samenwerkingsverbanden die basiszorg aanbieden voor de plattelandseconomie en – bevolking. Bij de voorzieningen waarvoor investeringsgelden beschikbaar zijn, wordt een multifunctioneel centrum expliciet genoemd. Echter, uit navraag bij de provincie Noord-Brabant blijkt dat nog ongeveer € 100.000,00 beschikbaar is en dat enkele voorstellen voorliggen om hier aanspraak op te maken. Er is een geringe kans dat in 2010 nog (extra) middelen ter beschikking komen. Vanuit de Provincie Noord-Brabant zijn de contactpersonen de heer Alfred Elst en mevrouw Elisabeth Koch. 4.INTERREG Naast het Europese Leader programma heeft het Interreg 4A 2-zeeën programma ook als thema ‘Verbetering van de leefkwaliteit’. De volgende twee operationele doelstellingen hebben raakvlakken met de ontwikkeling van het MFA: Bevorderen en verbeteren van de sociale inclusie en het welzijn van de verschillende groepen in de maatschappij; Kwalitatieve publieke diensten blijven aanbieden aan de bevolking, inclusief mobiliteit en gezondheidsvoorzieningen. De bedoeling van dit programma is dat Europese regio’s samenwerken aan een thematiek. Ten aanzien van dit thema dient naast een Engelse partners, minimaal met andere partners uit België of uit Noord Frankrijk te worden samengewerkt (zie bijlage 1 voor het programmagebied). Een obstakel kan zijn dat investeringen alleen worden gesubsidieerd als ze van essentieel belang zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het project én als ze voordeel opleveren voor het partnerschap en de betrokken gebieden (het grensoverschrijdende karakter en de meerwaarde van de investering moet duidelijk zijn). Onder investeringskosten vallen alleen: de aankoop van grond; de aankoop van onroerend goed; infrastructuurwerkzaamheden (d.w.z. werkzaamheden aan harde infrastructuur voor fysieke werken en voorzieningen die van algemeen belang zijn) zijn subsidiabel; voorziening van grond en/of vastgoed in de vorm van bijdrage in natura (onder bepaalde voorwaarden). Hierbij is het dus van belang partners te betrekken die soortgelijke activiteiten willen ondernemen of hiervan willen leren (uitwisselen van kennis en ervaringen). Het Interreg programma heeft ook een uitvoeringsperiode tot 2013. De subsidiebijdrage is 50% van de totale subsidiabele projectkosten. De verwachting is dat in het begin van het voorjaar 2010 de volgende deadline is voor het indienen van projecten. 41 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

42 Ook het Europees programma Interreg 4B NWE (North-West Europe) heeft als prioriteit het economisch en sociaal versterken van urbane en rurale gemeenschappen. Een van de aanleidingen zijn de demografische veranderingen en de vergrijzing. Ook in dit programma is ‘transnationaliteit’ een belangrijke voorwaarde. Om in aanmerking te komen voor financiering, moeten projecten transnationaal van opzet zijn en voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel, d.w.z. dat het projectthema zodanig van aard is dat het door afzonderlijke landen of regio’s niet afdoende kan worden aangepakt en samenwerking is vereist tussen partners uit ten minste twee landen in het programmagebied, waarvan ten minste één land een EU-lidstaat dient te zijn. In bijlage 2 treft u het NWE-programmagebied aan. De voorwaarde van transnationaliteit impliceert dat: het project zich moet richten op een kwestie die van belang is of gevolgen heeft voor het hele NWE-programmagebied of een belangrijk deel daarvan; het project modeloplossingen moet opleveren en moet zorgen voor de uitwisseling van kennis en leerervaringen in een transnationale context door relevante actoren uit verschillende landen van het programmagebied erbij te betrekken; en/of het project moet resulteren in gezamenlijke strategische acties, programma’s of concepten voor heel NWE of grote aangrenzende delen van het programmagebied. De volgende soorten projecten kunnen worden ondersteund: actieprojecten, kleinschalige investeringen en haalbaarheids- of ondersteunende studies voor zover deze verband houden met concrete acties. Bijlage 6: Externe financiering 42 Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal

43 Bijlage 7: Ruimtelijke vertaling Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal 43

44 Bijlage 7: Ruimtelijke vertaling Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal 44

45 Bijlage 7: Ruimtelijke vertaling 45

46 Bijlage 7: Ruimtelijke vertaling Rapportage haalbaarheidstudie MFA Achtmaal 46


Download ppt "Datum: juni 2010 Auteurs: Saskia Boelema, Lenny Dekkers & Henk Leenders DE MFA VOOR ACHTMAAL RAPPORTAGE OVER DE HAALBAARHEID 1."

Verwante presentaties


Ads door Google