De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BTW en GES- en ketenzorg. Doel van deze presentatie Informeren vanuit ZenZ in samenwerking met H&T: Het BTW-risico vóór en vanaf 1-1-2016 Beleid van ZenZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BTW en GES- en ketenzorg. Doel van deze presentatie Informeren vanuit ZenZ in samenwerking met H&T: Het BTW-risico vóór en vanaf 1-1-2016 Beleid van ZenZ."— Transcript van de presentatie:

1 BTW en GES- en ketenzorg

2 Doel van deze presentatie Informeren vanuit ZenZ in samenwerking met H&T: Het BTW-risico vóór en vanaf 1-1-2016 Beleid van ZenZ vanaf 2016 Welke acties van u verwacht worden Welke ondersteuning u kunt verwachten

3 Uitgangssituatie Ondernemer voor de omzetbelasting is ieder die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent Vervolgens moet over de geleverde goederen of verrichte diensten btw worden geheven, tenzij beroep op een vrijstelling voor de heffing van btw mogelijk is. Let op: de vrijstellingen worden steeds strikter toegepast!

4 Vanaf 1 januari 2013 vallen uitsluitend werkzaamheden van BIG-geregistreerde medici onder de medische btw-vrijstelling, mits: de verrichte handelingen zijn gericht op de gezondheid van de individuele mens; en de diensten tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoren; en onderdeel vormen van bedoelde opleiding.

5 Tweede Kamer vragen in september 2012 als volgt beantwoord door Ministerie van Financiën en Ministerie van VWS: Voor “ondersteunende en coördinerende” werkzaamheden kent de btw-wet geen vrijstelling. In feite is in de situaties waarop de gestelde vragen betrekking hebben, sprake van het uitvoeren van handelingen door meerdere ondernemers. De gezondheidskundige verzorging van de mens vindt nog steeds plaats door de arts, terwijl een afzonderlijke organisatie daarbij ondersteunende en coördinerende werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden zijn wel dienstbaar aan de gezondheidskundige verzorging van de mens, maar zijn op zichzelf bezien niet als zodanig aan te merken. Daarom zijn deze werkzaamheden op basis van de thans geldende wetgeving niet vrijgesteld van btw.

6 GES en koptarieven – tot 1 januari 2016: -In elke schakel btw-heffing! -(Medische) btw-vrijstelling niet van toepassing Keten-DBC – tot 1 januari 2016: -De vergoeding voor de verrichte zorg, valt bij de Ketenzorg-instelling buiten de omzet, de instelling is kassier, en bij de eerstelijnszorgpartners valt de vergoeding onder de medische btw-vrijstelling -De vergoeding voor de overhead – coördinerende taken – is belast met btw, zowel bij de Ketenzorg-instelling als bij de eerstelijnszorgpartners Rechter heeft btw-belastbaarheid bevestigd: a. Rechtbank Noord-Holland 10 maart 2014 b. Gerechtshof Amsterdam 2 april 2015

7 GES en koptarieven – tot 1 januari 2016 Verzekeringsmaatschappij Huisarts Huisarts- praktijk Apotheek BV Maatschap Fysiotherapeuten Stichting GES Zorg, vrij van BTW Coördinatie, 21% BTW op factuur Coördinatie, 21% BTW

8 Keten-DBC’s – tot 1 januari 2016 Verzekeringsmaatschappij Huisartsen Zorggroep Huisartsen Diëtist Coördinatie, 21% BTW Zorg, vrij van BTW Coördinatie, 21% BTW

9 GES en Ketenzorg - Na 1 januari 2016?: -Nieuwe “sociaal - culturele btw-vrijstelling” is ingevoerd. Amendement op belastingplan 2016: a.Voorstel om laagste tarief van de bieraccijns aan te passen naar hoger tarief in de verbruiksbelasting van € 8,83 per hectoliter. b.Opbrengst van dit amendement bedraagt € 30 miljoen. Deze opbrengst wordt gebruikt ter dekking van de ingevoerde btw- vrijstelling voor “coördinerende werkzaamheden” van samenwerkingsverbanden, zijnde (zogenoemde eerstelijns-) zorggroepen en geboortezorgcentra. Samenwerkingsverband: schakel tussen verzekeringsmaatschappij en eerstelijnszorgpartners.

10 GES en koptarieven – Vanaf 1 januari 2016 Huisarts- prakijk Huisartsen- maatschap Apotheek BV Maatschap Fysiotherapeuten Stichting GES Zorg, vrij van BTW Coördinatie, 21% BTW op factuur Coördinatie, vrij van BTW 11-1-f, Bijlage B post b-20 Verzekeringsmaatschappij

11 Keten-DBC’s – vanaf 1 januari 2016 Verzekeringsmaatschappij Huisartsen Zorggroep Huisartsen Diëtist Zorg, vrij van BTW Coördinatie, 21% BTW Coördinatie, vrij van BTW 11-1-f, Bijlage B post b-20

12 GES en koptarieven – Mogelijke oplossing? Huisartsen Apotheek BV Maatschap Fysiotherapeuten Maatschap GES Zorg, vrij van BTW Winstuitkering, buiten BTW-sfeer Coördinatie, vrij van BTW 11-1-f, Bijlage B post b-20 Verzekeringsmaatschappij

13 Veronderstellingen bij begroting Uitgekomen: Het GES en de zorggroep valt vanaf 1-1-2016 onder een BTW- vrijstelling. Niet uitgekomen veronderstellingen: Zorgverleners (mensen) van Zorgaanbieders (praktijken) coördineren de zorg. Deze coördinerende taken zijn onlosmakelijk verbonden met de praktijkvoering. Voor die coördinatie krijgen zij (vacatie-)gelden die BTW vrijgesteld zijn. Per 1-1-2016: Helaas, de gelden zijn toch nog BTW-belast. Voor koepels (samenwerkingsverbanden van GES’sen en zorggroepen) geldt eveneens de BTW-vrijstelling. Per 1-1-2016: Vrijstelling is (nog) niet ingevoerd.

14 Beleid t/m 2015: BTW-risico ligt bij GES/ZG. Dit is afwijkend van andere verzekeraars Vanaf 2016: BTW-risico bij ZenZ over de volgende geldstromen –Verzekeraar -> GES/ZG –GES/ZG -> Zorgaanbieder (praktijken) –GES/ZG -> Koepel –Koepel -> Zorgaanbieder (praktijken) Centrale regie over het BTW-advies en ondersteuning door ZenZ Niet naleving houdt in dat ZenZ het BTW-risico niet kan overnemen.

15 Impact op contract 2016 Nieuw Begroting 2016 is excl. BTW over de eerder genoemde geldstromen Contractsbepalingen aangepast + uitgebreide oplegger bijgevoegd (Vacatie-)gelden uit te betalen aan de zorgaanbieders (praktijken) Bij BTW-heffing verstrekt ZenZ voorschotten. Hierbij worden nadere voorwaarden gesteld. Bestaand, maar wel meer expliciet gemaakt Alle zorgaanbieders (praktijken) en zorgverleners (natuurlijke personen) staan op bijlage 1 van het contract. (Vacatie-)gelden worden op basis van werkelijke ureninspanning uitbetaald.

16 Acties op zeer korte termijn ZenZ Lobby naar Ministeries van VWS, Financiën en anderen Communicatieproces inrichten op onze website Voorschotproces inrichten

17 Acties op lange termijn ZenZ Blijvend lobbyen Nadenken over vermindering BTW-risico

18 GES en Ketenzorg - Acties: Tot 1 januari 2016 BTW-status Ketenzorg- en GES-instellingen en van onderaannemers tot 1 januari 2016 afstemmen met de belastingdienst. Doel: het voorkomen van naheffingsaanslagen btw over de afgelopen vijf jaren, verhoogd met heffings- /belastingrente en boete van tenminste 25% over verschuldigde btw. Geldt voor elke schakel!

19 GES en Ketenzorg - Acties: Vanaf 1 januari 2016 Acties Zorgaanbieders (praktijken): -Vóór 15 maart 2016: activeer btw-nummer bij Belastingdienst met terugwerkende kracht tot, in ieder geval, 1 januari 2016. -Vóór 31 maart 2016: Factureren aan GES-instelling (geheel) en ketenzorg-instelling (voor coördinatie), verhoogd met 21% btw. -Maand april 2016: Omzet en btw aangeven in btw-aangifte, periode eerste kwartaal 2016. Aangifte indienen in april 2016. -Maand april 2016: Aangifte betalen aan Belastingdienst. -Binnen 6 weken na dagtekening aangifte: Gemotiveerd pro forma bezwaar aantekenen tegen eigen btw-aangiften totdat resultaat bekend is van nieuw overleg tussen Ministeries van VWS en Financiën. -Voor 10 april 2016 voorschot aanvragen bij ZenZ

20 GES en Ketenzorg - Acties: Vanaf 1 januari 2016 Ondersteuning acties Zorgaanbieders (praktijken) vanuit ZenZ Sjablonen pro forma bezwaarschrift tegen eigen aangiften omzetbelasting; Sjablonen voor facturen van zorgaanbieders aan Ketenzorg- en/of GES- instelling; Ondersteuning bij aanvraag resp. activering btw-nummer; Overleg en afstemming met de Belastingdienst; Advisering, zoals uitleg welke vacatiegelden wel resp. niet BTW-plichtig zijn

21 GES en Ketenzorg - Acties: Onderaannemers: Kleine Ondernemersregeling? -Kleine ondernemers, zijnde natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals de maatschap, kunnen vermindering van de af te dragen btw richting Belastingdienst krijgen; - Samenwerkingsverband geldt als één ondernemer; -Ondernemer is een “kleine ondernemer” als hij na aftrek btw over kosten, niet meer dan € 1.883 aan btw per kalenderjaar hoeft te betalen aan de Belastingdienst.

22 GES en Ketenzorg - Acties: Vervolg Onderaannemers: Kleine Ondernemersregeling -Tot € 1.345 is de vermindering 100%: kleine ondernemer mag de gefactureerde btw houden; -Tussen € 1.345 en € 1.883 ontvangt de kleine ondernemer een vermindering van de af te dragen btw en kan hij deel van gefactureerde btw houden. Let op: De kleine ondernemer die onder de jaargrens valt van € 1.345 aan af te dragen btw, kan Belastingdienst schriftelijk verzoeken om ontheven te worden van administratie- en factureringsverplichtingen: 1. registreren voor btw; 2. schriftelijk verzoeken om ontheffing op basis KOR.

23 Actie Zorg en Zekerheid Week van 7 maart mail met presentatie en link naar onze website. Oplevering aangepaste website ZenZ met actuele informatie over stand van zaken en alle sjablonen. Voor 1 april 2016 maakt ZenZ: –Sjabloon voor aanvraag Voorschot –Sjabloon voorschotcontract ZenZ – GES/ZG GES/ZG - zorgaanbieder Betaling binnen 10 dagen na ontvangst aanvraag.

24 Vragen? Bianca de Jeu Zorg en Zekerheid Postbus 400 2300 AK Leiden Tel: 071- 5 825 877 www.zorgenzekerheid.nl bianca.de.jeu@zorgenzekerheid.nl Esther Tissen Hagemeijer & Tissen belastingadviseurs LLP Eiger 3 1186 ED Amstelveen Tel: 020-44 11 549 Mobiel: 06-46 12 4303 esther@htbelastingadviseurs.nl www.htbelastingadviseurs.nl


Download ppt "BTW en GES- en ketenzorg. Doel van deze presentatie Informeren vanuit ZenZ in samenwerking met H&T: Het BTW-risico vóór en vanaf 1-1-2016 Beleid van ZenZ."

Verwante presentaties


Ads door Google