De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR). Wat is een OPR? “Het formele medezeggenschapsorgaan van een samenwerkingsverband passend onderwijs, waarin ouders en personeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR). Wat is een OPR? “Het formele medezeggenschapsorgaan van een samenwerkingsverband passend onderwijs, waarin ouders en personeel."— Transcript van de presentatie:

1 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR)

2 Wat is een OPR? “Het formele medezeggenschapsorgaan van een samenwerkingsverband passend onderwijs, waarin ouders en personeel van de onder dat samenwerkingsverband vallende onderwijsvestigingen zitting hebben en meebeslissen over (strategische) beleidskeuzes.”

3 Wettelijke taak Instemming met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Ondersteuningsplan = meerjarig beleidsplan van het samenwerkingsverband met o.a.: – Afspraken over de basisondersteuning (en extra ondersteuning) – Afspraken over verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen – Afspraken over procedures voor toewijzen van ondersteuning en verwijzen naar speciaal (basis)onderwijs – Afspraken over een dekkend aanbod van (onderwijs)ondersteuningsvoorzieningen

4 Medezeggenschap in 3 lagen 1.Medezeggenschapsraad (MR) – Medezeggenschap op niveau van de school. – Instemming met (oa.) schoolplan. 2.Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) – Medezeggenschap op niveau van het schoolbestuur – Instemming met (oa.) strategisch beleidsplan bestuur 3.Ondersteuningsplanraad (OPR) – Medezeggenschap op niveau van het samenwerkingsverband. – Instemming met het ondersteuningsplan Voor uitgebreid overzicht instemming / advies MR/GMR/OPR zie: http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/Instemmings_en_adviesbevoegdheden_juli_2013.pdf

5 Medezeggenschap in 3 lagen Schoolbestuur 2Schoolbestuur 1 Samenwerkingsverband GMR OPR School 1A School 2B School 1C School 1B MR School 2C MR School 2A MR Iedere MR vaardigt één lid af naar de GMR van het schoolbestuur. Alle MR’en van een bestuur vaardigen gezamenlijk één lid af naar de OPR van het samenwerkingsverband

6 Samenstelling ½ ouders (heeft een kind op een van de scholen) ½ personeel (heeft een aanstelling op een van de scholen) Afgevaardigd door of vanuit MR’en: een OPR-lid hoeft dus niet per se ook een MR-lid te zijn! Alle besturen (bevoegd gezagen) van het samenwerkingsverband nemen deel; ook die van het speciaal onderwijs. Mogelijkheid tot instellen van kwaliteitszetels (al dan niet met stemrecht): bijvoorbeeld voor specialistische voorzieningen (verdient gezien functie in het swv een aparte stem).

7 Wie zit er in? Rooster van aftreden: iedere twee jaar wisselt bezetting, na vier jaar is de gehele raad gewisseld. bestuur/zetelouder/personeelafgevaardigde 3PrimairOuderLinda Klaver (vz.) VPCPOOuderGeert-Bram Steijn VPCBOOuderMartijn Beekhof RVKOOuderRené Ritmeijer BOORPersoneelJan van Hulst PCOAZPersoneelConny Tillekens OPOPersoneelIngeborg de Wilt Yulius OnderwijsPersoneelNoortje Hoogenboom

8 Documenten Statuut – Duidt de verhouding tussen bestuur SWV en OPR Reglement – Rooster van aftreden – Hoofdlijnen faciliteitenregeling – Afspraken omtrent verkiezingen, zittingsduur en rooster van aftreden – Beschrijving algemene taken – Beschrijving termijnen HR – Regelt interne afspraken in de OPR – Verdeling functies en bijbehorende taken – Stemverhouding / benodigde aanwezigheid tijdens vergaderingen – Afspraken omtrent verzending agenda/stukken en verslaglegging Website RiBA – Biedt een plek om nieuws te verspreiden en de OPR ‘voor te stellen’. – www.swv-riba.nl

9 Hoe is dat in RiBA afgesproken? Een actieve raad die meedenkt, meepraat en meebeslist (§ 3.4 ondersteuningsplan). One man, one vote (net als in het bestuur) Drie rollen: – Medezeggenschapsraad SWV – Antennefunctie – Advies- en kwaliteitstoezicht-orgaan

10 Medezeggenschapsraad SWV Ja of Nee zeggen tegen het ondersteuningsplan Formele vertegenwoordiging (belangenbehartiging) ouders en personeel

11 Antennefunctie Signalen uit het veld opvangen en vanuit perspectief ouders en personeel inbrengen in gesprek met SWV. In staat zijn aan het veld relevante ontwikkelingen en huidig/toekomstig beleid terug te geven.

12 Advies/kwaliteitsorgaan Inbrengen eigen (en extern, door ouders/personeel ingebrachte) aandachtspunten m.b.t. beleid en praktijk SWV. Geïnformeerd zijn en meepraten over voortgang van cyclus van kwaliteitsbeleid (PDCA) van het SWV.

13 Aandachtspunt: profileren!

14 ?VRAGEN?


Download ppt "ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR). Wat is een OPR? “Het formele medezeggenschapsorgaan van een samenwerkingsverband passend onderwijs, waarin ouders en personeel."

Verwante presentaties


Ads door Google