De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs en Unicoz Presentatie gmr / mr 13 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs en Unicoz Presentatie gmr / mr 13 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs en Unicoz Presentatie gmr / mr 13 juni 2013

2 Inhoud presentatie: Landelijke ontwikkeling Samenwerkingsverband Zoetermeer Opbouw Startnotitie Ondersteuningsplanraad (OPR) IHI werkwijze / Meerpunt

3 Landelijke ontwikkelingen: Wet goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer Uiterlijk 1 november 2013 oprichting van de nieuwe rechtspersoon van het SWV (gerealiseerd in 28-17) Uiterlijk 1 februari 2014 ligt het ondersteuningsplan van het SWV bij de ondersteuningsplanraad (OPR). Uiterlijk 1 mei 2014 indienen van het ondersteuningsplan van het SWV bij inspectie en OCW. Uiterlijk 1 augustus 2014 effectuering van Passend Onderwijs.

4 Passend Onderwijs en Unicoz De wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!!! Kern zorgplicht Goed Onderwijs = Passend Onderwijs Kinderen die ondanks het goede onderwijs meer ondersteuning nodig hebben moeten die kunnen krijgen op bao, sbo of so

5 Niet de wereld op zijn kop willen zetten Aansluiten bij huidige ontwikkelingen Netwerken intern begeleiders Handelingsgericht werken 1 zorgroute IHI aanpak -

6 Wetswijzigingen m.b.t Passend Onderwijs: Wat gaat er gebeuren in het nieuwe SWV? Dekkend aanbod Zorgplicht Basisondersteuning Schoolondersteuningsprofielen – Q3 Extra ondersteuning Ontwikkelingsperspectief

7 Vervolg wetswijzigingen m.b.t Passend Onderwijs: Rugzak verdwijnt, “middelen” niet SWV meer geld, meer taken Indiceren voor extra plaatsen (SBO en SO) Verevening Bestuur en toezicht scheiden Medezeggenschap Toezicht door inspectie op SWV Samenwerking met gemeenten (Meerpunt)

8  Samenhangend geheel van voorzieningen (schoolprofielen).  Procedure en criteria over verdeling en toewijzing van de middelen.  Procedure en criteria voor plaatsing extra ondersteuning (SBO / SBO-achtig).  Procedure en criteria voor plaatsing extra ondersteuning (SO).

9  Communicatie met ouders.  Procedure en beleid m.b.t. terugplaatsing in regulier onderwijs.  Beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven en daarmee de samenhangende bekostiging.

10 Zoetermeerse/ Unicoz ontwikkeling : Basiszorg voor alle scholen Schoolondersteuningsprofiel Q 3 Instrument voor inventarisatie schoolondersteuningsprofiel Startnotitie Passend Onderwijs deel A, B en C IHI werkwijze primair onderwijs

11 Periode juni 2013 – augustus 2014: Huidige samenwerkingsverbanden blijven bestaan Aanmeldingen SBO via huidige procedure naar PCL Aanmeldingen naar cluster en rugzakaanvraag via huidige procedure REC / CVI Financiën blijft lopen via de oude SWV-en Overbruggingsgelden voor de inrichting van het nieuwe SWV Focus Handelingsgericht werken begeleiding door OA Coördinatie PC en RK SWV door Jan en Egbert Ontvlechting Zoetermeer en regio IHI werkwijze wordt gecontinueerd met trajectbegeleider Joke Wolvers

12 Organisatie nieuwe SWV: Besturenoverleg vertegenwoordigers alle besturen PO en SO; Unicoz, Opoz, Stichting Montesorri scholen, Stichting Vrije school, SCOH, Kentalis, Responz en Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Dagelijks bestuur namens Unicoz neemt Pieter Gilden hieraan deel Beleidsadviesgroep (Jan de Niet) en klankbordgroep Ter voorbereiding op die organisatie van het nieuwe SWV heeft de Unicoz de projectgroep Passend Onderwijs én het Unicoz IB-overleg

13  Instemming op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  Schoolondersteuningsprofiel : advies mr  Startnotitie Unicoz: advies gmr

14  De definitieve OPR voorbereiden  Klankbord voor het bestuur van het swv  3 ouders en 3 personeelsleden van Unicoz  2 vacatures personeelsleden  Basiszorg, schoolondersteuningsprofielen, verdeling middelen, voorlichting, professionalisering, aanpak thuiszitters

15 Startnotitie Unicoz: groeidocument Doel: naast richtinggevende kaders consensus binnen de Unicoz scholen over Passend Onderwijs Gevolg: input voor de inhoudelijke invulling van het nieuwe SWV Passend Onderwijs Inbreng van werkgroepen: missie en visie, organisatie zorg, SBO en Passend Onderwijs Instemming DO: op voordracht en met goedkeuring van de werkgroep Passend Onderwijs

16 Opbouw startnotitie Unicoz: Deel A betreft het ondersteuningsplan SWV Zoetermeer Deel B betreft richtinggevende kaders Unicoz m.b.t. Passend Onderwijs Deel C betreft de schoolondersteuningsprofielen

17 Startnotitie Passend onderwijs Unicoz deel B Missie en visie op zorg De rol van de leerkracht binnen passend onderwijs Basisondersteuning Het speciaal basisonderwijs De organisatie van zorg binnen Unicoz Gelijkwaardige rol van de ouders binnen passend onderwijs Het centrum voor jeugd en gezin (Meerpunt) Sbo / so indicatie

18 IHI werkwijze: Vastgestelde notitie door alle schoolbesturen en partners van Meerpunt Bekendheid en IHI bijeenkomsten voor IB-ers onder begeleiding van OA door Tilly Lansbergen Werkwijze voor alle Zoetermeerse scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs Scholen mogen van Meerpunt partners verwachten dat er volgens deze werkwijze wordt gehandeld mocht dit niet gebeuren dan kan contact worden opgenomen met Egbert Vleeming, Jan de Niet of met Lison de Beer.

19


Download ppt "Passend Onderwijs en Unicoz Presentatie gmr / mr 13 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google