De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ons onderwijs in groep 1 en 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ons onderwijs in groep 1 en 2"— Transcript van de presentatie:

1 Ons onderwijs in groep 1 en 2
Wat leren de kinderen in groep 1 en 2? Jullie kind gaat binnenkort naar de basisschool, of is sinds kort gestart. Een spannende tijd, zowel voor uw kind als voor uzelf. Ook een tijd waarin je terugdenkt aan je eerste jaren op school veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen 25-30 jaar later groeien onze kinderen op in een kennismaatschappij  hogere eisen, maar ook meer mogelijkheden. Dit vraagt een andere benadering  gebruik maken van kennis die kinderen al hebben en sneller inspelen op achterstanden. We merkten dat er hierdoor behoefte is aan informatie over de inhoud van het onderwijs. Wat gaat mijn kind leren in groep 1 en 2? VRAGEN STELLEN  2 momenten om inhoudelijke vragen te stellen

2 Twee informatiemomenten
‘En nu naar de basisschool’ Impressie Praktische tips Wat leert mijn kind? Leerlijnen tussendoelen Concrete voorbeelden Om mee te nemen Info over leerlijnen Samenvatting leerlijnen Hoe leert mijn kind dat? Methodes Werkvormen Materialen Om mee te nemen Praktische tips Info over werkwijze Juni: instromers september t/m januari Januari: instromers februari t/m juli September: alle kleuters september juni of januari

3 Uitgangspunt van ons onderwijs
Thematisch en daardoor betekenisvol voor de kinderen doelgericht en systematisch Ontwikkelingsgericht Aansluitend bij de individuele ontwikkeling van het kind Wij willen dat ons onderwijs aansluit bij de belevingswereld van het kind en dat het gaat over wat kinderen belangrijk vinden  betekenisvol Hierdoor hopen we de betrokkenheid, 1 van de kernwaarden te vergroten Door het in thema’s te verpakken wordt het een samenhangend geheel binnen een betekenisvolle context. Niet hier wat AK en daar wat Engels, het leven is een geheel en geen optelsom van vakken Een andere kernwaarde: Ontwikkeling. Niet alleen de prestaties tellen, maar de groei. Van A naar B en zo verder. Daarbij willen we rekening mee houden dat het starpunt bij iedereen verschillend is om zo onderwijs op maat te bieden.

4 Doelgericht Systematisch Planning per Thema (Anker) Jaarplanning
Toetsing van de doelen door observatie en registratie Bevestiging van het opgeleverde beeld door objectieve toetsen als CITO en LICOR Geplande preventieve en curatieve zorgmomenten Vanuit de methode Schatkist 8 leerlijnen met tussendoelen kerndoeldekkend Doelgerichte weektaken Doelen uit aanvullende methodes

5 Kerndoelen, leerlijnen en tussendoelen
methodes 2009 2006 1993 Kerndoelen zijn streefdoelen  onderwijsaanbod in grote lijnen Ruimte voor eigen onderwijsaanbod School bepaalt hoe kerndoelen te bereiken Hoe? Tot 1993  geen landelijke afspraken  erg grote verschillen tussen scholen 1993  kerndoelen ingevoerd (controle door inspectie) 2006  laatste herziening, ook doelen voor groep 1 en 2. Van kracht vanaf september 2009 SLO  stichting leerplanontwikkeling  TULE (tussendoelen en leerlijnen) in opdracht van OCW tussendoelen kerndoel beginniveau leerlijn

6 Acht leerlijnen Mondelinge taal Woordenschat Beginnende geletterdheid
Beginnende gecijferdheid Sociaal-emotionele ontwikkeling Wereldoriëntatie Kunstzinnige oriëntatie Motorische ontwikkeling Alle leerlijnen zijn met elkaar verweven en geen op zichzelf staand geheel. In elke activiteit komen doelstellingen uit verschillende leerlijnen aan de orde De wereld van het kind is immers geen optelsom van vakken maar een geheel.

7 1. Mondelinge taal Taalhandelingen in de groep
Interactie in de kleine groep Begrijpend luisteren Verhalen vertellen Verslag doen VAN ELK TUSSENDOEL EEN VOORBEELD alle tussendoelen in meeneem-info Relevante vragen stellen Een idee verwoorden De hoofdgedachte uit een verhaal weergeven Een persoonlijk verhaal vertellen Ondersteunend beeldmateriaal kiezen

8 2. Woordenschat lief gratis hoger lopen op reis dikker jas plattegrond
Beheersen van een basiswoordenschat Uitbreiden van de woordenschat Opbouwen van een rekenwoordenschat lief gratis hoger lopen op reis dikker Woorden die nodig zijn voor het begrijpen van de taal Nieuwe woordbetekenissen leren Begrippen als groter, dikker en hun verschillende betekenissen jas plattegrond groter

9 3. Beginnende geletterdheid
Boekoriëntatie Verhaalbegrip Functies van geschreven taal Relatie tussen gesproken en geschreven taal Taalbewustzijn Alfabetisch principe Functioneel lezen en schrijven buh oooo mmm b oo m boom Boeken lees je van voor naar achter, van boven naar beneden en van links naar rechts Ze kunnen een verteld verhaal naspelen Begrijpen dat je dmv tekenen en tekens kunt communiceren Weten dat je gesproken woorden kunt vastleggen op papier Ze kunnen woorden in klankgroepen verdelen Kinderen ontdekken dat woorden uit klanken zijn opgebouwd en dat letters met die klanken corresponderen Het schrijven van functionele tekstjes zoals lijstjes en briefjes kin der wa gen

10 4. Beginnende gecijferdheid
Tijd Ruimtelijke oriëntatie Vergelijken, sorteren, ordenen Meten en wegen Tellen en getalbegrip 2 3 Ze kennen de dagen van de week, de maanden van het jaar en de seizoenen Ze weten wat links en rechts is Elementen op volgorde leggen op grond van een eigenschap Meten en wegen met als maatstaf een natuurlijke maat, kennismaken met standaardmaten Spelen met eenvoudige erbij en eraf situaties tot 10

11 5. Sociaal-emotionele ontwikkeling
Eigen gevoelens herkennen, benoemen en uiten Gevoelens van anderen herkennen en benoemen Omgaan met eigen gevoelens en ervaringen Relaties aangaan, omgaan en samenwerken met anderen Sociale redzaamheid Onderzoeken en initiatief nemen NIET DUWEN Vertellen over ervaringen waarbij ze blijdschap, boosheid, verdriet of angst gevoeld hebben Herkennen en benoemen van gevoelens van anderen in tekeningen, verhalen en situaties Ze willen en kunnen om hulp vragen, zich laten helpen of troosten Ze kunnen en durven een ander duidelijk te maken wat ze niet willen Met respect omgaan met levende wezens, zoals dieren en planten Ze durven te experimenteren

12 6. Wereldoriëntatie Kennismaken met informatieve teksten
Stimuleren geletterdheid Bevorderen woordenschat Leren waar je informatie vandaan haalt Overlappend met leerlijn beginnende geletterdheid door het in aanraking komen met boeken Door informatie te verzamelen vergroten van de woordenschat Aanvullend materiaal: Schatzoekers, informatieboekjes

13 7. Kunstzinnige oriëntatie
Beeldende vorming Muziek Taal en spel Beweging Reflecteren Kennis/waardering cultureel erfgoed Experimenteren met materialen De maat spelen bij liedjes rollenspel Dansen op verschillende soorten muziek Kijken, luisteren en praten over eigen en andermans werk Gebouwen, monumenten en objecten Aanvullend materiaal: Lilaliedjesboek, knutselschatten (nieuw) en muziekmethode

14 8. Motorische ontwikkeling
Grove motoriek Balanceren Glijden Rijden Springen Duikelen Stoeien Mikken Jongleren Tikken Passeren Klimmen Buiten spelen Fijne motoriek Voorbereidend schrijven Potloodgreep Knippen, scheuren, plakken, prikken… Aanvullend materiaal: bewegingsonderwijs in het speellokaal en Schrijfdans

15 De kernwaarden van onze school
Veiligheid Verantwoordelijkheid Betrokkenheid Ontwikkeling Kernwaarden: geven aan hoe we willen samenwerken en met elkaar willen omgaan. Zowel directie, leerkrachten, ouders en kinderen. Op onze school staat veiligheid voorop. Veiligheid in de breedste zin van het woord: een omgeving waarin alle betrokkenen veilig kunnen en durven functioneren. Een kindvriendelijke school met een veilig pedagogisch klimaat. Kinderen en andere betrokkkenen geven elkaar de ruimte, respecteren en accepteren elkaar. Betrokkenheid naar ouders en kinderen toe. Met de ouders en kinderen wordt een goede band opgebouwd. Er wordt door leerkrachten met ouders en kinderen op een constructieve manier gewerkt. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich nauw betrokken bij alles wat op school gebeurt. Een ieder die bij onze school betrokken is draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander door met grote zorg en toewijding te handelen in de verschillende situaties. Voor iedereen op basisschool Leeve geldt dat je mag, wilt, durft en kunt ontwikkelen  als individu: je groeit en leert je eigen capaciteiten en kwaliteiten ontdekken als deelnemer in een groep: je groeit als gever en ontvanger binnen groepsprocessen ENQUETTE !!!!


Download ppt "Ons onderwijs in groep 1 en 2"

Verwante presentaties


Ads door Google