De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ons onderwijs in groep 1 en 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ons onderwijs in groep 1 en 2"— Transcript van de presentatie:

1 Ons onderwijs in groep 1 en 2
Hoe leren de kinderen in groep 1 en 2? VRAGEN NOTEREN OP PAPIER OP TAFEL, OP HET EINDE GELEGENHEID TOT STELLEN

2 Twee informatiemomenten
‘En nu naar de basisschool’ Impressie Praktische tips werkvormen Wat leert mijn kind? Leerlijnen tussendoelen Concrete voorbeelden Om mee te nemen Info over leerlijnen ‘En nu naar de basisschool’ Impressie Praktische tips werkvormen Hoe leert mijn kind dat? Samenvatting leerlijnen en tussendoelen Methodes Materialen Om mee te nemen Jaarplanning thema’s Jaarplanning letters Juni: instromers september t/m januari Januari: instromers februari t/m juli September: alle kleuters september juni of januari

3 Uitgangspunt van ons onderwijs
Thematisch en daardoor betekenisvol voor de kinderen doelgericht en systematisch Wij willen dat ons onderwijs aansluit bij de belevingswereld van het kind en dat het gaat over wat kinderen belangrijk vinden  betekenisvol Hierdoor hopen we de betrokkenheid, 1 van de kernwaarden te vergroten Door het in thema’s te verpakken wordt het een samenhangend geheel binnen een betekenisvolle context. Niet hier wat AK en daar wat Engels, het leven is een geheel en geen optelsom van vakken Een andere kernwaarde: Ontwikkeling. Niet alleen de prestaties tellen, maar de groei. Van A naar B en zo verder. Daarbij willen we rekening mee houden dat het starpunt bij iedereen verschillend is om zo onderwijs op maat te bieden. Ontwikkelingsgericht Aansluitend bij de individuele ontwikkeling van het kind

4 Doelgericht Systematisch Planning per Thema (Anker) Jaarplanning
Toetsing van de doelen door observatie en registratie Bevestiging van het opgeleverde beeld door objectieve toetsen als CITO en LICOR Geplande preventieve en curatieve zorgmomenten Vanuit de methode Schatkist 8 leerlijnen met tussendoelen kerndoeldekkend Doelgerichte weektaken Doelen uit aanvullende methodes Kerndoel Kerndoelen zijn streefdoelen. Ze geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen. Kerndoelen komen vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen leerlijn Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Cruciale momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd. Aan de hand van leerlijnen en tussendoelen kunnen leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen veel beter volgen en hebben zij een leidraad om de kerndoelen te behalen. De vertaling van de kerndoelen naar de dagelijkse onderwijspraktijk bleek voor veel scholen erg lastig. De kerndoelen zijn te algemeen geformuleerd om voldoende richting te geven aan het onderwijs. Daarom besloot men de leerlijnen en tussendoelen te ontwikkelen.

5 Acht leerlijnen Mondelinge taal Woordenschat Beginnende geletterdheid
Beginnende gecijferdheid Sociaal-emotionele ontwikkeling Wereldoriëntatie Kunstzinnige oriëntatie Motorische ontwikkeling Alle leerlijnen zijn met elkaar verweven en geen op zichzelf staand geheel. In elke activiteit komen doelstellingen uit verschillende leerlijnen aan de orde De wereld van het kind is immers geen optelsom van vakken maar een geheel.

6 1. Mondelinge taal Taalhandelingen in de groep
Interactie in de kleine groep Begrijpend luisteren Verhalen vertellen Verslag doen Tekst Basispakket schatkist, 4 seizoenen, 16 ankers, ieder schooljaar een aantal ankers. Anker is een thema. Ankerverhaal in diverse vormen: boek, verteltheater, vertelplaten. Verhaal is basis voor activiteiten Kringgesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zowel vanuit schatkist als vanuit de belevingswereld. Ontwikkelingsmaterialen geordend naar ontwikkelingsgebied. Voorlezen, lezen extra impuls. Voorleesmomenten opgenomen in lesrooster

7 schatkist woordenschat
nieuw: schatkist woordenschat Beheersen van een basiswoordenschat Uitbreiden van de woordenschat Opbouwen van een rekenwoordenschat Tekst Vanuit de methode: woordenschat in drie niveaus: Ster, maan en zonwoorden bij elke activiteit Schatkist woordenschat. Nieuw computerprogramma met leerzame woordenschatspelletjes rondom de ankers Ster/maan/zon woorden met afbeelding in lettermuur, preteaching Ontwikkelingsmaterialen gericht op zowel een taalwoordenschat als een rekenwoordenschat Speel/Werkbladen vanuit de methode, eigen productie en vanuit leermiddelensites

8 3. Beginnende geletterdheid
Boekoriëntatie Verhaalbegrip Functies van geschreven taal Relatie tussen gesproken en geschreven taal Taalbewustzijn Alfabetisch principe Functioneel lezen en schrijven nieuw: schatkist lezen Tekst Boeken voorlezen, zelf lezen/bekijken en zelf boekjes maken Lettermuur, elke week een letter centraal. Spelletjes/versjes/materialen zoeken rondom deze letter Groeiboekje letters en cijfers. In niveaugroepjes werken we dit bij. Schatkist lezen sluit aan bij de 4 seizoenen, prikkelen en ervaringen opdoen met beginnende geletterdheid. Preventief voor leesproblemen op latere leeftijd. Speelwerkbladen vanuit methode, eigen productie en leermiddelensites nieuw: groeiboekje letters en cijfers

9 4. Beginnende gecijferdheid
Tijd Ruimtelijke oriëntatie Vergelijken, sorteren, ordenen Meten en wegen Tellen en getalbegrip Tekst Voorbereidende rekenactiviteiten vanuit de ankers. Realistische activiteiten binnen de belevingswereld, veelal in de kring of kleine groep in spelvorm. Experimenteren. Tijdswijzers, de weekwijzer en de jaarwijzer. Iedere morgen routine Cijfermuur. Extra activiteiten rondom het kennis maken met en automatiseren van cijfers en getalbetekenis Computerprogramma schatkist rekenen met een schootboek voor elk seizoen. Blokken, lego en ander constructiemateriaal Ontwikkelingsmaterialen en stempels Speel/werkbladen nieuw: schatkist rekenen

10 5. Sociaal-emotionele ontwikkeling
Eigen gevoelens herkennen, benoemen en uiten Gevoelens van anderen herkennen en benoemen Omgaan met eigen gevoelens en ervaringen Relaties aangaan, omgaan en samenwerken met anderen Sociale redzaamheid Onderzoeken en initiatief nemen onderlinge kindermassage -stimuleren van plezierige en respectvolle omgang met elkaar. -een sfeer van veiligheid en vertrouwen scheppen. Door middel van aanraakspelletjes (onderlinge kindermassage) proberen we deze doelen te bereiken. De leerkrachten worden hierin begeleid door mensen van “De Vlinder”. tekst\ Vanuit de ankers, gevoelens uit het ankerverhaal en vergelijken met eigen gevoelens. Boos/verdrietig/bang/blij Vorig jaar in 1 groep gestrat nu dagelijks korte momenten in beide groepen Vrij spel binnen en buiten wordt geobserveerd en gestuurd School tv Veel aandacht voor gevoelens in koekeloere, ook vaak liedjes omtrent dit item Bij zorgkinderen op s.e. gebied, inzet interactiewijzer, al dan niet in combi met poppies mee, tegen, verlegen, nee. Gericht op het bewust maken van de mogelijkheid tot ander gedrag in een situatie. Speel eens een andere poppie Pompom speelt als een rode draad door de methode. Kinderen kunnen zich vereenzelvigen met zijn emoties en gedrag.

11 6. Wereldoriëntatie 2 gezamenlijke thema's nieuw: schatzoekers
Kennismaken met informatieve teksten Stimuleren geletterdheid Bevorderen woordenschat Tekst Basispakket schatkist bevat veel w.o. activiteiten, voornamelijk in hoeken. Koekeloere, sluit aan bij de tijd van het jaar, feesten, maar ook andere culturen etc. Schatzoekers, per anker een boek met extra woordenschat en informatieve teksten/plaatjes Excursies. We streven naar een excursie per thema 2 keer per jaar een gezamenlijkt thema, waar de kinderen ook leren van de kinderen uit de bovenbouw en het thema door de hele school leeft 2 gezamenlijke thema's nieuw: schatzoekers

12 7. Kunstzinnige oriëntatie
Beeldende vorming Muziek Taal en spel Beweging Reflecteren Kennis/waardering cultureel erfgoed Tekst Muziekmethode…1 keer per week in de speeltijd Lilaliedjesboek, extra liedjes en muzieklessen aansluitend bij het anker Excursies naar plekken in de omgeving in het kader van cultureel erfgoed. Bewustmaking natuur en cultuur. Bronnenboek knutselschatten zetten we in om qua handvaardigheidsopdrachten aan te sluiten bij de ankers Presenteren eigen werk en bekijken andermans werk door presentatie door de school. Eventueel schoolbreed nieuw: knutselschatten

13 8. Motorische ontwikkeling
Grove motoriek Balanceren Glijden Rijden Springen Duikelen Stoeien Mikken Jongleren Tikken Passeren Klimmen Buiten spelen Fijne motoriek Voorbereidend schrijven Potloodgreep Knippen, scheuren, plakken, prikken… Tekst Bewegingsonderwijs in het speellokkaal. Elke week een gymles volgens een opbouw. Schrijfdans. Voorbereidende schrijfmethode op muziek, van grof tot fijn. Beidhandig voor kinderen die nog niet gelateraliseerd zijn Opdrachten gericht op motorische vaardigheden en extra oefening in basisvaardigheden voor instromers in een klein groepje Groepsscreening door cesartherapeut en in overleg met ouders therapie op school voor uitvallers Motorische ontwikkeling door vrij spel

14 De kernwaarden van onze school
Veiligheid Verantwoordelijkheid Betrokkenheid Ontwikkeling


Download ppt "Ons onderwijs in groep 1 en 2"

Verwante presentaties


Ads door Google