De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl Dinsdag 11 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl Dinsdag 11 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl Dinsdag 11 mei 2010

2 2 Doelstelling vanmiddag -Samen met u de contouren van het Stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl bespreken. -Input verzamelen voor het definitieve Stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl en de uitwerking van de activiteiten die daaraan gekoppeld zijn. -Ideeën en opvattingen over het stimuleringsprogramma toetsen. -We willen weten aan welke kennis en instrumenten behoefte is en hoe het programma Welzijn Nieuwe Stijl deze het beste kan inzetten.

3 333 Een terugblik - Welzijnswet (1987) - Veel niet traditionele organisaties -Verschuiving van welzijn naar zorg (‘De AWBZ lost het wel op’) -Groeiende kloof tussen gemeenten en instellingen -Verzakelijking van de contractering -Rol Welzijn in compensatieplicht onderbelicht -Infrastructuur ontbreekt voor opvangen ABWZ-maatregelen

4 444 De kracht van Welzijn -Naast ontmoeten, het oplossen van maatschappelijke problemen -Niet individualistisch maar juist de samenbindende kracht van burgers -Nadruk op wederkerigheid, burger leert zelf zijn problemen op te lossen -Zichtbare baten:preventie, veiligheid, opnieuw aan de slag op de arbeidsmarkt, voorkomen van zwaardere (Wmo, AWBZ en Zvw) zorg -Breng bij bezuinigingen ook de batenkant in kaart

5 55 - De kwaliteit/professionaliteit van het welzijnswerk. - De relatie tussen de gemeenten en het welzijn. Twee knelpunten 5

6 666 Acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl 1. Gericht op de vraag achter de vraag 2. Direct Er op Af 3. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger 4. Formeel en informeel in optimale verhouding 5. Doordachte balans van collectief en individueel 6. Integraal werken 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional

7 7 Stimuleringsprogramma “Op weg naar Welzijn Nieuwe Stijl” -Programma is van en voor het veld (MO-groep, VNG & VWS). -Nadruk op het verspreiden en toepassen van bestaande kennis. -Oplossingen komen vooral vanuit de lokale setting. -Start is een gezamenlijke analyse: wat is er hier en nu nodig. -Veel intervisie, visitatie, uitwisseling. -Implementatiehulp in natura.

8 8 Stimuleringsprogramma “Op weg naar Welzijn Nieuwe Stijl” -Wij stellen een stimuleringsprogramma voor dat bestaat uit drie stappen, namelijk: inspireren op landelijk en lokaal niveau; analyse en ondersteuning op lokaal niveau; borging van landelijke resultaten. Deze stappen overlappen elkaar in de tijd.

9 9 Stap 1 - Inspireren -Doel van deze stap is aansluiting vinden bij lopende trajecten en gemeenten en instellingen te inspireren over noodzaak en mogelijkheden voor de vernieuwing van welzijn en de vernieuwing van de onderlinge relatie. -De volgende typen activiteiten staan gepland: -boekje ‘Op weg naar Welzijn Nieuwe Stijl’ -bijeenkomsten voor nieuwe wethouders -publicatie Wmo voor nieuwe bestuurders -maak het verschil bijeenkomsten voor gemeenten en welzijnsinstellingen

10 10 Stap 2 - Ondersteuning bij analyse / bepalen opgaven -Doel van deze stap is om gemeenten en instellingen te helpen bij het bepalen van de maatschappelijke opgave waar zij voor staan; bij het bepalen van de oplossingsstrategie / plan van aanpak. En bij de organisatorische vertaling daarvan in planning en samenwerkingsvormen/ afspraken. -De concrete invulling van deze ondersteuning wordt bepaald door de gemeente(n) en instelling(en) zelf, op basis van hun behoefte. -De ondersteuning sluit daarbij aan op de stappen die gemeenten en welzijnsinstellingen gaan zetten om verbreding en vernieuwing van de Wmo te realiseren. -De gemeente(n) en instelling(en) bepalen zelf welke prioriteiten worden gesteld. -De ondersteuning kan al naar gelang de behoefte verschillende vormen hebben. Hierbij is sprake van co-financiering van de samenwerkende partners.

11 11 Stap 2 - Ondersteuning bij analyse / bepalen opgaven -De volgende ondersteuningsactiviteiten staan gepland: Basispakket, bestaande uit Regionale Startbijeenkomst, Houtkoolschets, en Implementatiehulp -Naast het basispakket worden ook andere vormen van ondersteuning aangeboden. Deze instrumenten kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij het bieden van implementatiehulp. De volgende activiteiten staan gepland: -Maatschappelijke businesscase -Intervisiebijeenkomst -Visiteteams -Middelen voor leren uitdragen en delen -Handreiking diensten door derden -Handreiking collectieve voorzieningen -Instrumenten verbeteren kwaliteit welzijnswerk -Instrumenten verbeteren opdrachtgever-nemerrelatie

12 12 Stap 3 - Borgen -Doel van deze stap is dat we er voor zorgen dat de resultaten van het programma structureel geborgd kunnen worden. -We denken aan verankering van de geformuleerde bakens en zoals die nog in de loop van het programma worden aangevuld in: -instrumenten van de intelligente bibliotheek -beroeps en opleidingsprofielen (zowel initiële opleidingen als nascholing) -kwaliteitssystemen van de sector -als onderdeel van bijhouden van vakkennis ten behoeve van beroepsregistratie -programma’s van eisen van gemeenten -verantwoording door instellingen


Download ppt "Stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl Dinsdag 11 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google