De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda  Lessen 34 tm 35  7 en 8 december 2011  hs 31  bestuderen 31.1 tm 31.4 maken 31.1 tm 31.5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda  Lessen 34 tm 35  7 en 8 december 2011  hs 31  bestuderen 31.1 tm 31.4 maken 31.1 tm 31.5."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda  Lessen 34 tm 35  7 en 8 december 2011  hs 31  bestuderen 31.1 tm 31.4 maken 31.1 tm 31.5

2 Verslaglegging INTERN Geen regels, “geheim”, sturingsinfo, reëel FISCAAL Specifieke regels, belastingaangifte, “winstje” EXTERN Specifieke regels, publicatieplicht, “positief”

3 Publicatieplicht? openbaarmaking van gegevens is wettelijk verplicht omdat leiding en eigendom gescheiden deponeren bij kamer van koophandel in drukvorm uitgeven of publiceren op een website

4 Wettelijke regels externe verslaglegging Inrichtingseisen: bepalingen voor het opstellen (vorm) jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens Publicatie-eisen: regels hoe verslaglegging openbaar gemaakt moet worden Controle-eisen: voorschriften inzake (onafhankelijke) accountantscontroles

5 Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit: Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op balans en winst- en verliesrekening De opstelling van de onderdelen vindt plaats volgens voorgeschreven modellen. Doel: verschaffen van goed oordeel over vermogen en resultaat.

6 Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit: Toestand van de onderneming Gang van zaken in het verslagjaar Directieverslag (toekomstparagraaf) –Terugblik afgelopen boekjaar –Verwachtingen komende jaren inzake investeringen, financiering, werkgelegenheid, onderzoek, omstandigheden, enz… Doel: inzicht in ontwikkelingen omzet en winst.

7 Overige gegevens De overige gegevens omvatten: De accountantsverklaring Statutaire regeling voor de winst Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen Doel: aanvullende informatie omtrent controle, winstverdeling en ontwikkeling

8 Accountant Waarborgen belangen van de “stakeholders” (alle belanghebbenden bij een onderneming zoals schuldeisers, overheid, aandeelhouders, werknemers, banken) Controle van jaarrekening en afgeven van een verklaring van goedkeuring: –Jaarrekening is inhoudelijk juist samengesteld –Jaarrekening en –verslag zijn volgens de geldende wettelijke regels opgesteld –Jaarrekening en – verslag zijn niet strijdig –Overige gegevens zijn correct en volledig Geen verklaring van goedkeuring? Problemen…

9 Niet-commerciële organisaties Kunnen kiezen voor verslaglegging als bedrijf of volstaan met vereenvoudigde overzichten. Belangrijk in de verslaglegging: –Een balans als overzicht van bezit (rechten), schuld (plichten) en eigen vermogen. –Een staat van baten en lasten die inzicht geeft in het resultaat (winst of verlies) –Een staat van ontvangsten en uitgaven die inzicht geeft in geldstromen (overschot of tekort) liquide middelen. Bestuurders zijn aansprakelijk voor financiële beleid van de niet-commerciële organisatie.

10 Belangrijk bij niet-commerciële eigen vermogen begin + winst /  verlies (resultaat saldo baten  lasten) = eigen vermogen eind liquide middelen begin + overschot /  tekort (saldo ontvangsten  uitgaven) = liquide middelen eind

11 Belangrijk bij niet-commerciële staat ontvangsten en uitgaven met transitoria corrigeren tot de staat van baten en lasten

12 Nog vragen?


Download ppt "Agenda  Lessen 34 tm 35  7 en 8 december 2011  hs 31  bestuderen 31.1 tm 31.4 maken 31.1 tm 31.5."

Verwante presentaties


Ads door Google