De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek t.b.v. (jeugd) concept BELEIDSPLAN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek t.b.v. (jeugd) concept BELEIDSPLAN"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek t.b.v. (jeugd) concept BELEIDSPLAN
Tennisclub De Rhijenhof plw/bestuur TCR

2 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.
Aan een strategisch beleid ligt een sterkte/zwakte en kansen/bedreigingen analyse ten grondslag. Sterktes en zwaktes zijn die gegevenheden of ontwikkelingen waar de vereniging zelf invloed op kan uitoefenen. Het zijn interne aangelegenheden. plw/bestuur TCR

3 Als sterke punten kunnen o.a. worden genoemd:
De tennisclub is een vereniging die binnen de tennissport goed staat aangeschreven. Er worden nevenactiviteiten georganiseerd. Er is een jeugdafdeling. Er is een competitieafdeling Er wordt getennist op een prachtig tennispark Tennisles op hoog niveau plw/bestuur TCR

4 Als belangrijkste zwaktes worden opgemerkt:
De zwakke financiële situatie met betrekking tot het verwerven van gelden Het kadertekort. De geringe betrokkenheid van ouders/leden bij de vereniging. plw/bestuur TCR

5 De kansen voor de vereniging zijn:
Weinig tennisclubs in de directe omgeving Poeldijk, Kwintsheul en Rijswijk De situering van relatief 'jonge wijk(en) rond de accommodatie. Grote basisscholen en voorgezet onderwijs Laag en redelijke contributie plw/bestuur TCR

6 De belangrijkste bedreigingen vormen:
Andere vormen van vrijetijdsbesteding waardoor jeugdleden na verloop van tijd stoppen Het conservatisme van de tennisbond, waardoor er geen of weinig vernieuwing plaats kan vinden. Stijging van de kosten in de gezinnen etc. De commerciële omgeving waarin de vereniging moet functioneren Individualisering van de samenleving als geheel plw/bestuur TCR

7 Het doel van het beleidsplan is:
De te maken keuzes beter te onderbouwen. Het bieden van duidelijkheid naar de leden en derden over de koers van de vereniging. Het bepalen van de vorm van de organisatie van de vereniging en de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan. plw/bestuur TCR

8 In het beleidsplan wordt aandacht besteed aan :
De huidige en gewenste profilering van de tennissport en de vereniging. De ontwikkelingen in het ledenbestand. Het activiteitenaanbod. Het kader. De interne communicatie. De externe communicatie. De financiële situatie. Beleidsplan voor de jeugd plw/bestuur TCR

9 De profilering van de sport.
Activiteiten om het imago van de tennissport uit te dragen worden opgezet o.a.: opendag flyers wedstrijdverslagen op internet en/of in de media gewoon… van mond tot mondreclame plw/bestuur TCR

10 De profilering van de vereniging.
Deelname aan activiteiten voor en door de tennisgemeenschap blijft raadzaam. Er moet een communicatieplan worden opgesteld waarin voorstellen gedaan moeten worden om TC nog beter te profileren. Hiertoe moet een PR–commissie in het leven worden geroepen die hiertoe een voorstellen doet. plw/bestuur TCR

11 Ontwikkelingen in het ledenbestand.
Speciale actiepunten om deze ontwikkelingen tegen te gaan lijken niet direct haalbaar. Wel zal aandacht moeten worden besteed om activiteiten te organiseren die voldoende aansluiten bij de jeugd. De tennisschool heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid in en voorkomen moet worden dat (jeugd)leden wegvloeien naar andere verenigingen. plw/bestuur TCR

12 Ontwikkelingen in het ledenbestand.
Er zal een plan voor ledenwerving moeten worden opgezet De verantwoordelijkheid voor het opstellen ligt voorlopig bij het bestuur. Gerichte ledenwervingsacties moeten jaarlijks gehouden worden. plw/bestuur TCR

13 Ontwikkelingen in het ledenbestand.
Informatie van leden is erg belangrijk om de vereniging inzicht geven in haar functioneren. Nieuwe leden moeten na drie maanden door een bestuurslid benaderd worden om te informeren hoe een en ander gaat. Vertrekkende leden moet worden gevraagd naar de reden van hun vertrek. plw/bestuur TCR

14 Het activiteitenaanbod.
Het activiteitenaanbod bestaat uit: Trainingen Tennislessen op hoog niveau Competitie in alle seizoenen Toernooien (intern en extern) Nevenactiviteiten. plw/bestuur TCR

15 Nevenactiviteiten. Er moeten per leeftijdscategorie een aantal nevenactiviteiten worden georganiseerd. Deze zullen geïnitieerd moeten worden door de jeugdcommissie en de activiteiten-commissie. Veel nieuwe activiteiten zullen niet georganiseerd hoeven worden. Verbetering van de speelkwaliteit staat voorop. plw/bestuur TCR

16 Het kader. Het kaderprobleem is binnen de vereniging het belangrijkste aandachtspunt. Het is van belang dat er op korte termijn meer mensen zich gaan inzetten voor de vereniging. Hiertoe zal een apart vrijwilligersbeleid ontwikkeld moeten worden. plw/bestuur TCR

17 Vrijwilligers In een vrijwilligersbeleid staan twee zaken centraal, namelijk het werven en het behouden van vrijwilligers. Het werven van vrijwilligers kan niet zonder aandacht voor het behoud. Om mensen te werven en voor de vereniging te behouden is het van belang dat zij zich betrokken voelen bij de vereniging als geheel. Niet alleen leden maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vereniging. De betrokkenheid van ouders is echter gering. Er zal dan ook naar manieren gezocht moeten worden om deze te vergroten. plw/bestuur TCR

18 Voor het behouden van vrijwilligers zijn een aantal zaken van belang.
Inspraak. Evaluatiegesprekken. Geschillen. Begeleiding. Scholing/ deskundigheidbevordering. Nazorg. Afspraken. plw/bestuur TCR

19 Afspraken. Om welke functie het gaat.
Welke taken bij deze functie horen. Hoeveel tijd de functie ongeveer kost. Welke onkostenvergoedingen er gegeven worden. Hoe de vrijwilliger verzekerd is. Opleidingen die gevolgd kunnen worden. Hoe de begeleiding is geregeld. plw/bestuur TCR

20 De accommodatie. De Tennisclub maakt gebruik van een tweetal accommodaties. 's Zomers wordt buiten gespeeld en 's winters wordt gebruikgemaakt van een tennishal. De bar vormt bij veel verenigingen niet alleen het middelpunt na de trainingen en de wedstrijden, het is ook een middel om de inkomsten van de vereniging te vergroten. Deze bron van inkomsten heeft de tennisclub niet. Het bestuur is van mening dat de beheerder/eigenaar/exploitant van de bar betrokken moet worden bij meer activiteiten die ook voor de vereniging een waardevolle bijdrage leveren voor de financiën. plw/bestuur TCR

21 Interne communicatie. Goede interne communicatie vergroot de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Het (clubblad) en de site van De Rhijenhof kan een belangrijke rol in de interne communicatie binnen de vereniging vervullen. Commissies, bestuur en leden moeten daarom met name de site beter benutten om de leden op de hoogte te brengen. plw/bestuur TCR

22 Externe communicatie. Naamsbekendheid bij potentiële leden, sponsoren, gemeente, bewoners omgeving is voor de vereniging van groot belang. Dit is goed mogelijk door middel van activiteiten. Periodiek moet er een stukje in het plaatselijke huis-aan-huisblad gepubliceerd worden over de activiteiten van de vereniging. Goede contacten met de gemeente, partners op het park en de eigenaar/directie, zijn in het belang van de vereniging. Niet alleen zaken rond de accommodatie, maar ook andere zaken moeten aan bod komen. plw/bestuur TCR

23 Financiën. De financiële situatie van de vereniging is niet slecht.
Er is een klein vermogen maar dit is onvoldoende om de dagelijkse financiële situatie te verbeteren dan wel aan te vullen. Nieuwe leden betalen een redelijke contributie waarvan een groot gedeelte gaat naar afdracht parkkosten.na afdracht bondscontributie blijft er een gering bedrag over. (13 euro) wat ten goede komt aan de financiële positie van de club. Gelet op de gevraagde contributie door andere verenigingen is deze voor de TC laag te noemen. De overige uitgaven moeten worden gefinancierd uit acties, sponsoring, e.d. plw/bestuur TCR

24 Sponsoring Een toename van het aantal leden in zijn algemeenheid leidt tot meer inkomsten ook al is de inbreng per lid van 13 euro gering. Ook door sponsoring moet geprobeerd worden gelden binnen te halen. Sponsoring is een taak van de sponsorcommissie. Tot die tijd is het de verantwoordelijkheid van het bestuur. plw/bestuur TCR

25 Samenvatting We hebben een gezonde op competitie gerichte vereniging met 36 competitieteams Er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de jeugd Het bestuur is uitgebreid en statutair compleet met functies die onderling onafhankelijkheid zijn De commissies( jeugd en activiteiten) zijn bemand plw/bestuur TCR

26 De essentie van de vereniging
Is een club met oog voor de jeugd, hun training en competitie, zie hiervoor het jeugdbeleidsplan op de site Een seniorenafdeling gericht op competitie en toernooien en het verhogen van de algemene speelkwaliteit door training en oefenen Daarnaast is er enige vraag naar activiteiten zoals die ook nu al worden georganiseerd zoals toernooien, rackettrekken, etc. plw/bestuur TCR

27 Acties Het tekort aan vrijwilligers moet worden opgeheven.
De financiële instroom moet verbeterd worden. Intensiveren van het overleg met de partners op het tennispark Het aantal (jeugd)leden moet stijgen naar ? Sponsoring In- en externe communicatie Accorderen van het concept beleidsplan plw/bestuur TCR

28 Vragen, suggesties etc. ? plw/bestuur TCR


Download ppt "Onderzoek t.b.v. (jeugd) concept BELEIDSPLAN"

Verwante presentaties


Ads door Google