De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verenigings meerjarenplan 2004-2008. Agenda presentatie  Plan van aanpak  Taak commissies  Bevoegdheden commissies  Invloed leden  Jaarplan  Stellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verenigings meerjarenplan 2004-2008. Agenda presentatie  Plan van aanpak  Taak commissies  Bevoegdheden commissies  Invloed leden  Jaarplan  Stellen."— Transcript van de presentatie:

1 Verenigings meerjarenplan 2004-2008

2 Agenda presentatie  Plan van aanpak  Taak commissies  Bevoegdheden commissies  Invloed leden  Jaarplan  Stellen van vragen  Afronding

3 Plan van aanpak  Het bestuur wil een toekomstvisie voor de komende 4 jaar neerleggen  Die visie komt tot uiting in een verenigings - totaalplan (lees beleidsplan), uitgewerkt in verschillende jaarplannen  Het plan dient gedragen te worden door de leden

4 Plan van aanpak(vervolg)  Een afzonderlijk jaarplan uit het meerjarenplan  Het vormen van een 7-tal commissies b.v.  Commissie technische zaken  Commissie accommodatie  Commissie kantine  Commissie organisatie  Commissie waarden en normen  Commissie visie en beleid  Commissie financiën

5 Plan van aanpak(vervolg)  Commissies krijgen tot de ledenvergadering de gelegenheid advies uit te brengen  Commissies kunnen raadplegingen houden, enquêtes organiseren, etc.  Een lid van het bestuur is tevens lid van een commissie  De cie’s geven een toelichting op hun advies in de ledenvergadering  Commissies krijgen de uitgangspunten van het bestuur

6 Plan van aanpak(vervolg)  Concept-verenigings- plan wordt in leden- vergadering goedgekeurd en be- krachtigd  Verenigingsplan wordt beleid voor de komen- de vier jaar  Concept-verenigings- plan wordt in leden- vergadering afgekeurd of aange-past  Verenigingsplan wordt bijgesteld of opnieuw opgesteld en in de le- denvergadering opnieuw in-gebracht

7 Plan van aanpak(vervolg)  Jaarplannen worden opgesteld door bestuur  Leden keuren jaar- plannen goed op grond van verenigingsplan  Bestuur geeft uitvoe- ring aan jaarplannen  Ledenvergadering keurt verenigingsplan goed  Jaarplannen worden door bestuur opgesteld  Jaarplan wordt na toetsing aan verenigingsplan afgekeurd door leden

8 Plan van aanpak(vervolg)  Bestuur stelt nieuw jaarplan op en legt dit opnieuw aan leden voor  Leden keuren jaarplan goed  Bestuur geeft uitvoering aan jaarplan

9 Taak commissies  De commissies krijgen tot taak om m.b.t. hun taakveld a.d.h.v. suggesties, ideeën en plannen van de leden een advies(notitie) op te stellen als onderdeel van het toekomstige verenigingsplan  Dit advies wordt verwerkt in het concept- verenigingsplan  Dit plan wordt in de ledenvergadering aan de leden voorgelegd

10 Bevoegdheden cie’s  Organiseren van bij- eenkomsten voor le- den, donateurs en sponsors  Houden van enquêtes onder voornoemde actoren  Opstellen van versla- gen en notities  Het tussentijds infor- meren van bestuur en/of leden  Onder voorwaarde: inzage in relevante bestuursstukken

11 Invloed leden  De leden kunnen zit- ting nemen in een cie.  De leden kunnen deel- nemen aan de door de cie’s te organiseren raadplegingen  De leden kunnen sug- gesties, ideeën en op- merkingen aandragen bij de cie’s  De leden kunnen het concept-verenigings- plan bijstellen, afwijzen en goedkeuren  De leden kunnen voor- waarden stellen aan de uitvoering van het plan  Leden worden betrok- ken worden bij de uit- voering van het plan

12 Jaarplan (op hoofdlijnen uitwerking )  Als overgang naar een nieuw verenigings- plan is op grond van het huidige beleidsplan het nieuwe jaarplan opgesteld  Dit jaarplan wordt voorgelegd in de leden- vergadering  Het bestuur vraagt de goedkeuring van het jaarplan aan haar leden

13 Jaarplan b.v 2004 Wat houdt dat(op hoofdlijnen) precies in?  Technische beleid  Uitvoering geven aan notitie waarden en normen  Verbeteren van de accommodatie  Financiële onderbouwing  Het opstellen en hand- haven van regels voor het gebruik van de accommodatie  Promotie c.q. hand- having van de huidige selectie-teams in hun klasse  Verbeteren van de trainingsfaciliteiten

14 Jaarplan 2004/2008  Handhaven en uitbrei- den van het aantal sponsors  Uitbreiden van het aantal leden van de club van 100  I.s.m. en i.o.m. de ge- meente en de mede gebruikers de openbare ruimte op het sport- park opwaarderen

15 Jaarplan 2004/2008  Verbeteren verlichting parkeerplaatsen  Verbeteren van de verlichting fietsen-stalling en de fietsenstalling zelf  Parkeren op parkeerplaats en stallen van fietsen in de stalling  Aanbrengen van meer en nieuwe afvalbakken  Afsluiting van de velden en trainingsveld, wanneer deze niet gebruikt worden

16 Jaarplan 2004/2005  Organiseren van meer activiteiten voor de leden(clubavonden, jeugd spelmiddagen, sponsorbijeenkomsten, informatie-avonden voor leden en ouders, feestavonden, etc)  Vrijwilligersavond  Uitstraling toernooien verbeteren  Uitbreiding van het aantal scheidsrechters  Betere begeleiding van leiders en trainers(van met name de lagere teams)

17 Stellen van vragen/maken van opmerkingen U kunt zich voor een commissie opgeven bij het bestuur


Download ppt "Verenigings meerjarenplan 2004-2008. Agenda presentatie  Plan van aanpak  Taak commissies  Bevoegdheden commissies  Invloed leden  Jaarplan  Stellen."

Verwante presentaties


Ads door Google