De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008 – 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008 – 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008 – 2013
Departement LNE / Afdeling AMIS / Cel CAPLO februari 2008

2 Inhoud Proces van tot stand komen
Algemene spelregels van de overeenkomst Inhoud van de verschillende thema’s Communicatie

3 Proces Hoe tot stand gekomen? 1) Colloquium MiNa-Raad (december 2005)
2) Krachtlijnennota (juni 2006) 3) Eerste ontwerp van overeenkomst (augustus 2007) 4) Overeenkomst voor principiële goedkeuring door VR (november 2007) 5) Goedkeuring definitieve overeenkomst door Vlaamse Regering (december 2007)

4 Algemene spelregels Geldig voor 6 jaar Duur van de overeenkomst
Jaarlijkse ondertekening Inhoudelijk 10 thema’s : een thematische onderverdeling Instrumentarium Afval MVP Water Energie Mobiliteit Natuur Hinder Bodem Duurzame ontwikkeling

5 Algemene spelregels Structuur van de overeenkomst Intekening
basis over alle thema’s onderscheidingsniveau over alle thema’s projecten Intekening basis = verplicht onderscheidingsniveau = facultatief aanstelling DA + 35 punten projecten = facultatief

6 Algemene spelregels Wat indienen tegen wanneer? 1. Intekening
2008: 1 mei Vanaf 2009: 1 januari ~ ondertekeningsformulier op website 2. Projecten Projectaanvraag muv MiNa-werkers – 1 oktober voorafgaand jaar water: opdelen van aanvraag is mogelijk

7 Algemene spelregels 3. Rapporteren over basis en onderscheidingsniveau
Projectrapportering Binnen de 6 maanden na uitvoering ~ format op website 3. Rapporteren over basis en onderscheidingsniveau Vanaf 2009: Tegen 1 april Via het MJP

8 Algemene spelregels Wanneer evaluatie ontvangen?
1. Basis en onderscheidingsniveau Evaluatie tegen 15 november 2. Projecten Evaluatie Aanvraag: 1 juli (2008: 1 november) Evaluatie Rapportering: 6 maanden na rapportering

9 TIJDSLIJN 2008 (overgangsjaar)
Tijdslijnen TIJDSLIJN (overgangsjaar) 1 DECEMBER eindevaluatie 15 SEPTEMBER indienen BI SO ’05-’07 1 APRIL indienen MJP 1 JULI e evaluatie 20 DECEMBER Arbitragecommissie SO ‘08-’13 1 MEI inschrijving SO + projectenaanvragen 1 OKTOBER aanvraag MiNa-werkers 1 NOVEMBER evaluatie projectaanvragen TIJDSLIJN 1 APRIL indienen MJP 1 JULI evaluatie projectenaanvragen 15 NOVEMBER evaluatie SO JANUARI evaluatie aanvraag MiNa-werkers SO ‘08-’13 => 15 DECEMBER beroep mogelijk 1 JANUARI inschrijving SO + projectenaanvragen 1 OKTOBER aanvraag MiNa-werkers Bijkomende data projecten: Rapportering project: binnen 6 maand na afloop Rapportering MiNa-werkers: samen met MJP Uitbetalingsaanvraag projecten particulieren (HWP/infiltratievoorzieningen/groendaken): met MJP of 1 september Evaluatie project: binnen 6 maand na ontvangst rapportering Evaluatie rapportering MiNa-werkers: samen met evaluatie MJP Zie ook website

10 Algemene spelregels Hoeveel subsidie? 1. Voorschot = Basis
1,7EUR/ inw + 1,4EUR/ha met een min van EUR 2. Saldo = onderscheidingsniveau + projecten EUR/VTE DA + 50% projecten

11 Thema’s - Inhoud Instrumentarium ONDERSCHEIDINGSNIVEAU BASIS
Duurzaamheidsambtenaar (verplicht) Milieubeleidsplan Milieubarometer Open milieuraad Handhaving PROJECT Mina-werkers BASIS Milieuraad MMIS Handhaving Organisatie diensten Visienota gemeentelijk milieubeleid

12 Thema’s - Inhoud Afval BASIS Afvalpreventie en hergebruik
Selectieve inzameling en restafval Opruimen kleine partijen achtergelaten gevaarlijke afvalstoffen ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Afvalpreventie en hergebruik Selectieve inzameling en restafval Illegaal ontwijkgedrag PROJECT Mbt afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling, flankerend beleid

13 Milieuverantwoord productgebruik
Thema’s - Inhoud Milieuverantwoord productgebruik ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Gebruik van milieuverantwoorde producten in eigen diensten en gebruik stimuleren bij doelgroepen Productgroepen: Compost, breekpuin, materialen uit gerecycleerde kunststoffen, kantoormaterialen, catering, biologische producten, schoonmaakmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen, verven en vernissen, producten uit erkende kringloopcentra PROJECT Mbt stimuleren van MVP BASIS Gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout Goedgekeurd breekpuin in bestekken Passieve sensibilisatie

14 Thema’s - Inhoud Water ONDERSCHEIDINGSNIVEAU BASIS Geen bepalingen
PROJECT Uitvoeringsgerichte projecten integraal waterbeleid BASIS Risico-evaluatie pesticiden Pesticidentoets (vanaf 2009) Passieve sensibilisatie RWG-bestrijdingsmiddelen

15 Thema’s - Inhoud Hinder ONDERSCHEIDINGSNIVEAU BASIS
Beheer, opvolging en rapportering van hinderklachten Beleid – geur/geluid/lichthinder Actieve sensibilisatie Handhavingsbeleid Hinderinventaris PROJECT hinderproblematiek BASIS Digitaal opvolgen van milieuklachten Passieve sensibilisatie

16 Thema’s - Inhoud Energie ONDERSCHEIDINGSNIVEAU BASIS
Uitbreiden van energieboekhouding Opmaken van Energieprestatiecertificaten Actieve sensibilisatie Aankoop groene stroom Opleiding energie DE-scan Energie-efficiëntie als criterium bij overheidsopdrachten Lager energieverbruik Stimuleren van energiebesparende maatregelen BASIS energieprestatieregelgeving energieboekhouding Passieve sensibilisatie PROJECT Stimuleren van duurzaam energiegebruik (terugdringen van verbruik – inzet van hernieuwbare energie)

17 Thema’s - Inhoud Mobiliteit ONDERSCHEIDINGSNIVEAU BASIS
Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag Sneltoets mobiliteitsplan Luchtverontreiniging door verkeer Actieve sensibilisatie Milieuvriendelijke voertuigen Bedrijfsvervoerplannen PROJECT Stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag (link met milieu!) BASIS Deelname schepen/MA/DA aan gemeentelijke begeleidingscommissie Passieve sensibilisatie

18 Thema’s - Inhoud Natuur BASIS Opvolgen Bermbesluit
Promotie gebruik van streekeigen soorten Toepassen Code van goede Natuurpraktijk ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Opmaken/toepassen/promoten van een subsidiereglement soort-bescherming, aanleg en onderhoud KLE’s, gevelbegroening, ondersteuning milieuverenigingen Vorming ecologisch groen-, natuur en bosbeheer Deelname ‘dag van het park’ – ‘dag van de natuur’ Aanplanten streekeigen soorten Inventaris en actieplan KLE’s PROJECT Aankoop, inrichting, soortbescherming, HPG, bermbeheer, speelbossen, integrale toegankelijkheid, groendak

19 Thema’s - Inhoud Bodem ONDERSCHEIDINGSNIVEAU BASIS Bodemsanering:
Inventarisatiestudie woonzone op potentieel verontreinigde grond inzamelplaats voor kleine partijen verontreinigende grond Inventarisatie – historische risico-activiteit Inventarisatie – andere bodemproblemen Bodemerosie Informatievergadering Benaderen landbouwers PROJECT Bodemsanering – verwerking verontreinigde grond, erosiebestrijding BASIS Inschakelen van Bodemsaneringsdeskundige Vergunnen van TOP

20 Duurzame ontwikkeling
Thema’s - Inhoud Duurzame ontwikkeling ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Doorlichting eigen beleid Ondersteunen van duurzaam bouwen en wonen Ondersteunen van maatschappelijk verantwoord ondernemen Ondersteunen van initiatieven in N-Z-context Ondersteunen van projecten ivm educatie voor DO Vlaams implementatieplan educatie voor DO PROJECT Duurzame ontwikkeling BASIS Passieve sensibilisatie

21 Communicatie Contact Overleg MILO
Algemeen mailadres: Algemeen tel: 02/ Contactgegevens Thema’s: zie website onder Contact Voor documentatie over de SO: zie (voorlopige) website SO-mailing Overleg MILO Thema-overleg provinciale aanspreekpunten/vvsg Vlaamse opvolgingscommissie Tandem-Sla21


Download ppt "Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008 – 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google