De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame consumptie, welk beleid moet worden gevoerd in België? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame consumptie, welk beleid moet worden gevoerd in België? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame consumptie, welk beleid moet worden gevoerd in België? 1

2 Workshop 2: vergrijzing van de bevolking- wat staat er op het spel voor de duurzame ontwikkeling? 2

3 Inhoud  Wat is “coördinatie van het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling”  Wat gebeurt er na de raadpleging?  Het voorontwerp van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling  Opbouw federaal plan inzake duurzame ontwikkeling  Vergrijzing van de bevolking opvangen.  Doe mee en reageer ! 3

4 4 De wet van 5 mei 1997 voorziet in:  een federaal plan inzake DO om de 4 jaar  een federaal rapport inzake DO om de 2 jaar  de oprichting van de Federale Raad voor DO  de oprichting van de Interdepartementale Commissie DO  Op 25/02/2002 heeft de regering een Programmatorische Federale Overheidsdienst DO opgericht. Wat is de “coördinatie van het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling (DO)”

5 5  Alle reacties worden bijgehouden. De Programmatorische OverheidsDienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) legt alle reacties samen.  De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling maakt op basis hiervan een voorstel op van ontwerpplan.  Uiterlijk midden september stelt de regering het plan vast. Wat gebeurt er na de raadpleging?

6 6 Om de 4 jaar wordt een federaal plan inzake duurzame ontwikkeling opgemaakt. Vier concrete stappen:  voorontwerp (15/02/04),  raadpleging (tot 14/05/04),  ontwerp (uiterlijk op 13/07/04)  definitief plan (uiterlijk op 18/09/04). Het voorontwerp van het federaal plan inzake DO 2004-2005

7 Opbouw federaal plan inzake DO  De 6 thema’s vloeien voort uit de Europese afspraken gemaakt tijdens de top van Göteborg en Lissabon  1.Armoedebestrijding  2.Opvangen van de implicaties vergrijzing  3.Bestrijden van gevaren voor de volksgezondheid  4.Verantwoordelijker beheer van natuurlijke hulpbronnen  5.Bestrijden van klimaatsverandering  6.Verzekeren duurzaam vervoerssysteem 7

8 Opbouw federaal plan inzake DO  In totaal zijn er 30 acties opgenomen in het voorontwerp, die samen een 100-tal deelacties bevatten

9 Vergrijzing van de bevolking opvangen  De vergrijzing van de samenleving plaatst ons voor nieuwe uitdagingen  In het voorontwerp zijn er 5 speerpunten waar werk van willen maken:  Actie 6: werken na 55 jaar  Actie 7: familiale zorg mogelijk maken  Actie 8: buurtdiensten ontwikkelen  Actie 9: verantwoord consumeren  Actie 10: maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethisch beleggen 9

10 Actie 6: blijven werken na 55 jaar  Maatregelen nemen om de gemiddelde loopbaan te verlengen  Actief herinschakelingsbeleid voor oudere werknemers  Pilootprojecten opstarten om uitloopbanen te stimuleren  Experimenteel stelsel dat het opnieuw inschakelen van ontslagen werknemers bevordert  De federale overheid moet zélf het voorbeeld geven  maatregelen toepassen op personeel federale overheid 10

11 Actie 7: Familiale zorg mogelijk maken  Stimulering deeltijdse arbeid als middel om privé en arbeid te combineren  Uitvoerbaarheid onderzoeken van een stelsel van tijdsparen  Uitbreiding ouderschapsverlof met aandacht voor lagere inkomensgroepen  Bestaande wetgeving inzake telethuiswerken aanpassen  Opstarten proefprojecten om de arbeidsomstandigheden aan te passen aan de noden van 55-plussers in een tiental ondernemingen 11

12 Actie 8: Buurtdiensten ontwikkelen Nationale werkgelegenheidsconferentie (2003): 25000 banen scheppen binnen de buurt- en nabijheids-diensten en 12000 banen scheppen binnen de sociale economie  Omkadering voor gepensioneerden die actief willen meewerken in buurt-/nabijheidsdiensten (+ in-schakelling oudere werknemers in dit systeem promoten)  Voorstellen verdere uitbouw buurt-/nabijheidsdiensten die beantwoorden aan de behoeften van ouderen 12

13 Actie 9: Verantoord Consumeren Duurzame consumptiepatronen stimuleren en bescherming van oudere consumenten verbeteren  Opzetten informatiecampagne in 2006 om senioren aan te zetten tot duurzaam consumeren  Onderzoek naar houdingen en noden bij senioren omtrent leesbare inormatie op etiketten  Voor senioren leesbare informatie voor producten en diensten  Toegang openbaar vervoer (stations, …) waarborgen voor personen met beperkte mobilliteit 13

14 Actie 10: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethisch beleggen  werkgroep om te onderzoeken in welke mate de conclusies uit een studie van Ethibel in aanmerking komen voor uitvoering.  Wettelijke voorziene transparantieverplichting van pensioenfondsen opvolgen en een inventaris van ‘goede praktijken’ opstellen.  controle uitvoeren van sociale, ethische en milieu- informatie die door de bedrijven wordt verstrekt. 14

15 Doe mee en reageer ! Voorstellen, reacties, suggesties, idee[en, kritische bedenkingen, commentaar, wijzingen… zijn welkom op  www.plan2004.be of bij  Postbus 2004 - 1000 Brussel 1


Download ppt "Duurzame consumptie, welk beleid moet worden gevoerd in België? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google