De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieujaarprogramma Overijse 2010 Milieudienst Overijse Vergadering RAMINA 25 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieujaarprogramma Overijse 2010 Milieudienst Overijse Vergadering RAMINA 25 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Milieujaarprogramma Overijse 2010 Milieudienst Overijse Vergadering RAMINA 25 februari 2010

2 SO loopt over periode 2008-2013. Ondertekening gebeurde eind 2009 voor jaar 2010 (ook ondertekening 2011 in orde). Voor 1 april 2011 rapportering 2010 opsturen naar Vlaamse Overheid. Evaluatie rapportering 15 november (kort na zomer al een tussentijdse evaluatie). SITUERING

3 De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit 10 thema’s Instrumentarium (1) Afval (2) Milieuverantwoord productgebruik (3) Water (4) Hinder (5) Energie (6) Mobiliteit (7) Natuur (8) Bodem (9) Duurzame ontwikkeling (10)

4 Het basisniveau Het onderscheidingsniveau Het projectniveau Elk thema wordt in 3 niveaus ondergebracht

5 Inhoud verschillende niveaus Een gemeente die de overeenkomst ondertekent voert minimaal de bepalingen uit van het basisniveau (verplicht) Voor het onderscheidingsniveau (optioneel) moeten de gemeenten een duurzaamheidsambtenaar te werk stellen en jaarlijks 35 punten halen vrij te kiezen uit een lijst van acties

6 Subsidies Planperiode (Per jaar berekend voor de gemeente Overijse) BASISNIVEAU 47.718 euro ONDERSCHEIDINGSNIVEAU 30.000 euro TOTAAL 77.718 euro

7 Basisniveau Instrumentarium (1) -Meldpunt milieuklachten (samenwerkingsprotocol tss gemeente en politiezone goedgekeurd – 24-uren permanentie) -Vlarem gemachtigde (JP) -Actieve en pro-actieve controles milieuvergunde bedrijven (28 pro-actieve plaatsbezoeken bij nieuwe milieuvergunningen en drankvergunningen) (2 reactieve controles Scandals en Craps) -Verplicht gebruik verschillende databanken (MKROS, EPC-databank, inventaris bestrijdingsmiddelen, remmicom) Gemeenten die intekenen op de samenwerkingsovereenkomst moeten voldoen aan allerlei verplichtingen verdeeld over de 10 thema’s.

8 Vlaremgemachtigd ambtenaar JP

9 Basisniveau Instrumentarium (1) -RAMINA (ondersteuning RAMINA + 1 open RAMINA + jaarrapport) -Visienota leefmilieu (MBP) (Milieubeleidsplan 2010-2015)

10 Basisniveau Afval (2) -Afvalpreventie en hergebruik: thuiscomposteren: (folders, artikels Overijsenaar,…) antireclamestickers: (gemeentelijke stickers) kringloopcentrum: (overeenkomst met SPIT herbruikbare goederen) Preventie afvalstoffen: (website tips afvalpreventie)

11 Basisniveau Afval (2) -Selectieve inzameling en restafval: huis-aan-huis ophaling: (interrand) sensibilisatie bestrijdingsmiddelen: (artikel Overijsenaar, brochures) restafval minder dan 180kg/inw: (normaal onder 150kg/inw, wachten op cijfers interrand) inzamelen asbest: (artikel Overijsenaar, website) verwerken bermmaaisel: (naar composteerinstallatie Ecowerf) sensibilisatie selectief slopen: (artikel Overijsenaar) opruim en rapportering sluikstorten gevaarlijk afval: (geen in 2010)

12 Basisniveau Milieuverantwoord productgebruik (3) -Implementeren FSC: (geen grote werken met FSC in 2010 wel FSC-potloden) -COPRO gekeurd breekpuin: (gebruikt door dienst WEB) -Passieve sensibilisatie milieuverantwoord productgebruik: (artikels Overijsenaar fsc, bio) Water (4) -Risico-evaluatie gebruikte producten: (opzoeken productfiches op Fytoweb) -Passieve sensibilisatie rationeel watergebruik: (folders, subsidie regenwaterput) -Passieve sensibilisatie bestrijdingsmiddelen: (folders, artikel gifvrije tuin Overijsenaar) Hinder (5) -Opvolgen klachten via MKROS: (17 klachten opgenomen) -Passieve sensibilisatie milieuhinder: (artikel 24-uren permanentie, folders)

13 Basisniveau Energie (6) -Energieprestatieregelgeving: (Energieprestatiecertificaat zwembad, blank, bib, GBO, markthalle,…) -Energieboekhoudingsysteem: (opvolgingssysteem REUS groot deel gebouwen) -Passieve sensibilisatie REG en HE: (folders, dikke-truiendag, earth hour, klimaatwijken, …) Mobiliteit (7) -Passieve sensibilisatie mobiliteit met milieulink: (artikel belgerinkel, folders,…) -Deelname milieudienst aan GBC mobiliteitsplan: (geen GBC in 2010)

14 Basisniveau Natuur (8) -Opvolgen Bermbesluit: (gemeentelijk bermbeheersplan sinds 2005) -Promoten gebruik streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal: (Overijsenaar, plantenruilnamiddag, beplantingsverordening) -Code van goed natuurpraktijk: (bermbeheersplan, erosiebestrijdingsplan, handleiding holle wegen RLD, beleidsplan trage wegen) Bodem (9) -Inschakelen erkend bodemdeskundige bij acute gevallen bodemverontreiniging: (samenwerkingsovereenkomst provincie) -Toepassen code van goede praktijk bij vergunnen van tijdelijke grondopslagplaatsen: (geen vergunningsaanvraag in 2010) Duurzame Ontwikkeling (10) -Passieve sensibilisatie duurzame ontwikkeling: (folders, artikel Overijse Wereld(t), Doe de Bioweek)

15 Bioweek 2010: degustatie-stand markt Overijse

16 Onderscheidingsniveau Te werk stellen duurzaamheidsambtenaar en jaarlijks 35 punten behalen vrij te kiezen over de verschillende thema’s Instrumentarium (1) -MBP: (gemeentelijk MBP 2010-2015 goedgekeurd december - 3 ) -Milieubarometer: (opgemaakt - 2 ) -1 opengestelde RAMINA vergadering: (toelichting ontwerp MBP - 1 ) Puntentotaal: 6

17 Onderscheidingsniveau Afval (2) Afvalpreventie en Hergebruik (max.4): -Compostmeesterwerking: (werking via Interrand - 1 ) -Compost demoveld (op containerpark - 1 ) -Subsidie herbruikbare luiers (sinds 2003 - 1 ) -Campagne afvalarm winkelen (NVT) -stimuleren herbruikbare luiers (samenwerking GBO kerstfeest - 1 ) -reglement afvalarme reglementen (NVT) -brooddozen of drinkbussenactie (NVT)

18 Onderscheidingsniveau Afval (2) Selectieve inzameling: -Overeenkomst textielcontainers (afgesloten sinds 2010 - 1 ) -Opname afvalluik in bermbeheersplan (NVT) -Rapporteren bedrijfsafvalstoffen gemeente (jaarlijks via afvalstoffenenquête - 1 ) -Sensibiliseren bedrijven over sorteerverplichting (NVT) -Verwerking ruimingsspecie (jaarlijks via afvalstoffenenquête – 1 ) -Uitbaten inzamelplaats dierlijkafval (NVT) -KMO containerpark (NVT) -Selectieve inzameling wegwerpluiers (NVT) -Max. 150 kg restafval/inw. (ok voor 2010? - 3 )

19 Onderscheidingsniveau Afval (2) illegaal ontwijkgedrag: -Zwerfvuilopruimactie: (jaarlijks - 1 ) -Opstellen beleid straatvuilbakjes (NVT) - Rapporteren hoeveelheden gemeentevuil (jaarlijks via afvalstoffenenquête - 1 ) Puntentotaal: 12

20 Zwerfvuilactie Overijse 2009

21 Onderscheidingsniveau Milieuverantwoord productgebruik (3) Gebruik binnen eigen diensten (max. 4): -Gekeurd breekpuin – COPRO: (gebruik door dienst WEB - 1 ) -Materialen uit gerecycleerde kunststoffen: (verkeerspaaltjes + gemalen rubber voetbalplein Hagaard - 1 ) -Kantoormaterialen: (FSC-potloden + aanpassing bestek papier - 1 ) -Cateringproducten: (vervangen flessen door watertaps - 1 ) Stimuleren burgers: -Actieve sensibilisatie bio-producten: (bio-stand tijdens markt - 1 ) - Stimuleren FSC-hout: (infostand inkom vuurmolen + goedkeuring subsidiereglement - 1 ) Puntentotaal: 6

22 Infostand FSC in tentoonstellingsruimte Vuurmolen

23 Onderscheidingsniveau Water (4) - Geen acties mogelijk op onderscheidingsniveau Puntentotaal: 0 Hinder (5) -Analyse en rapporteren van de hinderklachten via MKROS: (opgemaakt door dienst milieu - 2 ) -Analyse van de opvolging van de hinderklachten via MKROS: (opgemaakt door dienst milieu - 2 ) - Actieve sensibilisatiecampagne i.v.m. de bestrijding van hinder: (nacht v/d duisternis + infostand open bedrijvendag politie - 2 ) - hinderreglement geluid/licht/geur: (hoofdstuk geluid politiereglement – 0,5 ) -Opleiding hinder: (NVT) -Actieplan hinder en inventaris potentiële hinderbronnen: (opgemaakt door dienst milieu op basis van MBP - 2 ) Puntentotaal: 8,5

24 Onderscheidingsniveau Energie (6) -Uitbreiden energieboekhouding met 5 entiteiten: (NVT) -Uitbreiden EPC met 5 entiteiten: (NVT) -Actieve sensibilisatie REG en HE: (subsidie zonne-energie, Klimaatwijken, infoavond db, infoavond reg - 4 ) - Aankoop minimum percentage groene stroom (40%): (de gemeente koopt 100% groene stroom aan - 3 ) -Lager energieverbruik gemeentelijk gebouw met 1%: (wachten jaarrapport 2010 REUS - 2 ) -Stimuleren of realiseren kleine energiebesparende maatregelen: (zaklampen op zonne-energie, uitlenen energiemeters - 1 ) - opleiding energie: (NVT) - opmaak duurzame energiescan: (NVT) Totaal = 10

25 Onderscheidingsniveau Mobiliteit (7) -Knelpuntanalyse luchtverontreiniging verkeer: (NVT) -Opmaak actieplan luchtverontreiniging: (NVT) -Actieve sensibilisatie: (Met belgerinkel naar de winkel, aankoop elektrische fiets - 2 ) - Milieutoetsing wagenpark: (NVT) -Actieplan uitbouw milieuvriendelijk wagenpark: (NVT) -Opname milieuvriendelijke aspecten in bestek voertuigen + aankoop: (NVT) -Deelname sneltoets: (deelname duurzaamheidsambtenaar – 0,5 ) - Bedrijfsvervoersplan: (NVT) Totaal = 2,5

26 Aankoop elektrische fiets eind 2010

27 Onderscheidingsniveau Natuur (8) - Subsidiereglement KLE: (NVT) - Opleiding ecologisch groen-, natuur-, en bosbeheer: (NVT) - Aanplanten streekeigen soorten door gemeente: (aanplantingen groendienst - 1 ) - Deelname dag van het park/natuur: (NVT) - Inventaris en actieplan KLE: (NVT) Totaal = 1

28 Onderscheidingsniveau Bodem (9) - Inrichten en uitbaten opslagplaats voor verontreinigde gronden: (NVT) - Oplijsting gronden gemeente waarop een historische risico-activiteit plaatsvond: (inventaris opgemaakt door milieudienst - 1 ) - Inventarisatie andere bodemproblemen: (NVT) - Informatievergadering bodemerosie: (NVT) - Individueel benaderen van landbouwers: (NVT) Totaal = 1

29 Onderscheidingsniveau Duurzame Ontwikkeling (10) - Doorlichting van het beleid: (NVT) - Gemeente stimuleert en ondersteund duurzaam bouwen: (nieuwe milieupremies, glazen huis - 1 ) - De gemeente steunt maatschappelijk verantwoord ondernemen: (verkoop en proeven van fair-trade producten tijdens bloemenmarkt – 1 ) - De gemeente ondersteunt of stimuleert initiatieven duurzame ontwikkeling: (Overijse Wereld(t), Word Schandalig Duurzaam - 2 ) Totaal = 4

30 Met Belgerinkel naar de Winkel op Bloemenmarkt 2010

31 Analyse voor de gemeente Overijse Vermits de milieudienst moet rekenen op heel wat inbreng van andere diensten en omdat we in het eerste jaar van de samenwerkingsovereenkomst rekening moeten houden met wat uitval, zal de milieudienst streven naar een totaal van 45 punten. Themapunten Instrumentarium6 Afval12 Milieuverantwoord Productgebruik6 Water0 Hinder8,5 Energie10 Mobiliteit2,5 Natuur1 Bodem1 Duurzame ontwikkeling4 Totaal51

32 Bedankt voor jullie aandacht! Milieudienst Overijse Zijn er nog vragen???


Download ppt "Milieujaarprogramma Overijse 2010 Milieudienst Overijse Vergadering RAMINA 25 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google