De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangrijkste gevolgen van het Bao voor de inkooppraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangrijkste gevolgen van het Bao voor de inkooppraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Belangrijkste gevolgen van het Bao voor de inkooppraktijk
Gert-Wim van de Meent Hoogleraar aanbestedingsrecht Universiteit van Amsterdam PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

2 Inhoud Waarom nieuwe regels? B. Wat verandert er? C. Vragen
Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

3 Waarom nieuwe regels? Nieuwe Europese wetgeving Bouwfraude enquête
Onderzoek naleving aanbestedingsregels Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

4 Waarom nieuwe regels? Verandert er nu veel?
Nee: in de kern onveranderd (bouwt voort op bestaande systeem) Ja: aangepast aan de eisen van deze tijd Voorbeeld Het systeem van de standaardprocedures (openbaar, niet-openbaar en onderhandelingen) zoals we dit nu kennen met de aankondiging, selectie en gunningen en de bijbehorende criteria blijft hetzelfde. In onderdelen van de verschillende fasen zijn echter zijn wel veranderingen aangebracht, zoals: Modernisering. Zo is (zoals in later sheets wordt uitgewerkt) de mogelijkheid gecreëerd om aankondigingen nu ook uitsluitend elektronisch te doen en te profiteren van termijnverkortingingen. Tevens is het mogelijk om te verlangen dat inschrijvingen alleen elektronisch worden ingediend. Flexibilisering. We hoeven nu niet meer primair te verwijzen naar normen, maar kunnen ook vrijelijk beslissen om onze specificaties op te stellen niet in de vorm van technische eisen, maar in de vorm van resultaatsverplichtingen (functioneel specificeren). Meer informatie hierover kan gevonden worden op: Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

5 Waarom nieuwe regels? Wat regelt Bao niet?
Opdrachten buiten toepassing richtlijnen Opdrachten in de speciale sectoren. Daarvoor is Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) Voorbeeld Andere opdrachten die buiten de scope van de richtlijnen blijven zijn bijvoorbeeld de zogenaamde B-diensten, dienstenconcessies en aanschaffingen van militair materieel. Het is mogelijk dat voor deze opdrachten in de toekomst wel regelgeving zal worden gemaakt. Reden hiervoor is dat er een trend is waar te nemen bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen naar het opleggen van (transparantie)verplichtingen bij dit soort opdrachten. Voorbeelden van opdrachten in de Nutssectoren zijn bijvoorbeeld exclusieve of bijzondere rechten voor de distributie van elektriciteit, gas en water. Ook het uitvoeren van dienstenconcessies voor personenvervoer per bus of trein vallen hier bijvoorbeeld onder. Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

6 Waarom nieuwe regels? Bao alweer gewijzigd:
Terugwerkende kracht per 1 december Verwijzing naar standaardmodellen aangepast Op wijziging gunning kom ik nog terug Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

7 Wat verandert er? Termijnen en drempelwaarden Procedures
Informatieverplichting Technische specificaties Selectie en gunningscriteria Gunning en beroep Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

8 Termijnen en drempelwaarden
Termijnen zijn over het algemeen niet veranderd Alleen verkorting mogelijk bij elektronisch aankondigen en beschikbaar stellen bestek: Elektronisch insturen aankondigingen: verkorting van 7 dagen en Elektronisch beschikbaar maken bestekken en aanvullende stukken: verkorting van 5 dagen Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

9 Termijnen en drempelwaarden
Per 1 jan 2006 drempels verlaagd: centrale overheid werken 2A-diensten en leveringen 2B-diensten decentrale overheid diensten en leveringen Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

10 Procedures Bestaande procedures nagenoeg onveranderd (openbaar, niet-openbaar en onderhandelingsprocedures) Wel aantal nieuwe procedures in het Bao Overzicht belangrijkste nieuwe procedures Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

11 Procedures Raamovereenkomst Nieuwe procedure
Overeenkomst één of meerdere aanbieders en één of meer aanbestedende diensten Looptijd niet langer dan 4 jaar (incl. verlengingen), tenzij… Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

12 openbare of niet-openbare procedure
Procedures Raamovereenkomst openbare of niet-openbare procedure 1 aanbieder 3 of meer aanbieders, tenzij.. gunning orders via overeenkomst gunning orders via mini-tender Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

13 Procedures E-veilen Toe te passen bij: Randvoorwaarden openbare,
niet-openbare en onderhandelingsprocedures en mini-tender bij de raamovereenkomst Randvoorwaarden Bijzondere technische waarborgen (bijv. aangeven formule, ongehinderd toegang) Identiteit deelnemers veiling geheim houden Continu kenbaar maken ranking tijdens veiling Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

14 Procedures E-veilen Afsluiting e-veiling door:
Volgen normale procedure tot aan gunning Eerste beoordeling aanbieding Aanpassing prijs of andere onderdelen door e-veiling Afsluiting e-veiling door: Tijdstip Geen nieuwe prijzen Alle fasen afgehandeld Winnaar Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

15 Procedures Concurrentiegerichte dialoog Hoge drempel voor toepassing
Alleen Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Oplossingen vertrouwelijk behandelen: geen “cherry picking” Mogelijk: kostenvergoeding Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

16 Procedures Normale selectie procedure
Openen dialoog met geselecteerden Optioneel: reductie aantal oplossingen AD duidelijk welke oplossing aan behoeften voldoen Sluiting dialoog Indienen definitieve inschrijving op basis eigen oplossing Gunning Mogelijk afvallen aanbieders Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

17 Informatieverplichting
Aangeven waar informatie over verplichtingen: milieubescherming, belastingen, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden Inschrijver moet aangeven of aan regels arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden wordt voldaan Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

18 Technische specificaties
Meer mogelijkheden voor markt Mogelijkheden functioneel specificeren optimaal Uitbreiding acceptatieplicht gelijkwaardig bewijs Meer duidelijkheid over milieu en sociaal Voeren voorafgaande technische dialoog Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

19 Selectie en gunning Uitsluitingscriteria
Verplichte uitsluitingscriteria in geval van: fraude, omkoping, deelname criminele organisatie en witwassen Verklaring omtrent gedrag (VOG) Overige (vrijwillige) uitsluitingscriteria niet veranderd Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

20 Selectie en gunning Geschiktheidseisen
Financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid: Mogelijkheid tot gebruiken capaciteit andere onderneming, mits… (Uitspraak Holst Italia) Voor de rest ongewijzigd Voorbeeld Voor een aanbesteding van een infrastructureel project waarbij weg-railverbindingen moeten worden aangelegd kan de wegenbouwer ook de ervaring van een railbouwer (waarbij het niet uitmaakt of deze deel uitmaakt van dezelfde holdingmaatschappij of niet) worden ingebracht in de inschrijving. De inschrijvende wegenbouwer moet hierbij wel aangeven dat hij daadwerkelijk van deze railervaring gebruik kan maken. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door een hiertoe aangegane overeenkomsten te presenteren. Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

21 Selectie en gunning Gunningscriteria
Verplicht aangeven weging (relatieve gewicht) gunningcriteria Kan in de vorm van marge (tussen een bepaald minimum en maximum) Indien (objectief) niet mogelijk: afnemende volgorde van belang Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

22 Gunning en beroep Mededeling gunningsbeslissing is niet gelijk sluiten overeenkomst Verplichte standstill termijn van 15 dagen om rechtsmiddel in te zetten Bij inzet rechtsmiddel wordt uitspraak afgewacht Nieuw: mededeling ook per fax of Gunningsbeslissing goed motiveren NB: er moet ook beroep mogelijk zijn bij beslissing aanbesteding stop te zetten Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

23 Vragen? Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers


Download ppt "Belangrijkste gevolgen van het Bao voor de inkooppraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google