De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zeven klassieke gunningsprocedures in het raam van de nieuwe reglementering overheidsopdrachten (leveringen en diensten) (versie 1 mei 2013) Urbain.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zeven klassieke gunningsprocedures in het raam van de nieuwe reglementering overheidsopdrachten (leveringen en diensten) (versie 1 mei 2013) Urbain."— Transcript van de presentatie:

1 De zeven klassieke gunningsprocedures in het raam van de nieuwe reglementering overheidsopdrachten (leveringen en diensten) (versie 1 mei 2013) Urbain Bruggeman Adviseur-generaal

2 0. Inhoudstafel Huidige en nieuwe wetgeving overheidsopdrachten
De 4 pijlers van het Europees Verdrag Het koninklijk besluit van 3 april 2013 De zeven klassieke procedures De open offerteaanvraag De open aanbesteding De beperkte offerteaanvraag De beperkte aanbesteding De onderhandelingsprocedure met bekendmaking

3 0. Inhoudstafel De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Artikel 26, § 1, van de wet van 15 juni 2006 Artikel 26, § 2, van de wet van 15 juni 2006 Termijnen op Europees en Belgisch niveau De elektronische veiling

4 1. De huidige wetgeving overheidsopdrachten
De wet van 24 december 1993 Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 Het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 Het koninklijk besluit van 26 september 1996 bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden – link ‘wetgeving’

5 2. De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten
De wet van 15 juni 2006 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 Het koninklijk besluit van 3 april 2013 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 Bevat de algemene aannemingsvoorwaarden – link ‘wetgeving’

6 3. De 4 pijlers van het Europees Verdrag
Concurrentie Gelijke behandeling Evenredigheid Transparantie

7 4. De 4 pijlers van het Europees Verdrag – context Overheidsopdrachten
Concurrentie: een procedure kiezen die een optimale concurrentie verzekert Gelijke behandeling: alle bedrijven op dezelfde voet behandelen Evenredigheid: blijf billijk in alle stappen van de procedure Transparantie: een maximale transparantie bieden aan alle bedrijven die aan de overheidsopdracht deelnemen AANDACHT! De onderhandelingsprocedure blijft altijd een uitzonderingsprocedure

8 5. De nieuwe drempels voor de Ministerraad
Koninklijk besluit van 3 april 2013 Drempels voor OOA, OA, BOA, BA, OPMB: ,00 euro – Leveringen ,00 euro – Diensten Drempels voor OPZB: ,00 euro – Leveringen ,00 euro – Diensten Artikel 5: belangrijk Opsomming van de gevallen wanneer de goedkeuring van de Ministerraad niet vereist is

9 6. Les 7 klassieke procedures - opsomming
Open offerteaanvraag Beperkte offerteaanvraag Open aanbesteding Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

10 7. De zeven klassieke procedures – de verschillen in vergelijking met de huidige reglementering
Algemene offerteaanvraag wordt open offerteaanvraag Openbare aanbesteding wordt open aanbesteding De benamingen ‘Beperkte offerteaanvraag’ en ‘Beperkte aanbesteding’ blijven behouden De benamingen ‘Onderhandelingsprocedure met bekendmaking’ en ‘Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’ blijven behouden De Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking is een nieuwe procedure De administratieve en technische regelmatigheid wordt vervangen door de formele en materiële regelmatigheid

11 8. De open offerteaanvraag - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) Het bestek moet beschikbaar zijn vanaf de publicatie De opening van de offertes is voor iedereen toegankelijk. De prijzen worden niet bekendgemaakt De procedure bestaat uit één enkele fase onderverdeeld in drie opeenvolgende stappen (de selectie van de inschrijvers, het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en de keuze van de offerte die voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt) De offertes worden getoetst aan meerdere gunningcriteria De interessantste (prijs/kwaliteit) offerte komt voor het sluiten van de opdracht in aanmerking Tijdens de procedure mag er niet worden onderhandeld: ingediende offerte = aanvaarde offerte

12 8.1. De open offerteaanvraag - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van Financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PEU) Opening offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek impliciete ver- klaring op eer + gemotiveerde gunningsbe- slissing Onderzoek formele regelmatigheid Onderzoek materiële regelmatigheid Onderzoek of- fertes in raam van de gunnings- criteria Voorleggen voorstel gun- ning opdracht Aan advies IF Wachttermijn Vastlegging van de uitgave Kennisgeving sluiten op- dracht Kennisgeving aan niet gekozen Inschrijvers (Indien geen wachttermijn) Publicatie ge- gunde opdracht in BDA en in PEU

13 9. De open aanbesteding - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) Het bestek moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de publicatie De opening van de offertes is voor iedereen toegankelijk. De prijzen worden bekendgemaakt De procedure bestaat uit één enkele fase onderverdeeld in drie opeenvolgende stappen (de selectie van de inschrijvers, het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en de keuze van de offerte die voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt) De offertes worden getoetst aan één enkel gunningcriterium, de prijs De regelmatige offerte met de laagste prijs komt voor het sluiten van de opdracht in aanmerking Tijdens de procedure mag er niet worden onderhandeld: ingediende offerte = aanvaarde offerte

14 9.1. De open aanbesteding - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en bestek Advies inspectie van Financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PEU) Opening offertes Onderzoek selec- tiecriteria Onderzoek implicite ver- klaring op eer + gemotiveerde gunningsbe- slissing Onderzoek formele regelmatigheid Onderzoek materiële regelmatigheid Onderzoek of- fertes in raam van gunnings- criterium ‘prijs’ Voorleggen voorstel gun- ning opdracht Aan advies IF Wachttermijn Vastlegging van de uitgave Kennisgeving sluiten op- dracht Kennisgeving aan niet gekozen Inschrijvers (Indien geen wachttermijn) Publicatie ge- gunde opdracht in BDA en in PEU

15 10. De beperkte offerteaanvraag - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) De procedure wordt opgesplitst in twee delen: selectie van de kandidaten en indienen van offertes Het bestek wordt opgezonden aan de geselecteerde kandidaten De opening van de offertes is enkel voor de geselecteerde kandidaten toegankelijk (de prijzen worden niet medegedeeld) Het tweede deel van de procedure bestaat uit één enkele fase onderverdeeld in twee opeenvolgende stappen (het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en de keuze van de offerte die voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt) De offertes worden getoetst aan meerdere gunningcriteria De interessantste (prijs/kwaliteit) offerte komt voor het sluiten van de opdracht in aanmerking Tijdens de procedure mag er niet worden onderhandeld: ingediende offerte = aanvaarde offerte

16 10.1. De beperkte offerteaanvraag - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en van het bestek Advies inspectie van Financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PEU) Opening kandida- turen Onderzoek selec- tiecriteria Gemotiveerde selectiebeslissing Kennisgeving selectie kandidaten + bestek Kennisgeving niet geselecteerde kandidaten Opening offertes Onderzoek formele regelmatigheid offertes Onderzoek impliciete ver- klaring op eer + femotiveerde gunnings- beslissing Onderzoek materiële regelmatigheid offertes Onderzoek offertes in het raam van de gunningscriteria Voorleggen gunningvoorstel aan advies IF Wachttermijn Kennisgeving aan niet gekozen Inschrijvers (indien geen wacht- termijn) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving sluiten opdracht Publicatie gegunde opdracht in BDA en in PEU

17 11. De beperkte aanbesteding - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) De procedure wordt opgesplitst in twee delen: selectie van de kandidaten en indienen van offertes Het bestek wordt opgezonden aan de geselecteerde kandidaten De opening van de offertes is enkel voor de geselecteerde kandidaten toegankelijk (de prijzen worden medegedeeld) Tijdens het tweede deel van de procedure gebeuren het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en de keuze van de offerte die voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt, in één ruk De offertes worden getoetst aan één enkel gunningcriterium, namelijk de prijs De regelmatige offerte met de laagste prijs komt voor het sluiten van de opdracht in aanmerking Tijdens de procedure mag er niet worden onderhandeld: ingediende offerte = aanvaarde offerte

18 11.1. De beperkte aanbesteding - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatie- bericht en van het bestek Advies inspectie van Financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PEU) Opening kandida- turen Onderzoek selec- tiecriteria Gemotiveerde selectiebeslissing Kennisgeving selectie kandidaten + bestek Kennisgeving niet geselecteerde kandidaten Opening offertes Onderzoek formele regelmatigheid offertes Onderzoek impliciete ver- klaring op eer + gemotiveerde gunnings- beslissing Onderzoek materiële regelmatigheid offertes Onderzoek offertes in het raam van gunnings- criterium ‘prijs’ Voorleggen gunningvoorstel aan advies IF Wachttermijn Kennisgeving aan niet gekozen Inschrijvers (indien geen wacht- termijn) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving sluiten opdracht Publicatie gegunde opdracht in BDA en in PEU

19 12. De onderhandelingsprocedure met bekendmaking - kenmerken
Er gebeurt een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel ook in het Publicatieblad van de Europese Unie (hangt af van het geraamd bedrag van de opdracht) De procedure wordt opgesplitst in twee delen: selectie van de kandidaten en indienen van offertes Het bestek wordt opgezonden aan de geselecteerde kandidaten De opening van de offertes is enkel voor de geselecteerde kandidaten toegankelijk indien de aanbestedende overheid een publieke opening van de offertes wenst te organiseren. De prijzen worden niet bekendgemaakt. Het tweede deel van de procedure behelst één fase, onderverdeeld in twee stappen: de regelmatigheid van de offertes en het inhoudelijk onderzoek van de offertes plaats, teneinde te weten met welke inschrijvers de aanbestedende overheid zal onderhandelen Onderhandelingen grijpen plaats. Nadien wordt definitieve offerte neergelegd door inschrijvers die betrokken waren bij de onderhandelingen (BAFO’s = Best and Final Offers) De Best and Final Offers worden getoetst aan de gunningcriteria vermeld in het bestek De interessantste (prijs/kwaliteit) offerte komt voor gunning van de opdracht in aanmerking

20 12.1. De onderhandelingsprocedure met bekendmaking - overzicht van de procedure
Voorbereiden publicatiebe- richt en bestek Advies inspectie van Financiën Publiceren be- richt in BDA (en in PEU Opening kandida- turen Onderzoek se- lectiecriteria Gemotiveerde selectiebeslissing Kennisgeving selectie kandidaten + bestek Kennisgeving niet geselecteerde kandidaten Opening offertes Onderzoek formele regelmatigheid offertes Inhoudelijk onderzoek of- fertes in raam van shortlist Gemotiveerde beslissing inzake de samenstelling van de shortlist Uitnodigng onder- handeligen aan de in de short- list opgenomen inschrijvers Onderhandelingen Kennisgeving aan de voorlopig niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Verslag van de onderhandelingen Onderzoek offertes fertes na onderhan- delingen in het raam van de gunningscriteria of van het gunnings- criterium ‘prijs’ Onderzoek impli- ciete verklaring op eer + gemotiveerde gunningsbeslissing Voorleggen gunningvoorstel aan de inspectie van Financiën Wachttermijn Kennisgeving aan niet gekozen Inschrijvers (indien geen wacht- termijn) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving sluiten opdracht Publicatie gegunde opdracht in BDA en in PEU

21 13. De vereenvoudigde onderhandelings-procedure met bekendmaking - kenmerken
Enkel voor opdrachten onder de Europese drempel Publicatie van een aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen De procedure verloopt in één enkele fase: selectie van de inschrijvers, regelmatigheid van de offertes, onderzoek shortlist, onderhandelingen, onderzoek van de BAFO’s, gunning en sluiten van de opdracht Het bestek moet beschikbaar zijn bij de publicatie van de aankondiging van de opdracht Indien de leidende dienst een opening van de offertes wenst te organiseren, zal zij achter gesloten deuren plaatsgrijpen De Best and Final Offers worden getoetst aan de gunningscriteria of aan het gunningscriterium ‘prijs’ vermeld in het bestek De interessantste offerte (kwaliteit/prijs) of de laagste offerte, naargelang het geval, wordt in aanmerking genomen voor de gunning van de opdracht Deze procedure verloopt dus zoals dit het geval is bij een open offerteaanvraag, maar zonder officiële opening en met de mogelijkheid om onderhandelingen te voeren met alle inchrijvers of met deze opgenomen in de shortlist

22 Advies van de inspectie van Financiën
13.1. De vereenvoudigde onderhandelings-procedure met bekendmaking – overzicht van de procedure Voorbereiden van de aan-kondiging van de opdracht en van het bestek Advies van de inspectie van Financiën Publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen Opening van de offertes Onderzoek van de selectie- criteria Onderzoek formele regelmatigheid Inhoudelijk onderzoek of- fertes in raam van shortlist Gemotiveerde beslissing inzake de samenstelling van de shortlist Kennisgeving aan de voorlopig in de shortlist niet weerhouden inschrijvers Uitnodiging voor onderhandelingen aan de in de shortlist opge- nonmen inschrijvers Onderzoek offertes fertes na onderhan- delingen in het raam van de gunningscriteria of van het gunnings- criterium ‘prijs’ Onderzoek impliciete ver- klaring op eer + gemotiveerde gunnings- beslissing Onderhandelingen Voorleggen gunningvoorstel aan inspectie van Financiën Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van het sluiten van de opdracht Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers

23 14. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - kenmerken
Er gebeurt geen publicatie. De aanbestedende overheid kan maar moet geen selectiefase voorzien Er moet aan ten minste drie potentiële kandidaten worden gevraagd om een offerte in te dienen op basis van het bestek Het bestek wordt dus opgezonden aan de kandidaten die de aanbestedende overheid heeft uitgekozen De opening van de offertes gebeurt normaal achter gesloten deuren, maar er mag ook een opening van de offertes plaatsgrijpen waarop enkel de geselecteerde kandidaten aanwezig mogen zijn (de prijzen worden niet bekendgemaakt) Er grijpt een onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en een inhoudelijk onderzoek van de offertes plaats, teneinde te weten met welke inschrijvers de aanbestedende overheid zal onderhandelen Onderhandelingen grijpen plaats. Nadien wordt definitieve offerte neergelegd door inschrijvers die betrokken waren bij de onderhandelingen (BAFO’s = Best and Final Offers) De Best and Final Offers worden getoetst aan de gunningcriteria vermeld in het bestek De interessantste (prijs/kwaliteit) offerte komt voor het sluiten van de opdracht in aanmerking

24 14.1. De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - overzicht van de procedure
Voorbereiden bestek Advies inspectie van Financiën Verzenden bestek aan uitgekozen kandidaten Opening offertes Onderzoek formele regelmatigheid Inhoudelijk onderzoek of- fertes in raam van shortlist Gemotiveerde beslissing inzake de samenstelling van de shortlist Kennisgeving aan de voorlopig in de shortlist niet weerhouden inschrijvers Uitnodiging voor onderhandelingen aan de in de shortlist opge- nonmen inschrijvers Onderhandelingen Onderzoek offertes fertes na onderhan- delingen in het raam van de gunningscriteria of van het gunnings- criterium ‘prijs’ Verslag van de onderhandelingen Gemotiveerde gunningsbeslissing Voorleggen gunningvoorstel aan inspectie van Financiën Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van het sluiten van de opdracht Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers Publicatie gegunde opdracht in BDA en in PEU

25 15. Artikel 26, § 1, van de wet van 15 juni 2006
Wanneer mag er worden gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking? Zie document in bijlage

26 16. Artikel 26, § 2, van de wet van 15 juni 2006
Wanneer mag er worden gekozen voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking? Zie document in bijlage

27 17. Termijnen A) Europese publicatie verplicht (raming opdracht is gelijk aan of hoger dan Eur, excl. BTW). Open offerteaanvraag en open aanbesteding: zonder vooraankondiging: opening offertes na 52 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) Indien het aankondigingsbericht verzonden is met behulp van eNotification: - 7 dagen Indien op het ogenblik van de publicatie van de aankondiging van de opdracht, de opdrachtdocumenten (bestek + bijlagen) beschikbaar zijn op een URL: - 5 dagen met vooraankondiging: opening offertes na 36 dagen (algemene regel) of 22 dagen (strikt minimum) (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) Indien het aankondigingsbericht verzonden is met behulp van eNotification: - 7 dagen Indien op het ogenblik van de publicatie van de aankondiging van de opdracht, de opdrachtdocumenten (bestek + bijlagen) beschikbaar zijn op een URL: - 5 dagen

28 17. Termijnen Beperkte offerteaanvraag en beperkte aanbesteding (gewone procedure): opening kandidaturen: na 37 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) Indien het aankondigingsbericht verzonden is met behulp van eNotification: - 7 dagen opening offertes: na 40 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) of 26 dagen indien vooraankondiging is gebeurd Indien het bestek en zijn bijlagen beschikbaar zijn op een URL op het ogenblik van de ontvangst van de kennisgeving van selectie door de geselecteerde kandidaten: - 5 dagen

29 17. Termijnen Beperkte offerteaanvraag en beperkte aanbesteding (versnelde procedure): opening kandidaturen: na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) Indien het aankondigingsbericht verzonden is met behulp van eNotification: - 7 dagen (minimum 10 dagen!) opening offertes: na 10 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) Indien het bestek en zijn bijlagen beschikbaar zijn op een URL op het ogenblik van de ontvangst van de kennisgeving van selectie door de geselecteerde kandidaten: - 5 dagen (minimum 10 dagen!)

30 17. Termijnen (2) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: geen termijn vermeld in de wetgeving inzake de overheidsopdrachten, maar voorzie een billijke termijn die de inschrijvers moet toelaten om een degelijke offerte in te dienen! Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (gewone procedure): opening kandidaturen: na 37 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) Indien het aankondigingsbericht verzonden is met behulp van eNotification: - 7 dagen opening offertes: geen termijn vermeld in wetgeving inzake de overheidsopdrachten, maar voorzie een billijke termijn die de inschrijvers moet toelaten om een degelijke offerte in te dienen

31 17. Termijnen (3) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (versnelde procedure): opening kandidaturen: na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) Indien het aankondigingsbericht verzonden is met behulp van eNotification: - 7 dagen (minimum 10 dagen!) opening offertes: geen termijn vermeld in de wetgeving inzake de overheidsopdrachten, maar voorzie een billijke termijn die de inschrijvers moet toelaten om een degelijke offerte in te dienen!

32 17. Termijnen (4) B) Europese publicatie is niet verplicht (raming opdracht is lager dan Eur, excl. BTW) of voor diensten behorende tot bijage 2B van de wet van 15 juni 2006. Open offerteaanvraag, open aanbesteding en vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking: opening offertes na 36/22 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) 10 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de offertes niet inbegrepen) indien hoogdringendheid kan worden ingeroepen Beperkte offerteaanvraag en beperkte aanbesteding (gewone procedure): opening kandidaturen: na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 15 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen)

33 17. Termijnen (5) Beperkte offerteaanvraag en beperkte aanbesteding (versnelde procedure): opening kandidaturen: na 10 dagen (voor zover de opdracht minimum 7 dagen werd bekendgemaakt, dag van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: na 10 dagen (dag van het opzenden van het bestek en van de opening van de offertes niet inbegrepen) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: geen termijn vermeld in de wetgeving inzake de overheidsopdrachten, maar voorzie een billijke termijn die de inschrijvers moet toelaten om een degelijke offerte in te dienen!

34 17. Termijnen (6) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (gewone procedure): opening kandidaturen: na 15 dagen (dag van het opzenden van de publicatie en van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: 15 dagen (dag van het opzenden van het bestek en dag van de opening van de offertes niet inbegrepen) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (versnelde procedure): opening kandidaturen: na 10 dagen (voor zover de opdracht minimum 7 dagen werd bekendgemaakt, dag van de opening van de kandidaturen niet inbegrepen) opening offertes: 10 dagen (dag van het opzenden van het bestek en dag van de opening van de offertes niet inbegrepen)

35 18. De elektronische veiling - Algemeenheden
Een modaliteit en dus geen procedure Enkel voor opdrachten van leveringen en diensten Enkel indien de prijs het enig gunningscriterium is Verloopt elektronisch

36 18. De elektronische veiling – algemeenheden (vervolg)
Procedures: Open aanbesteding Beperkte aanbesteding Onderhandelingsprocedure met bekendmaking (de prijs is het enig gunningscriterium en enkel in het geval voorzien in artikel 26, § 2, 1° a) Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking (de prijs is het enig gunningscriterium en enkel in het geval voorzien in artikel 26, § 2, 1° a) Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (de prijs is het enig gunningscriterium en enkel in het geval voorzien in artikel 26, § 1, 1° a)

37 18. De elektronische veiling - bijzonderheden
Toepassing van de elektronische veiling verplicht te vermelden in: de aankondiging van de opdracht (open en beperkte aanbesteding, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking en onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het bestek (open en beperkte aanbesteding + de drie onderhandelingsprocedures) Vermelden hoe de elektronische veiling zal verlopen (in de aankondiging van de opdracht + in het bestek) Zie artikel 131 KB 15 juli 2011

38 18. De elektronische veiling – bijzonderheden (vervolg)
De elektronische veiling kan verlopen: tijdens de ganse duur gespecifieerd in de opdrachtdocumenten in verschillende fasen Vooraleer de elektronische veiling op te starten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: de inschrijvers werden onderzocht in het raam van de selectiecriteria (open procedures) de regelmatigheid van de offertes moet onderzocht zijn (voor alle procedures) de onderhandelingen moeten beëindigd zijn (onderhandelingsprocedures)

39 18. De elektronische veiling – bijzonderheden (vervolg 2)
Vooraleer de elektronische veiling op te starten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: de offertes, de eindoffertes of de BAFO’s moeten onderzocht zijn in het raam van het gunningscriterium ‘prijs’ minimumtermijn tussen de uitnodiging waarin de elektronische veiling wordt aangekondigd, enerzijds, en de start van de elektronische veiling, anderzijds: minimum 5 kalenderdagen alle inschrijvers of deelnemers waarvan de offerte, de eindofferte of de BAFO onderzocht werd in het raam van het gunningscriterium ‘prijs’ moeten voor de elektronische veiling worden uitgenodigd

40 18. De elektronische veiling – Wetgeving
Richtlijn 2004/18/CE van 31 maart 2004 de artikelen 1 en 54 Wet van 15 juni 2006 de artikelen 3 en 30 Koninklijk besluit van 15 juli 2011 de artikelen 130, 131, 132, 133, 134 en 135

41 18. De elektronische veiling toegepast op de open aanbesteding
Voorbereiding van het aankondigings- bericht en van het bestek Advies van de inspectie van Financiën Publicatie van de aankondiging in het BDA (en in het PBEU) Opening van de offertes Onderzoek van de selectiecriteria Onderzoek van de formele regelmatigheid Onderzoek van de materiële regelmatigheid Onderzoek van de regelmatige offertes in het raam van gunningscriterium “prijs” Uitnodiging voor de elektronische veiling Voeren van de elektronische veiling Het sluiten van de elektronische veiling Evaluatie van het resultaat van de elektronische veiling Onderzoek van de impliciete ver- klaring op eer + gemotiveerde gunningsbeslissing Voorleggen van het gunningsvoorstel aan de IF Kennisgeving van de gunningsbeslis- sing aan de niet gekozen inschrijvers (wachttermijn) Kennisgeving van de gunningsbeslis- sing aan de gekozen inschrijver (wachttermijn) Vastleggen van de uitgave Kennisgeving van het sluiten van de opdracht Publicatie van de aankondiging van de gegunde opdracht in BDA en PBEU

42 18. De elektronische veiling toegepast op de beperkte aanbesteding
Voorbereiding van het aankondigings- bericht en van het bestek Advies van de inspectie van Financiën Publicatie van de aankondiging in het BDA (en in het PBEU) Opening van de kandidaturen Onderzoek van de selectiecriteria Gemotiveerde selectiebeslissing Kennisgeving aan de geselecteerde kandidaten + bestek Kennisgeving aan de niet gese- lecteerde kandiaten Opening van de offertes Onderzoek van de formele regelmatigheid van de offertes Onderzoek van de materiële regelmatigheid van de offertes Onderzoek van de regelmatige offertes in het raam van het gunings- criterium “prijs” Uitnodiging voor de elektronische veiling Voeren van de elektronische veiling Het sluiten van de elektronische veiling Kennisgeving van de gunningsbeslis- sing aan de gekozen inschrijver (wachttermijn) Evaluatie van het resultaat van de elektronische veiling Onderzoek van de impliciete verklaring op eer + gemotiveerde gunningsbeslissing Voorleggen van het gunningsvoorstel aan de IF Kennisgeving van de gunningsbeslis- sing aan de niet gekozen inschrijvers (wachttermijn) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van het sluiten van de opdracht Publicatie van de aankondiging van gegunde opdracht in BDA en PBEU

43 18. De elektronische veiling toegepast op de onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Voorbereiding van het aankondi-gingsbericht en van het bestek Advies van de inspectie van Financiën Publicatie van de aankondiging in het BDA (en in het PBEU) Opening van de kandidaturen Onderzoek van de selectiecriteria Gemotiveerde selectiebeslissing Kennisgeving aan de geselecteerde kandidaten + bestek Kennisgeving aan de niet geselecteerde kandidaten Opening van de offertes Onderzoek van de formele en materiële regelmatigheid Onderzoek van de regelmatige offertes in het raam van de shortlist Gemotiveerde beslissing van de samenstelling van de shortlist Kennisgeving aan de voorlopig niet in de shortlist opgenomen inschrijvers Uitnodiging van de inschrijvers opgenomen in de shortlist opgenomen inschrijvers Onderhandelingen Verslag van de onderhandelingen Onderzoek van de BAFO’s in het raam van het gunningscriterium “prijs” Uitnodiging voor de elektronische veiling Voeren van de elektronische veiling Het sluiten van de elektronische veiling Evaluatie van het resultaat van de elektronische veiling Onderzoek van de impliciete ver- klaring op eer + gemotiveerde gunningsbeslissing Voorleggen van het gunningsvoorstel aan het advies van de IF Kennisgeving van de gunningsbeslis- sing aan de niet gekozen inschrijvers (wachttermijn) Kennisgeving van de gunningsbeslis- sing aan de gekozen inschrijver (wachttermijn) Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van het sluiten van de opdracht Publicatie van de aankondiging van de gegunde opdracht in BDA en in PBEU

44 18. De elektronische veiling toegepast op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Voorbereiding van het aankondigings- bericht en van het bestek Advies van de inspectie van Financiën Publicatie van de aankondiging in het BDA Opening van de offertes Onderzoek van de selectiecriteria Onderzoek van de formele en materiële regelma- tigheid van de offertes Onderzoek van de regelmatige offertes in het raam van de shortlist Gemotiveerde beslissing van de samenstelling van de shortlist Kennisgeving aan de inschrijvers die voorlopig niet in de shortlist werden opgenomen Uitnodiging van de in de shortlist opgenomen inschrijvers Onderhandelingen + verslag van de onderhandelingen Onderzoek van de BAFO’s in het raam van het gunningscriterium ‘prijs’ Uitnodiging voor de elektronische veiling Het voeren van de elektronische veiling Het sluiten van de elektronische veiling Evaluatie van het resultaat van de elektronische veiling Onderzoek van de impliciete ver- klaring op eer + gemotiveerde gunningsbeslissing Voorleggen van de gunningsbeslissing voor advies aan de IF Vastlegging van de uitgave Kennisgeving van het sluiten van de opdracht Kennisgeving aan de niet gekozen inschrijvers

45 19. Eindbeschouwingen De wetgeving
De vier pijlers van het Europees Verdrag De onderhandelingsprocedure blijft een uitzonderingsprocedure 7 klassieke proceures 2 open procedures 2 beperkte procedures 3 onderhandelingsprocedures Artikel 26 van de wet van 15 juli 2006 Termijnen Elektronische veiling

46 Heeft u nog andere vragen?


Download ppt "De zeven klassieke gunningsprocedures in het raam van de nieuwe reglementering overheidsopdrachten (leveringen en diensten) (versie 1 mei 2013) Urbain."

Verwante presentaties


Ads door Google