De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom, wanneer en hoe aanbesteden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom, wanneer en hoe aanbesteden?"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom, wanneer en hoe aanbesteden?
Marc Ramaker 9 november 2005

2 Presentatie VVG-congres 9 november 2005
Waarom aanbesteden? Wanneer aanbesteden? Hoe aanbesteden? Professionalisatie opdrachtgeverschap Toekomstige ontwikkelingen In het eerste gedeelte zal ik wat in algemen zin vertellen. Dan wordt de focus gericht op Amsterdam en daarna een aantal algemene ontwikkelingen welke gaan plaatsvinden. In Amsterdam heeft 40 Diensten/bedrijven en 15 Stadsdelen. Deze Stadsdelen hebben vergaande bevoegdheden Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

3 Presentatie VVG-congres 9 november 2005
Waarom aanbesteden? Europese regels Lokale regels Subsidieregels Overheidsgeld Verantwoordelijkheid rechtmatige, efficiënte, effectieve en integere wijze te besteden Objectief, transparant en non-discriminatoir Europese regels. Voor het uitgeven van overheidsgeld zijn er Europese regels waaraan men moet voldoen. De eerste richtlijnen zijn gepubliceerd in de jaren 70. De vorm van de huidige Richtlijnen stammen uit 1990. Lokale regels. Elke gemeente of elke dienst kan eigen regels hebben betreffende de inkoop. Subsidieregels Aan de meeste subsidies zitten regels betreffend facturatie, bewijsmiddelen, looptijd en inkoopregels Overheidsgeld Een transpirante aanbestedingsprocedure wil oa zeggen helder de selectie en gunningscriteria formuleren waarbij de selectiecriteria in verhouding moeten staan tot het aan te besteden werk. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

4 Presentatie VVG-congres 9 november 2005
Wanneer aanbesteden? Europese regels (lagere overheid) Werken > € Leveringen/diensten > € Lokale drempelbedragen Europese drempelbedragen. Tot 1 december 2005 gelden deze bedragen en van 1 december 2005 t/m 31 december 2005 gelden de afgeronde bedragen € en € Op 1 januari 2006 komen er nieuwe drempelbedragen dus zo rond de kerst zullen de nieuwe bedragen bekend gemaakt worden. Let op ook onder de Europese drempels moet men transparant aanbesteden (ingebrekestelling Hoogezand-Sappemeer). Deze procedure loopt nog. Transparant wil zeggen met een passende mate van openbaarheid. Dus publiceren eventueel op de eigen gemeentelijke site. Vanaf welk bedrag en welke proceduer zou men dan moeten volgen? Niet heldermaar voorzichtiegheid is geboden. Eigen aanbestedingsbeleid. De lagere overheden hebben de mogelijkheid om een eigen aanbestedingsbeleid te maken en bestuurlijk te laten vaststellen. De accountant zal met name aan de hand van dit beleid de rechtmatigheidtoets verrichten bij de jaarrekening. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

5 Presentatie VVG-congres 9 november 2005
Hoe aanbesteden? Contractvorm? Traditioneel D&C / DBFM Marktsituatie? Aanbestedingsvorm? Openbaar / niet openbaar Onderhandelings procedure Onderhands / enkelvoudig Contractvorm? Hoe ga ik het werk op de markt zetten? Welke Contractvorm is het meest geschikt voor mijn werk/dienst of levering? Traditioneel: waarbij de opdrachtgever zorgt voor een ontwerp (door architect en/of ingenieursbureau) waarna het bestek op de markt gebracht kan worden (Stabu / RAW) D&C Design & Construct hierbij ga je eerder de markt op. Na een VO ga je al aanbesteden en zal de opdrachtnemer het ontwerp verder moeten uitwerken en kan dit daarna uitvoeren. DBFM Design Build Finance en Maintain. Met deze contractvorm wordt de markt nog meer ingeschakeld. Voorbeeld hiervan is de tweede Coentunnel in Amsterdam. Hierbij moet de opdrachtnemer het ontwerp maken, de uitvoering realiseren en ook het onderhoud van de 2e maar ook de 1e Coentunnel ter hand nemen voor de duur van 30 jaar. Opdrachtnemer krijgt pas betaald nadat de tunnel en de wegen gereed zijn. Daarna krijgt hij voor het beschikbaar hebben van de tunnels en de wegen een vergoeding. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

6 Situatie Grondbedrijf 2001
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Situatie Grondbedrijf 2001 Kwaliteit inkoop afhankelijk van andere gemeentelijke kennis Summier eigen aanbestedingsbeleid Besluit professionalisering opdrachtgeversrol Betere borging kennis binnen de organisatie Actiever met Amsterdams beleid Oprichting eigen advies bureau (CWD) bij sector Projecten Aparte facilitaire inkoop (sector Bedrijfsvoering) Inkoop afhankelijk van andere gemeentelijke kennis. Kennis betreffende inkoop kwam met name bij het IBA vandaan. Kennis van projectleiders en planbegeleiders met name op: sociale geografie, planologie, minder technisch Summier eigen aanbestedingsbeleid. Lijn was of Europees of openbaar aanbesteden Professionalisering opdrachtgeversrol. Wat willen we en hoe kunnen we dat bereiken. Hoe formuleren we het Pve ? Hoe gaan we met risico’s om ? Wat is de marktsituatie ? Wat zijn de regels waarbinnen we moeten werken ? Waarom een apart bureau CWD en waarom zijn deze taken niet ondergebracht bij de projecteleiders en planbegeleiders: Takenpakket van pl/pbg erg breed is. Van onderhandeling met marktpartijen t/m overdracht van gebieden aan beheerders (Stadsdelen of specifieke diensten in Amsterdam) Indien men voldoende diepgang wil bereiken is inkoop, aanbesteden en contractbeheersing een specialisme. Gezien de omvang van de werkzaamheden is het mogelijk om een specialistische afdeling op te richten Gezien de verschillende markten vind de eigen facilitaire inkoop plaats bij de sector Bedrijfsvoering. Uiteraard wordt kennis tav de regelgeving uitgewisseld. Ander voorbeeld is de begeleiding van CWD bij het afsluiten van een nieuwe cateringscontract en verbouwcontract voor onze nieuwe huisvesting. Bestedingen in 2004 € 214 miljoen projecten, facilitair/ exploitatie € 24 miljoen Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

7 Veranderingen afgelopen jaren (1)
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Veranderingen afgelopen jaren (1) Taken bureau Contracten Werken en Diensten (5 personen) Actieve bijdrage in beleidsontwikkelingen in Amsterdam Minisite op het Intranet Amsterdam Ontwikkelen en bijhouden standaarden Adviseren contracten en begeleiden aanbestedingen (aanbestedingsdossiers) Intern opleidingen verzorgen 5 personen. In de periode vanaf 2002 t/m 2004 zijn deze personen aangetrokken. Bewust is gekozen voor een geleidelijke invulling waarbij er een jaarlijkse terugkoppeling wordt gegeven aan het MT. De stand van zaken werd aangegeven, de problemen, de nog te ontwikkelen zaken en de invloeden van buitenaf (nieuwe regelgeving enz.) Actieve bijdrage in de beleidsontwikkelingen in Amsterdam. OGA is voorzitter geworden van het expertisecentrum inkopen en aanbesteden in Amsterdam. Belangrijkste doelen van dit expertisecentrum zijn: Kennis en ervaringen delen Inkoop beleid actueel houden Netwerk deskundige opzetten binnen Amsterdam Vraagbaak zijn voor niet deskundige Minisite Aanbesteden Alle besluiten en Amsterdamse regelingen terug te vinden Actueel aangeven wat de nieuwe ontwikkelingen zijn Voorbeeld documenten (discussie geweest over het risico dat er zonder verstand van zaken gebruik van gemaakt wordt.) Meest gestelde vragen / antwoorden Loket voor vragen waarbij de lijn is 2 uur is kostenloos en daarboven wordt het betaalde dienstverlening Ontwikkelen en bijhouden standaarden. Offerte aanvraag voor ingenieursbureaus of dienstenbestek Moederbestekken RAW (deel 1 en deel 3 administratief) Diverse opdrachtbrieven (eventueel met volmachten) Formulieren meer- en minderwerk aannemer AO procedure actueel houden Adviseren en begeleiden aanbestedingen. CWD geeft jaarlijks 400 tot 500 adviezen Keuze aanbestedingsvorm. Kan zijn dat CWD een advies moet schrijven maar kan ook zijn dat CWD een toets verricht. Bij de keuze van de aanbestedingsvorm wordt ook de projectomvang bekeken. De volgende afwegingen worden gemaakt: voldoen aan beleid, juiste vorm/omvang voor de markt, juiste vorm/omvang gezien risico’s binnen het project. Afwijkende aanbestedingsprocedure Opstellen /toetsen selectie/gunningscriteria Opstellen/toetsen aanbestedingsplanning Bij inschrijving van de ingenieursbureaus wordt door CWD de toets gedaan betreffende de hoogte van de inschrijving. Indien nodig prijsoverleg. Ook voor randgemeentes worden betaalde diensten verricht (oa aanbesetdingsbeleid/toets bestekken) Interne opleidingen verzorgen Bij nieuwe ontwikkelingen komen er meldingen op het OGA-net In werkoverleggen worden presentaties gegeven Er is een basis-cursus en een vervolg cursus deskundig opdrachtgeverschap Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

8 Veranderingen afgelopen jaren (2)
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Veranderingen afgelopen jaren (2) Netwerk Binnen Amsterdam G4 overleg RWS PIANO / Europadecentraal Inkoopbureau op Stadhuis (facilitair) Netwerk G4 met Rotterdam (Rob Schnepper/Bas Oosterom), Utrecht (Ton Rath, Jan Hogendoorn) en Den Haag (Henk de Zoete) RWS: contractdeskundige 2e Coentunnel (Jaap Heijboer, Ronald Siebrand en Jacob van Vliet) en mensen van het expertise centrum opdrachtgeverschap (Toine van Liebergen en Maarten Fleerakkers) PIANO (Jacqueline Schlangen en Harry Baayen) Inkoopbureau Stadhuis Richt zich met name op de facilitaire inkoop. Via raamcontracten doet het OGA mee, via de sector Bedrijfsvoering met de volgende raamcontracten: Electriciteit / gas / E-net Hardware Inhuur uitzendkrachten Kopieer- en printpapier Microsoft kantoorautomatiseringssoftware Postcontract Raamcontracten in ontwikkeling Kopieerapparatuur Mogelijke toekomstige contracten Dienstauto’s Kantoormeubilair Mobiele telefonie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

9 Huidige werkwijze / beleid Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (1)
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Huidige werkwijze / beleid Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (1) Inkoop en aanbestedingsbeleid 1 jan. 2004 Directeur verantwoordelijk Algemene inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten van de Amsterdam RVOI 2001 / SR 1997 UAR 1986 en UAR-EG 1991 UAV 1989 en UAV-TI 1992 SBA / Bibob Inkoop en aanbestedingsbeleid Beleid voor alle gemeentelijke Diensten/bedrijven. Stadsdelen vrijwillig en hebben dat overgenomen Directeur verantwoordelijk Moet zorgen voor een juiste invoering, handhaving en mag in uitzonderingsgevallen afwijken Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amsterdam Zorgen dat inschrijvingen vergelijkbaar zijn Dat inkoopvoorwaarden van opdrachtnemers worden uitgesloten Worden toegepast als er geen andere regeling is (zoals RVOI/SR enz) RVOI 2001 / SR 1997 Hanteren de DNR 2005 niet Architect maar beperkt op onze opdrachten (regeling omvangrijk terwijl we maar een deel gebruiken) DNR 2005 met name gericht op gebouwen met een architect De vroegere bijlagen wat er wordt gevraagd per RVOI onderdeel komt niet meer terug UAR 1986 / UAR-EG 1991 Gemeentelijke diensten van Amsterdam hebben de overstap naar het UAR 2001 niet gemaakt omdat dit voor ons een verslechtering inhield. Belangrijkste argumenten: Raad van Arbitrage was niet uit te sluiten Niet passende inschrijving lastig (de aanbesteder moet bewijzen) Bij prijsoverleg gehele begroting overleggen Als lagere overheid niet verplicht SBA Bureau Screenings en Bewakingsaanpak Amsterdam. Voorloper van Bibob Verplicht bij Europese aanbestedingen. In de advertentie gemeld dat een onderzoek deel uitmaakt van de selectie. Bij aanbesteding indienen van verschillende documenten/verklaringen. Worden getoets en het advies wat daar uitkomt wordt eerst voorgelegd aan de desbetreffende firma. Tijdsduur 4 tot 6 weken en kosten € 3.000/€ per gescreende firma. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

10 Huidige werkwijze / beleid Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (2)
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Huidige werkwijze / beleid Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (2) Aanbestedingsdossier Motivatie aanbestedingsvorm Advertentie ( ) Bestek/tek/nota/offerte aanvraag Raming Proces verbaal van aanbesteding Inschrijvingen Gunningadvies Opdrachtbrief / afwijzingsbrieven Aanbestedingsdossier Nog steeds een aandachtspunt. Je zal actief moeten zijn om het dossier kompleet te houden. Advertentie Advertentie plaatsen we op en een korte verwijzing in de Aanbestedingskrant of de Cobouw. Geeft een besparing op jaarbasis van crica € Procedure is snel en eenduidig (format advertenties is goedgekeurd door Brussel) Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

11 Landelijke veranderingen per 1 december 2005.
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Landelijke veranderingen per 1 december 2005. Bao en Bass van toe passing Twee nieuwe Europese Richtlijnen 2004/17 nutssectoren 2004/18 werken, leveringen en diensten Lopende Europese aanbestedingen? ARW 2005 Onlangs publiceerde het Ministerie van Economische Zaken twee besluiten, het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (afgekort Bass), die de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen implementeren in Nederland. De nieuwe Europese Richtlijnen waren in 2004 vastgesteld en de overheid had 21 maanden. De tijd om deze te implementeren. Vanaf de inwerkingtreding per 1 december 2005 krijgen alle overheden hiermee te maken. Lopende Europese aanbestedingen? Het nieuwe Bao (Besluit aanbestedingregels voor overheidsopdrachten) treed in werking op 1 december Tot die tijd blijft het huidige Boa (Besluit overheidsaanbestedingen (let op het nuance verschil) van toepassing. In de periode van 1 december 2005 tot en met 31 januari 2006 geldt ingevolge het nieuwe Bao vervolgens een overgangsregeling. In deze periode mag je dus of het nieuwe Bao meteen toepassen of - onder uitdrukkelijke vermelding per opdracht- het huidige Boa gebruiken. Let op vanaf 31 januari 2006 moet je het nieuwe Bao toepassen. ARW 2005 Door de invoering van het BAO en BASS zijn de oude reglementen (UAR 1986/2001, UAR-EG 1991 en ARW 2004) niet meer actueel en moet je aanvullingen verrichten op de oude reglementen of je moet het ARW 2005 van toepassing verklaren. AanbestedingsReglement voor Werken is verplicht voor de hoger overheid per 1 december 2005. VNG adviseert de gemeenten het ARW 2005 te hanteren met als redenen: Oude aanbestedingreglementen zijn niet meer actueel Voldoen aan het BAO en BASS Uniformiteit door een landelijk reglement en niet meer de lappendeken van de verschillende aanbestedingsreglementen Minister EZ heeft toegezegd dat er geen tussentijdse nieuwe reglementen komen voor de nieuwe aanbestedingswet. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

12 Landelijke veranderingen per 1 december 2005.
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Landelijke veranderingen per 1 december 2005. ARW 2005 te verkrijgen Kopen via SDU (€ 23,96) Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

13 Belangrijkste wijzigingen Europese Richtlijnen per 1 december 2005 (1)
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Belangrijkste wijzigingen Europese Richtlijnen per 1 december 2005 (1) Twee Richtlijnen ipv vier Nieuwe modellen voor aankondiging Concessies voor werken Aankoopcentrales Concurrentie gerichte dialoog Raamoverenkomsten We hebben/hadden vier Richtlijnen en dat worden er twee. Voor de nieuwe Richtlijnen zijn nieuwe modellen voor aankondigingen gemaakt. Via gebruik je altijd de laatste modellen. Consessies voor werken: is een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overeenkomst voor werken met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor het uit te voeren werk bestaat hetzij uit uitsluitend het recht het werk te exploiteren. Aankoopcentrales: is een aanbestedende dienst die inkopen voor bijvoorbeeld meerdere gemeenten Concurrentie gerichte dialoog: is als een onderhandelingsprocedure waarbij over alle aspecten van de opdracht gesproken kan worden (alleen voor bijzonder complexe opdrachten met als gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding). Raamovereenkomsten: overeenkomst waarin de prijzen vastliggen maar de hoeveelheden niet. De prijzen zijn wel gekoppeld aan bepaalde hoeveelheden en omstandigheden. Maximale looptijd 4 jaar. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

14 Belangrijkste wijzigingen Europese Richtlijnen per 1 december 2005 (2)
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Belangrijkste wijzigingen Europese Richtlijnen per 1 december 2005 (2) Dynamische aankoopsystemen Percelenregeling ook voor leveringen (20 % en max € ) Varianten toegestaan bij vermelding in advertentie Verkorten termijnen mogelijk bij dynamische inkoop Dynamische aankoopsystemen: om langs geheel elektronische weg in te kopen (oa advertentieplicht verdwijnt). Was de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad. Percelenregeling: Nu ook bij leveringen een percelenregeling. Bij Werken en diensten was er al een percelenregeling mogelijk. Diensten 20 % met maximum van € Werken 20 % met maximum van € In de advertentie/bestek moet nadrukkelijk worden vermeld dat varianten toegestaan zijn. Wordt er niets vermeld dat zijn varianten niet toegestaan. In het verleden was het zo dat als niets vermeld werd dat alternatieven toegestaan zijn. Alternatieven bestaan niet meer dat heet nu varianten. Verkorte termijnen. Let op dit zijn minimum termijnen en indien de inschrijver te weinig tijd krijgt en daardoor onzorgvuldig inschrijft dan heeft de opdrachtgever daar ook een probleem mee. Indien bestek beschikbaar is via elektronische weg ( bij europees/nationaal 5 dagen) en indien de aankondiging via elektronische weg is geschiedt bij europees 7 dagen (na vooraankondiging) en nationaal 4 dagen. Verkortingen mogen bij elkaar opgeteld worden. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

15 Belangrijkste wijzigingen ARW 2005 (1)
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Belangrijkste wijzigingen ARW 2005 (1) UAR 1986/UAR 2001/ ARW 2004 en UAR-EG 1991 kunnen vervallen Niet verplicht voor lagere overheid Naast elkaar de nationale regels en de Europese regels Per aanbestedingsvorm uitgeschreven Nieuwe Europese procedures Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

16 Belangrijkste wijzigingen ARW 2005 (2)
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Belangrijkste wijzigingen ARW 2005 (2) Alle enveloppen openen Bewijslast niet passende aanbieding bij de aanbieder Verklaring bestuurder bij inschrijving Rekenvergoeding vervangen door ontwerpvergoeding Gestanddoeningstermijn 45 dagen Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

17 Veranderingen per 1 december 2005 bij Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam.
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Veranderingen per 1 december 2005 bij Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam. Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen BAO en BASS van toepassing Nieuwe lokale drempelbedragen zijn vastgesteld Reglementen ARW 2005 RVOI 2001 / SR 1997 UAV 1989 / UAV-TI 1992 UAV-GC 2005 Drempelbedragen? ARW 2005 Het ARW 2005 komt in de plaats van het UAR 1986 en het UAR-EG 1991 RVOI 2001 / SR 1997 Beide reglementen blijven van toepassing UAV 1989 / UAV-TI 1992 Beide reglementen blijven van toepassing. Na een korte marktconsultatie door het instituut Bouwrecht bij opdrachtgevers, adviesbureaus en aannemers in mei 2004 ??? Is geconcludeerd dat alle partijen nog goed uit de voeten kunnen met het UAV. UAV-GC 2005 Indien er gewerkt wordt met geintegreerde contractvormen dan passen we de UAV-GC 2005 toe. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

18 Toekomstige ontwikkelingen
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Toekomstige ontwikkelingen Europese drempelbedragen worden aangepast op 1 januari 2006 In 2007 komt er een aanbestedingswet Digitaal down loaden van gegevens Digitaal aanbesteden Past performance meting Jurisprudentie en met name de gevolgen ingebrekestelling Vathorst Europese drempels Worden elke twee jaar aangepast. Vorige keer werd de aanpassing bekend gemaakt tussen kerst en nieuwjaar Aanbestedingswet Zoals het er nu naar uitziet komt er in 2007 een aanbestedingwet welke ook verplicht wordt voor de lager overheden. Digitaal down loaden Afgelopen jaar hebben we al positieve ervaringen gehad met het geheel beschikbaar stellen van alle contractdocumenten voor een aanbesteding. Tot op heden bestond ook de mogelijkheid om de papieren versie te verkrijgen. Met pdf bestanden kun je gaan werken met een code waardoor de documenten beveiligd worden. Digitaal aanbesteden In het eerste kwartaal van 2006 gaan we meedoen met de pilot digitaal aanbesteden via de CROW. Veilen zien we op dit moment niet zitten (leuren en sterk afhankelijk van de marktsituatie). Past performance meting Begin oktober 2005 is er een marktconsultatie geweest bij opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers en branche organisaties waarbij gepeild is of er draagvlak is voor het mee laten wegen van prestaties uit het verleden. Draagvlak is er maar men ziet nog wel vele haken en ogen. In de huidige Europese regelgeving kan dit alleen meegewogen worden als een van de selectiecriteria en niet als een van de gunningscriteria. Vathorst De mogelijke gevolgen worden door de volgende spreker behandeld Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 19 oktober 2005

19 Vragen / opmerkingen? Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam Marc Ramaker
Presentatie VVG-congres 9 november 2005 Vragen / opmerkingen? Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam Marc Ramaker


Download ppt "Waarom, wanneer en hoe aanbesteden?"

Verwante presentaties


Ads door Google