De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11.3: Nederland is vol.. Met autowegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "11.3: Nederland is vol.. Met autowegen"— Transcript van de presentatie:

1 11.3: Nederland is vol.. Met autowegen
HC Responsiecollege of zelf leren

2 De wereld is een global village
Migratie Internationale mobiliteit: het verplaatsen van het ene naar het andere land. Waarom emmigreren mensen naar het westen? Grote ongelijkheid tussen noord en zuid op aarde. Zowel qua geld als qua rechten Goede transportmogelijkheden: het is niet ver vliegen Kennis over westerse landen groot: via familie in Nederland weten mensen in Ghana alles over leven hier. De wereld is een global village

3 Hoeveel zijn er in Nederland?
Tussen 10 en 15% van de bevolking is van niet-westerse afkomst. Dat zijn 2,5 miljoen mensen. De meeste allochtonen wonen in de randstad, daar wonen al landgenoten en zijn huizen goedkoper Vanaf 2015 zal de meerderheid van de stadsbevolking van buitenlandse (niet allemaal niet-westers) afkomst zijn. In steden ruimtelijke segregatie: autochtonen en allochtonen wonen gescheiden Laatste tijd zien we een negatief migratiesaldo, meer mensen vertrekken: remigratie van allochtonen.

4 Visies op migratiebeleid
Links (progressief!) : ruimhartig migratiebeleid. We zijn allemaal wereldburgers en iedereen recht op een menswaardig bestaan. Migranten nodig om hier werk te doen omdat Nederland vergrijst. Rechts: restrictief migratiebeleid: De publieke opinie staat negatief ten opzichte van meer immigratie. Alleen mensen tijdelijk toelaten die duidelijk economisch nut hebben. Politieke vluchtelingen opvangen in hun eigen regio niet in Nederland.

5 Responsiecollege vanaf hier dus oude sheets!!!!!!!!

6 Begrippen Cultuur: het geheel van waarden en normen die mensen zich aanleren. Dit wordt overgedragen via een socialisatieproces. Cultuur bepaalt wie je bent, met wie je omgaat (subcultuur) en het houdt een land bij elkaar. Autochtoon – Allochtoon 1e en 2e generatie Westerse en niet-westerse allochtonen Autochtoon = beide ouders in NL geboren (ongeacht het land waar men zelf geboren is) Allochtoon = persoon van wie ten minste 1 ouder in het buitenland geboren is 1e generatie allochtoon = in buitenland geboren 2e generatie allochtoon = in NL geboren Westerse allochtoon = Komt uit een westers land (EU of Noord-Amerika) – VB Polen Niet-westerse allochtoon = Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

7 10.2: geschiedenis van de pluriforme samenleving
Zelf goed lezen voor de toets Wat is belangrijk? Pushfactoren en Pullfactoren kunnen benoemen zoals vrijheid van godsdienst Een gemeenschappelijke vijand bevordert de nationale identiteit (WO II) Na WOII economische groei dus gastarbeiders nodig. Er ontstond volgmigratie, gezinnen kwamen mee

8 10.3: Iedereen hagelslag en karnemelk?
Behoud eigen cultuur of assimilatie ? In pluriforme samenleving veel culturele vrijheid binnen de kaders van de wet Discussie over culturele vrijheid of aanpassen Moet je overal Nederlands praten?

9 Integratie en segregatie
Integratie: de mate waarin allochtonen de belangrijkste waarden van de ontvangende samenleving hebben overgenomen Segregatie: volledig gescheiden leven van verschillende groepen in een land.

10 Drie visies op integratie
Mozaïekscenario: De ene cultuur is niet per definitie beter dan de andere cultuur. Door wederzijdse beïnvloeding ontstaat een mozaïek van verschillende waarden en normen (progressief : D66, PvdA, GroenLinks) Regenboogscenario: Nieuwkomers moeten Nederlandse waarden respecteren maar mogen privé en in hun verenigingen eigen normen en waarden houden. Net zoals in de verzuiling (midden, CDA) Melting-potscenario: Nieuwkomers moeten inburgeren en hun eigen cultuur achter zich laten. Alleen thuis mag die cultuur nog een rol spelen. De verschillende culturen versmelten met elkaar en de dominante Nederlandse cultuur levert daarin de belangrijkste bijdrage. (conservatief: VVD en PVV)

11 Sociaaleconomische positie allochtonen
Gemiddeld lager inkomen, vaker uitkering en slechtere huisvesting Gevaar: een etnische onderklasse Oorzaken: Laag opleidingsniveau Automatisering en lagelonenlanden Discriminatie Oorzaken: Lage opleidingsniveau (meisjes doen het beter) (voortijdig schoolverlater hoger). Technologische ontwikkeling (automatisering) (minder baantjes) (lagelonenlanden) Discriminatie op de arbeidsmarkt. (allochtonen met zelfde ervaring en diploma’s minder kans dan autochtonen)

12 Discriminatie (positie toewijzende oorzaken VS positieverwervende oorzaken)
Stereotyp beeld = een onbewuste, vaak sterk generaliserende veronderstelling over een groep Vooroordelen = een bewuste mening over een groep die niet gebaseerd is op feiten. Vooroordelen kunnen leiden tot racisme Racisme = discriminatie (ongelijk behandelen) van een etnische groep

13 Kunnen islam en democratie samengaan?
Individualisme: mate waarin individuele ontplooiing belangrijker is dan de groep waarvan je deel uitmaakt Masculiniteit: mate waarin mannenrollen van vrouwenrollen verschillen Moslimcultuur: positioneel bepaald gedrag: in je rol blijven. Eergevoel van de groep belangrijk. Grote sociale controle. Zorgen voor elkaar. Kritiek van andere groep moeilijk geaccepteerd.

14 Verhoudingen tussen mensen
Man – vrouw relatie vaak autoritair Man moet voor inkomen zorgen er verliest respect als dit niet lukt. Man heeft alleen goed contact met andere mannen, uit respect voor zijn vrouw Ouder – kind relatie ook autoritair Een bevelshuishouding waarin bevel ouders wordt opgevolgd. In Nederland meer onderhandelingshuishouden. Opvoeding In opvoeding meer aandacht voor hoe het hoort dan ontwikkelen van een eigen geweten. Jongens worden buitenshuis vrijer gelaten.

15 Cultuuruniversalisme VS cultuurrelativisme
Cultuuruniversalisme: De westerse cultuur is superieur omdat bij ons universele mensenrechten centraal staan. De islam loopt achter, is autoritair en heeft te weinig zelfkritiek Cultuurrelativisme: Cultuur is niet te vergelijken en dus alleen uit zichzelf te beoordelen. Kloof tussen westerse en islamitische cultuur wordt overdreven. De islamieten integreren steeds meer en beter en stereotypen beelden vertragen dat alleen maar.

16 Huiswerk Opdracht: 11.2: 6 + 8 Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!


Download ppt "11.3: Nederland is vol.. Met autowegen"

Verwante presentaties


Ads door Google