De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gisteren hebben we gezocht naar wat het koninkrijk van God inhoudt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gisteren hebben we gezocht naar wat het koninkrijk van God inhoudt."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Gisteren hebben we gezocht naar wat het koninkrijk van God inhoudt.

4 Gisteren hebben we gezocht naar wat het koninkrijk van God inhoudt.
Het blijkt dat de teksten die in de Bijbel daarover gaan, niet duidelijk vertellen wat de inhoud is.

5 Gisteren hebben we gezocht naar wat het koninkrijk van God inhoudt.
Het blijkt dat de teksten die in de Bijbel daarover gaan, niet duidelijk vertellen wat de inhoud is. Wel hebben we in Luc 4:43 gelezen dat Jezus is gezonden om het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen.

6 Toen hebben we gekeken naar wat Jezus op aarde heeft gedaan en wat er voorzegd is over Jezus:

7 Toen hebben we gekeken naar wat Jezus op aarde heeft gedaan en wat er voorzegd is over Jezus:
Joh. 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft.

8 Toen hebben we gekeken naar wat Jezus op aarde heeft gedaan en wat er voorzegd is over Jezus:
Joh. 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Jer. 33:6 Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten.

9 Toen hebben we gekeken naar wat Jezus op aarde heeft gedaan en wat er voorzegd is over Jezus:
Joh. 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Jer. 33:6 Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten. Het lijkt erop dat de heerschappij van Jezus in het Koninkrijk van God bestaat uit het brengen van herstel, vrede en leven.

10 Hoe heeft Jezus dat gedaan?

11 Hoe heeft Jezus dat gedaan?
Als we kijken naar wat er aan het verkondigen van het Koninkrijk Gods vooraf ging lezen we:

12 Hoe heeft Jezus dat gedaan?
Als we kijken naar wat er aan het verkondigen van het Koninkrijk Gods vooraf ging lezen we: Matt. 3:16-17 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

13 Hoe heeft Jezus dat gedaan?
Als we kijken naar wat er aan het verkondigen van het Koninkrijk Gods vooraf ging lezen we: Matt. 3:16-17 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. Dus: -Gods Geest daalde op Hem neer. -Hij was de Zoon, de geliefde.

14 We hebben gezien dat, tijdens het leven van Jezus, de discipelen ook het evangelie van het Koninkrijk verkondigden nadat Jezus hun had toegerust:

15 We hebben gezien dat, tijdens het leven van Jezus, de discipelen ook het evangelie van het Koninkrijk verkondigden nadat Jezus hun had toegerust: Luc. 9:1-2 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen.

16 Maar dat is nog niet alles
Maar dat is nog niet alles. Tegen het einde van Jezus zijn leven, tijdens het laatste avondmaal zegt Hij het volgende:

17 Maar dat is nog niet alles
Maar dat is nog niet alles. Tegen het einde van Jezus zijn leven, tijdens het laatste avondmaal zegt Hij het volgende: In Lucas:

18 Maar dat is nog niet alles
Maar dat is nog niet alles. Tegen het einde van Jezus zijn leven, tijdens het laatste avondmaal zegt Hij het volgende: In Lucas: Luc. 22:29-30 En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten.

19 Maar dat is nog niet alles
Maar dat is nog niet alles. Tegen het einde van Jezus zijn leven, tijdens het laatste avondmaal zegt Hij het volgende: In Johannes:

20 Maar dat is nog niet alles
Maar dat is nog niet alles. Tegen het einde van Jezus zijn leven, tijdens het laatste avondmaal zegt Hij het volgende: In Johannes: Joh. 14:16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,

21 Maar dat is nog niet alles
Maar dat is nog niet alles. Tegen het einde van Jezus zijn leven, tijdens het laatste avondmaal zegt Hij het volgende: In Johannes: Joh. 14:16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, Joh 14:26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

22 Maar dat is nog niet alles
Maar dat is nog niet alles. Tegen het einde van Jezus zijn leven, tijdens het laatste avondmaal zegt Hij het volgende: In Johannes: Joh. 14:16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, Joh 14:26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Joh.16:14 Hij (Heilige Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.

23 En vlak voor zijn hemelvaart:

24 En vlak voor zijn hemelvaart:
Luc. 24:49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.

25 En vlak voor zijn hemelvaart:
Luc. 24:49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. Hand. 1:5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

26 En vlak voor zijn hemelvaart:
Luc. 24:49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. Hand. 1:5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Hand. 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn

27 Na de hemelvaart van Jezus gebeurt het volgende:

28 Na de hemelvaart van Jezus gebeurt het volgende:
Hand.2:1-4 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

29 Dit is voorzegd door Johannes de doper:

30 Dit is voorzegd door Johannes de doper:
Mar. 1:8 Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest

31 Dit is voorzegd door Johannes de doper:
Mar. 1:8 Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest Luc. 3:15-16 Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was, antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

32 Petrus geeft een verklaring:

33 Petrus geeft een verklaring:
Hand 2:16-17 maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;

34 Petrus geeft een verklaring:
Hand 2:16-17 maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; De profetie waarin het voorzegd werd:

35 Petrus geeft een verklaring:
Hand 2:16-17 maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; De profetie waarin het voorzegd werd: Joël 2:28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft,

36 Ze kregen ook het zoonschap door de Heilige Geest:

37 Ze kregen ook het zoonschap door de Heilige Geest:
Gal. 4:6 En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.

38 Ze kregen ook het zoonschap door de Heilige Geest:
Gal. 4:6 En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Rom. 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

39 Ook anderen verkondigden het Koninkrijk van God:

40 Ook anderen verkondigden het Koninkrijk van God:
Hand. 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

41 Ook anderen verkondigden het Koninkrijk van God:
Hand. 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Hand. 20:25 En nu, zie, ik (Paulus) weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk,

42 Het gevolg is:

43 Het gevolg is: Hand 4:8-10 Toen zeide Petrus, vervuld met de heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten, indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat.

44 En ook anderen:

45 En ook anderen: Hand. 6:8 En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

46 En ook anderen: Hand. 6:8 En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Hand. 8:13 En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden.

47 De heerschappij in het Koninkrijk van God door Jezus komt nu ook door mensen:

48 De heerschappij in het Koninkrijk van God door Jezus komt nu ook door mensen:
Rom. 5:17b veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

49 De heerschappij in het Koninkrijk van God door Jezus komt nu ook door mensen:
Rom. 5:17b veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Op. 1:6 en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.

50 De heerschappij in het Koninkrijk van God door Jezus komt nu ook door mensen:
Rom. 5:17b veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Op. 1:6 en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen. Op. 5:10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

51 Gods liefde komt openbaar:

52 Gods liefde komt openbaar:
1 Joh. 4:9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

53 Gods liefde komt openbaar:
1 Joh. 4:9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Door Jezus en de kracht van de Heilige Geest wordt Gods liefde voor ons openbaar.

54 Aan het einde van het leven van Jezus zegt Hij iets opmerkelijks tegen de Vader:

55 Aan het einde van het leven van Jezus zegt Hij iets opmerkelijks tegen de Vader:
Joh. 17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.

56 Aan het einde van het leven van Jezus zegt Hij iets opmerkelijks tegen de Vader:
Joh. 17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. We hebben gelezen dat dat was om:

57 Aan het einde van het leven van Jezus zegt Hij iets opmerkelijks tegen de Vader:
Joh. 17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. We hebben gelezen dat dat was om: Luc. 4:43 het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.

58 Maar dan zegt Jezus iets verderop in Joh 17:6a over wat God Hem te doen heeft gegeven:

59 Maar dan zegt Jezus iets verderop in Joh 17:6a over wat God Hem te doen heeft gegeven:
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt (Zijn discipelen).

60 Maar dan zegt Jezus iets verderop in Joh 17:6a over wat God Hem te doen heeft gegeven:
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt (Zijn discipelen). Wat was het nu waar Jezus voor gekomen was? Om het Koninkrijk Gods te verkondigen of om Gods naam te openbaren?

61 Maar dan zegt Jezus iets verderop in Joh 17:6a over wat God Hem te doen heeft gegeven:
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt (Zijn discipelen). Wat was het nu waar Jezus voor gekomen was? Om het Koninkrijk Gods te verkondigen of om Gods naam te openbaren? Kennelijk zijn die twee dingen hetzelfde.

62 Gods naam betekent: wie Hij is
Gods naam betekent: wie Hij is. Wat Hij wil en doet is daaraan gekoppeld.

63 Gods naam betekent: wie Hij is
Gods naam betekent: wie Hij is. Wat Hij wil en doet is daaraan gekoppeld. Jezus maakt de naam van God openbaar/bekend:

64 Gods naam betekent: wie Hij is
Gods naam betekent: wie Hij is. Wat Hij wil en doet is daaraan gekoppeld. Jezus maakt de naam van God openbaar/bekend: Joh. 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

65 Gods naam betekent: wie Hij is
Gods naam betekent: wie Hij is. Wat Hij wil en doet is daaraan gekoppeld. Jezus maakt de naam van God openbaar/bekend: Joh. 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. Joh 17:26 en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.

66 Door Jezus en de kracht van de Heilige Geest wordt Gods liefde voor ons openbaar

67 Door Jezus en de kracht van de Heilige Geest wordt Gods liefde voor ons openbaar en die komt in ons.

68 Als we weer kijken naar het gebed van het ‘onze Vader’:

69 Als we weer kijken naar het gebed van het ‘onze Vader’:
Matt. 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

70 Als we weer kijken naar het gebed van het ‘onze Vader’:
Matt. 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Volgen we dan de synoniemen van geheiligd-heilig: 1. verheven-hemels-goddelijk. 2. volmaakt-voortreffelijk-koninklijk.

71 Als we weer kijken naar het gebed van het ‘onze Vader’:
Matt. 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Volgen we dan de synoniemen van geheiligd-heilig: 1. verheven-hemels-goddelijk. 2. volmaakt-voortreffelijk-koninklijk. Geheiligd is dus gekoppeld aan: goddelijk – koninkrijk; het Koninkrijk van God.

72 Dus als Jezus leert om te bidden: ‘uw naam worde geheiligd’ en ‘uw koninkrijk kome’ en ‘uw wil geschiedde’ betekent dat eigenlijk allemaal hetzelfde:

73 dat de herstelkracht van God op aarde komt.
Dus als Jezus leert om te bidden: ‘uw naam worde geheiligd’ en ‘uw koninkrijk kome’ en ‘uw wil geschiedde’ betekent dat eigenlijk allemaal hetzelfde: dat de herstelkracht van God op aarde komt.

74 Een tekst in Jesaja is een voorbeeld waar ook deze elementen in zitten:

75 Een tekst in Jesaja is een voorbeeld waar ook deze elementen in zitten:
Jes. 12:4 En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.

76 Een tekst in Jesaja is een voorbeeld waar ook deze elementen in zitten:
Jes. 12:4 En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is. Matt. 11:25-27 wordt dan gelijk ook duidelijk:

77 Een tekst in Jesaja is een voorbeeld waar ook deze elementen in zitten:
Jes. 12:4 En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is. Matt. 11:25-27 wordt dan gelijk ook duidelijk: Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.

78 De discipelen verkondigen de naam/kracht/koninkrijk van Jezus:

79 De discipelen verkondigen de naam/kracht/koninkrijk van Jezus:
Hand 4:7 en toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten: Door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan?

80 De discipelen verkondigen de naam/kracht/koninkrijk van Jezus:
Hand 4:7 en toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten: Door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Hand 4:9b door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat.

81 De discipelen verkondigen de naam/kracht/koninkrijk van Jezus:
Hand 4:7 en toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten: Door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Hand 4:9b door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Joh. 16:24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

82 In de naam van Jezus,

83 In de naam van Jezus, bidt en gij zult ontvangen,

84 In de naam van Jezus, bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

85


Download ppt "Gisteren hebben we gezocht naar wat het koninkrijk van God inhoudt."

Verwante presentaties


Ads door Google