De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I. Zalving. Zalving, wadisdadan? De Nederlandstalige term messias is afgeleid van de stam masjiach משיח, een Hebreeuws woord dat bijna altijd verwijst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I. Zalving. Zalving, wadisdadan? De Nederlandstalige term messias is afgeleid van de stam masjiach משיח, een Hebreeuws woord dat bijna altijd verwijst."— Transcript van de presentatie:

1 I. Zalving

2 Zalving, wadisdadan? De Nederlandstalige term messias is afgeleid van de stam masjiach משיח, een Hebreeuws woord dat bijna altijd verwijst naar de inwijding door middel van zalfolie. Etymologisch betekent messias de gezalfde Grieks: Χριστός, Latijn: Christus Deze titel wordt in de Bijbel voor 3 soorten personen gebruikt: profeten, hogepriesters en koningen.

3

4 Christus Christus is niet de achternaam van Jezus Jezus Christus = Jezus de gezalfde De zalving = de Heilige Geest Joh.1:32-34 En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

5

6 Christus Mat. 3:11-12 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.

7 Hand. 1: 5-8 & 2:1-4 … Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. … gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn... … eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, … en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

8 1 Joh. 2:18-21 & 27 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele anti-christen opgestaan … Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

9 Zalving Zalving = de Heilige Geest Er zijn geen ‘anti-Jezussen’ wel veel ‘anti-Christussen’ - Door de zalving komt Zijn Koninkrijk - Dat roept vaak strijd op … Joh.16:14-15 De Heilige Geest zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zei Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

10

11 II. De bediening

12

13

14 Sleutel = toerusten Ef. 4:11-12 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus … In de gemeente is taak toerusten tot dienstbetoon Tot opbouw van Christus’ lichaam 2 Tim. 3:16-17 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

15 III. Bethesda

16

17 Joh. 5:2-4 OUD Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda draagt, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken … die wachtten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.

18 Joh. 5:5-9 NIEUW En daar was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zei Hij tot hem: Wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander vóór mij af. Jezus zei tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs.

19 Zalving De kern is genezing en redding Oud & Nieuw verbond De engel; redding als je hard werkt Jezus; redding door geloof De 5-voudige bediening schept de voorwaarden Rondom het water (doop & het woord) Gericht op Jezus (nieuwe bedeling)


Download ppt "I. Zalving. Zalving, wadisdadan? De Nederlandstalige term messias is afgeleid van de stam masjiach משיח, een Hebreeuws woord dat bijna altijd verwijst."

Verwante presentaties


Ads door Google