De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 December 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 December 2013."— Transcript van de presentatie:

1 8 December 2013

2

3 Gen. 9:7 wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word talrijk daarop. Genesis 11:4 Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

4 Hoogmoed komt voor de val !

5

6

7

8 Europa: veel tongen (talen) één stem

9 Rom. 1:21-22 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,

10 Emerging church (beweging) Opkomende kerk

11 De emerging church ( beweging, geen organisatie).
Postmodern. Er is geen absolute zekerheid. Onderlinge relaties zijn belangrijker dan de juiste leer, door ervaring met anderen leert men God kennen. Afwijkende leer ( dwaalleer) wordt niet vermeden. Gevoel en ervaring vervangen de Bijbelse waarheid zoals wij die kennen. Tolerantie Oecumene.

12 "Meent niet dat Ik, Jezus, gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen " (Matth. 10:34,35).

13 Gal. 1:6-9 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

14 Joh.17:21 “Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt”.

15 “En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij” (Johannes 17:11).

16 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. … 8 Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt. … 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. … 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. … 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid” (Johannes 17:6, 8, 14, 17, 19).

17 Matth.5:19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

18 Gevangene van Gods Woord !

19 Sola scriptura


Download ppt "8 December 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google