De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overwinnend leven, vandaag en morgen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overwinnend leven, vandaag en morgen"— Transcript van de presentatie:

1 Overwinnend leven, vandaag en morgen
Bijbelstudies over de Romeinenbrief

2 1 Het fundament van de overwinning: Het evangelie
Rom.1:1-15 & 16:25-27

3 In de rechtszaal Hoe kan een mens rechtvaardig staan voor God?
Deze mensen zijn rechtvaardig! Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

4 1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – 3 aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, 4 naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here – 5 door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, 6 tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus – 7 aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Romeinen 1:1-7 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

5 8 In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. 9 Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk, 10 biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand moge worden om tot u te komen. 11 Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, 12 dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. 13 Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen – waarin ik tot nu toe verhinderd ben – om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. 14 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. 15 Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Romeinen 1:8-15 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

6 25 Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, 26 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken – 27 Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. Romeinen 16:25-27 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

7 De schrijver (A)Paulus: de apostel (1:1,5) (B)Paulus bediening (1:5-7)
(C)Paulus gebed (1:8-15) (A)Paulus: mijn evangelie (16:25) (B)Paulus bediening (16:26) (C)Paulus lofprijs (16:27) De schrijver De heerlijkheid van Paulus bediening Romeinen 11:13 verg. Deut.32:21 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

8 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 11 Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen. De schrijver 1 Korintiërs 15:7-11 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

9 Geroepenen van Jezus Christus Geliefden Gods Geroepen heiligen
Die te Rome zijn De geadresseerden Zie ook Rom.8:27 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

10 Niet de zondaar centraal,maar de Zoon. 1 Timotheus 1:11 De boodschap
Het evangelie van God Niet de zondaar centraal,maar de Zoon. 1 Timotheus 1:11 De boodschap Meerdere evangeliën? Evangelie van God Eeuwig evangelie Evangelie van het Koninkrijk Het geheimenis van het Evangelie Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

11 6Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, 7 en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! De boodschap Galaten 1:6-9 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

12 Letterlijk: dat u… overgaat naar een andersoortig (heteros) evangelie, dat geen ander (evangelie) van dezelfde soort is (allos). Heteros – Iets anders/ een ander van een ander soort Allos – Iets anders / een ander van dezelfde soort De boodschap Galaten 1:6,7 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

13 Schema verschillende bouwstenen (evangeliën)
De boodschap Evangelie van het Koninkrijk. Mattheüs 24:13,14 Het geheimenis van het Evangelie. Efeziërs 6:19 Evangelie van God. Romeinen 1:1-4 Eeuwig Evangelie Openbaring 14:6,7 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

14 Fundament van alle verkondiging
De boodschap Fundament van alle verkondiging Eeuwig evangelie en het Evangelie van God Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

15 Verschil Koninkrijk en Geheimenis
De boodschap Evangelie van het Koninkrijk. Mattheüs 24:13,14 Uitwerking op aarde Israël & Volkeren Het geheimenis van het Evangelie. Efeziërs 6:19 Uitwerking in hemel Het Lichaam van Christus Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

16 Geloofsgehoorzaamheid onder de heidenen / volkeren
Doel verkondiging Geloofsgehoorzaamheid onder de heidenen / volkeren Romeinen 1:5 & Romeinen 16:26 Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

17 Wat is geloof? Sleutelwoord: geloof
Luisteren naar God en geloven in wat Hij zegt Ons geloof rust in de waarheid van dat wat gezegd is Geloof rust op dat wat we horen; en datgene wat we horen is het fundament waarop ons geloof rust Het geloof is gericht tot in Hem van wie wij het horen Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot

18 Geloven wij de Rechter? Tot slot
Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot


Download ppt "Overwinnend leven, vandaag en morgen"

Verwante presentaties


Ads door Google