De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pijler 6: Metropolitane Landschappen Bestuurlijk overleg 21 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pijler 6: Metropolitane Landschappen Bestuurlijk overleg 21 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Pijler 6: Metropolitane Landschappen Bestuurlijk overleg 21 februari 2012

2 Bestuurlijk team  Duo:  Jan van Belzen (SR)  Marcel Houtzager (SGH)  Han Weber (PZH)  Breed bestuurlijk team  Alexandra van Huffelen (Rotterdam)  Ies Klok (West-Voorne)  Arnoud Rodenburg (Midden-Delfland)  Sander Dekker (Den Haag)  Frank Speel (Zoetermeer)  Gerard van der Wees (Maassluis)  Jaap van Staalduine (Pijnacker-Nootdorp)  Mieke van Ginkel (Albrandswaard)

3 1. Algemene noties a. Wat moet er eind maart liggen ? b. Hoe zit het proces daar naar toe in elkaar ? c. Wat gebeurt er op 4 april ? d. Proces op hoofdlijnen na 4 april

4 a. Wat moet er eind maart liggen?  Per (sub) pijler een advies aan de twee burgemeesters, dat gaat over: 1.De meerwaarde van metropolitane samenwerking 2.Op hoofdlijnen de inhoud van die samenwerking 3.Concrete acties voor de korte termijn (quick wins) 4.Een investerings- en uitvoeringsagenda 5.Advies tav de sturing en organisatie van de programma’s

5 b. Hoe ziet het proces er tot eind maart uit ?  21/2 Breed bestuurlijk overleg  8/3 Tweede breed ambtelijk overleg met 24 gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties  12/3 Tweede Breed bestuurlijk overleg  12/3 Bestuurlijk gesprek met natuur-, milieu- en recreatieorganisaties, en met de waterschappen, waar ook raadsleden zijn geïnviteerd.  Input via de reguliere overleggen portefeuillehouders  Input via bestuurlijke overleggen met andere pijlers (21/2,13/3)  Input door raadsleden, via open invitatie bij overleggen portefeuillehouders en open raadsavond (21/3)  Ca. 24 maart oplevering advies, tot 4 april om 1 samenhangend verhaal te maken met andere pijlers.

6 c. Wat gebeurt er op 4 april ?  Congres metropoolregio voor bestuurders en raadsleden 24 gemeenten, leden GS en statenleden  Presentatie van de adviezen uit de 7 pijlers  Met elkaar en het bestuurlijk team per pijler in gesprek: reacties op halen, toetsen draagvlak voor de voorstellen: -wat gaan we aan acties doen op niveau MRDH en wat op subregionaal niveau? -Wat is daarvoor – op hoofdlijnen- nodig in termen van €, organisatie, borging in een Gemeenschappelijke Regeling, etc?

7 d. Proces op hoofdlijnen na 4 april  Reacties 4 april verwerken: medio april een concept GR gereed  Medio april – juli : consultatie 24 gemeenten  Juli - Augustus: verwerken reacties  September – oktober : besluitvorming in 24 gemeenteraden Onder voorbehoud van een tijdig kabinetsbesluit over de Vervoerautoriteit!

8 Proces  Ambtelijk goed op de rit met 24 gemeenten en waterschappen  Bestuurlijke agendaproblemen gaven vertraging in het bestuurlijke proces.  21 februari breed bestuurlijk overleg  Begin maart extra bestuurlijk overleg voor de 24 gemeenten  Inbreng van raadsleden oa. 12 maart.

9 Waar gaat het over (1)  Groen als randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van de regio (vestigingsklimaat);  Economisch vitaal platteland, incl. rol agrarische ondernemers bij het behoud van landschappen  Water als onderdeel van de recreatieve mogelijkheden in de regio  Geen nieuwe visies, maar voortbouwen op bestaande plannen

10 Waar gaat het over (2)  Recreatieve netwerken  Kwaliteit van stadsparken, recreatiegebieden en landschappen;  Versterken economische vitaliteit landelijk gebied;  Versterken bereikbaarheid, toegankelijkheid en imago van metropolitane parken  Vernieuwing van beheer

11 Waar hebben we het eigenlijk over….

12 Voorne-Putten Deltapoort/IJsselmonde Hof van Delfland/Rottemeren Duin/Horst/Weide

13 Vraagstukken  Metropool en subregio’s  Metropool als paraplu voor strategisch overleg en afstemming met rijk en provincie  Opgave gericht samenwerken binnen deze paraplu  Uitvoering lokaal en (sub)regionaal waar mogelijk  Beheer en bestuurlijke drukte  Verkennen van de mogelijkheden van Beheer van natuur samen met de provincie op het niveau van de Landschappen

14 Vraagstukken  Financiën en investeren  Investeringsmiddelen zijn nodig om een goede rol te kunnen spelen.  Naast provinciale middelen (Groen-agenda) zullen ook eigen middelen moeten worden ingebracht (inwonerbijdrage of omslagfonds)  Overige taken voor de metropoolregio  De Metropoolregio kan gemeenten faciliteren door het beschikbaar stellen van bv database flora en faunawet


Download ppt "Pijler 6: Metropolitane Landschappen Bestuurlijk overleg 21 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google