De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese Kaderrichtlijn Water WATERKWALITEITSOPGAVE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese Kaderrichtlijn Water WATERKWALITEITSOPGAVE"— Transcript van de presentatie:

1 Europese Kaderrichtlijn Water WATERKWALITEITSOPGAVE
Gemeente ambassadeur KRW

2 Gemeente ambassadeur KRW
Waar gaat het eigenlijk om? KRW Overlast Veiligheid Gemeente ambassadeur KRW

3 Gemeente ambassadeur KRW
Waar gaat het eigenlijk om? KRW Waterkwaliteit Gemeente ambassadeur KRW

4 Gemeente ambassadeur KRW
Systeem op orde Chemisch Ecologisch Gemeente ambassadeur KRW Achtergronden Kaderrichtlijn

5 Gemeente ambassadeur KRW
De KRW in het kort Doel: De kwaliteit van de Europese wateren in een goede toestand te brengen en te houden. Oppervlaktewater grondwater Europese en nationale regelgeving (2000 en 2005) Systeem op orde in 2015, fasering mogelijk tot 2027 Resultaatverplichting Stroomgebiedsgerichte aanpak Resultaatverplichting: In de huidige gemeentelijke waterplannen wordt een lijst van wensen opgenomen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van oppervlaktewater in gemeentelijk beheer. Een aantal van deze wensen worden binnen de eerste vier jaar uitgevoerd. Er vindt dus een prioritering plaats op de wensen. In de volgende vier jaar worden wederom een aantal wensen uitgevoerd. De besluitvorming over de uitvoering en de bekostiging vindt per project plaats. De wensen waarvan zeker is dat deze binnen de komende jaren uitgevoerd kunnen worden, kunnen ook als KRW-maatregel worden geoormerkt. De maatregelen worden vervolgens in het stroomgebiedbeheerplan van Rijn-West opgenomen en naar Brussel verstuurd. Hiermee verplicht zich de gemeente om deze maatregelen tot 2015 uit te voeren. Hiermee wordt de inspanningsverplichting tot resultaatverplichting. Stroomgebiedsgerichte aanpak: Elk waterschap stelt een plan op van KRW-maatregelen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten. Alle waterschaps-plannen binnen Rijn-West worden gebundeld. Vervolgens worden alle Rijn-plannen gebundeld tot het stroomgebiedbeheerplan van de Rijn. Gemeente ambassadeur KRW

6 Gemeente ambassadeur KRW
Stroomgebieden Gemeente ambassadeur KRW

7 Europese Kaderrichtlijn Water
Samenwerken aan KRW doelen en maatregelen in Rijksdiensten 12 provincies 26 waterschappen Ca. 450 gemeenten Gemeente ambassadeur KRW

8 DE ORGANISATIE: LANDELIJK EN RIJN-WEST
Er is een hele organisatie om de KRW heen gebouwd Het LBOW (IPO, Unie van Waterschappen, VNG) >> coördineert de voortgang het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), waaronder ook de uitvoering van de KRW valt. Het neemt besluiten over methodieken, uitgangspunten die regionaal en landelijk worden toegepast. Eind verantwoordelijke de Staatssecretaris V&W Tineke Huizinga De voortgang op regionaal niveau wordt gecoördineerd door het RBO. In het RBO zitten bestuurders van alle wateroverheden Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten Het RBO wordt geadviseerd door het RAO waarin betrokken ambtenaren en waterambassadeurs. Het Kernteam organiseert het proces De besluitvorming over doelen en maatregelen vindt plaats bij de individuele besturen Gemeente ambassadeurs Gemeente ambassadeur KRW

9 Gemeente ambassadeur KRW
Het tijdspad van de KRW Stroomgebied- beheerplan Globale analyse beheersgebied: Bandbreedte KRW opgave Detailanalyse waterlichamen: Gebiedsgericht bepalen doelen, maatregelpakketten & kosten Bestuurlijk traject Vastleggen in plannen Blok 1: Dordrecht, Rotterdam, Goedereede (nov. '06 – apr.'07) Blok 2: Korendijk, Voorne-Putten, Zwijndrecht/ H.I.Ambacht/ Ridderkerk, Binnenmaas/ Oud-Beijerland/ 's Gravendeel (mrt.'07 – jun.'07) Blok 3: Oostflakee, Albrandswaard/ Barendrecht, Strijen, Cromstrijen (jun. '07 – nov.'07) Bestuurlijke besluitvorming: Bij de bestuurlijke besluitvorming worden twee sporen onderscheiden. Het vaststellen van de maatregelen binnen het beheergebied van uw gemeente en het vaststellen van algemene producten vanuit Rijn-West. Spoor 1: Vaststellen maatregelpakketten binnen beheergebied van de gemeente Eind 2007/begin2008: Waterschap vraagt aan de gemeenten om het gezamenlijk opgestelde maatregelenpakket bestuurlijk vast te laten stellen. Als u in 2008 geen gemeentelijk plan vast gaat stellen kunt u de maatregelpakketten in het kader van de KRW vast stellen via een eenmalig raadsbesluit. Rijn-West werkt aan een format voor een raadsbesluit. Maatregelen die worden aangegeven voor ná vallen nog niet onder de resultaatsverplichting. 2008: de gemeente verwerkt de vastgestelde maatregelen in te herziene gemeentelijke waterplannen of gemeentelijke rioleringsplannen. Spoor 2: Vaststellen algemene producten uit Rijn-West Binnen het landelijke spoor vraagt Rijn-West aan de gemeentelijke besturen om diverse producten vast te laten stellen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de Nota Schoon Water (Bundeling van alle maatregelpakketten binnen Rijn-West; voorloper op het stroomgebiedbeheerplan van Rijn-West) of de Decembernota 2008 (beschrijving van de voortgang van de gebiedsprocessen en het landelijke spoor binnen Rijn-West). Gemeente ambassadeur KRW

10 Gemeente ambassadeur KRW

11 Wat wordt er van u en van de gemeenten verwacht?
Voortzetten van het huidige beleid Betrokkenheid van gemeenten bij regionaal KRW-proces (ambtelijk en bestuurlijk) Leveren van een inbreng aan voorstellen voor doelen, maatregelen en kosten voor KRW (haalbaar, betaalbaar, resultaatsverplichting) Het opnemen in plannen en uitvoeren van KRW maatregelen vanaf 2009 Wat wordt er nog meer van de gemeenten verwacht? In het proces naar het bedenken van maatregelen wordt er gewerkt van grof naar fijn Denken in wat is haalbaar en betaalbaar? Vanaf juni 2006 de detailanalyse Vanaf 2007, maatregelen en kosten naar RBO Maatregelen vanaf 2009 in stroomgebiedsbeheersplan en in uitvoeringsplannan van gemeenten Gemeente ambassadeur KRW

12 Wat gebeurd er als u NIET mee doet?
WSHD stelt wateropgave voor uw gemeente vast zonder uw inbreng PZH kan de uitvoering en bekostiging van maatregelen opleggen aan uw gemeente Niet halen van doelen: mogelijk boetes Als uw gemeente niet mee wil doen, laat de raad deze uitspraak bevestigen Argumenten waarmee een bestuurder/ambtenaar  kunnen worden overtuigd. als u niet meedoet worden er misschien maatregelen bedacht waar u het achteraf niet mee eens bent (maar  waar u wel aan gehouden wordt  door Brussel), omdat: u ze te duur vindt u vanuit uw gemeentepraktijk kunt aantonen dat ze niet zinvol zijn. Zo wordt er landelijk en m,n. door de VNG zeer genuanceerd gedacht, over afkoppelen. Bergbezinkbasin voorzieningen zijn niet standaard zinvol gebleken; omdat ze misschien wel een druppel op de gloeiende plaat zijn in vergelijking tot grote "vervuilers" als de landbouw (dat moet natuurlijk nog wel blijken); voorbeelden van maatregelen die gemeenten raken: stoppen bestrijdingsmiddelen 100% afkoppelen (kan duur zijn ) natuurvriendelijke oevers (kosten extra ruimte) meer baggeren vistandbeheer bergbezinkvoorzieningen etc.  daarom ga er kritisch inzitten en breng ook jullie gemeentekennis in (gebiedskennis, RO, Riolering, milieu) de tarieven zullen zeker omhoog gaan, via de gemeente dan wel via waterschap/ Dezelfde burger moet dat gaan betalen. U moet straks ook kunnen uitleggen waarom u daarmee in hebt gestemd. er kunnen kansen liggen om werk met werk te maken. bv. Ruimtelijke plannen en watermaatregelen vanuit NBW/KRW te combineren. BV. meervoudig ruimtegebruik bij waterberging,   de KRW maatregelen toesnijden op gebieden waar  mn. ecologisch kansen liggen Om verder uitwerken hierbij ook een voorzet: Verkoop de boodschap ook in termen van wat wel hoog op politieke agenda staat. Schoon en ecologisch mooi water is goed voor: meer veiligheid: minder verdrinkingsgevaar door glooiende natuurvriendelijke oevers  welzijn: beter door een prettigere leefomgeving in de wijk en in recreatiegebieden. Participatie bij inrichting groen en water  leidt trouwens tot meer betrokkenheid en sociale cohesie in de wijk   economie: meer kwaliteit in de wijk maakt huizen meer waard onderwijs:  natuur verplaatst van de  schoolbanken naar de wijk, natuurbesef groeit. het gaat daarbij meestal niet om zeldzame natuur maar om doodgewone natuur Gemeente ambassadeur KRW

13 Hoeksewaard: knelpunten waterkwaliteit
Veel en zoute kwel: structureel knelpunt; is een gegeven Rioleringsoverstorten in stedelijk gebied Intensief gebruikt gebied: veel diffuse bronnen (metalen, PAK’s) Beheer, bijv. achterstand in baggeren Inrichting van watergangen vaak niet optimaal geschikt voor planten en dieren Gemeente ambassadeur KRW

14 Boodschap aan de gemeenten
Het eindresultaat is geen exacte wetenschap Doe actief mee in het proces water RO Geef je mening Bereid je voor op de bestuurlijke besluitvorming Wat wordt van de gemeenten verwacht? Voortzetten van het huidige beleid Betrokkenheid van gemeenten bij regionaal KRW-proces (ambtelijk en bestuurlijk) Leveren van een inbreng aan voorstellen voor doelen, maatregelen en kosten voor KRW (haalbaar, betaalbaar, resultaatsverplichting) Het opnemen in plannen en uitvoeren van KRW maatregelen vanaf 2009 Gemeente ambassadeur KRW

15 Gemeente ambassadeur KRW
Vragen Gemeente ambassadeur KRW

16 Contact gemeenteambassadeur
Peter van Wensveen Maren Slijkhuis Gemeente ambassadeur KRW


Download ppt "Europese Kaderrichtlijn Water WATERKWALITEITSOPGAVE"

Verwante presentaties


Ads door Google