De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale Gebiedsanalyses en GGOR Frans Jorna adviseur Integraal Waterbeheer, procesbegeleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale Gebiedsanalyses en GGOR Frans Jorna adviseur Integraal Waterbeheer, procesbegeleider."— Transcript van de presentatie:

1

2 Integrale Gebiedsanalyses en GGOR Frans Jorna adviseur Integraal Waterbeheer, procesbegeleider

3 Onderdelen: n Proces n Projectproces n Streekproces n Integratie belangrijke waterthema´s GGOR, KRW en WB21

4

5

6 Fase A: inventarisatie en knelpuntenanalyse n Stap 1: Inventarisatie n Beleidsanalyse n Vertaling globale streefbeelden naar concrete doelstellingen per waterthema

7 n Stap 2: Systeemanalyse n Bepalen sturende factoren watersysteem (eco- hydrologische systeemanalyse) n Input voor modelbouw (en vice versa) n Input locale kennis (beheerders waterschappen, terreinbeheerders) n Analyse beheer en onderhoud

8 n Stap 3: Modelbouw n Gedetailleerd grondwatermodel, sterk verfijnd netwerk (plaatselijk 10x10 m) n Inundatieberekeningen o.b.v. hydraulisch model n Gebruik locale kennis en resultaten systeemanalyse n Proces-aspect: evaluatie modelleringsfase met gebiedskenners en hydrologen waterschap n Vastleggen AGOR en huidige situatie wateroverlast

9 n Stap 4: Kansen- en knelpuntenanalyse n Op basis van inventarisatie en resultaten modellering n Aard en omvang van knelpunten + oorzaken bepalen n Klankbordgroep actief meenemen in beoordeling en aanvullen kansen en knelpunten

10 n Terugkoppeling in eerste Klankbordgroep: inventarisatie en knelpuntenanalyse n Voorbereiding i.o.m waterschap n Doelen: n Informatie over project en proces n Duidelijk maken rol KBG n Vertrouwen krijgen in modeluitkomsten en knelpunten n Inventarisatie kansen n Input lokale kennis

11 n Tips workshop: n Interactief in groepen en per deelgebied n kansen en knelpunten zo specifiek mogelijk aangeven n Maak gebruik van begrijpelijk kaartmateriaal: n Top-kaart 1:10.000 n Natuurdoeltypenkaart n kwel-wegzijgingskaart n Inundatiekaart n Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (cm-mv)

12 Fase B: Variantenstudie n Stap 5: Verkenning oplossingsrichtingen n Opstellen groslijst kansrijke maatregelen n Doorrekenen afzonderlijke maatregelen en bepalen globale effectiviteit en kosten

13 n Terugkoppeling in tweede klankbordgroep: mogelijke kansrijke maatregelen n Doelen: n Bespreken effecten verkennende maatregelen n Input aanvullende maatregelen n Inzicht in draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen n Inventarisatie ´Quick Wins´ en mogelijkheden tot combineren van maatregelen

14 n Tips: n Werken in dezelfde subgroepen en met zelfde gebiedsindeling als 1e KBG; n Geef concrete voorbeelden van combinatie van maatregelen: n EVZ langs watergang/ waterberging; n Waterberging/vernatting natuurgebied; n EVZ langs watergangen/ verbetering biologische waterkwaliteit; n Waterconservering in landbouwgebied/tegengaan bodemdaling/verbetering waterkwaliteit;

15 n Aandacht voor landschappelijke kwaliteit en extensieve recreatie n Werk met foto´s en schetsontwerpen

16 n Stap 6: Integrale analyse en afweging n Projectgroep maakt integraal, afgewogen maatregelenpakket (2015 en 2030) n Zoveel mogelijk doelen combineren n Effecten per waterthema en integraal in beeld brengen n Globale kosten n Terugkoppeling in 3e KBG

17 n Terugkoppeling in derde klankbordgroep n Presentatie integrale visie en maatregelen (concept) n Doelen: n Creëren draagvlak maatregelen korte en lange termijn n Aanvullingen op maatregelenpakket

18 n Stap 7: Afronden integrale gebiedsanalyse

19 Fase C: Uitwerkingsfase n Stap 8: Uitwerking in inrichtingsplannen en peilenplannen n Informatiebijeenkomsten individuele eigenaren n Inspraakprocedure en bestuurlijke vaststelling

20 Conclusies n Intensief traject met Projectgroep en Klankbordgroep werkt! n Voor creëren draagvlak en uitwerking mogelijke maatregelen is meer dan 1 jaar nodig n Modellen hebben belangrijke rol in proces n Samen met waterschap projectproces uitstippelen en eventueel afhankelijk van uitkomsten KBG aanpassen. Neem KBG mee in proces! n Vertrouwensband in de streek en continuiteit van Projectgroep en Projectleiders is van doorslaggevend belang


Download ppt "Integrale Gebiedsanalyses en GGOR Frans Jorna adviseur Integraal Waterbeheer, procesbegeleider."

Verwante presentaties


Ads door Google